Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Marchnad Sengl: rheolau newydd i sicrhau cynhyrchion diogel a chydymffurfiol ar farchnad yr UE

cyhoeddwyd

on

Erbyn heddiw, yr UE Rheoliad Gwyliadwriaeth a Chydymffurfiaeth y Farchnad yn dod yn gwbl berthnasol. Nod y rheolau newydd yw sicrhau bod cynhyrchion a roddir ar farchnad yr UE yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol yr UE ac yn cwrdd â gofynion iechyd a diogelwch y cyhoedd. Mae'r ddeddfwriaeth yn allweddol i sicrhau Marchnad Sengl sy'n gweithredu'n dda ac mae'n helpu i roi gwell strwythur ar waith ar gyfer gwiriadau ar gynhyrchion sy'n cael eu cyfnewid ar farchnad yr UE trwy wella cydweithredu ymhlith awdurdodau cenedlaethol a swyddogion tollau.  

Dywedodd Thierry Breton, Comisiynydd y Farchnad Fewnol: “Gyda phryniannau ar-lein cynyddol a chymhlethdod ein cadwyni cyflenwi, mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod yr holl gynhyrchion ar ein Marchnad Fewnol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE. Bydd y rheoliad hwn yn helpu i amddiffyn defnyddwyr a busnesau rhag cynhyrchion anniogel a gwella cydweithrediad awdurdodau cenedlaethol a swyddogion tollau i atal y rhain rhag mynd i mewn i'r Farchnad Fewnol. ”

Bydd y Rheoliad, a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2019, nawr yn berthnasol i amrywiaeth eang o gynhyrchion a gwmpesir gan 73 darn o ddeddfwriaeth yr UE, o deganau, electroneg i geir. Er mwyn hybu cydymffurfiad busnesau â'r rheolau hyn, bydd y Rheoliad yn helpu i ddarparu gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar reolau cynnyrch i fusnesau trwy'r Eich porth Ewrop a pwyntiau cyswllt cynnyrch. Bydd y rheolau newydd hefyd yn nodi pwerau awdurdodau Gwyliadwriaeth y Farchnad yn well, gan roi pwerau iddynt gynnal archwiliadau ar y safle a phrynu cynhyrchion dan do. Mae'r fframwaith wedi'i foderneiddio ar gyfer gwyliadwriaeth y farchnad bydd hefyd yn helpu i fynd i’r afael â heriau cynyddol e-fasnach a chadwyni cyflenwi newydd, trwy sicrhau mai dim ond os yw gweithredwr economaidd yn bresennol yn yr UE fel rhyng-gysylltydd i awdurdodau y gellir gosod rhai categorïau o gynhyrchion ar farchnad yr UE. Er mwyn helpu busnesau i addasu i'r gofynion hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi cyhoeddi rhai penodol canllawiau ym mis Mawrth 2021. Yn ogystal, bydd y rheoliad hefyd yn helpu i gryfhau cydweithredu rhwng gorfodi ac yn enwedig awdurdodau tollau, er mwyn sicrhau rheolaethau mwy effeithiol o gynhyrchion sy'n dod i mewn i farchnad yr UE ar ei ffiniau. Gosodwyd y sylfaen ar gyfer gwell cydweithredu ymhlith awdurdodau gwyliadwriaeth y farchnad, y Comisiwn a rhanddeiliaid trwy sefydlu'r Rhwydwaith Cydymffurfiaeth Cynnyrch Ewropeaidd yn gynharach ym mis Ionawr eleni. Mwy am wyliadwriaeth y farchnad, yma.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r UE yn rhestru pryderon rheolaeth y gyfraith ar gyfer Hwngari, Gwlad Pwyl, sy'n ganolog i ryddhau cronfeydd COVID

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhestru pryderon difrifol ynghylch rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl a Hwngari mewn adroddiad a allai helpu i benderfynu a ydyn nhw'n derbyn biliynau o ewro yng nghronfeydd yr UE i helpu i wella o'r pandemig coronafirws, yn ysgrifennu Jan Strupczewski.

Fe roddodd cangen weithredol yr Undeb Ewropeaidd hefyd i Wlad Pwyl tan Awst 16 gydymffurfio â dyfarniad gan brif lys yr UE yr wythnos diwethaf, a anwybyddwyd gan Warsaw, bod system Gwlad Pwyl ar gyfer disgyblu barnwyr yn torri cyfraith yr UE ac y dylid ei hatal. Darllen mwy.

Os na fydd Gwlad Pwyl yn cydymffurfio, byddai’r comisiwn yn gofyn i lys yr UE osod sancsiynau ariannol ar Warsaw, meddai Is-lywydd y comisiwn, Vera Jourova, wrth gynhadledd newyddion.

Roedd y comisiwn eisoes wedi codi llawer o’r pryderon mewn adroddiad y llynedd ond efallai eu bod bellach yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol gan fod Brwsel wedi sicrhau bod ei gronfa adfer o grantiau a benthyciadau gwerth cyfanswm o 800 biliwn ewro yn amodol ar gadw at reol y gyfraith.

Dywedodd y comisiwn fod Gwlad Pwyl a Hwngari yn tanseilio plwraliaeth y cyfryngau ac annibyniaeth llys. Nhw yw'r unig ddwy wlad yn y bloc 27 aelod o dan ymchwiliad ffurfiol yr UE am beryglu rheolaeth y gyfraith.

"Efallai y bydd y Comisiwn yn ystyried adroddiad Rheol y Gyfraith ... wrth nodi ac asesu torri egwyddorion rheol y gyfraith sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr Undeb," meddai'r comisiwn mewn datganiad.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Gwlad Pwyl, Piotr Muller, ar Twitter y byddai’r llywodraeth yn dadansoddi dogfennau gan y comisiwn ynglŷn â’r angen i gydymffurfio â dyfarniadau llys yr UE.

Dywedodd Gweinidog Cyfiawnder Hwngari, Judit Varga, ar Facebook fod y comisiwn yn blacmelio Hwngari oherwydd deddf amddiffyn plant na fydd yn caniatáu i "weithredwyr LGBTQ ac unrhyw bropaganda rhywiol ddod i mewn i ysgolion meithrin ac ysgolion Hwngari".

Mae gweithrediaeth yr UE eisoes wedi gohirio ei gymeradwyaeth ar 7.2 biliwn ewro ar gyfer Hwngari mewn ymgais i ennill consesiynau rheolaeth y gyfraith gan lywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orban ac nid yw eto wedi rhoi sêl bendith i 23 biliwn ewro mewn grantiau a 34 biliwn mewn benthyciadau rhad. dros Wlad Pwyl.

Dywedodd Jourova na allai ragweld pryd y gallai arian i Wlad Pwyl gael ei gymeradwyo a nododd fod yn rhaid i Warsaw argyhoeddi'r comisiwn yn gyntaf fod ganddo system gredadwy o reoli ac archwilio ar gyfer gwario arian yr UE.

Dywedodd yr adroddiad nad oedd Hwngari wedi dilyn cais y comisiwn i gryfhau annibyniaeth farnwrol a bod ei strategaeth gwrth-lygredd yn rhy gyfyngedig o ran cwmpas.

Mewn degawd mewn grym, mae Orban wedi defnyddio biliynau o ewros o gronfeydd y wladwriaeth a’r UE yn rhannol i adeiladu elit busnes ffyddlon sy’n cynnwys rhai aelodau o’r teulu a ffrindiau agos.

Cyfeiriodd y comisiwn at ddiffygion parhaus yng nghyllid plaid wleidyddol Hwngari a risgiau clientelism a nepotiaeth mewn gweinyddiaeth gyhoeddus lefel uchel.

Mae symiau sylweddol o hysbysebu gan y wladwriaeth yn mynd i gyfryngau sy’n cefnogi’r llywodraeth, tra bod allfeydd annibynnol a newyddiadurwyr yn wynebu rhwystr a dychryn, meddai.

Mynegodd yr adroddiad bryder hefyd ynghylch dylanwad plaid y Gyfraith a Chyfiawnder cenedlaetholgar Gwlad Pwyl (PiS) dros y system gyfiawnder.

Roedd yn rhestru'r hyn a ddywedodd a wnaed yn benodiadau a newidiadau anghyfreithlon gan PiS i'r tribiwnlys cyfansoddiadol a chyrff eraill, a gwrthod Warsaw o ddyfarniadau llys yr UE yn rhwymo pob aelod-wladwriaeth.

Nododd y comisiwn fod yr erlynydd cyffredinol, a oedd yn gyfrifol am olrhain llygredd y wladwriaeth, ar yr un pryd yn weinidog cyfiawnder Gwlad Pwyl ac yn wleidydd gweithredol PiS.

Ers y llynedd, mae'r amgylchedd proffesiynol i newyddiadurwyr yng Ngwlad Pwyl wedi dirywio oherwydd "achos barnwrol bygythiol, methiant cynyddol i amddiffyn newyddiadurwyr a gweithredoedd treisgar yn ystod protestiadau, gan gynnwys gan heddluoedd", meddai.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: Mwy o lais i ranbarthau a phartneriaid cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

logo

Cytunodd y Bwrdd Gweithredol i ddyrannu mwy o seddi yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd i gynrychiolwyr etholedig rhanbarthol a lleol, yn ogystal ag i bartneriaid cymdeithasol.

Chweched cyfarfod Bwrdd Gweithredol y Gynhadledd oedd yr un cyntaf yn ystod Llywyddiaeth Slofenia'r Cyngor.

Diwygiodd y Bwrdd Gweithredol y Rheolau Gweithdrefn trwy ychwanegu chwe chynrychiolydd etholedig o'r rhanbarth a chwech o awdurdodau lleol at Gyfarfod Llawn y Gynhadledd. Cytunwyd hefyd i gynyddu nifer y cynrychiolwyr o'r partneriaid cymdeithasol o bedwar, i gyfanswm o 12.

Yn ogystal, cyfnewidiodd y Bwrdd farn ar y cynllun cyfathrebu a ddatblygwyd ar y cyd gan Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn. Bydd y tri sefydliad yn ymdrechu i barhau i gydlynu eu gweithgareddau i hybu cyfranogiad y cyhoedd yn y platfform digidol amlieithog, a byddant yn annog cyrff eraill, yn enwedig y rhai sy'n cymryd rhan yn y Bwrdd Gweithredol a'r Cyfarfod Llawn i wneud yr un peth.

Derbyniodd y Bwrdd ddiweddariad ar drefniadaeth y Paneli Dinasyddion Ewropeaidd. Fe wnaethant hefyd drafod dulliau gweithio'r gweithgorau llawn y bydd cynrychiolwyr y Paneli priodol yn cymryd rhan ynddynt.

Yn y trafodaethau heddiw, dywedodd Cyd-gadeirydd Senedd Ewrop, Guy Verhofstadt: “Mae trafodaethau ac addasiadau heddiw yn y rheolau yn golygu ein bod yn agosáu at ddiwedd cam dylunio’r Gynhadledd. Rydym nawr yn edrych ymlaen at y cam cynnwys gyda'r casgliad parhaus o syniadau dinasyddion ar y platfform digidol ynghyd â chynigion Paneli Dinasyddion yn dechrau gweithio ym mis Medi. Bydd y rhain i gyd yn bwydo i'r Cyfarfod Llawn fel ein bod yn gallu cyflawni Undeb mwy effeithiol, ymatebol a democrataidd y mae ein dinasyddion yn mynnu ac yn ei haeddu. ”

Ar ran Llywyddiaeth Cyngor yr UE, nododd Ysgrifennydd Gwladol Slofenia dros Faterion yr UE a Chyd-Gadeirydd Gašper Dovžan: “Nod y diweddariad heddiw yn nhrefniant y gynhadledd yw dod ag Ewrop ymhellach y tu hwnt i’w phriflythrennau a rhoi mwy o lais. i ddinasyddion o bob cefndir. Mae gan bob Ewropeaidd ei freuddwydion a'i bryderon ei hun am Ewrop ac mae'n rhaid i Ewrop wrando ar bob un ohonynt wrth drafod ein dyfodol cyffredin. Rydyn ni eisiau cymaint o bobl Ewropeaidd â phosib lle bynnag maen nhw i ddweud eu dweud er mwyn i ni glywed pa fath o Ewrop maen nhw am fyw mewn 30 mlynedd o nawr. ”

Dywedodd Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg y Comisiwn Ewropeaidd a Chyd-Gadeirydd Dubravka Šuica “Rydym yn edrych ymlaen at gam nesaf y broses: trafodaethau Paneli Dinasyddion Ewropeaidd, sef agwedd wirioneddol arloesol y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. ”

Cefndir

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn cyfuno digwyddiadau ar-lein ac all-lein, lleol, rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewrop gyfan, a drefnir gan sefydliadau a dinasyddion cymdeithas sifil, y sefydliadau Ewropeaidd, ac awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae canlyniadau'r digwyddiadau hyn, ynghyd â'r syniadau sy'n gysylltiedig â dyfodol Ewrop, yn cael eu cyhoeddi ar y platfform digidol amlieithog. Byddant yn sylfaen ar gyfer trafodaethau pellach mewn pedwar Panel Dinasyddion Ewropeaidd, sy'n cynnwys prif bynciau'r Gynhadledd. Bydd tua 800 o ddinasyddion a ddewisir ar hap, gan adlewyrchu amrywiaeth economaidd-gymdeithasol, ddemograffig ac addysgol yr UE, yn cymryd rhan mewn sawl sesiwn drafod o'r pedwar Panel Dinasyddion Ewropeaidd hyn, 200 o ddinasyddion i bob panel. Byddant yn cynnig syniadau ac argymhellion a fydd yn bwydo i Gyfarfod Llawn y Gynhadledd, ac yn y pen draw i Adroddiad Terfynol y Gynhadledd.

Mae'r platfform digidol amlieithog yn gwbl ryngweithiol: gall pobl ymgysylltu â'i gilydd a thrafod eu cynigion gyda chyd-ddinasyddion o bob Aelod-wladwriaeth, yn 24 iaith swyddogol yr UE. Anogir pobl o bob cefndir ac mewn niferoedd mor fawr â phosibl i gyfrannu, trwy'r platfform, wrth lunio eu dyfodol - a hefyd i hyrwyddo'r platfform ar sianeli cyfryngau cymdeithasol, gyda'r hashnod #TheFutureIsYours.

Y camau nesaf

Ym mis Medi, cynhelir sesiynau cyntaf y Paneli Dinasyddion Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Llwyfan digidol amlieithog

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE n dosbarthu € 250 miliwn mewn Cymorth Macro-Ariannol i Jordan

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, wedi dosbarthu € 250 miliwn mewn cymorth macro-ariannol (MFA) i Wlad yr Iorddonen. Daw'r taliad yn rhannol o'r Pecyn MFA brys € 3 biliwn ar gyfer deg partner ehangu a chymdogaeth, sy'n ceisio eu helpu i gyfyngu ar ganlyniad economaidd pandemig COVID-19 (rhaglen COVID-19 MFA), ac yn rhannol o drydedd raglen MFA (rhaglen MFA-III) € 500 miliwn Jordan, a gymeradwywyd yn Ionawr 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf o € 250 miliwn i Jordan o dan y ddwy raglen MFA hyn ym mis Tachwedd 2020.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae taliad heddiw o € 250m yn dyst i undod parhaus yr Undeb Ewropeaidd â phobl yr Iorddonen. Bydd y cronfeydd hyn, a ryddhawyd yn dilyn cyflawni'r ymrwymiadau polisi y cytunwyd arnynt, yn helpu economi Gwlad yr Iorddonen i ddod allan o'r sioc a achoswyd gan y pandemig COVID-19. "

Mae Jordan wedi cyflawni'r amodau polisi y cytunwyd arnynt gyda'r UE ar gyfer rhyddhau'r taliad € 250 miliwn o dan raglen MFA COVID-19 a'r rhaglen MFA-III. Roedd y rhain yn cynnwys mesurau pwysig i wella rheolaeth cyllid cyhoeddus, atebolrwydd yn y sector dŵr, mesurau i gynyddu cyfranogiad yn y farchnad lafur a mesurau i gryfhau llywodraethu da.

Yn ogystal, mae Jordan yn parhau i fodloni'r rhag-amodau ar gyfer rhoi MFA o ran parchu hawliau dynol a mecanweithiau democrataidd effeithiol, gan gynnwys system seneddol amlbleidiol a rheolaeth y gyfraith; yn ogystal â hanes boddhaol o dan y rhaglen IMF. 

Gyda thaliad heddiw, mae'r UE wedi cwblhau pedair allan o'r 10 rhaglen MFA yn llwyddiannus yn y pecyn MFA COVID-3 € 19 biliwn. Ar ben hynny, bydd trydydd cyfran olaf a rhaglen olaf MFA-III i Wlad yr Iorddonen, sy'n dod i gyfanswm o € 200 miliwn, yn dilyn unwaith y bydd Jordan yn cyflawni'r ymrwymiadau y cytunwyd arnynt.

Mae'r Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'i holl bartneriaid MFA ar weithredu'r rhaglenni polisi y cytunwyd arnynt yn amserol.

Cefndir

Mae MFA yn rhan o ymgysylltiad ehangach yr UE â phartneriaid cyfagos ac ehangu ac fe'i bwriedir fel offeryn ymateb i argyfwng eithriadol. Mae ar gael i ehangu a phartneriaid cymdogaeth yr UE sy'n profi problemau cydbwysedd taliadau difrifol. Mae'n dangos undod yr UE gyda'r partneriaid hyn a chefnogaeth polisïau effeithiol ar adeg o argyfwng digynsail.

Cynigiodd y Comisiwn y penderfyniad i ddarparu MFA i ddeg partner ehangu a chymdogaeth yng nghyd-destun y pandemig COVID-19 ar 22 Ebrill 2020 a'i fabwysiadu gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 25 Mai 2020.

Yn ogystal ag MFA, mae'r UE yn cefnogi'r partneriaid yn ei bolisi Cymdogaeth a'r Balcanau Gorllewinol trwy sawl offeryn arall, gan gynnwys cymorth dyngarol, cymorth cyllidebol, rhaglenni thematig, cymorth technegol, cyfleusterau asio a gwarantau o'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy i gefnogi buddsoddiad. yn y sectorau yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig coronafirws.

Cysylltiadau UE-Jordan

Mae'r rhaglen MFA hon yn rhan o ymdrech gynhwysfawr gan yr UE i helpu Jordan i liniaru effaith economaidd a chymdeithasol gwrthdaro rhanbarthol a phresenoldeb nifer fawr o ffoaduriaid o Syria, sydd wedi cael ei waethygu gan y pandemig COVID-19 ers hynny. Mae'r ymgysylltiad hwn yn unol â Blaenoriaethau Partneriaeth yr UE-Jordan (sy'n cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd), fel y cadarnhawyd yn ystod pumed Gynhadledd Brwsel ar Ddyfodol Syria a'r Rhanbarth ar 29-30 Mawrth 2021 a Phwyllgor Cymdeithas yr UE-Jordan ar 31 Mai 2021 .

Ar y cyfan, symudodd yr UE fwy na € 3.3 biliwn i Wlad yr Iorddonen ers dechrau argyfwng Syria yn 2011. Yn ogystal ag MFA, mae cyllid yr UE mewn ymateb i argyfwng Syria yn cynnwys cymorth dyngarol, ynghyd â gwytnwch a chymorth datblygu tymor hwy mewn ardaloedd megis addysg, bywoliaethau, dŵr, glanweithdra ac iechyd, wedi'u cyfeirio at ffoaduriaid o Syria a chymunedau cynnal Jordanian.

Mwy o wybodaeth

Cymorth Macro-Ariannol 

Cymorth Macro-Ariannol i Wlad yr Iorddonen

COVID-19: Mae'r Comisiwn yn cynnig pecyn cymorth macro-ariannol € 3bn i gefnogi deg gwlad gyfagos

Penderfyniad Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ddarparu cymorth macro-ariannol i bartneriaid ehangu a chymdogaeth yng nghyd-destun pandemig COVID-19

Mae'r UE yn dosbarthu € 400m i Wlad yr Iorddonen, Georgia a Moldofa

Dilynwch y Comisiynydd Gentiloni ar Twitter: @PaoloGentiloni

Dilynwch DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd