Cysylltu â ni

EU

Polisi masnach: Lifer yr UE fel chwaraewr byd-eang geopolitical

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis strategaeth fasnach newydd yng Ngholeg y Comisiwn Ewropeaidd. Gall polisi masnach yr UE fod yn offeryn polisi tramor pwysig: dylem drosoli ein pŵer masnachu i hyrwyddo buddiannau a gwerthoedd yr UE ac adeiladu ffurf decach a mwy cynaliadwy o globaleiddio, yn ysgrifennu Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell (Yn y llun).

Ar 17 Chwefror, cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd strategaeth fasnach newydd yr UE, a baratowyd gan fy nghyd-Aelod Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis â gofal masnach, mewn cydweithrediad â'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd. Mae'n seiliedig ar y cysyniad o “Ymreolaeth Strategol Agored”, sy'n honni bod yn rhaid i ni wneud y defnydd gorau o natur agored ac ymgysylltiad rhyngwladol yr UE ond hefyd sefyll yn barod i orfodi hawliau'r UE ac amddiffyn ein gweithwyr, busnesau a dinasyddion pan nad yw eraill yn chwarae. yn ôl y rheolau.

"Ym maes masnach, gall yr UE wneud penderfyniadau cyflym ac mae ganddo lawer o effaith. Y cwestiwn yw: ar gyfer beth mae eisiau ei ddefnyddio?"

Polisi masnach yr UE yw un o'n hoffer pwysicaf i gefnogi diddordebau a gwerthoedd strategol Ewropeaidd ledled y byd. Pam? Oherwydd bod maint yn bwysig. Mae'r Undeb yn dal i fod yn un o'r chwaraewyr masnach a buddsoddiadau mwyaf yn y byd. Hwn yw masnachwr mwyaf nwyddau a gwasanaethau amaethyddol a gweithgynhyrchiedig y byd ac mae'n safle cyntaf mewn Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor i mewn ac allan. Mae gan yr UE y rhwydwaith fwyaf o gytundebau masnach yn y byd. Ar faterion masnach, mae'r UE yn siarad ag un llais oherwydd bod polisi masnach yn gymhwysedd unigryw i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae penderfyniadau yn gofyn am fwyafrif cymwys o aelod-wladwriaethau yn lle unfrydedd, fel sy'n wir mewn polisi tramor a diogelwch. Felly ym maes masnach, gall yr UE wneud penderfyniadau cyflym ac mae ganddo lawer o effaith. Y cwestiwn yw: ar gyfer beth mae eisiau ei ddefnyddio?

hysbyseb

Ers strategaeth fasnach flaenorol yr UE yn 2015, mae'r byd wedi newid llawer. Mae cynnydd cadwyni gwerth byd-eang wedi gadael unigolion a chymunedau ar ôl ac wedi cynyddu anghydraddoldeb o fewn gwledydd. Mae wedi arwain at feirniadaeth gynyddol o globaleiddio. Rydym hefyd wedi gweld erydiad y system amlochrog oherwydd cystadlaethau pwerau mawr a chenedlaetholdeb cystadleuol gydag argyfwng gwaethygol yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a 'rhyfel masnach' agored yr UD-China. Yn y drefn fyd-eang lluosol newydd hon, mae masnach wedi cael ei harfogi fwyfwy fel offeryn ar gyfer taflunio pŵer ac i gynhyrchu rhwydweithiau o ddibyniaethau (link is external).

Yn ystod y degawd diwethaf, mae twf Tsieina wedi bod yn drawiadol yn sicr, ond nid yw ei heconomi wedi dod yn economi marchnad go iawn o ganlyniad i'w haelodaeth o'r WTO. Nid yw Tsieina wedi agor ei marchnad fewnol mewn ffordd sy'n gymesur â'i phwysau yn yr economi fyd-eang. Nid yw ychwaith wedi cyflawni'r holl ymrwymiadau a wnaeth pan aeth i mewn i'r WTO, er enghraifft ar gaffael y llywodraeth. At hynny, mae rheolau cyfredol Sefydliad Masnach y Byd yn annigonol i ddelio â materion allweddol yn ymwneud â Tsieina, megis cyfalafiaeth y wladwriaeth, hawliau eiddo a'i dosbarthiad parhaus fel 'gwlad sy'n datblygu' sy'n eistedd yn wael gyda'i datblygiad uwch-dechnoleg.

Ond mae problemau'r WTO yn mynd y tu hwnt i China. Mewn gwirionedd, y WTO yn mynd trwy argyfwng dyfnach. Mae ei mae swyddogaethau craidd - trafod bargeinion rhyddfrydoli masnach, monitro polisïau masnach aelodau a setlo anghydfodau masnach yn rhwymol - ar hyn o bryd yn cael eu stopio neu'n aneffeithiol. Mae angen diwygio'r strwythur ar y sefydliad a dod o hyd i ffyrdd o gefnogi'r adferiad economaidd byd-eang o'r pandemig, gan fynd i'r afael ar yr un pryd â heriau cynaliadwyedd a digideiddio.

hysbyseb

"Fel yr UE, credwn fod angen system fasnach amlochrog sefydlog a rhagweladwy, wedi'i seilio ar reolau, ar economi'r byd"

Fel UE, credwn fod angen system fasnach amlochrog sefydlog, ragweladwy, wedi'i seilio ar reolau ar economi'r byd. Felly, mae angen consensws newydd arnom i ddiweddaru llyfr rheolau Sefydliad Masnach y Byd. Bydd yn dasg galed, o ystyried y safbwyntiau amrywiol ymhlith y chwaraewyr allweddol. Fodd bynnag, mae'r newid sylweddol yn agwedd gweinyddiaeth newydd yr UD a dynodiad diweddar Ngozi Okonjo-Iweala fel Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd Sefydliad Masnach y Byd yn rhoi rhywfaint o obaith.

Beth bynnag, mae'r UE wedi bod a bydd yn parhau i fod yn hyrwyddwr didwylledd a chydweithrediad byd-eang. Bydd yn parhau i greu atebion yn seiliedig ar fframwaith masnach fyd-eang wedi'i foderneiddio, wedi'i seilio ar reolau. Byddwn yn ymgysylltu â gwledydd o'r un anian i ddilyn agenda amgylcheddol gref yn Sefydliad Masnach y Byd ac yn gweithio i sicrhau bod polisi ac arfer masnach yn cefnogi gwaith gweddus a thegwch cymdeithasol ledled y byd. Byddwn hefyd yn parhau i wthio am greu Offeryn Caffael Rhyngwladol i lefelu'r cae chwarae mewn marchnadoedd caffael cyhoeddus.

"Rhaid i'r UE arfogi ei hun ar yr un pryd â'r offer masnach angenrheidiol i weithredu mewn amgylchedd rhyngwladol hynod gystadleuol, ac amddiffyn ei hun yn gadarn rhag arferion masnach annheg"

Fodd bynnag, rhaid i'r UE arfogi ei hun ar yr un pryd â'r offer masnach angenrheidiol i weithredu mewn amgylchedd rhyngwladol hynod ffyrnig, ac amddiffyn ei hun yn gadarn rhag arferion masnach annheg. Er mwyn atgyfnerthu ein arsenal amddiffynnol, bydd y Comisiwn yn cynnig offerynnau cyfreithiol newydd i'w dilyn yn well ac mynd i’r afael ag ystumiadau a achosir gan gymorthdaliadau tramor ar farchnad fewnol yr UE ac i’n hamddiffyn rhag gweithredoedd gorfodaeth posibl trydydd gwledydd. Rydym hefyd yn gweithio ar strategaeth yr UE ar gyfer credydau allforio a deddfwriaeth diwydrwydd dyladwy newydd i gorfforaethau gefnogi hawliau dynol a llafur ledled y byd ac ymladd yn erbyn llafur gorfodol.

O ran cytundebau masnach, nid yw addewidion braf ar bapur yn ddigon. Mae angen gweithredu ymrwymiadau. Yn sicr mae angen ffocws cryfach arnom ar orfodi cytundebau masnach dwyochrog presennol, fel y gall busnesau, ffermwyr a gweithwyr Ewropeaidd elwa, cymaint â phosibl, o'r hawliau sydd wedi'u negodi a'u cytuno ar gafn y 46 bargen ddwyochrog y mae'r UE wedi'u llofnodi gyda 78 o bartneriaid ledled y byd.

O ran ein hagenda masnach ddwyochrog, bydd cysylltiadau masnach UE-UD yn parhau i chwarae rhan ganologRydym am adfywio'r berthynas drawsatlantig graidd ac rydym wedi cynnig newydd i'r weinyddiaeth Biden newydd 'Agenda drawsatlantig ar gyfer newid byd-eang'. Roedd cyfranogiad yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken yng Nghyngor Materion Tramor mis Chwefror eisoes wedi dangos ymrwymiad ar y cyd i ddatblygu agenda gyffredin ar bob mater strategol, gan gynnwys masnach a thechnoleg. Mae'r cytundeb rhwng yr UE a'r UD i atal yr holl dariffau cosbol ar allforion a osodwyd yn anghydfodau Airbus a Boeing yr wythnos diwethaf yn gam pwysig ymlaen i'r cyfeiriad hwnnw.

Rydym am ddatrys ein hanghydfodau masnach gyda'r Unol Daleithiau yn gyflym, er mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer cydweithredu strategol ar ddiwygio'r WTO. Rydym hefyd yn bwriadu gweithio gyda'r Unol Daleithiau a phartneriaid eraill i sefydlu'r rheolau cywir ar gyfer masnach ddigidol, gan osgoi diffyndollaeth ddigidol. Mae angen i ni osod y safonau ar gyfer technolegau sydd newydd ddod i'r amlwg a sicrhau bod y safonau hyn yn adlewyrchu ein gwerthoedd, ac yn benodol safonau preifatrwydd uchel yr UE o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. I'r perwyl hwn, rydym wedi cynnig creu Cyngor Masnach a Thechnoleg UE-UD Rydym hefyd yn gobeithio gweithio'n agos gyda'r UD a phartneriaid eraill o'r un anian ar hawliau dynol, llafur plant a llafur gorfodol.

"Mae adeiladu perthynas economaidd fwy cytbwys, wedi'i seilio ar reolau, â Tsieina yn flaenoriaeth"

Mae perthnasoedd masnach a buddsoddi UE-China yn bwysig ac yn heriol. Mae adeiladu perthynas economaidd fwy cytbwys, wedi'i seilio ar reolau â Tsieina yn flaenoriaeth a gall casgliad gwleidyddol diweddar y trafodaethau ar Gytundeb Cynhwysfawr ar Fuddsoddi (CAI) fod yn gam i'r cyfeiriad hwn, ar yr amod ein bod yn sicrhau bod yr ymrwymiadau y mae Tsieina wedi'u gwneud yn llawn gweithredu.

Mae'r CAI yn gytundeb ail-gydbwyso a dal i fyny. Gan fod y farchnad Tsieineaidd yn fwy caeedig na'r un Ewropeaidd, roedd yn bwysig i Ewrop gael mwy o fynediad i'r farchnad. Dyma'r hyn a gyflawnwyd gennym yn y sector gweithgynhyrchu, y sector modurol, gwasanaethau ariannol, iechyd, telathrebu a chludiant morwrol. Mae'r UE yn cael trwy'r fargen yr hyn yr oedd yr Unol Daleithiau wedi gallu ei gyflawni o dan gytundeb cam un yr UD-China ar ddechrau 2020. Mewn meysydd eraill, fel cymorthdaliadau, cawsom fwy na'r Unol Daleithiau. Gan fod y buddion hyn yn bennaf ar sail Cenedl Ffafriol, byddant hefyd ar gael i holl bartneriaid masnachu Tsieina.

Mae'r CAI hefyd yn codi bar ymrwymiadau rhyngwladol Tsieina ym meysydd datblygu cynaliadwy a chwarae teg (State Own Enterprises, trosglwyddiadau technoleg a chymorthdaliadau). Y CAI gallai gyfrannu hefyd at adfywio cydweithrediad economaidd byd-eang (link is external). Bydd yn caniatáu i'r UE gael gafael ar ragor o wybodaeth am ymddygiad mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth a lefelau cymorthdaliadau yn Tsieina. Gall fod yn ddefnyddiol i bawb a chaniatáu ar gyfer trafodaeth fwy agored a chywir i fynd i'r afael â phroblem cymorthdaliadau a diweddaru llyfr rheolau Sefydliad Masnach y Byd. Mae angen i ni weithio gyda China wrth gadw ein llygaid yn llydan agored.

Y tu hwnt i'r Unol Daleithiau a China, mae strategaeth fasnach newydd yr UE yn canolbwyntio ar gymdogaeth yr UE, gan gynnwys gwledydd ehangu, ac Affrica. Mae ein hewyllys i gryfhau ein “ymreolaeth strategol” a lleihau ein dibyniaeth economaidd ar wledydd pell hefyd yn golygu datblygu ein cysylltiadau masnach a buddsoddi gyda nhw, ac integreiddio ein partneriaid yn y rhanbarthau hyn yn well i gadwyni cyflenwi'r UE. Mae'n rhan, er enghraifft, o y bartneriaeth ddeheuol newydd yr ydym yn ei chynnig i'n cymdogion yn regio Môr y Canoldirn.

Gydag Asia a’r Môr Tawel, a dyna lle y daw llawer o dwf economaidd y gair, byddwn yn ceisio cydgrynhoi ein partneriaethau a gwella masnach a buddsoddiad gan ailddatgan ein hymrwymiad i ddod â chyfres o FTAs ​​i ben gyda phartneriaid yn y rhanbarth. Mae ein dylai partneriaeth strategol newydd gyda'r ASEAN ein helpu i ymgysylltu'n fwy gweithredol yn y cyfarwyddyd hwnnwn.

O ran America Ladin, rydym yn bwriadu creu'r amodau cywir i dod â thrafodaethau i ben gyda Chile a chadarnhau ein cytundebau sydd ar ddod gyda Mecsico a Mercosur. Gyda'r ddau ranbarth, rydym am gryfhau partneriaethau rheoleiddio sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd a digidol.

Ar y cyfan, o ran masnachu, mae'r UE wedi ymrwymo'n llwyr i ddefnyddio ei bŵer byd-eang i hyrwyddo diddordebau a gwerthoedd yr UE ac adeiladu ffurf globaleiddio decach a mwy cynaliadwy.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd