Cysylltu â ni

Masnach

Mae Mynd yn Wyrdd yn mynd yn ddrytach wrth i'r UE daro tariffau ar geir trydan Tsieineaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd ceir trydan Tsieineaidd yn cynyddu mewn pris yn yr Undeb Ewropeaidd ar ôl i'r Comisiwn ymgrymu i bwysau gan wleidyddion sy'n poeni am gystadleuaeth ar gyfer eu diwydiant modurol domestig. Mae wedi "dod i'r casgliad dros dro" y bydd gweithgynhyrchwyr cerbydau trydan Tsieineaidd (EV) yn wynebu tariffau o 4 Gorffennaf "os na ddylai trafodaethau gydag awdurdodau Tsieineaidd arwain at ateb effeithiol".

Mae Tsieina wedi rhybuddio y bydd y tariffau'n torri rheolau masnach ryngwladol ac wedi disgrifio ymchwiliad y Comisiwn fel "protectionism". Bydd gwneuthurwyr cerbydau trydan a gydweithredodd â'r ymchwiliad yn wynebu dyletswydd gyfartalog o 21%, tra bydd y rhai na wnaethant yn wynebu un o 38.1%.

Mae datganiad y Comisiwn fel a ganlyn:

Fel rhan o'i ymchwiliad parhaus, mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad dros dro bod y cerbydau trydan batri (BEV) gadwyn werth yn Tsieina yn elwa o cymhorthdal ​​annheg, sy'n achosi a bygythiad o niwed economaidd i gynhyrchwyr BEV yr UE. Edrychodd yr ymchwiliad hefyd ar ganlyniadau ac effaith tebygol mesurau ar fewnforwyr, defnyddwyr a defnyddwyr BEVs yn yr UE.

O ganlyniad, mae'r Comisiwn wedi estyn allan i awdurdodau Tsieineaidd i drafod y canfyddiadau hyn ac archwilio ffyrdd posibl o ddatrys y materion a nodwyd mewn modd sy'n gydnaws â WTO.

Yn y cyd-destun hwn, mae gan y Comisiwn rhag-ddatgelu lefel y dyletswyddau gwrthbwysol dros dro y byddai’n eu gosod ar fewnforio cerbydau trydan batri (‘BEVs’) o Tsieina. Pe na bai trafodaethau ag awdurdodau Tsieineaidd yn arwain at ateb effeithiol, byddai'r dyletswyddau gwrthbwysol dros dro hyn yn cael eu cyflwyno trwy warant o 4 Gorffennaf (ar ffurf i'w phenderfynu gan y tollau ym mhob Aelod-wladwriaeth). Byddent yn cael eu casglu dim ond os a phryd y gosodir dyletswyddau pendant.  

hysbyseb

Y dyletswyddau unigol y byddai'r Comisiwn yn eu cymhwyso i'r tri chynhyrchydd Tsieineaidd a samplwyd fyddai: 

• BYD: 17,4%; 

• Geely: 20%; a 

• SAIC: 38,1%. 

Byddai cynhyrchwyr BEV eraill yn Tsieina, a gydweithiodd yn yr ymchwiliad ond nad ydynt wedi'u samplu, yn destun y ddyletswydd gyfartalog bwysoli ganlynol: 21%. 

Byddai pob cynhyrchydd BEV arall yn Tsieina nad oedd yn cydweithredu yn yr ymchwiliad yn destun y ddyletswydd weddilliol ganlynol: 38,1%. 

Gweithdrefn a chamau nesaf 

Ar 4 Hydref 2023, cychwynnodd y Comisiwn yn ffurfiol ymchwiliad gwrth-gymhorthdal ​​ex-officio ar fewnforio cerbydau trydan batri ar gyfer teithwyr sy'n tarddu o Tsieina. Bydd unrhyw ymchwiliad yn cael ei gwblhau o fewn 13 mis ar y mwyaf o'i gychwyn. Gall y Comisiwn gyhoeddi dyletswyddau gwrthbwysol dros dro o fewn 9 mis ar ôl cychwyn (hy erbyn 4 Gorffennaf fan bellaf). Mae mesurau diffiniol i'w gosod o fewn 4 mis ar ôl gosod y dyletswyddau dros dro.

Yn dilyn cais wedi'i gadarnhau, gall un cynhyrchydd BEV yn Tsieina - Tesla - dderbyn cyfradd tollau wedi'i chyfrifo'n unigol ar y cam diffiniol. Gall unrhyw gwmni arall sy'n cynhyrchu yn Tsieina nad yw wedi'i ddewis yn y sampl terfynol sy'n dymuno i'w sefyllfa benodol gael ei hymchwilio ofyn am adolygiad cyflym, yn unol â'r Rheoliad gwrth-gymhorthdal ​​sylfaenol, yn union ar ôl gosod mesurau diffiniol (hy 13 mis ar ôl cychwyn). . Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau adolygiad o'r fath yw 9 mis.  

Darperir gwybodaeth am y lefelau arfaethedig o ddyletswyddau dros dro i’r holl bartïon â diddordeb (gan gynnwys cynhyrchwyr yr Undeb, mewnforwyr ac allforwyr a’u cymdeithasau cynrychioliadol, cynhyrchwyr allforio Tsieineaidd a’u cymdeithasau cynrychioliadol, a’r wlad tarddiad a/neu allforio, h.y. Tsieina), a i Aelod-wladwriaethau’r UE cyn gosod unrhyw fesurau o’r fath, yn unol â’r gweithdrefnau a nodir gan Reoliad gwrth-gymhorthdal ​​sylfaenol yr UE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd