Cysylltu â ni

EU

Mae ASEau trafnidiaeth yn rhestru'r prif gamau i wneud ffyrdd yr UE yn fwy diogel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r nod o ddim marwolaethau ar ffyrdd Ewropeaidd erbyn 2050 yn galw am fesurau mwy cadarn ar ddiogelwch ar y ffyrdd, megis, terfyn cyflymder 30 km / h neu ddim goddefgarwch ar gyfer yfed a gyrru, dywed ASEau Trafnidiaeth, TRAN.

Mae goryrru yn ffactor allweddol mewn tua 30% o ddamweiniau angheuol ar y ffyrdd, noda ASEau Trafnidiaeth. Maent yn galw ar y Comisiwn i gynnig argymhelliad i gymhwyso terfynau cyflymder diogel, megis cyflymder uchaf o 30km yr awr mewn ardaloedd preswyl ac ardaloedd lle mae niferoedd uchel o feicwyr a cherddwyr. Er mwyn hyrwyddo defnydd diogel o'r ffordd ymhellach, maent hefyd yn annog gosod terfyn yfed a dim goddefgarwch, gan dynnu sylw at y ffaith bod alcohol yn gysylltiedig â thua 25% o'r holl farwolaethau ar y ffyrdd.

Mae'r penderfyniad drafft hefyd yn croesawu'r adolygiad diweddar o'r Rheoliad Diogelwch Cyffredinol, a fydd yn gwneud nodweddion diogelwch datblygedig newydd mewn cerbydau fel cymorth cyflymder deallus a systemau cadw lôn frys yn orfodol yn yr UE o 2022 ymlaen, gyda'r potensial i arbed tua 7 300 o fywydau ac osgoi 38 900 o anafiadau difrifol erbyn 2030. Ar ben hynny, mae ASEau yn gofyn. y Comisiwn i ystyried ymgorffori “modd gyrru diogel” ar gyfer dyfeisiau symudol ac electronig gyrwyr er mwyn atal gwrthdyniadau wrth yrru.

hysbyseb

Dylid ychwanegu cymhellion treth a chynlluniau yswiriant modur deniadol ar gyfer prynu a defnyddio cerbydau sydd â'r safonau diogelwch uchaf, ychwanegodd ASEau.

Asiantaeth cludo ffyrdd Ewropeaidd

Er mwyn gweithredu’r camau nesaf ym mholisi diogelwch ar y ffyrdd yr UE yn iawn, mae angen galluoedd newydd ym maes diogelwch ar y ffyrdd, meddai’r testun drafft. Felly, mae ASEau Trafnidiaeth yn galw ar y Comisiwn i sefydlu asiantaeth cludo ffyrdd Ewropeaidd i gefnogi trafnidiaeth ffordd gynaliadwy, ddiogel a thrwsiadus.

hysbyseb

Rapporteur EP Elena Kountoura (Y Chwith, EL) Meddai: “Mae ewyllys wleidyddol gref gan y llywodraethau cenedlaethol a’r Comisiwn Ewropeaidd yn hanfodol i wneud yr hyn sydd ei angen i haneru marwolaethau ar y ffyrdd erbyn 2030 a symud yn bendant tuag at Vision Zero erbyn 2050. Rhaid i ni symud mwy o fuddsoddiadau tuag at seilwaith ffyrdd mwy diogel, sicrhau bod ceir yn meddu ar y technolegau achub bywyd gorau, yn sefydlu terfynau cyflymder o 30 km yr awr mewn dinasoedd ledled Ewrop, yn mabwysiadu dim goddefgarwch ar yfed a gyrru ac yn sicrhau bod rheolau traffig ffyrdd yn cael eu gorfodi'n llym. ”

Y camau nesaf

Bellach mae angen i dŷ llawn y Senedd bleidleisio ar y penderfyniad ar Fframwaith Polisi Diogelwch ar y Ffyrdd yr UE, o bosibl yn ystod sesiwn mis Medi.

Cefndir

Mae'r adroddiad hwn yn gweithredu fel ymateb ffurfiol y Senedd i ddull newydd y Comisiwn o ddiogelwch ffyrdd yr UE ar gyfer y blynyddoedd 2021-2030, a'i Fframwaith Polisi Diogelwch ar y Ffyrdd yr UE 2021-2030.

Mwy o wybodaeth

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd