Cysylltu â ni

Economi

Cysylltu Ewrop: Hwb yr UE ar gyfer prosiectau seilwaith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau am roi hwb i'r rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop i foderneiddio trafnidiaeth yr UE, rhwydweithiau digidol, systemau 5G a seilwaith ynni, Cymdeithas.

Mabwysiadodd y Senedd y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) o'r newydd ar 6 Gorffennaf.

Rhan o'r Cyllideb 2021-2027 yr UE, bydd y rhaglen sydd â chyllideb € 33.71 biliwn (yn y prisiau cyfredol) yn ariannu prosiectau allweddol gyda'r nod o wella cysylltiadau trafnidiaeth a rhwydweithiau ynni, yn ogystal â gwasanaethau digidol a chysylltedd yn Ewrop. Dylai hefyd gefnogi swyddi, twf economaidd a defnyddio technolegau newydd.

Llwyddodd ASEau i sicrhau y bydd 60% o'r arian yn cael ei roi i brosiectau sy'n helpu i gyflawni amcanion hinsawdd yr UE. Yn ogystal, bydd 15% o gronfeydd piler ynni yn cael ei ddyrannu i brosiectau ynni adnewyddadwy trawsffiniol.

Cefnogaeth mewn gwahanol feysydd

hysbyseb

Daeth Cysylltu Ewrop Cyfleuster yn anelu at greu synergeddau rhwng y sectorau trafnidiaeth, ynni a digidol. Mae'r gyllideb ar gyfer pob sector fydd:

  • Cludiant: € 25.81bn
  • Ynni: € 5.84bn
  • Digidol: € 2.07bn


Bydd yn hyrwyddo rhyng-gysylltiad, datblygu a moderneiddio rheilffyrdd, seilwaith ffyrdd, dyfrffordd fewndirol a morwrol, ynghyd â sicrhau symudedd diogel.


Datblygiad pellach y rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd Bydd (TEN-T) yn flaenoriaeth.

hysbyseb

Bydd y rhaglen newydd hefyd yn sicrhau pan fydd seilwaith yn cael ei addasu i wella symudedd milwrol yn yr UE, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer anghenion sifil a milwrol. Bydd cyfanswm o € 1.69 biliwn o'r gyllideb drafnidiaeth yn mynd i symudedd milwrol.

Defnyddir arian ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy trawsffiniol, datgarboneiddio yn cefnogi'r Bargen werdd yr UE ac uchelgeisiau hinsawdd yr UE ac i sicrhau diogelwch y cyflenwad

Mynediad cyffredinol i rwydweithiau cyflym yw asgwrn cefn y trawsnewid digidol o'r economi a'r gymdeithas, tra bod cysylltedd yn ffactor pendant wrth gau rhaniadau economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol. Bydd blaenoriaeth yn mynd i brosiectau sy'n ymestyn cwmpas, gan gynnwys ar gyfer cartrefi.

Cefndir

Daeth Sefydlwyd Cyfleuster Cysylltu Ewrop yn 2014 i ddod â chyllid yr UE ynghyd ar gyfer datblygu seilwaith yn y sectorau digidol, trafnidiaeth ac ynni.

Mae wedi cefnogi cydamseriad y Taleithiau Baltig, integreiddio'r penrhyn Iberia, arallgyfeirio yn Ne-ddwyrain Ewrop a'r grid alltraeth ym Moroedd y Gogledd (Môr y Gogledd, Môr Iwerddon, Sianel Lloegr, Môr Baltig a dyfroedd cyfagos).

Mae'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop hefyd yn galluogi rhyngweithrededd trawsffiniol mewn meysydd allweddol fel e-Gyfiawnder, e-Iechyd, a Seiberddiogelwch.

Ers 2018, mae'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop wedi cefnogi'r WiFi4EU menter, sy'n ceisio darparu Wi-fi cyhoeddus am ddim trwy gyrff sector cyhoeddus ar draws holl wledydd yr UE, ynghyd â Norwy a Gwlad yr Iâ.

Unwaith y daw'r rheoliad i rym bydd yn gymwys yn ôl-weithredol o 1 Ionawr 2021.

Mwy ar Gyfleuster Cysylltu Ewrop 

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd