Cysylltu â ni

rheilffyrdd UE

Cludo nwyddau rheilffordd Ewropeaidd yn ôl ar y trywydd iawn, gan roi hwb i'r economi a'r amgylchedd fel ei gilydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er i bron pob diwydiant Ewropeaidd daro yn 2020 oherwydd y pandemig coronafirws, cafodd rhai sectorau eu taro'n arbennig o galed, gan gynnwys rheilffyrdd trafnidiaeth. Er na chwympodd refeniw rheilffyrdd cludo nwyddau mor drychinebus â rhenti rheilffyrdd i deithwyr, mae rheilffyrdd cludo nwyddau Ewropeaidd yn dal i fodoli cofrestru colled o € 2 biliwn yn 2020, gostyngiad o 12% yn y trosiant. Mae'r straen hwn ar gludo nwyddau ar reilffyrdd wedi bod yn arbennig o bryderus o ystyried rôl hanfodol y sector i'w chwarae wrth sicrhau bod yr UE yn cyrraedd ei dargedau allyriadau - rheidrwydd amgylcheddol a oedd yn sail i weinidogion trafnidiaeth yr UE ' cytundeb yn eu cyfarfod ym mis Mehefin bod shifft foddol mewn trefn fel bod y sector rheilffyrdd yn gallu adfer hyd yn oed yn gyflymach na'r economi ehangach, i gyd wrth ffrwyno allyriadau, yn ysgrifennu Graham Paul.

Tra bod y sector trafnidiaeth Ewropeaidd cyfrifon am fwy na 25% o allyriadau nwyon tŷ gwydr y bloc Ewropeaidd, mae rheilffyrdd yn gyfrifol am ddim ond 0.4% a dyma'r unig ddull cludo i leihau ei allyriadau a'i ddefnydd o ynni er 1990. Nid yw'n syndod, felly, bod yr UE yn benderfynol i symud llawer o'r cludiant ffordd cludo nwyddau presennol i'r rheilffordd. Cafodd cynlluniau’r UE i ddathlu “Blwyddyn y Rheilffyrdd” eu rhoi rhywfaint ar rew yn ystod cyfnodau mwyaf difrifol yr argyfwng iechyd cyhoeddus, ond - mewn arwydd addawol i’r economi a’r amgylchedd fel ei gilydd - mae sylw o’r newydd ac mae buddsoddiad bellach yn gorlifo i reilffyrdd Ewrop cludo nwyddau.

Sector cyhoeddus: Mae Sbaen yn gweld arian adfer pandemig fel cyfle i hybu cludo nwyddau ar reilffyrdd

hysbyseb

Mae'r hyder newydd hwn mewn cludo nwyddau ar reilffyrdd yn dod gan lywodraethau Ewropeaidd a chwmnïau preifat fel ei gilydd. Ym mis Mehefin, gweinidogaeth drafnidiaeth Sbaen cyhoeddodd ei fod yn bwriadu neilltuo € 1.5 biliwn o'i chronfeydd adfer pandemig i wella symudiadau cludo nwyddau'r wlad, gyda llawer o'r gwariant yn canolbwyntio ar symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd. Mae Madrid yn gobeithio y bydd y mewnlifiad o arian parod yn helpu i gyflawni ei nod uchelgeisiol o gynyddu cyfran marchnad y rheilffyrdd o'i 4% cyfredol o dunnell-km net (ffigur sydd oedi yn sylweddol y tu ôl i'r cyfartaledd Ewropeaidd o 18%) i 10% erbyn 2030.

Bydd tua € 1bn o'r cyllid yn cael ei neilltuo i foderneiddio rhwydwaith dosbarthu nwyddau Sbaen gyda phwyslais ar ei reilffyrdd, gan gynnwys trwy ddatblygu pedair terfynfa cludo nwyddau ar reilffyrdd newydd ym Madrid, Barcelona, ​​Valencia a thalaith Basg Álava a gwella rheilffordd Sbaen. cysylltiadau cludo nwyddau â gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae llechen o € 365 miliwn arall i helpu i hyrwyddo trafnidiaeth reilffordd gynaliadwy, gan gynnwys trwy gynnig eco-gymhellion a phrynu cerbydau foltedd deuol a mesurydd amrywiol. Daw’r cyllid ar adeg hanfodol, oherwydd fel y nododd ysgrifennydd seilwaith Sbaen, Sergio Vásquez Torrón, mae Sbaen eisoes wedi gweld ei thraffig cludo nwyddau, yn enwedig ar y ffordd, yn adlamu i lefelau cyn-bandemig.

Sector preifat: Lineas gweithredwr blaenllaw o Wlad Belg yn dod o hyd i arian i gyflymu twf

hysbyseb

Mae'r adlam hon mewn traffig cludo nwyddau y mae Sbaen a gwledydd Ewropeaidd eraill yn ei brofi hefyd yn sbarduno cwmnïau preifat i geisio ffynonellau cyllid newydd er mwyn manteisio ar gyfleoedd buddsoddi. Arweinydd marchnad Gwlad Belg Llinellau, sicrhaodd y cwmni cludo nwyddau rheilffyrdd preifat mwyaf yn Ewrop € 60 miliwn mewn cyllid ychwanegol ym mis Ionawr. Mae'r ddelio, a welodd gwmni rheilffordd cenedlaethol Gwlad Belg (SNCB) ildio bwriad ei 10% olaf o'r hyn a oedd unwaith yn is-gwmni iddo, oedd cryfhau cynlluniau ehangu rhyngwladol Lineas.

Tra bod Lineas eisoes yn bresennol yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, yr Eidal a Sbaen, mae ei rwydwaith yn parhau i fod yn eithaf canolog. Fel Prif Swyddog Gweithredol Geert Pauwels esbonio: "Hyd yn hyn, roedd pob un o'r llwybrau wedi'u cysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â Gwlad Belg." Gyda chymorth y mewnlifiad newydd o gyfalaf, “y syniad nawr fydd creu hybiau newydd, y bydd [Lineas] yn gadael ohonynt i gysylltu cyrchfannau eraill”. Mae Lineas eisoes wedi cychwyn ar ei fuddsoddiadau rhyngwladol cyntaf ar ôl y pigiad cyfalaf; ym mis Ebrill, cwmni cludo nwyddau Gwlad Belg caffael Partner Rheilffordd Rhyngwladol yr Iseldiroedd (IRP) er mwyn atgyfnerthu ei fynediad i borthladd Rotterdam a chasglu 12 locomotif IRP.

Efallai y bydd caffaeliadau mwy sylweddol ar y ffordd, yn enwedig o ystyried adroddiadau o ffynonellau diwydiant bod Lineas yn y broses o gwblhau gweithrediad gwerthu ac adlesu a allai weld cwmni Gwlad Belg yn rhwydo cannoedd o filiynau o ewro am ei oddeutu 250 o locomotifau a 7000 o wagenni. . Byddai gweithrediad o'r fath, o'i gadarnhau, yn debygol o godi o'r newydd cwestiynau am y ffaith bod yr SNCB wedi gwerthu bron i 70% o'i gyfran yn yr un asedau hynny am ddim ond € 20m yn ôl yn 2015, yn enwedig o gofio bod y cwmni a ddaeth yn Lineas wedi'i brisio ar € 510m yn 2011. Ni ymatebodd Lineas i gais am rhoi sylwadau ar y cynllun gwerthu ac adlesu yr adroddwyd amdano, ond byddai bargen mor sylweddol yn cynyddu hyblygrwydd ariannol y cwmni preifat yn fawr ac yn caniatáu iddo wneud caffaeliadau sylweddol er mwyn cystadlu gyda'r cystadleuwyr sy'n eiddo i'r wladwriaeth DB Cargo a SNCF Logistique.

Rheswm dros optimistiaeth, ond mae'n debygol bod angen cefnogaeth bellach

Mae'r ffaith bod actorion cyhoeddus a phreifat yn Ewrop yn gwneud symudiadau sylweddol i lanio eu rhwydweithiau cludo nwyddau ar reilffyrdd yn arwydd calonogol y gallai dyddiau tywyllaf y dirwasgiad a achosir gan bandem ddod i ben i'r sector trafnidiaeth. Mae hefyd yn arwydd addawol ar gyfer nodau allyriadau Ewropeaidd y gellir eu cyflawni dim ond trwy symud cyfran sylweddol o nwyddau a gludir ar y ffordd i'r cledrau.

Er hynny, mae'r argyfwng coronafirws yn dal i bwyso'n drwm ar y sector rheilffyrdd Ewropeaidd - er gwaethaf y datblygiadau cadarnhaol yn y sector, mae refeniw cludo nwyddau ar reilffyrdd yn dal i fod yn sylweddol is nag yn 2019. Yn fwy na hynny, mae gan weithredwyr lleisiodd mae eu pryder ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd os bydd mesurau cymorth oes pandemig fel hepgoriadau mynediad trac yn darfod cyn i'r farchnad wella'n llawn. O dan yr amgylchiadau, nid yw'n syndod bod cymdeithasau rheilffyrdd wedi galw ar yr UE i wneud hynny ymestyn y 'Flwyddyn Rheilffordd' hyd at 2022 hefyd - mae'n amlwg bod angen mwy o amser i adeiladu ar y signalau cadarnhaol cyfredol yn y farchnad.

Parhau Darllen
hysbyseb

rheilffyrdd UE

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd: Cysylltu Europe Express nawr yn gadael yr orsaf

cyhoeddwyd

on

Mae'r 'Cysylltu Ewrop Express ', trên arbennig a luniwyd fel rhan o'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, yn tynnu allan o orsaf reilffordd Lisbon heddiw (2 Medi). Bydd yn stopio mewn mwy na 100 o drefi a dinasoedd yn ystod ei daith pum wythnos, cyn cyrraedd Paris ar 7 Hydref. Gan adael Lisbon a dod â’i daith i ben ym Mharis, bydd y trên yn stopio’n nodedig yn Ljubljana, gan gysylltu Llywyddiaethau Portiwgaleg, Slofenia a Ffrainc ar Gyngor yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean: “Mae rheilffyrdd wedi siapio ein hanes cyffredin, cyfoethog. Ond, rheilffyrdd hefyd yw dyfodol Ewrop, ein llwybr at liniaru newid yn yr hinsawdd a phweru adferiad economaidd o'r pandemig, wrth inni adeiladu sector trafnidiaeth carbon-niwtral. Dros yr wythnosau nesaf, bydd y Connecting Europe Express yn dod yn gynhadledd, labordy a fforwm treigl ar gyfer trafodaeth gyhoeddus ar sut i wneud rheilffyrdd yn ddull trafnidiaeth o ddewis i deithwyr a busnesau fel ei gilydd. Rhowch groeso cynnes inni pan fyddwn yn stopio mewn gorsaf reilffordd yn agos atoch chi. ”

Ar hyd y llwybr, mae digwyddiadau amrywiol ar y gweill i groesawu'r trên mewn gorsafoedd rheilffordd ledled Ewrop. Gall selogion rheilffyrdd hefyd ddilyn dadleuon sy'n digwydd yn ogystal â cynadleddau ar bolisi seilwaith yr UE a rôl y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T), a fydd yn cael ei ffrydio'n fyw trwy'r gwefan digwyddiad o Lisbon, Bucharest, Berlin a Bettembourg. Mae'r Connecting Europe Express yn ganlyniad cydweithrediad unigryw rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Chymuned Cwmnïau Rheilffordd a Seilwaith Ewropeaidd (CER), gweithredwyr rheilffyrdd Ewropeaidd, rheolwyr seilwaith a nifer o rai eraill. partneriaid ar lefel yr UE a lleol. Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Mae gyrrwr trên yr Almaen yn streicio teithwyr a chludo nwyddau

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa gyffredinol o'r brif orsaf yn ystod streic gyrwyr rheilffordd Undeb Gyrwyr Trên yr Almaen (GDL) yn Hamburg, yr Almaen Awst 11, 2021. REUTERS / Fabian Bimmer
Mae Claus Weselsky, cadeirydd undeb gyrwyr trenau GDL, yn mynychu cyfweliad â Reuters, yn Berlin, yr Almaen, Awst 11, 2021. REUTERS / Hannibal Hanschke

Fe wnaeth streic gan yrwyr trenau dros gyflog darfu’n ddifrifol ar wasanaethau ledled yr Almaen ddydd Mercher (11 Awst), gan ychwanegu at bwysau ar gadwyni cyflenwi Ewropeaidd a rhwystredigaeth i deithwyr ar adeg o alw mawr yn ystod tymor gwyliau’r haf, ysgrifennu Christian Ruettger, Markus Wacket, Michael Nienaber, Reuters TV a Riham Alkousaa, Reuters.

Gyda thua 190 o drenau cludo nwyddau yn sefyll yn segur, dywedodd Deutsche Bahn (DBN.UL) mewn datganiad y gallai’r streic gael effaith fawr ar gadwyni cyflenwi diwydiannol yn yr Almaen ac ar draws Ewrop, sydd eisoes wedi dioddef tagfeydd oherwydd COVID-19.

Mae galw teithwyr hefyd yn uchel gan fod llawer o bobl yn symud yn ystod gwyliau'r haf yn dilyn lleddfu cyfyngiadau coronafirws.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd ar ran Deutsche Bahn, Achim Stauss, fod y cwmni’n ceisio cadw un o bob pedwar trên pellter hir i redeg a chael o leiaf daith bob dwy awr rhwng dinasoedd mawr.

"Rydyn ni'n gwneud ein gorau i gael pobl i'w cyrchfan heddiw," meddai Stauss, gan annog teithwyr i ohirio teithiau diangen.

Disgwylir i'r streic redeg tan oriau mân dydd Gwener (13 Awst).

hysbyseb

Dangosodd arolwg gan Forsa ar gyfer darlledwyr teledu RTL a n-tv fod 50% o ymatebwyr yn gwrthwynebu'r streic, tra bod 42% yn ei ystyried yn rhesymol.

Safodd teithwyr llinach yn aros am eu trenau gohiriedig mewn gorsafoedd ledled yr Almaen.

"Mae'r streic yn ddealladwy. Rwy'n ei chefnogi, ond y broblem yw nad oes prin unrhyw wybodaeth ar y rhyngrwyd amdani," meddai David Jungck, teithiwr sy'n sownd ym mhrif orsaf reilffordd Berlin.

Dywedodd cymdeithas diwydiant ceir VDA yr Almaen y gallai’r streic ychwanegu at broblemau yn y diwydiant logisteg wrth iddi frwydro i wella o effaith y pandemig.

"Os yw'r streiciau'n para'n hirach, gall costau sylweddol godi i gwmnïau oherwydd bod cadwyni cyflenwi ymyrraeth yn arwain yn gyflym at ataliadau cynhyrchu," meddai llywydd VDA Hildegard Mueller wrth Reuters.

Fe fydd undeb GDL, sy’n cynrychioli rhai gyrwyr trenau, yn penderfynu’r wythnos nesaf a ddylid parhau â’r streic, meddai ei brif Claus Weselsky wrth y darlledwr ZDF ddydd Mercher.

Dywedodd Weselsky fod y streic, a ddechreuodd am 2h amser lleol (0000 GMT) ar gyfer gwasanaethau teithwyr ddydd Mercher, wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn, gan ddod â thua 700 o drenau i stop.

"Aeth ein cydweithwyr ar streic mewn modd disgybledig iawn," meddai Weselsky wrth Reuters, gan ychwanegu y byddai'r undeb yn dychwelyd i'r bwrdd trafod dim ond pe bai Deutsche Bahn yn gwneud cynnig tâl gwell.

Mae GDL yn mynnu codiadau cyflog o oddeutu 3.2% a lwfans coronafirws un-amser o € 600 ($ 700). Roedd Deutsche Bahn wedi cynnig codiadau cyflog mewn dau gam am y ddwy flynedd nesaf, ond mae'r undeb am i'r codiad ddod i rym yn gynharach.

Ar ôl riportio colled o € 5.7 biliwn yn 2020, dywedodd y rheilffordd sy’n eiddo i’r wladwriaeth fod busnes wedi gwella ers mis Ebrill, wrth i gyfyngiadau teithio COVID-19 leddfu a thraffig cargo wella.

Dywedodd y cwmni ei fod yn disgwyl ymylu’n ôl ar elw yn 2022, ond roedd llifogydd a darodd gorllewin yr Almaen y mis diwethaf wedi achosi tua € 1.3bn ($ 1.53bn) mewn difrod.

Galwyd y streic reilffordd ddiwethaf gan undeb gweithwyr EVG ym mis Rhagfyr 2018 a pharhaodd am bedair awr yn unig.

($ 1 0.8540 = €)

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Almaeneg gwerth dros € 2.5 biliwn i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau gynllun o'r Almaen sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd a'r sector teithwyr rheilffordd pellter hir yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn helpu gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yn yr Almaen i oroesi'r sefyllfa anodd a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesurau yn cyfrannu at gynnal cystadleurwydd rheilffyrdd o'i gymharu â dulliau cludo eraill, yn unol ag amcanion Bargen Werdd Ewrop. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Bydd y ddau gynllun yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau a theithwyr ymhellach o'r ffordd i'r rheilffordd.

hysbyseb

Bydd cefnogaeth o dan y cynlluniau ar ffurf gostyngiad yn y taliadau a delir gan gwmnïau rheilffordd i gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd yn y sectorau cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr pellter hir. Felly bydd y mesurau yn helpu i atal colli cyfranddaliadau marchnad trafnidiaeth reilffordd vis-à-vis dulliau trafnidiaeth cystadleuol.   

Bydd y mesur cyntaf, sydd ag amcangyfrif o gyllideb o € 2.1 biliwn, yn rhyddhau gweithredwyr teithwyr rheilffordd pellter hir o oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a dalwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2022.

Mae'r ail fesur yn diwygio a cynllun cymorth presennol o 2018 yn cefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn yr Almaen. Gydag amcangyfrif o gyllideb o € 410 miliwn, mae'r diwygiad yn cynyddu'r gefnogaeth oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a delir gan weithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2021. Mae'r mesur yn dilyn a cynnydd tebyg yn y gyllideb am y cyfnod rhwng 1 Mehefin a 31 Rhagfyr 2021, a gymeradwywyd gan y Comisiwn fis Mai diwethaf.  

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol.

Yn olaf, mae'r gostyngiad mewn taliadau seilwaith yn unol â Rheoliad (UE) 2020 / 1429. Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol.

O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (“Y Canllawiau Rheilffordd”).

Cefndir

Mae'r Canllawiau Rheilffordd yn egluro'r rheolau a nodir yng nghytuniadau'r UE ar gyfer cyllid cyhoeddus cwmnïau rheilffordd ac yn darparu arweiniad ar gydnawsedd cymorth gwladwriaethol i gwmnïau rheilffordd â chytuniadau'r UE.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63635 yn y cofrestr achosion cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd