Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Disgwylir i'r UE alw amser ar beiriant tanio o fewn dau ddegawd

cyhoeddwyd

on

Ciw tryciau ar briffordd yr A16 i fynd i mewn i dwnnel y Sianel yn Calais, gogledd Ffrainc, Rhagfyr 17, 2020. REUTERS / Pascal Rossignol
Gwelir car trydan wedi'i blygio i mewn mewn man gwefru ar gyfer cerbydau trydan yn Rhufain, yr Eidal, Ebrill 28, 2021. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Cynigiodd yr Undeb Ewropeaidd fesurau ddydd Mercher (13 Gorffennaf), fel rhan o becyn hinsawdd eang, sy'n nodi diwedd gwerthiannau ceir petrol (gasoline) a disel o fewn 20 mlynedd, ac yn cyflymu newid i yrru trydan, ysgrifennu Nick Carey, Kate Abnett a Ilona Wissenbach.

Mae llawer o wneuthurwyr ceir eisoes wedi cyhoeddi buddsoddiadau enfawr mewn trydaneiddio, yn rhannol gan ragweld targedau allyriadau llymach, ond maent eisiau gwybod a fydd yr UE yn eu cefnogi trwy adeiladu gorsafoedd gwefru cyhoeddus, a pha mor fuan y mae am i gerbydau trydan / hylosgi hybrid gael eu dileu'n raddol.

"Erbyn 2040, bydd modelau mwyafrif y gwneuthurwyr ceir yn cael eu trydaneiddio i raddau helaeth beth bynnag," meddai Nick Parker, rheolwr gyfarwyddwr ymgynghoriaeth AlixPartners. "Y cwestiwn yw a allen nhw (yr UE) geisio gorfodi'r siwrnai ar hyd y ffordd neu ei gadael i fyny i wneuthurwyr ceir unigol benderfynu ar y llwybr hwnnw drostyn nhw eu hunain."

Y mis diwethaf, Volkswagen AG (VOWG_p.DE) dywedodd y byddai'n rhoi'r gorau i werthu ceir ag injans hylosgi yn Ewrop erbyn 2035, a rhywfaint yn ddiweddarach yn Tsieina a'r Unol Daleithiau, fel rhan o'i symud i gerbydau trydan. Darllen mwy.

A Stellantis yr wythnos diwethaf (STLA.MI), automaker Rhif 4 y byd, dywedodd y byddai'n buddsoddi mwy na € 30 biliwn ($ 35bn) erbyn 2025 ar drydaneiddio ei linell-up. Darllen mwy.

Ond er gwaethaf y datblygiadau, mae allyriadau’r UE o drafnidiaeth ffordd wedi cynyddu mewn gwirionedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a nod y mesurau newydd yw tynnu’r sector yn unol â strategaeth gyffredinol y bloc o gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050.

Bydd gweithrediaeth yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd, yn cyflwyno targedau allyriadau rhwymol sydd i bob pwrpas yn ei gwneud yn amhosibl gwerthu cerbydau tanwydd ffosil newydd yn y bloc 27 gwlad o naill ai 2035 neu 2040, yn ôl ffynonellau sy'n gyfarwydd â'r trafodaethau.

Disgwylir i doriad o rhwng 37.5% a 2% ddisodli targed presennol o ostyngiad o 2030% mewn allyriadau CO50 o'r lefelau cyfredol erbyn 65.

TALU UP

Cynyddodd gwerthiannau ceir allyriadau isel yn Ewrop y llynedd, hyd yn oed wrth i'r pandemig COVID-19 daro gwerthiannau cyffredinol cerbydau, ac roedd un o bob naw car newydd a werthwyd yn hybrid trydan neu ategyn. Darllen mwy.

Fodd bynnag, mae trydaneiddio llawn yn bell i ffwrdd. Hyd yn oed pan fydd prynwyr yn gallu fforddio'r premiwm pris sylweddol ar gyfer cerbyd rhannol neu drydan, mae llawer wedi cael eu rhwystro gan "bryder amrediad" oherwydd diffyg gorsafoedd gwefru cyhoeddus.

Mae gwneuthurwyr ceir wedi telegrapio y byddant yn derbyn targedau allyriadau llymach dim ond yn gyfnewid am fuddsoddiad cyhoeddus enfawr mewn gwefryddion, ac mae arwyddion eu bod wedi cael eu clywed.

Disgwylir i Frwsel gynnig deddfwriaeth a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i wledydd osod pwyntiau gwefru cyhoeddus ar bellteroedd penodol ar hyd prif ffyrdd.

"Mae dyddiad gorffen ar gyfer peiriannau tanio mewnol yn cynyddu'r pwysau y mae'n rhaid i'r UE a'r aelod-wladwriaethau ofalu am ddatblygiad y seilwaith gwefru," meddai Patrick Hummel, dadansoddwr yn UBS. "Ni all fod yn rhaid i'r gwneuthurwyr ceir sefydlu'r gorsafoedd gwefru ar eu pennau eu hunain."

Rhai gwneuthurwyr ceir Ewropeaidd fel BMW (BMWG.DE) a Renault (RENA.PA) wedi buddsoddi'n helaeth mewn hybridau plug-in - sydd â pheiriannau tanio a moduron trydan - fel ffordd o fynd i'r afael â'r broblem hon yn y tymor canolig.

Ond gyda chymwysterau gwyrdd ceir hybrid yn cael eu herio fwyfwy, maent yn ofni y bydd llawer o'r buddsoddiad hwn yn cael ei wastraffu os cânt eu gwthio i'w diddymu'n rhy fuan. Darllen mwy.

Mae AlixPartners yn amcangyfrif y bydd gwneuthurwyr ceir a chyflenwyr yn fyd-eang yn buddsoddi $ 2021bn ar gyfer 2025 trwy 330, i fyny 41% o'i amcangyfrif o $ 250bn am y cyfnod rhwng 2020 a 2024.

Bydd angen i holl gynigion y Comisiwn gael eu trafod a'u cymeradwyo gan aelod-wladwriaethau'r UE a Senedd Ewrop.

($ 1 0.8477 = €)

Yr amgylchedd

Rheoli dŵr: Mae'r Comisiwn yn ymgynghori i ddiweddaru rhestrau llygryddion sy'n effeithio ar ddŵr wyneb a dŵr daear

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ceisio barn ar yr adolygiad sydd ar ddod o'r rhestrau llygryddion sy'n digwydd mewn dyfroedd wyneb a daear, yn ogystal ag ar safonau rheoleiddio cyfatebol. Mae'r fenter hon yn arbennig o bwysig ar gyfer gweithredu'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar Cynllun Gweithredu Dim Llygredd fel rhan o'r Bargen Werdd Ewrop, ac ymdrechion ehangach i sicrhau'r defnydd mwy effeithlon a mwy diogel o ddŵr.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Dylai pob Ewropeaidd elwa o ddŵr glân. Mae sicrhau dŵr wyneb a dŵr daear o ansawdd da yn Ewrop o'r pwys mwyaf i iechyd pobl a'r amgylchedd. Rhaid osgoi llygredd a achosir gan blaladdwyr, cemegau artiffisial neu weddillion fferyllol gymaint â phosibl. Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar y ffordd orau o gyflawni hyn. "

Canfuwyd gwerthusiad diweddar ('gwiriad ffitrwydd') ym mis Rhagfyr 2019 Deddfwriaeth dŵr yr UE i fod yn weddol addas at y diben. Fodd bynnag, mae angen gwella agweddau ar fuddsoddi, gweithredu rheolau, integreiddio amcanion dŵr i bolisïau eraill, symleiddio gweinyddol a digideiddio. Nod yr adolygiad hwn yw mynd i'r afael â rhai o'r diffygion mewn perthynas â llygredd cemegol a'r rhwymedigaeth gyfreithiol i adolygu'r rhestrau llygryddion yn rheolaidd, yn ogystal â helpu i gyflymu'r broses o weithredu. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor i gael adborth tan 1 Tachwedd 2021. Mae mwy o wybodaeth yn hyn datganiad newyddion.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae'r UE yn buddsoddi € 122 miliwn mewn prosiectau arloesol i ddatgarboneiddio'r economi

cyhoeddwyd

on

Am y tro cyntaf ers creu'r Cronfa Arloesi, mae'r Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi € 118 miliwn mewn 32 o brosiectau arloesol bach wedi'u lleoli mewn 14 aelod-wladwriaeth o'r UE, Gwlad yr Iâ a Norwy. Bydd y grantiau'n cefnogi prosiectau sy'n anelu at ddod â thechnolegau carbon isel i'r farchnad mewn diwydiannau ynni-ddwys, hydrogen, storio ynni ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal â'r grantiau hyn, bydd 15 prosiect sydd wedi'u lleoli mewn 10 aelod-wladwriaeth o'r UE a Norwy yn elwa o gymorth datblygu prosiect gwerth hyd at € 4.4 miliwn, gyda'r nod o ddatblygu eu haeddfedrwydd.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans: “Gyda buddsoddiad heddiw, mae’r UE yn rhoi cefnogaeth bendant i brosiectau technoleg lân ledled Ewrop i gynyddu atebion technolegol a all helpu i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Cynnydd y Gronfa Arloesi a gynigiwyd yn y Fit for 55 Bydd pecyn yn galluogi'r UE i gefnogi hyd yn oed mwy o brosiectau yn y dyfodol, eu cyflymu, a dod â nhw i'r farchnad cyn gynted â phosibl. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Golchodd ceir a phalmentydd i ffwrdd wrth i dref Gwlad Belg gael ei tharo gan y llifogydd gwaethaf mewn degawdau

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd tref ddeheuol Gwlad Belg, Dinant, ei tharo gan y llifogydd trymaf mewn degawdau ddydd Sadwrn (24 Gorffennaf) ar ôl i storm fellt a tharanau dwy awr droi strydoedd yn nentydd cenllif a olchodd geir a phalmentydd ond na laddodd neb, yn ysgrifennu Jan Strupczewski, Reuters.

Cafodd Dinant ei arbed rhag y llifogydd marwol 10 diwrnod yn ôl a laddodd 37 o bobl yn ne-ddwyrain Gwlad Belg a llawer mwy yn yr Almaen, ond fe wnaeth trais storm dydd Sadwrn synnu llawer.

"Rwyf wedi bod yn byw yn Dinant ers 57 mlynedd, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth felly," meddai Richard Fournaux, cyn-faer y dref ar afon Meuse a man geni'r dyfeisiwr y sacsoffon, Adolphe Sax o'r 19eg ganrif. ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw yn gweithio i adfer ei heiddo yn dilyn glawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Mae menyw yn cerdded mewn ardal yr effeithiwyd arni gan lawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth dŵr glaw yn llifo i lawr strydoedd serth ysgubo dwsinau o geir i ffwrdd, eu pentyrru mewn tomen wrth groesfan, a golchi cerrig coblau, palmantau a darnau cyfan o darmac wrth i drigolion wylio mewn arswyd o ffenestri.

Nid oedd unrhyw amcangyfrif manwl gywir o’r difrod, gydag awdurdodau tref yn rhagweld yn unig y byddai’n “sylweddol”, yn ôl teledu RTL Gwlad Belg.

Fe wnaeth y storm ddryllio hafoc tebyg, hefyd heb golli bywyd, yn nhref fach Anhee ychydig gilometrau i'r gogledd o Dinant.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd