Cysylltu â ni

addysg

Rhyngrwyd Mwy Diogel i Blant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

safeinternetTrwy garedigrwydd  Tracker Rhifyn yr UE

Gofynnir i chwaraewyr diwydiant rhyngrwyd hunanreoleiddio i greu amgylchedd ar-lein mwy diogel i blant. Gwifrau ar gyfer riportio cynnwys anghyfreithlon neu ymosodol; mae safonau ar gyfer dosbarthu cynnwys, hyrwyddo cynnwys sy'n briodol i blant a mentrau codi ymwybyddiaeth ymhlith y syniadau a gyflwynir. Targedir yn benodol wrth gwrs pornograffi, trais a bwlio.
Nid oes terfynau amser na gofynion penodol yn cael eu gosod - yn y bôn, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno rhestr ddymuniadau i ddiwydiant, gydag awgrymiadau amwys ac amhenodol y gallai rheoleiddio o'r brig i lawr ddod ar ryw adeg yn y dyfodol os na fydd hunanreoleiddio yn gweithio.

Mae hyn wedi'i nodi mewn dogfen “Strategaeth” a gyflwynwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn. Er bod y Comisiwn o'r farn bod y Rhyngrwyd yn offeryn addysgol a chyfathrebu defnyddiol i blant, mae'n ystyried ei bod yn angenrheidiol serch hynny i wella diogelwch Rhyngrwyd i blant gan eu bod yn arbennig o agored i rai mathau o ecsbloetio, fel bwlio a thwyll, ac mewn perygl o edrych yn amhriodol cynnwys, yn enwedig pornograffi.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y Rhyngrwyd yn offeryn addysgol a chyfathrebu defnyddiol i blant; fodd bynnag, mae hefyd o'r farn ei bod yn angenrheidiol gwella diogelwch Rhyngrwyd i blant gan eu bod yn arbennig o agored i rai mathau o ecsbloetio, megis bwlio a thwyll, ac mewn perygl o edrych ar gynnwys amhriodol, yn enwedig pornograffi.

Cyhoeddir y Strategaeth o'r enw “ar gyfer Rhyngrwyd Gwell i Blant” yng nghyd-destun Agenda Hawliau'r Plentyn yr UE, a danlinellodd effeithiau tymor hir peidio â buddsoddi digon mewn polisïau sy'n amddiffyn plant. Mae hefyd yn dilyn Casgliadau'r Cyngor ar Amddiffyn Plant yn y Byd Digidol o fis Tachwedd 2011, a alwodd ar y Comisiwn i weithredu i sicrhau amddiffyniad ar-lein i blant.

Gan nad yw Aelod-wladwriaethau wedi cyflwyno datrysiad cyffredin i'r broblem, mae'r Comisiwn yn gwahodd diwydiant i hunanreoleiddio ac os yw'n methu bydd y Comisiwn yn ymyrryd ac yn cymryd mesurau rheoleiddio. Bydd y camau a amlinellir yn y Strategaeth yn cael eu sefydlu trwy gyfres o fentrau sy'n bodoli eisoes, yn benodol, y “Rhaglen Rhyngrwyd Ddiogelach”, y “Cyfleuster Cysylltu Ewrop” a “Horizon 2020”.

hysbyseb

Nodau'r cychwyn

Mae'r camau gweithredu a gynigir yn cynnwys mesurau sy'n seiliedig ar ddeddfwriaeth, hunanreoleiddio a chymorth ariannol gyda'r nod o hyrwyddo: (1) cynnwys ar-lein mwy priodol ar gyfer plant ac ieuenctid, (2) ymwybyddiaeth o risgiau Rhyngrwyd a llythrennedd plant ar-lein, (3) diogelwch ar-lein plant a (4) y frwydr yn erbyn cam-drin a chamfanteisio rhywiol ar blant.

Cynnwys ar-lein priodol ar gyfer plant ac ieuenctid

Byddai'r Strategaeth yn cefnogi offer llwyfannau rhyngweithredol gan sicrhau mynediad at gynnwys sy'n briodol i'w hoedran; ac annog arloesi mewn mentrau fel y gystadleuaeth 'Cynnwys Ar-lein Plant Gorau' i wella cynhyrchu cynnwys ar-lein i blant a hyrwyddo profiadau cadarnhaol ar-lein i blant ifanc.

Ymwybyddiaeth ar-lein a llythrennedd ar-lein i blant

Mae'r Comisiwn yn teimlo bod angen i blant, rhieni ac athrawon fod yn ymwybodol o'r risgiau y gall plant eu hwynebu ar-lein; felly mae'r Strategaeth yn cynnwys mesurau sy'n hyrwyddo:

1. Llythrennedd digidol a'r cyfryngau ac addysgu diogelwch ar-lein mewn ysgolion

Ar hyn o bryd, mae diogelwch ar-lein wedi'i gynnwys fel pwnc penodol yn y rhan fwyaf o systemau addysg ledled Ewrop. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn o'r farn nad yw'n cael ei weithredu'n ddigonol a bydd yn cefnogi strategaethau gweithredu i atgyfnerthu diogelwch ar-lein.

2. Gwella gweithgareddau ymwybyddiaeth a chyfranogiad ieuenctid

Bydd y Comisiwn yn ariannu creu isadeiledd gwasanaeth rhyngweithredol ledled yr UE i gefnogi'r Canolfannau Rhyngrwyd Mwy Diogel (canolfannau cyhoeddus sy'n darparu gwybodaeth ddiogelwch ar-lein ac offer ymwybyddiaeth y cyhoedd) ac yn ailwampio'r Porth Ieuenctid Ewropeaidd, yn unol â Strategaeth Ieuenctid yr UE.

Nod y mesurau hyn yw cynyddu ymwybyddiaeth gan roi sylw arbennig i'r plant ieuengaf a mwyaf agored i niwed, yn enwedig plant anabl.

3. Offer Adrodd ar gyfer Defnyddwyr

Mae'r Strategaeth yn cynnwys mesurau sydd â'r nod o atgyfnerthu a symleiddio offer adrodd, mae'r rhain yn cynnwys hwyluso cydweithredu o fewn diwydiant sy'n ymwneud â chytundebau hunanreoleiddio ar fecanweithiau adrodd a chefnogi gweithrediad cywir y Gyfarwyddeb Gwasanaeth Cyffredinol (sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau wneud y “llinell gymorth 166” yn weithredol. - llinell gymorth sy'n cynnwys rhif argyfwng ar gyfer “plant sydd ar goll”). Os yw menter y diwydiant yn methu â hunanreoleiddio yn y maes hwn, gall y Comisiwn ystyried mesurau rheoleiddio.

Amgylchedd ar-lein mwy diogel i blant

Mae'r Comisiwn o'r farn ei bod yn bwysig gweithredu mesurau a fyddai'n atal plant rhag dod i gysylltiad â phrofiadau niweidiol ar-lein a risgiau posibl o ganlyniad yn y byd all-lein. Mae'r Strategaeth yn amlinellu mesurau allweddol o ran:

1. Gosodiadau preifatrwydd sy'n briodol i'w hoedran
Gan efallai nad yw plant yn gwybod sut i newid eu gosodiadau preifatrwydd, mae'r Comisiwn o'r farn y dylai gosodiadau preifatrwydd diofyn i blant sicrhau eu diogelwch. Yn y maes hwn, cynigiodd y Comisiwn eisoes reoliad diogelu data newydd yn cyflwyno'r “hawl i gael eich anghofio”.

Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn cefnogi Ymchwil a Datblygu i ddatblygu dulliau technegol ar gyfer adnabod a dilysu electronig sy'n galluogi defnyddio priodoleddau personol (oedran yn benodol).

2. Argaeledd ehangach a defnydd o reolaethau rhieni
Yn ôl y Comisiwn, mae angen sicrhau argaeledd a defnydd o offer rheoli rhieni, gan roi sylw arbennig i'r ystod o ieithoedd sydd ar gael. Bydd y Comisiwn yn cefnogi meincnodi a phrofi offer rheoli rhieni ac Ymchwil a Datblygu i ddatblygu dehongliad graddfa oedran a dosbarthiad cynnwys gan reolaethau rhieni. Unwaith eto, gall y Comisiwn ystyried datblygu mesurau deddfwriaethol os bydd diwydiant yn methu â darparu atebion yn y maes hwn.

3. Defnydd ehangach o sgôr oedran a dosbarthiad cynnwys

Un o'r risgiau y mae plant yn eu hwynebu ar-lein yw gweld cynnwys amhriodol, fel cynnwys rhywiol neu dreisgar. Uchelgais y Comisiwn yw cael sgôr oedran a dosbarthiad cynnwys ledled yr UE. Bydd y Comisiwn:
• Cefnogi'r defnydd o lwyfannau rhyngweithredol i ddarparu gwasanaethau sy'n briodol i'w hoedran
• Edrych i mewn i'r ffordd orau o wella amddiffyniad plant dan oed mewn Cyfathrebu ar gamblo ar-lein i'w gyflwyno yn 2012.
Bydd y Comisiwn yn cefnogi hunanreoleiddio yn y maes hwn ond os bydd hyn yn methu yna gall y Comisiwn ystyried rheoleiddio.

4. Hysbysebu a gorwario ar-lein

Bydd y Comisiwn yn anelu at wella gorfodaeth rheolau presennol yr UE ac annog mesurau hunanreoleiddiol pellach i amddiffyn plant yn well rhag hysbysebu a gorwario amhriodol (er enghraifft trwy fynediad damweiniol i'r Rhyngrwyd o ffonau symudol, safleoedd gamblo neu gemau). Nod y Comisiwn yw sicrhau bod safonau ar gyfer hysbysebu ar-lein i blant yn darparu lefel ddigonol o ddiogelwch.

Ymladd yn erbyn cam-drin plant a chamfanteisio rhywiol

1. Nodi, hysbysu a defnyddio deunydd camdriniol

Bydd y Comisiwn yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o bwyntiau adrodd cyfredol (llinellau cymorth) i wella canfod a chymryd cynnwys ar gam-drin plant yn rhywiol a geir ar y Rhyngrwyd. Er mwyn gwneud hyn, bydd y Comisiwn yn cefnogi:
• cydweithredu rhwng diwydiant, gorfodi'r gyfraith a llinellau cymorth (yn enwedig rhwydwaith INHOPE - cymdeithas ryngwladol o linellau adrodd Rhyngrwyd) i helpu dinasyddion i riportio cynnwys anghyfreithlon,
• Ymchwil a Datblygu ar atebion technegol arloesol ar gyfer ymchwiliadau'r heddlu,
• Hyfforddiant ar gyfer gorfodi'r gyfraith.

Bydd yn rhaid i gamau gweithredu yn y maes hwn gydymffurfio â'r Gyfarwyddeb newydd ar frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol a phornograffi, y Gyfarwyddeb E-fasnach, deddfwriaeth diogelu data a Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE.

2. Cydweithrediad rhyngwladol ar y frwydr yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio'n rhywiol ar blant

Gan nad oes ffiniau ar y Rhyngrwyd, ystyrir bod cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol ac mae angen dull byd-eang o fynd i'r afael â mater cam-drin rhywiol a chamfanteisio'n rhywiol ar blant. Felly fel rhan o'i Strategaeth bydd y Comisiwn:
• annog rhwydwaith llinellau cymorth INHOPE i gynyddu ei aelodaeth fyd-eang,
• cefnogi gweithrediad Confensiwn Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu
• gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol trwy strwythurau fel y
Gweithgor UE-UD ar Seiberddiogelwch a Seiberdroseddu.

 

Anna van Densky

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd