Cysylltu â ni

addysg

Uwchgynhadledd LT-Innovate 2012 - lle mae'r siarad yn amhrisiadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ltinnovativeAr 19 Mehefin, tynnodd Uwchgynhadledd LT-Innovate 2012 (LT-Innovate.eu) arbenigwyr o bob rhan o sbectrwm cyfan y diwydiant technoleg iaith, a aeth i’r afael â’r materion yn ymwneud â datblygu cynhyrchion gan ddefnyddio technolegau cynnwys, lleferydd a chyfieithu deallus. .

Gyda'r galw ledled y byd am wasanaethau iaith yn parhau i dyfu'n llawer cyflymach na'r economi yn gyffredinol (tua 10-13% y flwyddyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, hyd yn oed yn ystod yr argyfwng economaidd), ac ymchwil sy'n dangos y gallai tua miliwn o fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd fod yn colli masnach fel o ganlyniad i ddiffyg cymwyseddau ac adnoddau iaith, mae'r amser yn aeddfed, yn ôl symudwyr a siglwyr LT-Innovate, i gwmnïau ddod o hyd i gyfleoedd marchnad newydd ac i'r gymdeithas yn gyffredinol ddechrau elwa o botensial enfawr y chwyldro digidol.

Yn ôl ymchwil, bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer gwasanaethau a thechnoleg iaith ar gontract allanol yn taro $ 33.5 biliwn yn 2012, yn ôl astudiaeth gan y cwmni ymchwil marchnad annibynnol Common Sense Advisory. Yn ei adroddiad ymchwil diwydiant blynyddol, Language Services Market 2012, mae'r cwmni'n manylu ar ganfyddiadau ei astudiaeth gynhwysfawr, gan nodi 26,104 o gyflenwyr unigryw gwasanaethau cyfieithu a dehongli ar draws 154 o wledydd.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi bod ei gefnogaeth i LT bellach wedi bod ar waith ers tua 40 mlynedd, gyda llawer o ymdrech barhaus yn digwydd trwy gydol 1980-1990, a arweiniodd at rai technolegau arloesol cyfieithu peirianyddol a chof cyfieithu: “Mae cefnogaeth yr UE i LT yn yn cael ei adfywio nawr oherwydd ymrwymiad gwleidyddol o'r newydd yn dilyn ehangu'r UE a heriau newydd sy'n dod i'r amlwg o farchnadoedd globaleiddio. Mae mwy a mwy o drafodion masnachol yn cael eu gwneud ar-lein ac mae mwy o ddefnyddwyr yn defnyddio'r we nad ydyn nhw'n siarad Saesneg na'r rhai sy'n gwneud hynny.

“Er ychydig flynyddoedd yn ôl efallai bod Saesneg wedi cael ei hystyried yn lingua-franca y rhyngrwyd, mae maint y cynnwys ar-lein mewn ieithoedd eraill wedi ffrwydro, gan adael cynnwys Saesneg yn cynnwys 29% yn unig o'r hyn sydd ar gael ar-lein. Mae ystadegau e-fasnach diweddar yn dangos bod dau o bob tri chwsmer o’r UE yn prynu yn eu hiaith eu hunain yn unig. Mae hyn yn awgrymu bod iaith yn rhwystr sylweddol i farchnad sengl ddigidol wirioneddol ledled Ewrop. Wrth gwrs, mae rhwystrau iaith nid yn unig yn effeithio ar weithgareddau e-fasnach, ond hefyd ar fynediad i bron pob gwasanaeth ar-lein.

“Mae Ewrop, gyda’i phobl a’i sgiliau, ac amrywiaeth o ieithoedd yn cyfrif am 50% o’r farchnad gwasanaethau iaith ledled y byd, ac mae’r profiad a’r arbenigedd yno i ddarparu canlyniadau diriaethol. Fodd bynnag, mae yna nifer o faterion Ymchwil a Datblygu y mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw yn y dyfodol agos er mwyn cwrdd â'r her yn well. ”

hysbyseb

Gan weithio o amgylch motiff Language = Cudd-wybodaeth, bu tŷ llawn o gynrychiolwyr ar gyfer LT-Innovate 2012 yn rhan o gyfres o Sesiynau Cyflwyno Ffocws Arloesi a Chyflwyno Arddangos trwy gydol y dydd, gan gwmpasu pynciau mor amrywiol â Semanteg Gwasanaethau Llywodraeth Trawsffiniol, Deallus Cynorthwywyr - Cynorthwywyr Rhithiol, Avatars, Robotiaid a Sgiliau Deallus - Addysg a Hyfforddiant, Sgiliau ar gyfer Busnes, Pobl a'u Ieithoedd.

Yn benodol, bu rhanddeiliaid technoleg iaith yn trafod anghenion, strategaethau, cyfleoedd arloesi a thueddiadau busnes. Daeth yr uwchgynhadledd â'r holl brif chwaraewyr ynghyd fel gwerthwyr a phrynwyr, arbenigwyr a buddsoddwyr, ymchwilwyr a llunwyr polisi, gan wella gwelededd y dirwedd LT Ewropeaidd dameidiog, sefydlu LT fel technoleg alluogi allweddol i Ewrop, ac asesu a yw LT mewn gwirionedd, fel honnir, y darn coll yn y pos Marchnad Sengl Ddigidol '.
Yn ystod y Panel Agoriadol Llawn, dywedodd y safonwr Jochen Hummel, o ESTeam: “Gellir cyflawni mwyafrif amcanion allweddol ymgyrch polisi'r Undeb Ewropeaidd i annog arloesedd, i greu marchnad sengl ddigidol, i adennill cystadleurwydd byd-eang ac i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol. gellir rhannu gwybodaeth yn ddi-dor ar draws ffiniau iaith ac os nad yw cyfathrebu'n broblem. Mae hyn yn awgrymu seilwaith iaith pwerus - neu 'Language Cloud' - sy'n gwneud cynnwys yn hygyrch i unrhyw un, unrhyw le, mewn unrhyw iaith!

“Mae gan y diwydiant Technoleg Iaith Ewropeaidd sylfaen wyddonol a pheirianneg gadarn. Mae ganddo'r potensial i droi rhwystrau'r farchnad amlieithog Ewropeaidd yn gyfleoedd a throi allan gynhyrchion sy'n addas ar gyfer y marchnadoedd byd-eang. Mae Technoleg Iaith yn ased strategol. Dylai Ewrop ei drin fel un o’i thlysau coron! ”

 

Ac fe ddilynodd Cadeirydd IDIAP, yr Athro Hervé Bourlard, sydd hefyd yn ariannwr Koemei cychwynnol LT llwyddiannus, o ddatganiad Hummel mai'r hyn oedd ei angen yn Ewrop oedd 'priffyrdd iaith', gan ddweud: “Dylai buddsoddiad Ewrop mewn pibellau fynd law yn llaw law yn llaw â buddsoddiad o faint tebyg i greu nwyddau canol sgyrsiol amlieithog a fyddai’n caniatáu i bobl gyrchu cynnwys a gynhyrchir gan unrhyw un, unrhyw le, unrhyw bryd yn ddi-dor trwy unrhyw ddyfais ac mewn unrhyw iaith o’u dewis. ”

Dywedodd Chris Lewis, sy'n gweithio gydag IDC UK i drosoli'r canolfannau gwybodaeth a'r sgiliau lluosog sy'n bodoli ar draws IDC yn Asia / Môr Tawel, EMEA, ac America Ladin, yn ogystal ag yn yr UD, fod ei nam ar ei olwg ei hun yn golygu ei fod yn golygu yn cymryd diddordeb arbennig yng nghanfyddiadau’r Uwchgynhadledd, gan fod gwella technoleg iaith yn amlwg yn allweddol i wella bywydau dinasyddion yr effeithiwyd arnynt yn yr un modd ledled y byd: “Yn syml iawn, LT yw’r galluogwr technegol pwysicaf un ers dyfeisio’r rhyngrwyd - rhaid iddo cael eich meithrin, ei wella a'i berffeithio ar bob cyfrif. ”

Ac ychwanegodd Ysgrifennydd Cyffredinol LT-Innovate, Philippe Wacker: “Mae seilwaith amlieithog yr un mor bwysig i Ewrop â seilwaith band eang! Sicrhau bod cynnwys a gynhyrchir mewn unrhyw iaith ar gael i 500 miliwn o Ewropeaid yn gyfle go iawn yn y degawd i ddod. ”

Yn ystod y Sesiynau Ffocws Arloesi, dangosodd rhanddeiliaid LT y potensial ar gyfer arloesi mewn LT mewn iEnterprise, iServices, iHealth, iHelpers, iSkills a Partnering. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y sesiynau hyn.

Cynhaliwyd Gwobrau Arddangos Cwmni LT-Innovate hefyd yn ystod yr Uwchgynhadledd, gyda'r cwmnïau'n cymryd rhan yn cael eu hasesu a'u sgorio ar eu cyfraniadau at arloesiadau technoleg iaith; cyflwynwyd eu gwobrau i'r cwmnïau uchaf eu sgôr yn ystod y cinio gala a ddaeth â digwyddiadau'r diwrnod i ben, ac roeddent fel a ganlyn:

1. LingleOnline
2. Arloesi Bitext
3. Exalead 3DS
4. Multilizer
5. Ffoniwch Daliadau Cefnffyrdd
6. XTM Rhyngwladol
7. Technolegau Yocoy
8. Kwaga
9. Systemau NICE

10. TEMIS

11. Textkernel

12. Technoleg Interverbum AB

 

Cyflwynodd aelodau Senedd Ewrop Amelia Andersdotter, Katarina Neveďalová a Séan Kelly y tlysau yn ystod y Seremoni Wobrwyo, gan dynnu sylw at bwysigrwydd ieithoedd a thechnolegau iaith yn amgylchedd amlddiwylliannol Ewrop.
Yn ystod Panel Cau’r Uwchgynhadledd, daeth Uwch Gynghorydd LT-Innovate Ruben Riestra i’r casgliad: ”Gellir cyflawni datblygiad pellach y sector LT Ewropeaidd trwy feithrin atyniad ar gyfer gwasanaethau gwerthwyr LT, rhyddhau potensial twf, ysgogi defnydd o adnoddau allweddol, gweithredu o fewn a thu hwnt. Ewrop a sicrhau gwerth i'r holl randdeiliaid. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd