Cysylltu â ni

addysg

Safle Prifysgol Newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae safle prifysgol newydd, a sefydlwyd gyda chyllid gan yr Undeb Ewropeaidd, yn cael ei lansio’n gyhoeddus o dan Arlywyddiaeth Iwerddon yr UE yn Nulyn heddiw (30 Ionawr). Mae'r rhestr 'aml-ddimensiwn' newydd yn nodi gwyro oddi wrth ddulliau traddodiadol o raddio perfformiad prifysgol, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio'n anghymesur ar ragoriaeth ymchwil. Yn lle, bydd yn graddio prifysgolion yn ôl ystod ehangach o ffactorau, mewn pum maes ar wahân: enw da am ymchwil, ansawdd yr addysgu a'r dysgu, cyfeiriadedd rhyngwladol, llwyddiant wrth drosglwyddo gwybodaeth (megis partneriaethau â busnes a busnesau newydd), a chyfraniad i dwf rhanbarthol. Disgwylir i ryw 500 o brifysgolion o Ewrop a ledled y byd gofrestru i gymryd rhan yn y safle a bydd y canlyniadau cyntaf yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2014.

Wrth siarad cyn y lansiad, dywedodd Androulla Vassiliou, Comisiynydd Ewropeaidd dros Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid: "Mae prifysgolion yn un o ddyfeisiau mwyaf llwyddiannus Ewrop, ond ni allwn orffwys ar ein rhwyfau. Mae angen i ni feddwl a gweithredu'n fwy strategol i wireddu'r potensial llawn ein prifysgolion I wneud hynny, mae angen gwell gwybodaeth arnom am yr hyn y maent yn ei gynnig a pha mor dda y maent yn perfformio. Mae safleoedd presennol yn tueddu i dynnu sylw at gyflawniadau ymchwil yn anad dim, ond bydd U-Multirank yn rhoi darlun clir o'u perfformiad i fyfyrwyr a sefydliadau o'u perfformiad ar draws ystod o feysydd pwysig. Bydd y wybodaeth hon yn helpu myfyrwyr i ddewis y brifysgol neu'r coleg sydd orau iddyn nhw. Bydd hefyd yn cyfrannu at foderneiddio ac ansawdd addysg uwch trwy alluogi prifysgolion i nodi eu cryfderau neu wendidau a dysgu o brofiad ei gilydd. yn olaf, bydd yn rhoi golwg fwy cyflawn i lunwyr polisi o'u systemau addysg uwch fel y gallant gryfhau fed Perfformiad eir gwlad yn ei chyfanrwydd. "

Bydd y gynhadledd sy'n lansio'r safle yn cael ei hagor gan Ruairi Quinn, Gweinidog Addysg a Sgiliau Iwerddon. Meddai: "Wrth i addysg uwch ddod yn fwyfwy hanfodol i les cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd Ewrop, mae'r angen am ansawdd ac amrywiaeth yn ein systemau addysg uwch yn tyfu'n fwy. Mae Llywyddiaeth Iwerddon wedi ymrwymo'n gryf i helpu i gefnogi cyflwyno. y cam nesaf hwn o U-Multirank. Anogaf sefydliadau addysg uwch i achub ar y cyfle hwn i gymryd rhan mewn adeiladu system raddio a fydd yn taflu goleuni ar yr agweddau cadarnhaol niferus ar weithgaredd addysg uwch ledled Ewrop er budd myfyrwyr, arweinwyr sefydliadol, polisi. gwneuthurwyr a rhanddeiliaid eraill. ”

hysbyseb

Yn ogystal â darparu safle awdurdodol sy'n cymharu sefydliadau, bydd U-Multirank hefyd yn graddio prifysgolion mewn pedwar maes pwnc penodol: astudiaethau busnes, peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol a ffiseg. Bydd y rhestr o ddisgyblaethau penodol yn cael ei hehangu'n raddol yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd consortiwm annibynnol yn llunio'r safle, dan arweiniad y Ganolfan Addysg Uwch (CHE) yn yr Almaen a'r Ganolfan Astudiaethau Polisi Addysg Uwch (CHEPS) yn yr Iseldiroedd. Ymhlith y partneriaid mae'r Ganolfan Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Leiden (CWTS), gweithwyr proffesiynol gwybodaeth Elsevier, Sefydliad Bertelsmann a'r cwmni meddalwedd Folge 3. Bydd y consortiwm hefyd yn gweithio gyda phartneriaid graddio cenedlaethol a sefydliadau rhanddeiliaid sy'n cynrychioli myfyrwyr, prifysgolion a busnes i sicrhau cyflawnrwydd. a chywirdeb.

Bydd y safle newydd yn ddiduedd, yn seiliedig ar feini prawf a data mesuradwy. Mae ei ddull aml-ddimensiwn yn ei gwneud yn addas i unrhyw brifysgol neu goleg sy'n ceisio adborth ar ei berfformiad. Bydd defnyddwyr unigol hefyd yn gallu cael safle 'wedi'i bersonoli' sy'n adlewyrchu eu hanghenion penodol; bydd hyn yn caniatáu iddynt gael gwybodaeth am y sefydliadau neu'r disgyblaethau sydd fwyaf o ddiddordeb iddynt ac i bwysoli'r meini prawf yn unol â'u dewisiadau eu hunain.

hysbyseb

Mae U-Multirank yn benllanw menter a gychwynnodd mewn cynhadledd a drefnwyd o dan Arlywyddiaeth Ffrengig 2008 yr Undeb Ewropeaidd, a alwodd am safle prifysgol newydd yn seiliedig ar fethodoleg sy'n adlewyrchu amrywiaeth o ddimensiynau rhagoriaeth mewn cyd-destun rhyngwladol.

Yn dilyn hynny, comisiynodd y Comisiwn Ewropeaidd astudiaeth ddichonoldeb a gynhaliwyd gan gonsortiwm o sefydliadau addysg uwch ac ymchwil o'r enw CHERPA ac a gwblhawyd yn 2011. Cadarnhaodd yr astudiaeth, yn seiliedig ar waith gyda 150 o sefydliadau addysg uwch o Ewrop a ledled y byd, fod y ddau. roedd cysyniad a gweithrediad safle aml-ddimensiwn yn realistig. Mae offerynnau arolwg ar-lein wedi'u datblygu i gasglu'r data sydd ei angen. Bydd y consortiwm hefyd yn gweithio gyda'r safleoedd cenedlaethol presennol er mwyn osgoi gorfod gofyn yr un cwestiynau i brifysgolion fwy nag unwaith.

Bydd U-Multirank yn derbyn cyfanswm o € 2 filiwn yng nghyllid yr UE o'r Rhaglen Dysgu Gydol Oes yn 2013-14, gyda'r posibilrwydd o ddwy flynedd arall o ariannu hadau yn 2015-2016. Y nod yw i sefydliad annibynnol redeg y safle wedi hynny.

 

Anna van Densky

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd