Cysylltu â ni

addysg

Ysgolion Ewropeaidd Ar Daith!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan Odette Loukovskaya-Cartwright

EDUSCHOOLSONTOUR

Mae'r Ysgolion Ewropeaidd yn ysgolion a noddir gan awdurdod preifat sy'n darparu addysg feithrin, gynradd ac uwchradd mewn sawl iaith. Fe'u sefydlir i ddarparu addysg i blant personél y Sefydliadau Ewropeaidd ac sy'n arwain at y Fagloriaeth Ewropeaidd. Yn aml, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ymweld ag aelod-wladwriaethau eraill i hyrwyddo ymwybyddiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol. Yn ddiweddar cymerodd 26 o ddisgyblion o Frwsel ran mewn ymweliad â Malta. Mae Odette Loukovskaya-Cartwright, myfyriwr 6ed flwyddyn yn adrodd yn ôl ar gyfer Gohebydd yr UE

hysbyseb

Wedi cyrraedd y gwesty aethon ni i'r gwely ar unwaith, i ddeffro am 09h00 y bore wedyn. Fe wnaethon ni ddeffro i olau haul orlifo i mewn trwy'r ffenestri. Nid oeddem wedi gweld gyda'r nos ein bod mewn gwesty llai nag 20 metr o'r môr. Wrth sefyll ar ein balconi, gwelais fôr turquoise yn ymestyn allan am filltiroedd i'r pellter, a'r hyn a oedd yn ymddangos fel poblogaeth oedrannus wrywaidd gyfan y dref yn hamddenol ymhell i'w pysgota. Tua unwaith bob 15 munud byddem yn clywed bloedd gyffrous, wrth i un arall o'r pysgod oedd yn llifo o gwmpas yn y dyfroedd bas yn yr heulwen gael ei ddal. Cawsom groeso cynnes gan y gwesty, yn enwedig gan reolwr y gwesty, Tony.

Roedd y gwesty yn gartrefol iawn tuag atom, rhywbeth rhyfeddol iawn o ystyried ein bod yn grŵp o 26 o bobl ifanc yn eu harddegau bron yn sicr o darfu ar heddwch a thawelwch a'r gwesteion eraill. Fodd bynnag, roeddem yn cael pecyn bwyd bob dydd, ac ni chawsom unrhyw beth ond caredigrwydd a help. Y diwrnod cyntaf hwnnw ym Malta aethon ni i bentref pysgota bach, Marsaxlokk. Ar y daith bws 20 munud ar y ffordd yno, roeddwn i'n gallu arsylwi ar rai o nodweddion rhyfedd y dirwedd Malteg y byddwn i'n dod i arfer â nhw yn ystod yr wythnos i ddod. Y peth cyntaf y sylwais arno oedd nad oedd adeiladau uchel o gwbl. Mewn gwirionedd, roedd pensaernïaeth ac arddull yr adeiladau yn fy rhoi mewn cof am dref fach ym Moroco, a hwn oedd y tro cyntaf imi weld unrhyw beth tebyg yn Ewrop.

Yr ail beth y sylwais arno oedd pa mor Brydeinig oedd popeth. Roedd yr arwyddion stryd yn Saesneg yn bennaf, ynghyd â'r arwyddion caffi bach a hysbysfyrddau hysbysebu. Wrth y croesfannau sebra, roedd y bannau belisha yn gopi union o'r rhai yn Llundain. Trwy gydol yr wythnos rwy'n credu fy mod wedi cwrdd â mwy o bobl Prydain na Malteg, ac roedd yr holl bobl Malteg y gwnes i eu cyfarfod yn siarad Saesneg perffaith! Pentref bach cysglyd oedd Marsaxlokk mor agos at y môr nes bod rhai rhannau ohono yn eithaf llythrennol ynddo. Fe wnaethon ni gerdded trwy farchnad fach a oedd yn gwerthu cofroddion, sbectol haul rhad, crysau-t "I Love Malta", magnetau bach a pharasetalia eraill. Yr hyn a oedd yn edrych fel miloedd o gychod bach yn siglo yn yr harbwr a oedd yn ffurfio hanner cylch o amgylch y pentref cyfan. Yn ddiddorol ddigon, enwyd y mwyafrif ohonynt ar ôl caneuon Beatles, fel "Hey Jude" ac "Here Comes The Sun". Daw'r rhan fwyaf o gyflenwad pysgod Malta o Marsaxlokk, a dangoswyd ei fasnach brysur gan y digonedd o sgerbydau pysgod a oedd yn taflu bron pob wyneb y gellir ei ddychmygu yn agos at yr harbwr. Ar ôl i ni grebachu trwy hyn, daethom ar draws bae bach lle eisteddai pump neu chwech o gaffis bach hyfryd, lle buom yn ymlacio am ychydig oriau ac yna'n anelu am Valletta. Yn Valletta ymwelon ni gyntaf â chaer St. Elmo, a gweld y "Maltaexperience", ffilm am hanes yr ynys a'i thrigolion. Yna fe wnaethon ni ein ffordd i'r ganolfan, lle aethon ni ar daith dywys o amgylch Cyd-Eglwys Gadeiriol Sant Ioan. Roedd tu mewn yr eglwys gadeiriol hon yn syfrdanol. Roedd yn hynod addurnedig, ac wedi'i addurno yn anterth y cyfnod Baróc. Mae'r eglwys gadeiriol yn gartref i sawl gwaith celf, a'r enwocaf Pennawd Sant Ioan Fedyddiwr, gan Caravaggio, a baentiwyd yn 1608 yn arbennig ar gyfer yr eglwys.
Ar yr ail ddiwrnod, fe ymwelon ni â Phentref Crefftau Ta'Qali, lle gwelsom chwythu gwydr o lygad y ffynnon a hefyd gemwaith arian yn cael ei wneud yn yr arddull draddodiadol Malteg. Roedd yr addurniadau gwydr, wedi'u pinsio'n ddeheuig a'u tynnu i siâp gan yr hen chwythwyr gwydr syfrdanol yn brydferth. Roedd pob anifail a gwrthrych y gallwch chi feddwl amdano wedi'i wneud o wydr, ac yn y brif siop lle gallech chi brynu'r addurniadau hyn roedd eliffantod gwyrdd llachar a chrwbanod glas yn eich amgylchynu. Efallai mai'r mwyaf trawiadol o'r addurniadau hyn oedd cerbyd â cheffyl wedi'i wneud allan o wydr clir a phinc, pob manylyn wedi'i grefftio'n fedrus, o garnau tynn y ceffylau i'r deiliaid canhwyllau bach ar y naill ochr i'r cerbyd, a'r greadigaeth gyfan yn ddim yn fwy na chwningen. Ar ôl hyn aethon ni i Fae Ghadira, lle roedden ni'n gallu nofio yn y môr. Er nad oedd y môr ar yr adeg hon ym mis Mawrth yn arbennig o gynnes, roedd yn dal yn gynhesach nag unrhyw beth y gallech ddod o hyd iddo ar arfordir Gwlad Belg. Roedd y môr mor glir fel y gallech chi weld yr holl bysgod bach yn gwibio o gwmpas rhwng eich traed, a'r crancod bach a fyddai'n sgwrio i ffwrdd wrth ddynesu. Ar ôl prynhawn o syllu o gwmpas yn yr haul dychwelon ni i'r gwesty i nyrsio ein llosg haul a chysgu.
Ar y trydydd diwrnod ymwelon ni â Mdina, prifddinas hynafol Malta. Fe'i gelwir yn "Ddinas Tawel", oherwydd ni chaniatawyd unrhyw geir i mewn yno, heblaw am briodasau, angladdau, a rhai'r trigolion, y mae tua 300 ohonynt. Mae hen adeiladau Mdina yn hen balasau yn bennaf, ac felly mae'r mwyafrif o'r trigolion yn o hen waed bonheddig. Ar ôl gwneud ein ffordd trwy'r strydoedd troellog bach cul, a adeiladwyd fel rhyw fath o amddiffyniad pe bai'r ddinas yn cael ei goresgyn, fe ddaethon ni i furiau'r ddinas. Mdina yn cael ei hadeiladu ar un o'r bryniau talaf ymMalta, o'r waliau roeddem yn gallu edrych allan ar y rhan fwyaf o'r wlad. Fe dreulion ni'r diwrnod ym Mdina, gan ein bod ni'n cael amser rhydd gan ein hathro, a des i a rhai ffrindiau eraill o hyd i sgwâr bach lle roedd un caffi a siop dwristiaid. Ar ôl osgoi cael ein herwgipio gan berchennog y siop dwristaidd or-selog, eisteddom am brynhawn cyfan ar fagiau ffa a ddarperir yn arbennig ar ein cyfer, gan sipian Coke oer ar ôl Coke oer, lliw haul a gwylio'r trigolion yn mynd o gwmpas eu bywydau. Fe dreulion ni'r pedwerydd diwrnod ar ynys Gozo.
Fe ymwelon ni gyntaf â theml gynhanesyddol hynafol, lle cawson ni daith 2 awr lawn gan dywysydd taith brwd. Ar ôl hyn gwnaethom ein ffordd i winllan, dan ofal dwy hen fenyw a roddodd flasu gwin inni a hefyd rhai arbenigeddau Malteg, fel math arbennig o past tomato melys a math o olewydd sy'n unigryw i Gozo. Gyda'r nos roeddem yn gallu ymweld â Paceville, "tref y parti" ym Malta. Wedi'i gysgodi ar bob ochr gan bobl sy'n dosbarthu talebau "prynu un cael un am ddim" ar gyfer coctels a diodydd, nid yw cerdded trwy Paceville gyda'r nos ar gyfer y gwangalon. Mae curiad trwm y bas a goleuadau neon sy'n fflachio yn dal atmostffer gwefreiddiol Paceville, ac yn cyferbynnu'n fawr â'r "modd dydd" diog, cannu haul. Ar y cyfan, roedd y daith yn gyfoethog dros ben trwy brofiad a diwylliant, a dysgon ni i gyd lawer am arferion a hanes Malteg. Roedd y bobl i gyd yn hynod gymwynasgar a chyfeillgar, ac ni welsom un iob na thrafferth yn ystod ein harhosiad yno. Roedd yr ynys yn lân, yn heddychlon, yn heulog, a phopeth y gallem fod wedi gofyn amdano am drip ysgol. Roedd bod yn agored i gymysgedd o ddiwylliannau Malta yn brofiad hynod ddiddorol, ac yn un y byddwn yn bendant yn ei ailadrodd eto.

hysbyseb

Anna van Densky

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd