Cysylltu â ni

addysg

Barn: Mae'r potensial a safbwynt addysg heb fod yn ffurfiol ar gyfer dyfodol y genhedlaeth ifanc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddau

Erbyn Justina Vitkauskaite Bernard ASE (Lithwania)

Mae addysg yn bwysig iawn ar gyfer ffyniant ein cymdeithas ac ar gyfer twf, arloesedd a chynnydd yn Ewrop. Mae'r newidiadau cyflym a thrawsnewidiad y byd sydd ohoni yn her fawr i'r system addysg y mae angen iddi addasu'n gyson i newidiadau economaidd-gymdeithasol cymdeithas. Mae angen i'r system addysg heddiw fod yn cyfateb i ofynion yr 21ain ganrif sy'n arwain at brosesau dysgu bywyd gwastadol, mewn symudedd ac mewn heriau i'r economi fyd-eang sy'n seiliedig ar wybodaeth.

hysbyseb

Mae yna amryw o ffactorau sy'n dylanwadu ar y prosesau trawsnewidiol hyn a ffactorau economaidd yn cael eu roddir rhan flaenllaw yn trawsffurfiadau hyn o'r prosesau addysg. Mae'r olaf, wrth gwrs, yw'r rhai sy'n gwthio pob haen o gymdeithas i addasu i'r trawsffurfiadau hyn. Mae ffactorau economaidd yn effeithio ar y genhedlaeth ifanc mewn grwpiau poblogaeth sy'n agored i niwed yn gyffredinol ac yn gysylltiedig yn benodol, megis pobl ifanc Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET), y rhai sy'n gadael ysgol yn gynnar, ymfudwyr ifanc, ac yn fwy cyffredinol llunio pobl ifanc â llai o gyfleoedd.

Ar hyn o bryd mae'r Undeb Ewropeaidd yn dal i ddioddef o'r argyfwng economaidd a'r dirwasgiad. Mae canlyniadau yr argyfwng ariannol ac economaidd wedi cael effaith ddramatig ar y sefyllfa y bobl ifanc sy'n chwilio am swydd. Mae diweithdra ymhlith pobl ifanc yn taro gall y tymheredd na welwyd ers bron 20 mlynedd ac mae'r perygl o dlodi ac allgáu cymdeithasol ymhlith y grŵp hwn yn y boblogaeth yn cynyddu'n gyson. Mae'r egwyddor o "Mae addysg am oes" a chymhwyso nifer o ymagweddau arloesol sy'n cyfateb i ddod ag addysg gyfoes yn gallu darparu Ewrop gyda'r offer i oresgyn y duedd hon. Y gwerth ychwanegol y gall addysg heb fod yn ffurfiol yn rhoi i'n datblygu a gall cymdeithas sy'n tyfu fod yn offeryn cryf i fynd i'r afael ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Gall y gwerth ychwanegol fod ar ffurf o ddarparu holl grwpiau o'r boblogaeth sy'n datblygu sgiliau newydd, cymwyseddau, profiad diriaethol a gwybodaeth werthfawr. Felly beth yw'r potensial a beth yw'r safbwyntiau addysg anffurfiol ar gyfer dyfodol pobl ifanc?

addysg heb fod yn ffurfiol yn cydnabod pwysigrwydd dysgu gydol oes a hyfforddiant y tu allan i'r system addysgol cydnabyddedig a sefydledig. Ar gyfer pobl sy'n eu cael eu hunain y tu allan i'r system addysg ffurfiol y math hwn o addysg yn amlwg yn fwy arwyddocaol na'r addysg sy'n digwydd y tu mewn o leoliadau ffurfiol. Yn yr achos dan ystyriaeth y math cyntaf o addysg a grybwyllwyd yn gallu gweithio'n well, gall fod yn fwy hyblyg a gellir eu canolbwyntio'n dynnach ar ei grŵp targed. Gellir hefyd ei ystyried fel elfen atgyfnerthu a chefnogi prosesau dysgu gydol oes.

hysbyseb

Gall addysg heb fod yn ffurfiol yn cymryd ffurfiau gwahanol a gall gynnwys dal i fyny rhaglenni ar gyfer dropouts ysgol, seminarau, fforymau, mentrau datblygu yn cynnwys addysg iechyd a hybu llythrennedd ac addysg ddinesig paratoi ar gyfer dinasyddiaeth weithredol. Fel gwirfoddol, cyfranogol a proses sy'n canolbwyntio ar y dysgwr, gall addysg heb fod yn ffurfiol yn digwydd mewn ystod amrywiol o amgylcheddau a sefyllfaoedd y gellir eu staffio gan hwyluswyr dysgu proffesiynol a gwirfoddolwyr. Gellir ei seilio ar gynnwys dulliau proses-oriented unigol a chyfunol yn seiliedig ar brofiad a gweithredu a'u cymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau. A beth yn fwy pendant yw y gall addysg heb fod yn ffurfiol yn darparu ac yn gwella ystod o sgiliau bywyd ehangach a chymwyseddau sydd eu hangen ac yn eu gwerthfawrogi yn y farchnad lafur ar hyn o bryd.

Mae'r set hon o sgiliau a chymwyseddau yn cynnwys gwell sgiliau entrepreneuraidd cyfathrebu, gwaith tîm, gwneud penderfyniadau, sgiliau diwylliannol ac ieithyddol, ymdeimlad o fenter, hyder a. Gellir eu datblygu a'u caffael drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol anffurfiol. I bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn ffurfiol tramor set hon o sgiliau y gall hefyd gynnwys datblygu fwy amlwg o sgiliau rhyng-ddiwylliannol a ieithyddol. Mae'r holl cymwysterau hyn yn cael eu gwerthfawrogi yn arbennig gan gyflogwyr pan fo pobl ifanc yn brin o brofiad gwaith ffurfiol. Yn yr achos hwnnw gall cyfranogiad mewn gweithgareddau nad ydynt yn ffurfiol yn cyfrannu at y newid yn llwyddiannus o bobl ifanc o addysg i'r farchnad lafur. gall ddylanwadu cyflogadwyedd pobl ifanc yn gadarnhaol ac yn sicrhau gwell mynediad i'r farchnad lafur iddynt. Ar ben hynny, gall y cyfranogiad mewn gweithgareddau amrywiol anffurfiol yn arwain at ddatblygu cyfalaf cymdeithasol gwerthfawr, yn gynnydd o symudedd ac wrth greu neu agor llwybrau galwedigaethol newydd. Mae'r olaf yn arbennig o bwysig ar gyfer y grwpiau o bobl sy'n fwy agored i niwed fel rhai sy'n gadael yn gynnar yr ysgol, pobl ifanc gyda llai o gyfleoedd, ymfudwyr ifanc, a phobl ifanc yn nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant.

Mae'r dulliau a ddefnyddir mewn addysg heb fod yn ffurfiol hefyd yn helpu pobl ifanc i ennill sgiliau a chymwyseddau newydd. Maen nhw'n rhoi'r unigolyn yng nghanol y broses ddysgu ac yn meithrin datblygiad personol a chymdeithasol yr unigolyn. Mae dulliau o'r fath yn cyfrannu at ymgysylltiad a chymhelliant gwell unigolion trwy gydol y broses ddysgu. Ar ben hynny, mae pobl ifanc yn ymarfer “dysgu trwy wneud” trwy waith gwirfoddol a gweithgareddau cyfranogi eraill. Mae dysgu ar sail sefyllfaoedd bywyd go iawn sy'n ennyn diddordeb unigolyn yn y broses ddysgu yn dod yn fwy effeithlon ac yn canolbwyntio ar sgiliau.

Trwy'r rhyngweithio trwy bobl-i-bobl, mae dysgwyr unigol yn ennill sgiliau rhyngbersonol a rheoli gwerthfawr fel gwaith tîm, arweinyddiaeth, rheoli prosiect, datrys problemau ymarferol a sgiliau TGCh. Mae'r sgiliau hyn yn werthfawr ar gyfer datblygiad personol ac ar gyfer y farchnad lafur. Gallant nid yn unig gyfrannu at y cyflogadwyedd ond gallant rymuso pobl ifanc i sefydlu eu cwmnïau cychwynnol a'u cwmnïau eu hunain. Gall y galluoedd hyn - o'u hystyried mewn cyd-destun rhyngwladol - greu sylfaen gref ar gyfer dysgu rhyngddiwylliannol a deialog aml-ethnig sy'n ategu'r sgiliau “gwybodaeth galed” a gafwyd trwy addysg ffurfiol. A phan rhennir y sgiliau hyn â phobl o wahanol wledydd, maent yn dod yn fwy diriaethol fyth. Mae pobl ifanc yn datblygu ymdeimlad o gymuned y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol eu mamwlad. Maent yn gwella ac yn caffael sgiliau iaith ac yn datblygu ymdeimlad o undod, parch a goddefgarwch sy'n annog pobl ifanc i fyfyrio ar eu hunaniaeth ddiwylliannol a'u gwerthoedd cyffredin fel hawliau dynol, cydraddoldeb, rhyddid. Gall fod yn hynod fuddiol i'r dysgwyr unigol a'r bobl ifanc sydd nid yn unig yn ennill y sgiliau a'r cymwyseddau angenrheidiol ar gyfer y farchnad lafur ond sydd hefyd yn dod yn fwy gwybodus a meddwl eang.

Felly, gan gymryd wrth ystyried yr holl bwyntiau a grybwyllwyd, gallaf ddweud bod y math hwn o addysg yn tueddu i addasu i anghenion y farchnad lafur ac mae hynny'n cael gallu i fodloni newidiadau cymdeithasol ac anghenion bywyd pobl ifanc. Dyna pam addysg heb fod yn ffurfiol wedi i gael eu cefnogi mwy drwy sianeli gwahanol a thrwy wahanol offerynnau cyfreithiol ac ariannol.

Un offeryn allweddol ar gyfer dysgu ac addysg heb fod yn ffurfiol yn y Ieuenctid ar Waith rhaglen. Mae'r rhaglen hon yn anelu at wella cyflogadwyedd pobl ifanc â llai o gyfleoedd, hy pobl ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant. Ac mae'n cyfrannu at eu dinasyddiaeth a chymdeithasol cynhwysiant gweithgar, waeth beth yw eu cefndir addysgol, cymdeithasol a diwylliannol. Drwy brosiectau gwahanol a ariennir gan Ieuenctid ar Waith, bob blwyddyn yn fwy na 150,000 pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn cymryd rhan mewn nifer fawr o weithgareddau addysg anffurfiol ar draws a thu hwnt i'r Undeb Ewropeaidd.

O fy safbwynt, er mwyn gwella addysg anffurfiol yn Ewrop, mae'r arferion gorau o weithgareddau addysg anffurfiol trwy waith ieuenctid y dylid eu lledaenu yn eang. Mae Senedd Ewrop yn enghraifft ar gyfer arfer gorau o waith ieuenctid. Drwy waith y Intergroup Ieuenctid Senedd Ewrop yn trefnu ystod eang o drafodaethau, seminarau a digwyddiadau sy'n ymwneud â arweinwyr democrataidd ifanc, ymchwilwyr ifanc a gweithwyr ifanc. Mae'r gweithgareddau a drefnir yn helpu pobl ifanc i wella eu gwybodaeth dinesig ac i ymhelaethu eu sefyllfa dinasyddiaeth weithredol sy'n bwysig iawn cyn yr etholiadau i Senedd Ewropeaidd ym mis Mai 2014.

I gloi, hoffwn i ddatgan y gall addysg heb fod yn ffurfiol yn cael effaith sylweddol ar gyflawni datblygiad rhesymol, cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y Strategaeth 2020 Ewrop. Gall chwarae rhan aruthrol wrth fynd i'r afael â'r mater o brinder sgiliau a chefnogi adferiad economaidd Ewrop. Gall y math hwn o addysg fod yn ddefnyddiol wrth foderneiddio addysg a gall ddarparu pobl ifanc â sgiliau, galluoedd a gwybodaeth uchel-eu gwerthfawrogi. Yn ogystal, gall y sgiliau hyn sy'n cael eu caffael drwy arfer gwaith ieuenctid yn ystod cyfranogiad mewn gweithgareddau addysg anffurfiol yn helpu i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac yn cyfrannu at ddatblygiad personol pobl ifanc yn gyffredinol.

Ar gyfer yr Aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd math hwn o addysg yn elfen allweddol ar gyfer addasu i'r amodau economaidd-gymdeithasol o gymdeithas ac byd sy'n datblygu heddiw. Mae hyn yn y fath o addysg o ddewis ar gyfer dyfodol gwell a mwy llewyrchus ar gyfer y genhedlaeth ifanc.

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd