Cysylltu â ni

addysg

UE a Qatar: Vassiliou yn galw am bartneriaethau cryfach ym maes addysg a diwylliant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

WISELogoDylai'r Undeb Ewropeaidd weithio'n agosach gyda Qatar a gwledydd eraill Cyngor Cydweithredu'r Gwlff (GCC) mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin fel addysg a hyfforddiant, sgiliau newydd ar gyfer byd sy'n newid a chysylltiadau diwylliannol cryfach i wella dealltwriaeth rhwng eu pobl. Dyma'r neges bod Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Ieuenctid Bydd y Comisiynydd Androulla Vassiliou yn cyflawni yn Uwchgynhadledd Arloesi’r Byd ar gyfer Addysg (WISE) 2013 yn Doha, Qatar, ar 29 Hydref. Yn ystod ei hymweliad tridiau, bydd y Comisiynydd yn cwrdd â Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, cadeirydd WISE ac Arlywydd Prifysgol Hamad Bin Khalifa, a Dr Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari, Gweinidog Diwylliant, Celfyddydau a Threftadaeth Qatari, i trafod heriau a rennir a chyfleoedd ar gyfer cydweithredu agosach. Bydd y trafodaethau'n canolbwyntio ar newydd y Comisiwn strategaeth ar gyfer rhyngwladoli addysg uwch a lansiad y rhaglenni Erasmus + a Ewrop Greadigol, a fydd i ddechrau ym mis Ionawr.

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Rhaid i Ewrop aros yn agored i'r byd. Trwy addysg a diwylliant y mae gwahanol bobl yn dechrau deall ei gilydd a datblygu perthnasoedd agosach. Mae Uwchgynhadledd WISE yn gyfle i drafod rhai o'r cwestiynau mwyaf brys sy'n wynebu addysg o amgylch y byd: sut mae sicrhau mynediad eang a theg Sut y gall ein hysgolion baratoi pobl ifanc ar gyfer gofynion lluosog bywyd modern? Sut y dylem ymateb i newid technolegol? A all diwylliant wneud gwahaniaeth fel offeryn ar gyfer diplomyddiaeth 'feddal'? Yr Erasmus + ac mae rhaglenni Ewrop Greadigol yn fwy agored i wledydd y tu allan i Ewrop nag erioed o'r blaen ac edrychaf ymlaen at fwy o gyfnewidfeydd yn cynnwys myfyrwyr, staff prifysgolion ac artistiaid, a phartneriaethau cryfach rhwng sefydliadau addysgol a diwylliannol yn ein dau ranbarth. "

Bydd Erasmus +, rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer cydweithredu a symudedd rhwng yr UE a Qatar. Yn ogystal â thua 2 filiwn o gyfnewidiadau myfyrwyr yn Ewrop, bydd Erasmus + yn galluogi
135 000 o fyfyrwyr a staff i symud rhwng Ewrop a gweddill y byd. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y bydd Qatari neu fyfyrwyr a staff GCC eraill yn gallu elwa o brofiad Erasmus yn Ewrop a gall myfyrwyr a staff Ewropeaidd wneud cais am grant i dreulio rhan o'u hastudiaethau neu hyfforddiant yn Qatar neu wledydd eraill y GCC.

hysbyseb

Mae'r profiad rhyngwladol hwn yn helpu pobl ifanc i gynyddu eu cyflogadwyedd trwy ddatblygu sgiliau newydd a dysgu sut i fyw a gweithio ochr yn ochr â phobl o ddiwylliant ac iaith wahanol. Mae'r sgiliau arfer gorau a enillir gan staff trwy gyfnewidfeydd o'r fath yn cael effaith systemig oherwydd bod eu myfyrwyr i gyd yn elwa o'r profiad y maent wedi'i ennill.

Bydd prifysgolion Ewropeaidd hefyd yn gallu derbyn cefnogaeth yr UE i sefydlu rhaglenni Meistr ar y cyd sy'n cynnwys sefydliadau addysg uwch Qatari a chynnig grantiau i fyfyrwyr ledled y byd i gymryd rhan yn y rhain.

Cefndir

hysbyseb

Bydd Erasmus +, rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2014. Mae'n disodli'r Rhaglen Dysgu Gydol Oes bresennol (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a'r rhaglen cydweithredu dwyochrog â gwledydd diwydiannol.

Disgwylir i'r rhaglen newydd gael ei mabwysiadu gan Senedd Ewrop a'r Cyngor (gweinidogion aelod-wladwriaethau) cyn diwedd eleni. Rhagwelir y bydd cyfanswm y gyllideb ar gyfer Erasmus + bron i € 15 biliwn - 40% yn uwch na rhaglenni symudedd presennol yr UE. Yn gyfan gwbl, bydd Erasmus + yn darparu grantiau i fwy na phedair miliwn o bobl - y mwyafrif o dan 25 oed - dreulio rhan o'u hastudiaethau neu hyfforddiant mewn gwlad arall. Bydd mwy na hanner y nifer disgwyliedig o fuddiolwyr yn fyfyrwyr addysg uwch neu alwedigaethol a phrentisiaid yn yr UE.

Mae 2014 hefyd yn nodi dechrau'r rhaglen Ewrop Greadigol newydd a fydd yn parhau i ddarparu grantiau i gefnogi amrywiaeth ac i alluogi cwmnïau ac artistiaid yn y sectorau diwylliannol a chreadigol i dorri i mewn i farchnadoedd newydd. Bydd llinyn MEDIA y rhaglen yn parhau i gynorthwyo datblygu, hyfforddi a dosbarthu ffilmiau. Bydd Ewrop Greadigol hefyd yn cynnwys cronfa gwarant benthyciad newydd gyda'r nod o'i gwneud hi'n haws i'r sectorau diwylliannol a chreadigol gael gafael ar fenthyciadau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd