Cysylltu â ni

addysg

Hyfforddiant Monitro Addysg ac uchafbwyntiau effaith toriadau a sgiliau gyllideb diffyg cyfatebiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

thumb_13520Un ar bymtheg o aelod-wladwriaethau1 gostyngodd eu gwariant ar addysg rhwng 2008 a 2011, gyda chwech2 gan ddangos gostyngiadau sylweddol pellach yn y gyllideb yn 2012, yn ôl y Monitor Addysg a Hyfforddiant diweddaraf a ryddhawyd heddiw (30 Hydref) gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae Monitor Addysg a Hyfforddiant 2013 yn rhoi darlun o gynnydd pob gwlad mewn perthynas â meincnodau a dangosyddion penodol, ac yn tynnu sylw at y datblygiadau a'r dadansoddiad polisi diweddaraf. Yng nghwmni 28 adroddiad gwlad unigol ac ar-lein offeryn delweddu, mae'n darparu cyfoeth o ddata i hwyluso llunio polisïau ar sail tystiolaeth ledled Ewrop.

"Mae'r data a ddarperir gan y Monitor Addysg a Hyfforddiant blynyddol yn amhrisiadwy oherwydd ei fod yn caniatáu i aelod-wladwriaethau gymharu eu hunain yn erbyn eraill ac yn annog y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i fuddsoddi'n effeithlon i foderneiddio eu systemau addysg i wella ansawdd a chanlyniadau. Mae hyn yn hanfodol os ydym am sicrhau. bod gan bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd, "meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

Mae Monitor eleni yn cadarnhau cwymp yng nghyfradd cyflogaeth graddedigion diweddar sydd â chymhwyster addysg uwchradd o leiaf: dim ond 76% sydd bellach yn dod o hyd i swyddi o gymharu ag 82% yn 2008. Er bod mantais cyflogaeth gradd prifysgol yn dal i fod yn amlwg ym mhob Aelod. Yn nodi, mae un o bob pump o boblogaeth waith yr UE sydd â chymwysterau trydyddol mewn swyddi sydd fel arfer yn gofyn am gymwysterau is. Er gwaethaf lefelau uchel o ddiweithdra, mae hyn yn awgrymu diffyg cyfatebiaeth bryderus rhwng y sgiliau a ddarperir gan systemau addysg a hyfforddiant a'r rhai sy'n ofynnol gan y farchnad lafur.

hysbyseb

Prif darged Ewrop 2020: cynnydd cyson

Mae cyfradd y rhai sy'n gadael yn gynnar o addysg a hyfforddiant yn parhau i ostwng, gan sefyll ar 12.7%. Targed yr UE ar gyfer 2020 yw 10% neu lai. Gyda'r gyfradd ddiweithdra ymhlith y rhai sy'n gadael ysgol yn gynnar ar ychydig dros 40%, yr her fwyaf yw'r newid o'r ysgol i'r gwaith. Hwylusir hyn trwy hyfforddeiaethau o ansawdd, prentisiaethau a modelau 'dysgu deuol', sy'n cyfuno addysg â phrofiad ymarferol. Mae myfyrwyr o raglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn profi gwell trosglwyddiad o addysg i weithio mewn Aelod-wladwriaethau gyda dysgu datblygedig yn y gwaith. Yn yr un modd mae angen rhoi sylw agosach i'r symud o waith yn ôl i ddysgu, gyda llai nag 1% o bobl ifanc 18 i 24 oed mewn dysgu heb fod yn ffurfiol ar ôl gadael addysg ffurfiol.

Gyda'r gyfradd cyrhaeddiad trydyddol yn cynyddu'n araf, bellach ar 35.7% o'i gymharu â tharged Ewrop 2020 o 40%, mae'r ffocws polisi yn symud tuag at leihau cyfraddau gadael, gwella ansawdd a pherthnasedd a hyrwyddo symudedd rhyngwladol myfyrwyr. Mae symudedd rhyngwladol mewn addysg uwch yn cynyddu'r tebygolrwydd o symudedd ar ôl graddio a gall helpu i fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau a thagfeydd ym marchnad lafur Ewrop.

hysbyseb

Canfyddiadau allweddol eraill y Monitor Addysg a Hyfforddiant:

  • Mae anghydraddoldeb yn dal i fod yn nodwedd o lawer o systemau addysg a hyfforddiant yn Ewrop. Adlewyrchir hyn gan wendidau cryf yn sgiliau a chymwysterau grwpiau fel pobl ifanc sydd â chefndir ymfudol. Mae gan yr anghydraddoldebau hyn ganlyniadau difrifol i unigolion, cynnydd economaidd a chydlyniant cymdeithasol, ond eto mae llwyddiant Aelod-wladwriaethau wrth fynd i'r afael â'r broblem hon yn amrywio'n fawr.
  • Mae tueddiadau demograffig yn effeithio'n gryf ar y proffesiwn addysgu: mewn llawer o Aelod-wladwriaethau mae mwyafrif yr athrawon yn y grŵp oedran uchaf, gydag ychydig iawn o athrawon o dan 30 oed. Mae angen ailfeddwl ar sut i ddenu, recriwtio ac addysgu'r ymgeiswyr gorau, yn ogystal â sicrhau fe'u cefnogir yn eu datblygiad proffesiynol trwy gydol eu gyrfaoedd.
  • Mae Ewrop ar ei hôl hi o ran datblygu Adnoddau Addysgol Agored (OER) a Chyrsiau Ar-lein Agored Enfawr (MOOCs). Er bod technolegau digidol wedi'u hymgorffori'n llawn yn y ffordd y mae pobl yn rhyngweithio, yn gweithio ac yn masnachu, nid ydynt yn cael eu hecsbloetio'n llawn mewn addysg a hyfforddiant Ewropeaidd. Er bod 70% o athrawon yn yr UE yn cydnabod pwysigrwydd hyfforddiant a gefnogir gan TGCh, dim ond 20% o fyfyrwyr sy'n cael eu haddysgu gan athrawon digidol hyderus a chefnogol.

Sgiliau: yn ôl i'r pethau sylfaenol

Tystiolaeth newydd o Arolwg diweddar yr OECD o Sgiliau Oedolion (IP / 13 / 922) yn rhoi darlun cliriach o lefelau sgiliau poblogaeth oedran gweithio Ewrop. Nid yw un o bob pump oedolyn yn yr UE yn uwch na lefel sylfaenol o lythrennedd ac ar gyfer rhifedd mae hyn bron yn un o bob pedwar.

Mae'r canlyniadau hefyd yn tanlinellu'r angen am fwy o ddysgu gydol oes. Mae cyfranogiad oedolion mewn dysgu gydol oes yn llai na 10% ac mae'n fwyaf cyffredin ymhlith yr ifanc a'r addysgedig iawn, yn hytrach na'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Yn ogystal â sgiliau sylfaenol, dim ond hanner poblogaeth yr UE sy'n 15 oed neu'n hŷn sy'n cytuno bod eu haddysg ysgol wedi eu helpu i ddatblygu cymwyseddau entrepreneuraidd. Mae angen ymdrechion i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd i gefnogi creu busnes newydd, arloesi gweithwyr, ac i hyrwyddo cyflogadwyedd ymhlith pobl ifanc. Offeryn anhepgor yw addysg entrepreneuriaeth i gynyddu buddion economaidd addysg.

Cefndir

Mae'r Monitor Addysg a Hyfforddiant blynyddol, y cyflwynwyd y cyntaf ohono ym mis Tachwedd 2012, yn archwilio esblygiad systemau addysg a hyfforddiant Ewrop. Yn ogystal â meincnodau a dangosyddion penodol, mae hefyd yn ystyried astudiaethau a datblygiadau polisi diweddar a rhai sydd ar ddod. Adroddiadau technegol newydd, fel a astudio ar adael addysg uwch ac astudio ar symudedd dysgu ychwanegu at y dystiolaeth a ddarparwyd gan Monitor 2013.

Mae'r fframwaith strategol ar gyfer cydweithredu Ewropeaidd mewn addysg a hyfforddiant (ET 2020) yn cefnogi diwygiadau mewn Aelod-wladwriaethau sydd â'r nod o hybu twf a swyddi. Y Monitor Addysg a Hyfforddiant yn adroddiad blynyddol a gyflwynir bob hydref gan y Comisiwn, sy'n nodi cynnydd ar feincnodau a dangosyddion craidd ET 2020, gan gynnwys prif darged Ewrop 2020 ar addysg a hyfforddiant (gweler Atodiad).

Adroddiad llawn gyda chanfyddiadau allweddol

Parhau Darllen
hysbyseb

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd