Cysylltu â ni

addysg

Golau gwyrdd i Erasmus +: Mae mwy na 4 miliwn i dderbyn grantiau UE ar gyfer sgiliau a chyflogadwyedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sgrin-ergyd-2013-07-01-at-14.39.40Cymeradwywyd Erasmus +, rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, a fydd i ddechrau ym mis Ionawr, ar 19 Tachwedd gan Senedd Ewrop. Wedi'i anelu at hybu sgiliau, cyflogadwyedd a chefnogi moderneiddio systemau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid, bydd gan y rhaglen saith mlynedd gyllideb o € 14.7 biliwn1 - 40% yn uwch na'r lefelau cyfredol. Bydd mwy na 4 miliwn o bobl yn derbyn cefnogaeth i astudio, hyfforddi, gweithio neu wirfoddoli dramor, gan gynnwys 2 filiwn o fyfyrwyr addysg uwch, 650,000 o fyfyrwyr hyfforddiant galwedigaethol a phrentisiaid, yn ogystal â mwy na 500,000 yn mynd ar gyfnewidfeydd ieuenctid neu'n gwirfoddoli dramor. Bydd myfyrwyr sy'n cynllunio gradd Meistr lawn dramor, nad yw grantiau neu fenthyciadau cenedlaethol ar gael yn aml, yn elwa o gynllun gwarantu benthyciad newydd sy'n cael ei redeg gan Gronfa Fuddsoddi Ewrop. Bydd Erasmus + hefyd yn darparu cyllid ar gyfer staff addysg a hyfforddiant, gweithwyr ieuenctid ac ar gyfer partneriaethau rhwng prifysgolion, colegau, ysgolion, mentrau a sefydliadau dielw.

"Rwy'n falch bod Senedd Ewrop wedi mabwysiadu Erasmus + ac yn falch ein bod wedi gallu sicrhau cynnydd o 40% yn y gyllideb o'i gymharu â'n rhaglenni cyfredol. Mae hyn yn dangos ymrwymiad yr UE i addysg a hyfforddiant. Bydd Erasmus + hefyd yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn ieuenctid. diweithdra trwy roi cyfle i bobl ifanc gynyddu eu gwybodaeth a'u sgiliau trwy brofiad dramor Yn ogystal â darparu grantiau i unigolion, bydd Erasmus + yn cefnogi partneriaethau i helpu pobl i drosglwyddo o addysg i waith, a diwygiadau i foderneiddio a gwella ansawdd addysg. mewn aelod-wladwriaethau. Mae hyn yn hanfodol os ydym am arfogi ein cenhedlaeth ifanc â'r cymwysterau a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd, "meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

Mae gan Erasmus + dri phrif darged: mae dwy ran o dair o'r gyllideb yn cael ei ddyrannu i gyfleoedd dysgu dramor i unigolion, yn yr UE a thu hwnt; bydd y gweddill yn cefnogi partneriaethau rhwng sefydliadau addysgol, sefydliadau ieuenctid, busnesau, awdurdodau lleol a rhanbarthol a chyrff anllywodraethol, yn ogystal â diwygiadau i foderneiddio addysg a hyfforddiant ac i hyrwyddo arloesedd, entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Erasmus + newydd yn cyfuno holl gynlluniau cyfredol yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, gan gynnwys y Rhaglen Dysgu Gydol Oes (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action a phum rhaglen gydweithredu rhyngwladol (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a'r rhaglen ar gyfer cydweithredu â gwledydd diwydiannol). Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ymgeiswyr ddeall y cyfleoedd sydd ar gael, tra bydd symleiddio eraill hefyd yn hwyluso mynediad.

Erasmus + pwy sy'n elwa?

  • Bydd 2 miliwn o fyfyrwyr addysg uwch yn gallu astudio neu hyfforddi dramor, gan gynnwys hyfforddeiaethau 450,000;
  • Bydd myfyrwyr galwedigaethol a phrentisiaid 650,000 yn derbyn grantiau i astudio, hyfforddi neu weithio dramor;
  • Athrawon ysgol 800,000, darlithwyr, hyfforddwyr, staff addysg a gweithwyr ieuenctid i ddysgu neu hyfforddi dramor;
  • Bydd 200,000 o fyfyrwyr gradd Meistr sy'n gwneud cwrs llawn mewn gwlad arall yn elwa o warantau benthyciad;
  • Bydd mwy na 500,000 o bobl ifanc yn gallu gwirfoddoli dramor neu gymryd rhan mewn cyfnewidfeydd ieuenctid;
  • Bydd mwy na 25,000 o fyfyrwyr yn derbyn grantiau ar gyfer graddau meistr ar y cyd, sy'n cynnwys astudio mewn o leiaf dau sefydliad addysg uwch dramor;
  • Bydd 125,000 o ysgolion, sefydliadau addysg alwedigaethol a hyfforddiant, sefydliadau addysg uwch ac oedolion, sefydliadau ieuenctid a mentrau yn derbyn cyllid i sefydlu 25,000 o 'bartneriaethau strategol' i hyrwyddo cyfnewid profiad a chysylltiadau â byd gwaith;
  • Bydd 3,500 o sefydliadau a mentrau addysg yn cael cefnogaeth i greu mwy na 300 o 'Gynghreiriau Gwybodaeth' a 'Chynghreiriau Sgiliau Sector' i hybu cyflogadwyedd, arloesedd ac entrepreneuriaeth, a;
  • Bydd partneriaethau 600 mewn chwaraeon, gan gynnwys digwyddiadau dielw Ewropeaidd, hefyd yn derbyn cyllid.

Cefndir

hysbyseb

Mae Erasmus + yn cael ei lansio ar adeg pan mae bron i chwe miliwn o bobl ifanc yn ddi-waith yn yr UE - gyda lefelau uwch na 50% yn Sbaen a Gwlad Groeg. Ar yr un pryd, mae dros 2 miliwn o swyddi gwag, ac mae traean o gyflogwyr yn nodi anawsterau wrth recriwtio staff gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnynt. Mae hyn yn dangos bwlch sgiliau sylweddol yn Ewrop. Bydd Erasmus + yn mynd i’r afael â’r bwlch hwn trwy ddarparu cyfleoedd i bobl astudio, hyfforddi neu ennill profiad dramor.

Ar yr un pryd, bydd ansawdd a pherthnasedd systemau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid Ewrop yn cael eu cynyddu trwy gefnogaeth i ddatblygiad proffesiynol staff addysg a gweithwyr ieuenctid a thrwy gydweithrediad rhwng bydoedd addysg a gwaith.

Mae symudedd myfyrwyr a phrentisiaid hefyd yn hybu symudedd gweithwyr rhwng Aelod-wladwriaethau; mae pobl sydd eisoes wedi astudio neu hyfforddi mewn gwlad arall yn fwy tebygol o fod eisiau gweithio dramor yn y dyfodol.

Mae'r gyllideb € 14.7bn yn ystyried amcangyfrifon chwyddiant yn y dyfodol. Disgwylir i arian ychwanegol gael ei ddyrannu ar gyfer symudedd addysg uwch a meithrin gallu sy'n cynnwys gwledydd y tu allan i'r UE; ni ddisgwylir y penderfyniad ar y gyllideb ychwanegol hon cyn 2014.

Mae Erasmus + yn cynnwys, am y tro cyntaf, linell gyllideb benodol ar gyfer chwaraeon. Bydd yn dyrannu oddeutu € 265 miliwn dros saith mlynedd i gyfrannu at ddatblygu’r dimensiwn Ewropeaidd mewn chwaraeon trwy helpu i fynd i’r afael â bygythiadau trawsffiniol fel trwsio gemau a dopio. Bydd hefyd yn cefnogi prosiectau trawswladol sy'n cynnwys sefydliadau mewn chwaraeon ar lawr gwlad, gan hyrwyddo, er enghraifft, llywodraethu da, cynhwysiant cymdeithasol, gyrfaoedd deuol a gweithgaredd corfforol i bawb.

Y camau nesaf

Mabwysiadwyd y cynnig heddiw gan Senedd Ewrop. Disgwylir i'r Cyngor fabwysiadu (aelod-wladwriaethau) o fewn y mis nesaf. Bydd rhaglen Erasmus + yn cychwyn ym mis Ionawr 2014.

Mwy o wybodaeth

Gweler MEMO / 13 / 1008

Y Comisiwn Ewropeaidd: Erasmus + wefan

Erasmus + ar Facebook

Ymunwch â'r sgwrs ar Twitter: #ErasmusPlus, @EUErasmusPlus

Comisiynydd Vassiliou wefan

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd