Cysylltu â ni

addysg

Y Ffindir, Gwlad Groeg a Sbaen yn ennill gwobrau Erasmus ar gyfer buddsoddi mewn cyfnewid staff ac addysgu o safon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Erasmus-MundusMae tri sefydliad addysg uwch sy'n derbyn cyllid trwy'r rhaglen Erasmus wedi'u henwi heddiw (21 Tachwedd) fel enillwyr Gwobrau Erasmus Ewropeaidd 2013. Enillydd y wobr aur yw Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol JAMK yn Jyväskylä, y Ffindir, lle mae 70% o'r staff yn cymryd rhan mewn hyfforddiant Erasmus dramor bob blwyddyn. Mae'r brifysgol yn ystyried bod cyfnewid staff yn allweddol i'w hymdrechion i wella ansawdd addysgu a dysgu. Mae Sefydliad Addysgol Technolegol Creta, Gwlad Groeg, a'r Universitat Politècnica yn Valencia, Sbaen, hefyd yn derbyn gwobrau (gweler isod). Bydd Gwobrau Erasmus yn cael eu cyflwyno yn y ganolfan arddangos Tour & Taxis ym Mrwsel heno.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou: "Mae addysgu o safon yn hanfodol os ydym am gynhyrchu'r graddedigion creadigol ac addasadwy sydd eu hangen arnom. Rwy'n llongyfarch y sefydliadau buddugol am ddangos gwerth cyfleoedd addysgu a hyfforddi Erasmus dramor gan staff prifysgol sy'n gweithio mewn amgylchedd rhyngwladol gwahanol o fudd enfawr i fyfyrwyr yn y sefydliad cynnal ac anfon. "

Mae'r tri sefydliad buddugol, sy'n ymwneud â phartneriaethau mewn sawl gwlad yn Ewrop, yn "enghreifftiau gwych o'r hyn y gellir ei gyflawni trwy ddefnyddio symudedd staff yn strategol i gefnogi a gwella ansawdd addysgu a dysgu yn barhaus", ychwanegodd y comisiynydd.

hysbyseb

Gwahoddodd y Comisiwn Ewropeaidd bob un o'r 4,500 o sefydliadau addysg uwch sy'n dal Siarter Prifysgol Erasmus i dynnu sylw at straeon llwyddiant sy'n cynnwys symudedd staff a rhaglenni dwys byr fel ysgolion haf rhyngwladol. Roedd arbenigwyr annibynnol ar restr fer 20 o'r enghreifftiau gorau, y dewiswyd y tri sefydliad buddugol ohonynt.

Yn ogystal â grantiau i fyfyrwyr astudio neu hyfforddi dramor, mae Erasmus wedi ariannu mwy na 300,000 o gyfnewidfeydd staff ar gyfer addysgu a hyfforddi a mwy na 3,200 o raglenni dwys er 1997. Gyda'i gilydd, mae'r gweithgareddau hyn yn cynrychioli tua 9% o gyllideb Erasmus.

GOLD

hysbyseb

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol JAMK), Jyväskylä, Y Ffindir

Mae rhyngwladoli yn un o dair blaenoriaeth strategol ar gyfer Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol JAMK a'i 8,000 o fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys lefel uchel o symudedd gyda dros 70% o staff yn mynd dramor bob blwyddyn. Mae'r cyfnewidiadau staff yn cael eu monitro trwy berfformiad mewnol a dangosyddion cenedlaethol i sicrhau ansawdd a'r effaith fwyaf.

Mae'r cyfnewidiadau staff yn rhan o strategaeth y brifysgol ar gyfer gwella ansawdd addysgu a dysgu. Hyd yn hyn, mae'r effaith wedi cynnwys datblygu rhaglenni a phartneriaethau dwys gan arwain at brosiectau ar-lein ar y cyd a graddau dwbl.

Mae gradd ddwbl yn cynnwys myfyriwr yn dilyn dau gwrs gradd prifysgol ochr yn ochr, yn aml mewn gwahanol sefydliadau mewn gwahanol wledydd. Gall y ddwy radd fod yn yr un maes pwnc neu mewn dau bwnc gwahanol.

ARIAN

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Sefydliad Addysg Dechnolegol Creta), Heraklion, Gwlad Groeg

Mae gan y Sefydliad Addysg Dechnolegol dros 15 000 o fyfyrwyr sy'n cael eu haddysgu mewn chwe dinas ledled Creta. Er 2005, mae 22 rhaglen ddwys y Sefydliad wedi darparu llwyfan ar gyfer rhyngwladoli trwy greu cysylltiadau â diwydiant lleol yn ogystal â sefydliadau sy'n arwain y byd fel Prifysgol Rhydychen a Choleg Imperial yn y DU. Mae hyn wedi arwain at ddimensiwn rhyngwladol o'r rhaglenni gradd ac wedi helpu academyddion o bob rhan o Ewrop i ddod i adnabod gwaith ac aelodau staff y Sefydliad.

BRONZE

Universitat Politècnica de València, Valencia, Sbaen

Mae'r Universitat Politècnica de València yn brifysgol dechnegol 45 oed gyda 13 o ysgolion a chyfadrannau ar dri champws. Y llynedd cymerodd ei staff ran mewn 190 o gyfleoedd symudedd, gan ei wneud y pumed sefydliad anfon mwyaf ymhlith y 33 gwlad sy'n cymryd rhan yn Erasmus. Mae'n rhoi pwys mawr ar fonitro ansawdd rhaglenni cyfnewid a sicrhau bod profiadau darlithwyr yn gwneud y Brifysgol yn fwy rhyngwladol, o fudd i fyfyrwyr ac yn gwella prosiectau addysgu ac ymchwil ar y cyd y Brifysgol. O ganlyniad, mae'n cynnig mwy a mwy o raddau dwbl yn ogystal â rhaglenni dwys Erasmus.

Cefndir

Symudedd staff Erasmus

Mae Erasmus wedi darparu cefnogaeth i gyfleoedd addysgu staff mewn gwledydd Ewropeaidd eraill er 1997. Gyda chreu'r Rhaglen Dysgu Gydol Oes yn 2007, estynnwyd symudedd staff i gynnwys hyfforddiant, yn ogystal â'r posibilrwydd i sefydliadau addysg uwch wahodd staff o gwmnïau i addysgu. yn eu sefydliadau. Mae hyfforddiant bellach yn cyfrif am oddeutu 26% o symudedd staff trwy Erasmus. Mae symudedd staff yn gwella sgiliau proffesiynol ac yn cyfrannu at ryngwladoli a moderneiddio addysg uwch. Mae hefyd yn annog symudedd myfyrwyr.

Bydd y rhaglen Erasmus + newydd yn galluogi 800 000 o athrawon, darlithwyr, hyfforddwyr, staff addysg ac eraill i ddysgu neu hyfforddi dramor yn 2014-2020.

Twf mewn Symudedd Staff er 2007

Cyfanswm cyfnodau symudedd staff

Aseiniadau addysgu

Hyfforddiant staff

Rhaglenni Dwys Erasmus (IPs)

Mae Rhaglenni Dwys Erasmus (IPs) yn gyrsiau astudio byr, cysylltiedig â phwnc, sy'n dwyn ynghyd fyfyrwyr a staff addysgu o sefydliadau addysg uwch mewn o leiaf tair gwlad Ewropeaidd. Nod y rhaglenni dwys, a all bara rhwng 10 diwrnod a chwe wythnos, yw:

  • Annog dysgu rhyngwladol mewn meysydd astudio arbenigol (er enghraifft, 'Rhith Gyfadran y Gyfraith Ewropeaidd', a ddatblygwyd trwy Raglen Ddwys);
  • rhoi mynediad i fyfyrwyr at wybodaeth nad yw ar gael mewn un sefydliad addysg uwch yn unig;
  • caniatáu i athrawon gael mewnwelediadau gwahanol i gynnwys cyrsiau a dulliau pedagogaidd newydd, a;
  • profi dulliau addysgu mewn amgylchedd rhyngwladol.

Rheolir y rhaglenni dwys gan yr asiantaethau cenedlaethol yn y gwledydd sy'n cymryd rhan yn y Rhaglen Dysgu Gydol Oes. Yn 2011-12, trefnwyd 462 IP mewn 31 gwlad - cynnydd o fwy na 14% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Nifer y Rhaglenni Dwys er 2000

Mwy o wybodaeth

Cefnogi diwygio: rôl Erasmus mewn addysg uwch

Y Comisiwn Ewropeaidd: Erasmus

Y Comisiwn Ewropeaidd: Erasmus +

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant

Gwefan Androulla Vassiliou

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd