Cysylltu â ni

diwylliant

Dyfodol trafodaeth Ewrop: Comisiynydd Vassiliou yn gwrando ar ddinasyddion Chypriad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eu_year_of_citizens_2013Mae'r ddadl ar ddyfodol Ewrop yn dod i Gyprus ddydd Iau 28 Tachwedd. Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Ieuenctid Bydd y Comisiynydd Androulla Vassiliou, Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer, yn cynnal Deialog Dinasyddion agored yn y Carob Mill yn Limassol gyda chynghorwyr lleol, cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol, myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd.

"Mae Deialog y Dinasyddion yn ffordd wych i wneuthurwyr penderfyniadau Ewropeaidd glywed barn y cyhoedd yn uniongyrchol. Rwy'n awyddus i gynifer o bobl â phosibl gymryd rhan yn ein digwyddiad yng Nghyprus: o ddisgyblion ysgol a myfyrwyr, i famau a thadau, i weithwyr swyddfa a siop, pobl fusnes, cymdeithas sifil a phobl hŷn. Mae croeso i bawb. Dyma'ch cyfle i leisio'ch barn. Rwy'n gwybod bod gan fy nghyd-Gypriaid lawer i'w ddweud, yn enwedig ar faterion fel yr economi. , cyflogaeth ac undod Ewropeaidd. Mae'r ddeialog agored hon yn gyfle i bawb fynegi eu barn, y byddaf yn eu trosglwyddo i Frwsel. "

Mae'r Deialog Dinasyddion hon yng Nghyprus yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd trwy gydol 2013, Blwyddyn Dinasyddion Ewrop. Mae bron i 40 o Ddeialogau eisoes wedi digwydd ledled Ewrop.

hysbyseb

Bydd y ddadl yn Limassol yn digwydd rhwng 17h30 a 20h yn y Carob Mill, Vasilissis Street. Y safonwr fydd y cyflwynydd teledu Loukas Fourlas. Bydd dehongliad ar y pryd ar gael i ac o Roeg, Twrceg a Saesneg. Bydd y ddadl yn ymdrin â thri phrif faes: Meysydd cyfrifoldeb y Comisiynydd Vassiliou, yn enwedig addysg ac ieuenctid, yr argyfwng economaidd a dyfodol Ewrop.

I warantu lle yn y Dialog, cofrestrwch yma. Gellir dilyn y ddadl yn fyw hefyd ffrwd ar y we. Gall dinasyddion o bob rhan o Ewrop hefyd gymryd rhan trwy Twitter trwy ddefnyddio'r hashnod # EUDeb8.

Cefndir

hysbyseb

Am beth mae Deialogau'r Dinasyddion?

Ym mis Ionawr, cicio y Comisiwn Ewropeaidd oddi ar y Flwyddyn Ewropeaidd ar Bopeth (IP / 13 / 2), blwyddyn sy'n ymroddedig i'r cyhoedd a'u hawliau. Trwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynwyr wedi bod yn cynnal dadleuon gyda dinasyddion ledled yr UE ynghylch eu barn ar Ewrop a'u disgwyliadau ar gyfer y dyfodol.

Cyflawnwyd llawer yn yr 20 mlynedd ers cyflwyno Dinasyddiaeth yr UE. Dangosodd canlyniadau ymgynghoriad a gynhaliwyd gan y Comisiwn y llynedd fod 55% o Gypriaid yn gwybod beth yw eu hawliau fel dinasyddion yr UE (o gymharu â 46% ar gyfartaledd i holl ddinasyddion yr UE). Dywedodd 86% o Cypriots hefyd yr hoffent wybod mwy am yr hawliau hyn (59% ar gyfartaledd i holl ddinasyddion yr UE). Dyma pam y cysegrodd y Comisiwn 2013 i ddinasyddion a'u hawliau. Mae Deialogau'r Dinasyddion wrth galon Blwyddyn Dinasyddion Ewrop.

Pam fod y Comisiwn yn gwneud hyn yn awr?

Oherwydd bod Ewrop ar groesffordd. Bydd y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn bendant ar gyfer cwrs yr UE yn y dyfodol, gyda llawer yn siarad am yr angen am fwy o undeb gwleidyddol neu Unol Daleithiau Ewrop. Ond mae'n rhaid i integreiddio Ewropeaidd fynd law yn llaw â chryfhau cyfreithlondeb democrataidd yr Undeb: dyna pam mae'r Comisiwn yn annog pob dinesydd i leisio'u barn yn yr etholiadau Ewropeaidd sydd ar ddod.

Beth fydd canlyniad Deialogau'r Dinasyddion?

Un o brif amcanion y Deialogau yw paratoi'r tir ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop 2014. Bydd yr adborth o'r Deialogau Dinasyddion yn helpu i arwain y Comisiwn wrth iddo lunio cynlluniau ar gyfer diwygio'r UE yn y dyfodol.

Ar 8 2013 Mai cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ail UE Adroddiad dinasyddiaeth, sy'n cyflwyno 12 mesur newydd i ddatrys problemau sydd gan ddinasyddion o hyd (IP / 13 / 410 a MEMO / 13 / 409). Adroddiad y Dinasyddion yw ateb y Comisiwn i ymgynghoriad mawr ar-lein a gynhaliwyd o fis Mai 2012 (IP / 12 / 461) a'r cwestiynau a godwyd a'r awgrymiadau a wnaed yn Deialogau Dinasyddion ar hawliau dinasyddion yr UE a'u dyfodol.

Ddydd Mercher, cyhoeddodd y Comisiwn becyn o fesurau gyda'r nod o gryfhau hawliau dinasyddion ynghylch mynediad at gyfiawnder a chymorth cyfreithiol pan fyddant mewn gwlad dramor.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth bellach am y Deialog Limassol

Dadl ar hafan Dyfodol Ewrop

Blwyddyn Ewropeaidd ar Bopeth

Ewropeaid gael dweud eu dweud: Canlyniadau'r ymgynghoriad ar hawliau dinasyddion yr UE '

Gwefan Androulla Vassiliou

Cynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghyprus

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

Cyfrannu at y ddadl ar Twitter: # EUdeb8

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd