Cysylltu â ni

addysg

arweinwyr dall yn galw ar gyfer cadarnhad y cytundeb Marrakesh

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Braille + llyfr + xgold + 2012Yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ar 17 Rhagfyr, anogodd arweinwyr dall o bob rhan o Ewrop yr UE i roi anrheg Nadolig hwyr iddynt - cadarnhau Cytundeb Marrakesh. Byddai'r cytundeb - pe bai'n cael ei gadarnhau - yn eu helpu i ddod â'r 'newyn llyfrau' i ben lle mai dim ond ychydig y cant o lyfrau sydd ar gael mewn fformatau hygyrch fel sain neu brint mawr.

Ymunodd sawl aelod o Senedd Ewrop a'r Deialog Defnyddwyr TransAtlantig (TACD) â nhw yn yr apêl hon.

Hyd yn hyn, chwe mis ar ôl cytuno ar y cytundeb, nid yw'r UE wedi gwneud dim tuag at ei gadarnhau. Os na chaiff y cytundeb ei gadarnhau, ni all wneud dim i helpu pobl ddall i gael y llyfrau sydd eu hangen arnynt ar gyfer addysg, cyfarwyddyd a chynhwysiant mewn cymdeithas.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd Undeb Dall Ewrop, Wolfgang Angermann, a arweiniodd ddirprwyaeth yr EBU: “Gwybodaeth yw’r hyn sydd ei angen arnom ar gyfer ein penderfyniadau a’n dewisiadau ym mhob agwedd ar fywyd. Felly, mae mynediad at wybodaeth yn hawl ddynol sylfaenol. Ar ôl yr holl waith caled a wnaed i gael y cytundeb hwn, mae'r gymuned ddall a rhannol ddall wedi aros yn ddigon hir. Mae'n warthus nad yw'r UE wedi llofnodi'r Cytuniad chwe mis ar ôl cytuno i destun y Cytuniad ac nid yw hyd yn oed wedi penderfynu ar y weithdrefn gyfreithiol i'w defnyddio yn y broses gadarnhau gan aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop. Mae EBU yn annog pob aelod-wladwriaeth i arwyddo a chadarnhau'r Cytundeb ar frys. Gofynnwn i aelodau Senedd Ewrop barhau i gefnogi ein hymgyrch - fel y maent wedi gwneud yn rhyfeddol hyd yn hyn - i sicrhau cadarnhad llawn a chyflym yr UE. ”

Dywedodd yr ASE Eva Lichtenberger: "Mae'r cytundeb hwn yn gam mawr ymlaen ar gyfer hawliau pobl ddall a rhannol ddall. Dim ond ar ôl ei gadarnhau gan uchafswm o wledydd y bydd yn effeithiol. Rwy’n cynnig fy nghefnogaeth i’r ymgyrch hon ac yn pwyso am gadarnhau’r cytundeb hwn mor gyflym â phosibl ac yn annog fy holl gydweithwyr i wneud yr un peth. ”

Croesawodd y cyfranogwyr ateb Pierre Delsaux, a gynrychiolodd y Comisiwn Ewropeaidd, pan sicrhaodd fod y Comisiwn o blaid i'r broses gadarnhau gael ei bwrw ymlaen cyn ac ar wahân i'r adolygiad dwys o ddeddfwriaeth hawlfraint yr UE a ddisgwylir yn ystod y blynyddoedd i ddod.

hysbyseb

Ail ymgyrch bellach ar y gweill

Er mwyn sicrhau'r cytundeb, roedd angen ymgyrch galed dros sawl blwyddyn, yn anad dim yn yr UE ei hun. Fodd bynnag, dim ond os daw i rym y bydd y cytundeb o unrhyw fudd. I wneud hynny, rhaid io leiaf ugain gwlad ei gadarnhau. Hyd yn oed wedyn, er mwyn iddo fod yn ddefnyddiol, mae angen i ni gael ei gadarnhau i fod mor eang â phosib. Dim ond sefydliadau mewn gwledydd sydd wedi cadarnhau all anfon llyfrau at ei gilydd o dan delerau'r cytundeb. Ar hyn o bryd, mae EBU yn aros i'r Comisiwn Ewropeaidd ddechrau'r broses gadarnhau. Nid yw wedi dangos unrhyw frys, yn wir mae wedi dangos amharodrwydd i wneud hynny.

Ar frig rhestr ddymuniadau'r Nadolig

Gwnaeth cynrychiolwyr EBU un ffaith syml yn glir; nid ydyn nhw'n gofyn am elusen ac ewyllys da Nadolig. Mae EBU yn annog yr UE i ddangos dynoliaeth a pharchu hawliau pobl ddall trwy gadarnhau'r cytundeb NAWR!

Mwy am gytundeb Marrakesh

Yng nghanol y cytundeb hwn mae erthygl sy'n rhoi caniatâd i sefydliadau a llyfrgelloedd pobl ddall rannu eu casgliadau o deitlau hygyrch â chymunedau eraill o'r un iaith ledled y byd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys Sbaen a'r Ariannin yn gallu rhannu eu casgliadau cyfun o fwy na 150,000 o deitlau ar draws America Ladin cyn gynted ag y bydd llywodraeth pob gwlad sy'n ei derbyn yn cadarnhau ac yn gweithredu'r cytundeb. Yn fyr, mae'n darparu fframwaith cyfreithiol hanfodol ar gyfer mabwysiadu eithriadau hawlfraint cenedlaethol mewn gwledydd sydd hebddynt. Mae hefyd yn creu trefn fewnforio / allforio ryngwladol ar gyfer cyfnewid llyfrau hygyrch ar draws ffiniau.

Gweler yma am fideo o Siôn Corn dall yn siarad yn Senedd Ewrop.

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd