arweinwyr dall yn galw ar gyfer cadarnhad y cytundeb Marrakesh

| Rhagfyr 19, 2013 | 0 Sylwadau

Braille + llyfr + xgold + 2012Yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ar 17 Rhagfyr, anogodd arweinwyr dall o bob rhan o Ewrop yr UE i roi anrheg Nadolig hwyr iddynt - cadarnhad o Gytundeb Marrakesh. Byddai'r cytundeb - os caiff ei gadarnhau - yn eu helpu i ddod â'r 'newyn llyfrau' i ben lle mai dim ond ychydig y cant o lyfrau sydd ar gael mewn fformatau hygyrch fel sain neu brint bras.

Ymunwyd â hwy yn yr apêl hon gan sawl aelod o Senedd Ewrop a Deialog TransAtlantic Consumer (TACD).

Hyd yn hyn, chwe mis ar ôl cytuno ar y cytundeb, nid yw'r UE wedi gwneud dim o gwbl i'w gadarnhau. Os nad yw'r cytundeb wedi'i gadarnhau, ni all wneud dim i helpu pobl ddall i gael y llyfrau sydd eu hangen arnynt ar gyfer addysg, cyfarwyddyd, a chynhwysiant mewn cymdeithas.

Dywedodd Wolfgang Angermann, Llywydd Undeb Ewropeaidd y Deillion, a fu'n arwain dirprwyaeth EBU: “Gwybodaeth yw'r hyn sydd ei angen arnom ar gyfer ein penderfyniadau a'n dewisiadau ym mhob agwedd ar fywyd. Felly, mae mynediad at wybodaeth yn hawl ddynol sylfaenol. Ar ôl yr holl waith caled a wnaed i gael y cytundeb hwn, mae'r gymuned ddall a rhannol ddall wedi aros yn ddigon hir. Mae'n warthus chwe mis ar ôl cytuno ar destun y Cytundeb nad yw'r UE wedi llofnodi'r Cytundeb o hyd ac nad yw hyd yn oed wedi penderfynu ar y weithdrefn gyfreithiol i'w defnyddio yn y broses gadarnhau gan aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop. Mae EBU yn annog pob aelod-wladwriaeth i arwyddo a chadarnhau'r Cytundeb yn ddi-oed. Gofynnwn i aelodau'r Senedd Ewropeaidd barhau i gefnogi ein hymgyrch - fel y maent wedi gwneud yn rhyfeddol hyd yn hyn - i sicrhau cadarnhad llawn a chyflym o'r UE. ”

Dywedodd ASE Eva Lichtenberger: "Mae'r cytundeb hwn yn gam mawr ymlaen ar gyfer hawliau pobl ddall a rhannol ddall. Dim ond ar ôl ei gadarnhau gan uchafswm o wledydd y bydd yn effeithiol. Rwy'n cynnig fy nghefnogaeth i'r ymgyrch hon ac yn pwyso am gadarnhau'r cytundeb hwn mor gyflym â phosibl ac yn annog fy holl gydweithwyr i wneud yr un peth. ”

Croesawodd y cyfranogwyr ymateb Pierre Delsaux, a gynrychiolodd y Comisiwn Ewropeaidd, pan sicrhaodd fod y Comisiwn o blaid bwrw ymlaen â'r broses gadarnhau cyn ac ar wahân i'r adolygiad dwys o ddeddfwriaeth hawlfraint yr UE a ddisgwylir yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Mae'r ail ymgyrch bellach ar y gweill

Roedd cael ymgyrch yn gofyn am ymgyrch galed dros nifer o flynyddoedd, yn enwedig yn yr UE ei hun. Fodd bynnag, ni fydd y cytundeb ond o unrhyw fudd os daw i rym. I wneud hynny, rhaid io leiaf ugain o wledydd ei gadarnhau. Hyd yn oed wedyn, er mwyn iddo fod yn ddefnyddiol, mae angen i ni gael ei gadarnhau i fod mor eang â phosibl. Dim ond sefydliadau mewn gwledydd sydd wedi cadarnhau all anfon llyfrau at ei gilydd o dan delerau'r cytundeb. Ar hyn o bryd, mae EBU yn disgwyl i'r Comisiwn Ewropeaidd ddechrau'r broses gadarnhau. Nid yw wedi dangos unrhyw frys, yn wir mae wedi dangos amharodrwydd, i wneud hynny.

Top y rhestr ddymuniadau Nadolig

Gwnaeth cynrychiolwyr EBU un ffaith syml yn glir; nid ydynt yn gofyn am elusen Nadolig ac ewyllys da. Mae EBU yn annog yr UE i ddangos dynoliaeth a pharchu hawliau pobl ddall drwy gadarnhau'r cytundeb NAWR!

Mwy am gytundeb Marrakesh

Yng nghanol y cytundeb hwn mae erthygl sy'n rhoi caniatâd i sefydliadau a llyfrgelloedd pobl ddall rannu eu casgliadau o deitlau hygyrch gyda chymunedau eraill yn yr un iaith ledled y byd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys Sbaen a'r Ariannin yn gallu rhannu eu casgliadau cyfunol o fwy na theitlau 150,000 ar draws America Ladin cyn gynted ag y mae llywodraeth pob gwlad sy'n derbyn yn cadarnhau ac yn gweithredu'r cytundeb. Yn gryno, mae'n darparu fframwaith cyfreithiol hanfodol ar gyfer mabwysiadu eithriadau hawlfraint cenedlaethol mewn gwledydd sydd hebddynt. Mae hefyd yn creu cyfundrefn fewnforio / allforio ryngwladol ar gyfer cyfnewid llyfrau hygyrch ar draws ffiniau.

Gweler yma am fideo o siaradwr Siôn Corn yn Senedd Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Cyhoeddiadau

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *