Cysylltu â ni

addysg

Anogodd aelod-wladwriaethau i wella gwiriadau ansawdd mewn prifysgolion a cholegau galwedigaethol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

prifysgolion_headerRhaid i aelod-wladwriaethau symud o ddull ticio blychau ac uwchraddio eu systemau ansawdd os ydyn nhw am wella perfformiad prifysgolion a cholegau galwedigaethol, yn ôl dau adroddiad a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (28 Ionawr) ar sicrhau ansawdd yn addysg Uwch a hyfforddiant galwedigaethol. Mae'r adroddiadau'n tynnu sylw, er bod cynnydd wedi'i gyflawni, mae angen diwygiadau pellach i sicrhau 'diwylliant o ansawdd' fel bod yr addysgu'n cyd-fynd yn agosach â realiti marchnad lafur ac anghenion cymdeithasol. Maent hefyd yn galw am roi mwy o bwyslais ar gydweithrediad rhyngwladol ac i fyfyrwyr gael mwy o lais wrth wneud penderfyniadau.

“Sicrwydd ansawdd yw’r sylfaen ar gyfer adeiladu ymddiriedaeth yn ein systemau addysg ac mae angen i ni wneud mwy o ddefnydd o’i botensial fel catalydd i foderneiddio ein prifysgolion a cholegau addysg alwedigaethol. Ein nod yw codi safonau mewn ffordd sy'n annog amrywiaeth a chyflogadwyedd yn hytrach nag unffurfiaeth, ”meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

Mae'r adroddiad ar addysg uwch yn nodi sut mae sicrhau ansawdd yn helpu i sefydlu nodau ansawdd a mynd i'r afael â heriau fel y boblogaeth myfyrwyr sy'n ehangu yn Ewrop, sydd wedi tyfu mwy na 25% i 20 miliwn er 2000. Mae'n tanlinellu pwysigrwydd gwneud y gorau. technolegau sy'n seiliedig ar TGCh. Mae tryloywder hefyd yn hanfodol: dylai canlyniadau sicrhau ansawdd fod ar gael i'r cyhoedd a'u bwydo i mewn i wneud penderfyniadau strategol.

hysbyseb

Mae'r adroddiad ar y fframwaith cyfeirio sicrhau ansawdd Ewropeaidd ar gyfer addysg alwedigaethol (EQAVET) yn dangos ei fod hefyd wedi helpu i ddatblygu diwylliant o ansawdd, trwy gefnogaeth fel offeryn ar-lein adeiladu a monitro systemau sicrhau ansawdd, a thrwy annog rhannu profiad ac arfer gorau trwy'r rhwydwaith EQAVET. Ond, yma hefyd, mae angen gweithredu ymhellach i wneud sicrhau ansawdd yn fwy tryloyw a chynyddu cyd-ymddiriedaeth mewn cymwysterau a ddyfernir mewn gwahanol wledydd.

Byddai hyn yn helpu myfyrwyr galwedigaethol a gweithwyr i gydnabod eu sgiliau, eu cymwyseddau a'u cymwysterau dramor. Ymhlith y meysydd blaenoriaeth ar gyfer cydweithredu pellach mae gwella sicrwydd ansawdd dysgu yn y gwaith, gan gynnwys prentisiaethau, ac wrth ddiffinio ac asesu canlyniadau dysgu.

Bydd Erasmus +, rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn darparu cyllid i aelod-wladwriaethau ddatblygu eu systemau sicrhau ansawdd mewn addysg uwch a galwedigaethol, nodi arferion llwyddiannus a chefnogi cydweithredu Ewropeaidd yn y maes hwn. Gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio arian o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd i wella sicrhau ansawdd.

hysbyseb

Cefndir

Addysg Uwch

Mae adroddiad y Comisiwn ar sicrhau ansawdd mewn addysg uwch yn rhan o'r gwaith dilynol ar ei Agenda ar gyfer Moderneiddio Addysg Uwch, yn ogystal ag i Senedd a Chyngor Ewropeaidd 2006 Argymhelliad. Mae'n adeiladu ar un blaenorol adrodd a gyhoeddwyd ym 2009.

Addysg a hyfforddiant galwedigaethol

Mae rhwydwaith EQAVET yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd, cyflogwyr ac undebau llafur i hyrwyddo cydweithredu wrth ddatblygu a gwella sicrwydd ansawdd. Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar ganlyniadau'r gwerthusiad cyntaf o EQAVET.

Mwy o wybodaeth

Addysg a hyfforddiant

Ansawdd a pherthnasedd mewn addysg uwch

EQAVET

Erasmus +

Gwefan Erasmus +

Erasmus + Cwestiynau Cyffredin

Erasmus + ar Facebook

Gwefan Androulla Vassiliou

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd