Cysylltu â ni

diwylliant

Vassiliou yn Athen: Addysg a chreadigrwydd yn allweddol i arloesi a chyflogaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Acropolis_ (pixinn.net)Dyfodol addysg yng Ngwlad Groeg ac Ewrop a phwysigrwydd y sectorau diwylliannol a chreadigol ar gyfer swyddi a thwf fydd canolbwynt cyfarfodydd lefel uchel yn Athen yfory (20 Chwefror). Bydd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou, y Comisiynydd Ewropeaidd yn cymryd rhan yn y digwyddiadau.

Bydd y Comisiynydd yn trafod polisïau addysg yr UE a chanlyniadau astudiaethau rhyngwladol diweddar ar addysg a chyflogadwyedd gyda'r rhwydwaith Athrawon dros Ewrop yn Sefydliad Michael Cacoyiannis (17h).

Mae system addysg Gwlad Groeg, fel llawer o rai eraill yn Ewrop, yn wynebu heriau sylweddol. Er enghraifft, mae'r astudiaeth PISA ddiweddaraf (Rhaglen ar gyfer Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol) gan yr OECD ar sgiliau mathemateg, gwyddoniaeth a darllen pobl ifanc 15 oed yn datgelu bod Gwlad Groeg ymhell o gyrraedd targed yr UE o ostwng lefel y cyflawnwyr isel i lai na 15%. erbyn 2020: yng Ngwlad Groeg y ganran o gyflawnwyr isel yw 22.6% ar gyfer darllen a 35.7% mewn mathemateg.

hysbyseb

Mae astudiaeth ddiweddar gan McKinsey yn tynnu sylw at y ffaith bod diffyg sgiliau perthnasol yn un o'r prif ffactorau sy'n rhwystro cyflogadwyedd pobl ifanc yn Ewrop. Yng Ngwlad Groeg, mae pob ail berchennog busnes yn credu bod hyn yn achosi problemau sylweddol i'w busnesau. Yn ogystal, mae llai nag un o bob tri o bobl ifanc yn credu bod eu hastudiaethau ôl-uwchradd wedi gwella eu cyfleoedd cyflogaeth.

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Mae angen i system addysg Gwlad Groeg fynd i'r afael ar frys sut y gall sicrhau bod ei phobl ifanc yn trosglwyddo'n llwyddiannus i gyflogaeth. Mae'r lefelau uchel o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yn galw ar frys am well cydgysylltiad rhwng ysgolion a byd gwaith. Rwy'n falch o hynny Mae Gwlad Groeg yn cymryd rhan yn ail rownd astudiaeth sgiliau oedolion yr OECD, a fydd yn rhoi mewnwelediadau pwysig inni am sgiliau poblogaeth oedran gweithio Gwlad Groeg. Gall ein rhaglen newydd ar gyfer addysg, hyfforddiant ac ieuenctid, Erasmus +, hefyd helpu pobl ifanc i ennill sgiliau sydd yn cynyddu eu cyflogadwyedd. ”

Mae'r Comisiwn hefyd yn trafod canfyddiadau PISA 2012 ac Arolwg Sgiliau Oedolion yr OECD (Rhaglen ar gyfer Asesu Cymwyseddau Oedolion yn Rhyngwladol, PIAAC) gydag Aelod-wladwriaethau i helpu i nodi mesurau i unioni gwendidau. Bydd y cyfnewid nesaf yn digwydd yng nghyfarfod Gweinidogion Addysg yr UE ym Mrwsel ar 24 Chwefror. Bydd y canlyniadau'n bwydo i mewn i nesaf y Comisiwn 'Semester Ewropeaidd' sy'n cynhyrchu argymhellion sy'n benodol i wlad mewn meysydd gan gynnwys addysg, ymchwil a sgiliau.

hysbyseb

Yn gynharach yn y dydd (09.30), bydd y Comisiynydd hefyd yn annerch y gynhadledd 'Cyllido Creadigrwydd', a drefnwyd gan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg Cyngor yr UE. Bydd y digwyddiad, a gynhelir yn Neuadd Gyngerdd Athen ac yn dwyn ynghyd dros 400 o weithwyr proffesiynol diwylliant a llunwyr polisi, yn canolbwyntio ar yr hyn y gall yr UE a'i aelod-wladwriaethau ei wneud i wella mynediad at gyllid ar gyfer sectorau diwylliannol a chreadigol, ynghyd â thrafod mesurau eraill. i wella eu rhagolygon yn yr economi.

Bydd y Comisiynydd Vassiliou yn tynnu sylw at y newydd Ewrop greadigol rhaglen, sy'n ceisio hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol a chryfhau cystadleurwydd y sectorau diwylliannol a chreadigol. Bydd y rhaglen yn lansio cyfleuster gwarantu benthyciad newydd yn 2016 i helpu cwmnïau a sefydliadau yn y maes i gael cyllid fforddiadwy.

Cefndir

PISA

Mae arolwg PISA wedi'i gynnal bob tair blynedd ers ei lansio yn 2000. Cymerodd aelod-wledydd 34 OECD a gwledydd partner 31 ran yn PISA 2012, sy'n cynrychioli mwy na 80% o economi'r byd. Cymerodd tua 510 000 ddisgyblion o 15 i 16 ran yn y profion, a oedd yn ymdrin â mathemateg, darllen a gwyddoniaeth, gyda'r prif ffocws ar fathemateg. Mae'r sylfaen dystiolaeth y mae PISA yn ei chynhyrchu yn galluogi llunwyr polisi ac addysgwyr i nodi nodweddion systemau addysg sy'n perfformio'n dda ac i addasu eu polisïau.

Ewrop greadigol

Daeth Ewrop Greadigol i rym ar 1 Ionawr 2014. Mae'n adeiladu ar brofiad a llwyddiant y rhaglenni Diwylliant a MEDIA sydd wedi cefnogi'r sectorau diwylliannol a chlyweledol am fwy na 20 mlynedd. Mae hefyd yn myfyrio ar y strategaeth a lansiwyd gan y Comisiwn ym mis Medi 2012, gyda'r nod o ddatgloi potensial llawn y sectorau i hybu swyddi a thwf (IP / 12 / 1012).

Bydd Ewrop Greadigol yn helpu gweithredwyr diwylliant i fanteisio'n llawn ar y cyfleoedd a grëir gan globaleiddio a'r newid digidol. Bydd yn eu galluogi i oresgyn heriau megis darnio'r farchnad a mynediad at gyllid, ynghyd â chyfrannu at well llunio polisïau. Gyda chyllideb o bron i € 1.5 biliwn am ei hyd saith mlynedd, cynnydd o 9% o'i gymharu â lefelau cyllideb blaenorol, Ewrop greadigol yn rhoi hwb mawr ei angen i'r sectorau diwylliannol a chreadigol, sy'n ffynhonnell fawr o swyddi a thwf yn Ewrop.

Mwy o wybodaeth

Ewrop greadigol a Erasmus +
PISA 2012: Perfformiad a gyntaf casgliadau UE ynghylch polisïau addysg a hyfforddiant yn Ewrop

PIAAC: Goblygiadau i bolisïau addysg a hyfforddiant yn Ewrop
Araith Androulla Vassiliou am y McKinsey adrodd
Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant
Gwefan Androulla Vassiliou
Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd