Cysylltu â ni

addysg

benthyciad o £ 150m Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer Prifysgol Ulster

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

santander-uk-prifysgol_ulsterMae Prifysgol Ulster wedi sicrhau benthyciad o £ 150 miliwn gan y Banc Buddsoddi Ewrop a fydd yn cefnogi gwaith datblygu campws allweddol.

Gwnaethpwyd y cyhoeddiad ar gampws Ulster yn Belfast gan yr Athro Richard Barnett, Is-Ganghellor y Brifysgol, Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop, y Gweinidog Cyllid Simon Hamilton MLA a'r Gweinidog Cyflogaeth a Dysgu Dr Stephen Farry MLA.

Y prif brosiect i elwa fydd datblygiad campws nodedig Dinas Belfast y brifysgol, prosiect gwerth £ 250m a fydd yn adleoli'r rhan fwyaf o gampws Jordanstown i Ganol Dinas Belffast erbyn 2018. Mae Ulster hefyd yn buddsoddi £ 55m arall mewn uwchraddiadau yn ei Magee, Coleraine a Campysau Jordanstown.

hysbyseb

Dywedodd yr Athro Barnett: “Mae’r ymrwymiad hwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop yn bleidlais fawr o hyder yn y Brifysgol, yn ein cynlluniau datblygu uchelgeisiol ac yn nyfodol Gogledd Iwerddon.

“Fel Prifysgol sy'n arwain wrth ehangu mynediad i addysg uwch, mae'n bwysig bod ein myfyrwyr yn mwynhau cyfleusterau sy'n cyfateb i'w dyheadau. Bydd y buddsoddiadau hyn yn ein campysau yn adeiladu ar ein cryfderau presennol, gan ddarparu amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf i'n myfyrwyr ac amgylchedd gwaith rhagorol i'n staff.

“Bydd y budd i addysg uwch ynghyd â’r effaith gadarnhaol ehangach ar yr economi, yn sicrhau bod buddsoddiad y brifysgol yn gadael etifeddiaeth barhaol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd datblygiad campws Dinas Belffast yn unig yn creu mwy na 5000 o swyddi adeiladu a chysylltiedig yn ystod y cyfnod adeiladu a ffitio, gan ddarparu cyflogaeth a chyflogau mawr eu hangen i gymunedau lleol. ”

hysbyseb

Dywedodd Jonathan Taylor: “Mae buddsoddi mewn addysg yn hanfodol i sicrhau cystadleurwydd Ewrop yn yr arena fyd-eang a galluogi cenedlaethau o fyfyrwyr y dyfodol i arloesi ac elwa ar gyfleoedd newydd.

“Bydd gweledigaeth glir cynllun Prifysgol Ulster yn helpu i sicrhau buddion addysgol ac economaidd ledled Gogledd Iwerddon yn ystod y gwaith adeiladu ac yn y blynyddoedd i ddod. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi buddsoddiad o ansawdd tebyg mewn seilwaith allweddol yng Ngogledd Iwerddon yn y dyfodol. ”

Croesawodd y Gweinidog Cyllid Simon Hamilton MLA a’r Gweinidog Cyflogaeth a Dysgu Dr Stephen Farry MLA gyllid gwerth £ 150miliwn Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer campws newydd Prifysgol Ulster yn Belfast.

Wrth siarad ar gampws Prifysgol Ulster yn Belfast, croesawodd y Gweinidog Cyllid, Simon Hamilton, rôl Banc Buddsoddi Ewrop wrth ariannu'r prosiect a dywedodd: “Rwy’n hynod falch bod Banc Buddsoddi Ewrop wedi cytuno i gefnogi campws newydd uchelgeisiol Prifysgol Ulster ym Melfast. Mae'r bleidlais hon o hyder yng Ngogledd Iwerddon gan yr EIB yn dilyn ymrwymiad presennol y Weithrediaeth i'r cynllun a bydd yn sicrhau bod buddion economaidd, addysgol ac adfywio'r prosiect yn cael eu gwireddu.

“Ni ellir tanddatgan pwysigrwydd buddsoddi mewn seilwaith. Rwyf wedi ymrwymo i ddihysbyddu pob opsiwn i annog mwy fyth o fuddsoddiad yn ein seilwaith. Ac mae hynny'n cynnwys adeiladu ar y buddsoddiad hwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop mewn meysydd eraill o seilwaith Gogledd Iwerddon. Yn bersonol, byddaf yn mynd ar drywydd y posibiliadau o fuddsoddiad pellach gan yr EIB yng Ngogledd Iwerddon mewn trafodaethau â swyddogion banc yn Lwcsembwrg ganol y mis nesaf. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn archwilio’r posibiliadau a gyflwynir gan ein strwythurau llywodraeth leol diwygiedig i chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad seilwaith yn y dyfodol.

“Rwy’n benderfynol o weld seilwaith Gogledd Iwerddon yn cael ei fuddsoddi a’i wella’n barhaus a byddaf yn sicrhau bod yr holl lwybrau sydd ar gael ar gyfer cael gafael ar y cyllid angenrheidiol - gan gynnwys Banc Buddsoddi Ewrop - yn cael eu harchwilio’n llawn a’u hecsbloetio lle bo modd er budd pawb yng Ngogledd Iwerddon. ”

Dywedodd y Gweinidog Cyflogaeth a Dysgu, Dr Stephen Farry MLA: “Rwy’n croesawu’r benthyciad gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Mae'n arwydd clir o'r hyder yn ein sector addysg uwch. Mae'n galonogol gwybod bod y cyllid o £ 16m a ddarparodd fy Adran yn 2010 wedi helpu i ddod â'r datblygiad i'r cam hwn. Edrychaf ymlaen at agor y campws newydd yn 2018 a'r buddion a ddaw yn ei sgil i fyfyrwyr a staff y Brifysgol, Dinas Belffast ac economi ehangach Gogledd Iwerddon.

“Mae addysg uwch yn allweddol i les economaidd Gogledd Iwerddon yn y dyfodol ac anogaf fy nghydweithwyr gweithredol i wneud popeth yn eu gallu i hwyluso buddsoddiadau tebyg gan y banc yn ein sefydliadau addysg uwch.”

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd