Cysylltu â ni

addysg

buddsoddiad y campws ac ehangu cynlluniau Prifysgol Bangor yn cael cefnogaeth £ 45m Banc Buddsoddi Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

P1010650Mae cynlluniau gan Brifysgol Bangor i uwchraddio cyfleusterau addysgu ac ymchwil ymhlith y nifer o ddatblygiadau sydd wedi cael cefnogaeth gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Mae sefydliad benthyca tymor hir Ewrop wedi cytuno i ddarparu £ 45 miliwn ar gyfer cynlluniau ehangu a moderneiddio prifysgol Cymru.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: “Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn caniatáu inni wella ymhellach y profiad dosbarth cyntaf a ddarparwn ar gyfer ein myfyrwyr. Mae gennym strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer ein hystad sydd eisoes ar y gweill ac sy'n cynnwys adeilad newydd Pontio a fydd yn agor ym mis Medi, Canolfan Forol newydd Cymru ym Mhont Menai, uwchraddio neuaddau preswyl, gwell cyfleusterau chwaraeon, ac adnewyddu'r hanesyddol prif adeilad y Brifysgol. Yn ogystal, mae gennym gynlluniau mawr i fuddsoddi ymhellach yn ein cyfleusterau gwyddoniaeth ar hyd Deiniol Road a Dean Street yn ogystal â gwelliannau i'r Safle Arferol a bydd y cyllid hwn yn caniatáu inni symud ymlaen gyda'r prosiectau mawr hyn.

“Bydd uwchraddio cyfleusterau addysgu, ymchwil a llety ym Mhrifysgol Bangor yn sicrhau bod cenedlaethau o fyfyrwyr y dyfodol yn elwa o gyfleusterau academaidd rhagorol a phrofiad myfyrwyr o’r radd flaenaf.”

hysbyseb

Dywedodd Huw Lewis, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru: "Mae'r buddsoddiad sylweddol hwn yn newyddion gwych i Brifysgol Bangor ac i Ogledd Cymru. Mae'n bleidlais wirioneddol o hyder yn y Brifysgol a bydd yn mynd yn bell i sicrhau bod myfyrwyr yn elwa o'r gorau oll. cyfleusterau academaidd am nifer o flynyddoedd i ddod. Mae hefyd yn enghraifft o'r effaith gadarnhaol bendant y mae cyllid Ewropeaidd yn parhau i'w chael yng Nghymru, yn dilyn ymlaen o gefnogaeth debyg gan yr EIB ym Mhrifysgol Abertawe.

“Rydyn ni eisiau gweld sefydliadau Addysg Uwch bywiog o’r radd flaenaf yma yng Nghymru a bydd y buddsoddiad hwn yn sicr yn ein helpu i gyflawni’r nod hwn”.

Dywedodd Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop: “Bydd y rhaglen fuddsoddi uchelgeisiol yn amddiffyn adeiladau hanesyddol, yn creu lleoedd dysgu cymdeithasol newydd ac yn darparu’r cyfleusterau addysgu diweddaraf ar gyfer cyfadrannau allweddol yn y brifysgol. Ein hymgysylltiad sylweddol, sy'n cynrychioli bron i hanner cost buddsoddi'r prosiect, yw'r lefel uchaf o gefnogaeth EIB ac mae'n adlewyrchu'r uchelgais a'r buddion amrywiol y disgwylir eu datgloi unwaith y bydd y rhaglen ddatblygu wedi'i chwblhau. Bydd y cynllun nid yn unig yn creu ac yn diogelu swyddi adeiladu wrth ei weithredu, ond yn cynhyrchu cyfleoedd busnes ac ymchwil newydd ledled Cymru sy'n adeiladu ar arbenigedd o'r radd flaenaf y Brifysgol mewn Gwyddorau Eigion. Mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi ymrwymo i gefnogi buddsoddiad mewn addysg ac arloesi ledled Ewrop a pharhau dros 40 mlynedd o ymgysylltu yng Nghymru trwy gefnogi cynlluniau trawsnewidiol Prifysgol Bangor. ”

hysbyseb

Bydd rhaglen fuddsoddi Prifysgol Bangor yn cael ei chefnogi gan Fanc Buddsoddi Ewrop, adnoddau'r Brifysgol ei hun a chyllid gan WEFO, Llywodraeth Cymru a ffynonellau eraill.

Bydd y prosiect yn cefnogi datblygu economaidd yng Ngogledd Cymru ac yn cryfhau rhyngweithio rhwng y Brifysgol a busnes. Bydd y cynllun hefyd yn helpu i sicrhau bod rhaglenni academaidd yn adlewyrchu gofynion y farchnad lafur yn agosach i wella cyflogadwyedd a sicrhau y gall cyflogwyr elwa ar raddedigion sy'n meddu ar sgiliau perthnasol.

Bydd effeithlonrwydd ynni yn agwedd allweddol ar y prosiectau a bydd adeiladu newydd yn cyflawni safonau perfformiad ynni Ewropeaidd uchel iawn. Bydd y prosiect hefyd yn helpu i ailsefydlu adeiladau hanesyddol a rhestredig a ddefnyddir gan y Brifysgol.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn cydnabod anghenion buddsoddi tymor hir prifysgolion a sefydliadau addysg uwch ledled y DU ac yn y blynyddoedd i ddod mae'n disgwyl gallu darparu £ 200m y flwyddyn mewn cyllid newydd ar gyfer y sector. Mae sefydliad benthyca tymor hir Ewrop wedi darparu mwy na £ 10 biliwn ar gyfer buddsoddi mewn addysg ar draws yr Undeb Ewropeaidd er 2009.

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd