Cysylltu â ni

addysg

Erasmus + a osodwyd ar gyfer lansiad Berlin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

878ffac0-4487-11e2-a9e2-2627e13fdcaa-493x328Bydd Erasmus +, rhaglen ariannu newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn cael ei lansio ym Merlin yfory (24 Ebrill) gan Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Ieuenctid Comisiynydd Androulla Vassiliou a Johanna Wanka, y gweinidog addysg ac ymchwil ffederal. Bydd gan Erasmus + gyfanswm cyllideb o € 14.7 biliwn dros y saith mlynedd nesaf - 40% yn fwy nag o dan raglenni blaenorol. Bydd yn darparu grantiau i fwy na phedair miliwn o bobl astudio, hyfforddi, ennill profiad gwaith neu wirfoddoli dramor. Disgwylir i bron i 600,000 o Almaenwyr dderbyn grantiau Erasmus + rhwng nawr a 2020.

"Buddsoddi mewn addysg a hyfforddiant yw'r dewis gorau y gallwn ei wneud ar gyfer dyfodol Ewrop a'i phobl ifanc. Mae'r profiad rhyngwladol a gafwyd trwy Erasmus + yn rhoi hwb i sgiliau a chyflogadwyedd. Bydd y rhaglen newydd hefyd yn cefnogi mesurau i wella ansawdd addysg a hyfforddiant ar bob lefel. fel bod Ewrop yn cyfateb i'r gorau yn y byd ac yn gallu cyflawni mwy o swyddi a thwf uwch. Rwy'n croesawu'r ffaith bod llywodraeth yr Almaen yn ogystal â siambrau diwydiant a chrefftau yn cymryd rhan weithredol mewn rhannu eu profiad llwyddiannus mewn addysg alwedigaethol yn benodol. gyda gwledydd Ewropeaidd eraill a chefnogi ein Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Prentisiaethau. Byddwn hefyd yn tanlinellu rôl hanfodol y Länder wrth helpu i ddod ag Erasmus + yn agosach at y cyhoedd a gwneud 'Ewrop' yn realiti ar lawr gwlad, "meddai'r Comisiynydd Vassiliou.

Mae Erasmus + yn cynnwys ac yn adeiladu ar lwyddiant rhaglenni blaenorol Erasmus a Leonardo da Vinci - ond mae ganddo gwmpas ehangach. Yn ogystal â rhoi hwb i gyfnewidfeydd sy'n cynnwys myfyrwyr prifysgol, mae hefyd yn cynnig mwy o gyfleoedd i hyfforddeion galwedigaethol ennill profiad dramor - amcan yr oedd yr Almaen yn ei argymell yn gryf.

Pwy sy'n elwa o Erasmus + yn Ewrop?

hysbyseb
  • Bydd 2 filiwn o fyfyrwyr addysg uwch yn derbyn grantiau i astudio neu hyfforddi dramor, gyda 450 000 o hyfforddeiaethau ar gael;
  • Bydd 650,000 o fyfyrwyr galwedigaethol a phrentisiaid hefyd yn gallu astudio, hyfforddi neu weithio dramor;
  • Bydd 800,000 o athrawon, hyfforddwyr, staff addysg a gweithwyr ieuenctid yn derbyn cyllid i ddysgu neu hyfforddi dramor;
  • Bydd 200,000 o fyfyrwyr gradd Meistr sy'n cynllunio cwrs llawn mewn gwlad arall yn elwa o warantau benthyciad;
  • bydd mwy na 25,000 o fyfyrwyr yn derbyn grantiau ar gyfer graddau Meistr ar y cyd (gan astudio mewn o leiaf dau sefydliad addysg uwch dramor);
  • bydd mwy na 500,000 o bobl ifanc yn gallu gwirfoddoli dramor neu gymryd rhan mewn cyfnewidfeydd ieuenctid;
  • Bydd 125,000 o ysgolion, sefydliadau addysg alwedigaethol a hyfforddiant, sefydliadau addysg uwch ac oedolion, sefydliadau ieuenctid a mentrau yn derbyn cyllid i sefydlu 25,000 o 'bartneriaethau strategol' i hyrwyddo cyfnewid profiad a chysylltiadau â byd gwaith;
  • Bydd 3,500 o sefydliadau a mentrau addysg yn cael cefnogaeth i greu mwy na 300 o 'Gynghreiriau Gwybodaeth' a 'Chynghreiriau Sgiliau Sector' i hybu cyflogadwyedd, arloesedd ac entrepreneuriaeth, a;
  • Bydd 600 partneriaethau trawswladol mewn chwaraeon, gan gynnwys digwyddiadau di-elw Ewropeaidd, hefyd yn derbyn cyllid.

Pwy sy'n elwa o Erasmus + yn yr Almaen?

Rhwng 2007 a 2013, derbyniodd mwy na 380 000 o fyfyrwyr Almaeneg, pobl ifanc a staff addysg, hyfforddiant ac ieuenctid gyllid gan gyn raglenni Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith yr UE. Amcangyfrifir y bydd bron i 600 000 yn elwa o Erasmus + dros y saith mlynedd nesaf.

Yn 2014, bydd yr Almaen yn derbyn bron i € 165 miliwn gan Erasmus +, cynnydd% 11 o'i gymharu â'r cyllid a dderbyniodd yn 2013 o'r Dysgu Gydol Oes a Rhaglen Ieuenctid ar Waith. Rhagwelir y bydd y swm Yr Almaen yn derbyn cynyddu bob blwyddyn hyd at 2020. Gall Almaenwyr hefyd yn elwa ymhellach o'r camau Jean Monnet ar gyfer astudiaethau integreiddio Ewropeaidd mewn addysg uwch a grantiau ar gyfer prosiectau chwaraeon trawswladol.

hysbyseb

Erasmus + yn cael ei lansio ar adeg pan fo 26 miliwn o bobl ar draws Ewrop yn ddi-waith, yn cynnwys bron i 6 miliwn o bobl ifanc. Ar yr un pryd, ar draws Ewrop, mae dros 2 miliwn swyddi gwag, a thraean o gyflogwyr yn adrodd am anawsterau wrth recriwtio staff sydd â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt. Bydd Erasmus + yn helpu i fynd i'r afael â bwlch sgiliau hyn drwy ddarparu cyfleoedd i bobl i astudio, hyfforddi neu ennill profiad dramor.

Mae rhoi cyfle i astudio neu hyfforddi dramor fyfyrwyr a phrentisiaid hefyd yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y byddant yn eisiau, neu fod yn gallu, i weithio dramor yn y dyfodol, a thrwy hynny gynyddu eu rhagolygon swyddi yn y tymor hir.

Yn ogystal â chefnogi cyfleoedd symudedd i unigolion, bydd Erasmus + yn cefnogi mesurau i gynyddu ansawdd a pherthnasedd systemau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid Ewrop trwy gefnogaeth ar gyfer hyfforddi staff addysg a gweithwyr ieuenctid, yn ogystal â phartneriaethau cryfach rhwng addysg a chyflogwyr.

Mae'r bn cyllideb € 14.7 yn ystyried amcangyfrifon y dyfodol ar gyfer chwyddiant. Disgwylir i arian ychwanegol gael ei ddyrannu ar gyfer cyfnewid addysg uwch a chymorth gweinyddol sy'n ymwneud â gwledydd nad ydynt yn yr UE; y penderfyniad ar y symiau o arian ychwanegol sydd ar gael yn cael ei gadarnhau yn ddiweddarach yn 2014.

Mae Erasmus + am y tro cyntaf yn cynnwys cefnogaeth i chwaraeon. Bydd yn dyrannu oddeutu € 265m dros saith mlynedd i helpu i fynd i'r afael â bygythiadau trawsffiniol fel trwsio gemau a dopio. Bydd hefyd yn cefnogi prosiectau trawswladol sy'n cynnwys sefydliadau mewn chwaraeon ar lawr gwlad, gan hyrwyddo, er enghraifft, llywodraethu da, cydraddoldeb rhywiol, cynhwysiant cymdeithasol, gyrfaoedd deuol a gweithgaredd corfforol i bawb.

Mwy o wybodaeth

Erasmus +
Erasmus + Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (MEMO / 13 / 1008 19 / 11 / 2013)
Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant
Comisiwn Ewropeaidd: Youth
Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Prentisiaethau
Gwefan Androulla Vassiliou
Androulla Vassiliou @VassiliouEU

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd