Cysylltu â ni

addysg

Erasmus +? Ja bitte!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Erasmus +Araith gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

“Rwy’n falch iawn o fod yma gyda chi a Doris Pack [cadeirydd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop] i lansio Erasmus +, rhaglen newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Addysg, Hyfforddiant, Ieuenctid a Chwaraeon, a hoffwn ddiolch i awdurdodau’r Almaen. am gynnal y digwyddiad hwn.

"Heddiw rydyn ni'n dechrau pennod newydd mewn stori wych. Mae Erasmus wedi bod yn agor meddyliau ac yn newid bywydau i fwy na thair miliwn o bobl eisoes; mae wedi dod i symboleiddio rhai o werthoedd a dyheadau mwyaf gwerthfawr yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

"Bydd yr Erasmus + newydd yn ehangu'r cyfle hwnnw i bedair miliwn yn fwy o bobl, gan roi'r cyfle iddynt astudio, hyfforddi, gweithio a gwirfoddoli mewn gwlad newydd, mewn diwylliant newydd, mewn iaith newydd, gyda ffrindiau newydd. Gyda chyllideb newydd o bron i 15 biliwn ewro - 40 y cant yn uwch na heddiw - mae Erasmus + yn cynnig gobaith i bobl ifanc ledled Ewrop ac i'r bobl a'r sefydliadau sy'n eu paratoi ar gyfer bywyd.

600,000 o Almaenwyr i elwa o Erasmus +

"Yn 2014, bydd yr Almaen yn derbyn bron i € 165 miliwn gan Erasmus +. Mae hyn yn cynrychioli 11% yn fwy nag a gafodd yn 2013. Rydym yn amcangyfrif y bydd Erasmus + yn y saith mlynedd nesaf yn helpu bron i 600,000 o unigolion o'r Almaen i gael profiad symudedd dramor.

hysbyseb

"Yr hyn rydw i eisiau ei wneud y bore yma yw tanlinellu pam mae Erasmus + mor bwysig, a pham rydyn ni am i chi fod yn rhan ohono.

"Dros y pedair blynedd diwethaf rwyf wedi gweithio i roi addysg a hyfforddiant wrth galon cynlluniau'r Undeb Ewropeaidd ar gyfer twf a swyddi. Ein cyfalaf dynol - gwybodaeth, sgiliau a chreadigrwydd ein pobl - a fydd yn sicrhau'r deallus, cynaliadwy a thwf cynhwysol yr ydym i gyd eisiau ei weld. Heddiw, mae addysg yng nghanol llunio polisïau’r UE. Mae ein neges i aelod-wladwriaethau yn glir: rhaid i fuddsoddiad mewn addysg a hyfforddiant barhau hyd yn oed wrth inni gydgrynhoi ein cyllid cyhoeddus.

"Dyma pam mae Erasmus + yn cefnogi addysg ar bob lefel, o lwyfannau rhithwir ar gyfer athrawon ysgol i anghenion unigryw dysgwyr sy'n oedolion. Byddwn ond yn cysoni tegwch a rhagoriaeth trwy ddeall y daith o un cam o addysg i'r nesaf a thrwy adeiladu pontydd rhyngddynt. .

“Mae hyn yn golygu y bydd Erasmus +, yn fwy nag erioed o’r blaen, yn cefnogi’r nodau gwleidyddol hirdymor yr ydym wedi cytuno arnynt ar lefel Ewropeaidd, ac sydd wedi’u nodi’n glir yn ein strategaethau ar gyfer addysg a hyfforddiant.

Taclo heriau addysg

"Er enghraifft: ynghyd â'n haelod-wladwriaethau rydym wedi cytuno bod gadael ysgol yn gynnar yn flaenoriaeth frys; felly bydd Erasmus + yn rhannu'r atebion gorau o bob rhan o Ewrop. Rydym wedi nodi sgiliau darllen gwael fel problem ddifrifol; bydd Erasmus + yn ariannu trawsffiniol newydd prosiectau i fynd i'r afael ag ef. Rydym yn gwybod bod ein sgiliau iaith dramor ar ei hôl hi; bydd Erasmus + yn cefnogi mentrau i'w hybu. Mae angen inni agor addysg i dechnolegau newydd; bydd Erasmus + yn cefnogi gwell defnydd o TGCh ar gyfer dysgwyr ac athrawon. Ein systemau hyfforddiant galwedigaethol. yn rhy aml yn methu ein pobl ifanc; bydd Erasmus + yn helpu i'w moderneiddio.

"Mae myfyrwyr sydd eisiau astudio eu gradd Meistr dramor yn ei chael hi'n anodd sicrhau benthyciadau; bydd Erasmus + yn darparu gwarant benthyciad newydd. Nid yw ein prifysgolion yn gweithio'n ddigon agos gyda busnesau; bydd Erasmus + yn dod â nhw at ei gilydd i greu cynghreiriau newydd sy'n meithrin arloesedd.

"Gall Erasmus + hefyd helpu gwledydd i fynd i'r afael â heriau penodol. Yn yr Almaen, er enghraifft, gallai cefnogaeth gael ei chyfeirio at gynyddu lefel addysgol pobl ddifreintiedig, ac at ymestyn a gwella addysg a gofal plentyndod cynnar yn ogystal ag ysgolion trwy'r dydd.

"Yn yr holl heriau hyn, bydd gweinidogaethau cenedlaethol ac adrannau addysg yn parhau i chwarae'r rôl arweiniol ochr yn ochr â'r sefydliadau dysgu a'r athrawon sy'n dod ag addysg a dysgu yn fyw.

"Ond gall yr Undeb Ewropeaidd nawr gynnig mwy o gefnogaeth a mwy o adnoddau nag erioed o'r blaen, gan fod byd addysg ei hun yn globaleiddio ac yn wynebu cyfres o heriau cyffredin sy'n mynnu cydweithredu, trosglwyddo arloesiadau ar draws ffiniau a rhannu syniadau Dyma pam mae Erasmus + yn nodi partneriaeth newydd rhwng yr holl actorion ar bob lefel, o'r lleol i'r Ewropeaidd i'r byd-eang.

"Yn y bartneriaeth newydd hon, rhaid i bob partner ysgwyddo ei gyfrifoldeb. Prif gyfrifoldeb systemau addysg ffurfiol yr aelod-wladwriaethau yw arfogi pobl ifanc â'r sgiliau a'r cymwyseddau angenrheidiol.

Addysg anffurfiol, gwaith ieuenctid

"Ein rôl yn y Comisiwn Ewropeaidd yw nid yn unig cefnogi'r polisïau hyn ond hefyd cyfoethogi dysgu pobl ifanc trwy eu tywys ar hyd llwybrau anffurfiol addysg a hyfforddiant, a hyrwyddo cyfranogiad dinesig.

"Mae ein Strategaeth Ieuenctid yr UE yn benodol yn tanlinellu pwysigrwydd gwaith ieuenctid, sy'n caniatáu i bobl ifanc ddatblygu ymdeimlad o hunanhyder, meithrin sgiliau, a derbyn cefnogaeth wedi'i phersonoli i oresgyn problemau personol a chymdeithasol penodol.

"Rydyn ni hefyd yn annog pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd ac mewn cymdeithas. Mae'r ffyrdd y mae hyn yn cael ei gyflawni yn cynnwys mecanweithiau ar gyfer deialog gyda phobl ifanc - yr hyn rydyn ni'n ei alw'n ddeialog strwythuredig - a hwyluso eu cyfranogiad wrth lunio polisïau cenedlaethol.

"Dyma sut y bydd Erasmus + yn gweithio, gan adeiladu partneriaethau amlswyddogaethol a all helpu ein dinasyddion i wella eu cymwyseddau a'u sgiliau mewn ffordd y mae systemau addysg ffurfiol yn aml yn methu â gwneud.

"Roedd y dimensiwn newydd hwn yn ganolog i'm gweledigaeth o raglen a fyddai'n cynnig cyfleoedd i bobl o wahanol oedrannau, gan eu helpu i ehangu eu hystod o sgiliau a chymwyseddau.

"Mae symudedd dysgu yn parhau i fod wrth wraidd y rhaglen newydd - fel y dylai. Felly gadewch inni gymryd ychydig eiliadau i atgoffa'n hunain pam mae Erasmus wedi dod i symboleiddio rhai o'n gwerthoedd a'n dyheadau mwyaf gwerthfawr.

"Trwy astudio, hyfforddi, gweithio a gwirfoddoli mewn gwlad arall, mae pobl ifanc yn datblygu rhai o'r sgiliau a fydd yn eu gwasanaethu am weddill eu hoes. Maen nhw'n dysgu sefyll ar eu traed eu hunain. Maen nhw'n dysgu byw a gweithio gyda phobl o diwylliant arall. Maen nhw'n dysgu iaith newydd a ffordd wahanol o feddwl. Maen nhw'n gweld y byd trwy lygaid eraill. Yn fyr, maen nhw'n agor eu meddyliau.

"Mae Erasmus + yn golygu Ewrop sy'n agored i'r byd. Am y tro cyntaf, mae ein rhaglen newydd yn agored i drydydd gwledydd, gan ganiatáu i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd dreulio rhan o'u hastudiaethau mewn gwlad yn yr UE ac i'r gwrthwyneb.

Mae symudedd yn gwella sgiliau a chyflogadwyedd

"Ond mae gwerth symudedd yn ein harwain at un o baradocsau ein hoes. Er gwaethaf y lefelau diweithdra uchaf erioed, ni all un o bob tri chyflogwr ddod o hyd i bobl sydd â'r sgiliau cywir i lenwi swyddi gwag. Heddiw, mae dwy filiwn o swyddi ledled yr UE yn aros ar gyfer y proffil cywir. Ni all symudedd yn unig ddatrys y broblem hon, ond mae'n darparu un rhan bwysig o'n hymateb.

"Rhan arall o'r ymateb yw sut rydyn ni'n diwygio ein systemau addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Mae'r gwledydd hynny, fel yr Almaen, sydd â systemau galwedigaethol cryf yn tueddu i fwynhau lefelau is o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Rwy'n falch iawn bod llywodraeth yr Almaen yn ogystal â llawer mae siambrau diwydiant, masnach a chrefftau yn cymryd rhan weithredol mewn rhannu eu profiad â gwledydd Ewropeaidd eraill, yn enwedig trwy'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Prentisiaethau.

"Bydd Erasmus + yn ariannu cynghreiriau newydd rhwng darparwyr hyfforddiant a busnesau i foderneiddio addysgu galwedigaethol ac i hybu ansawdd a nifer y prentisiaethau ledled Ewrop.

Mynd i'r afael â bygythiadau trawswladol mewn chwaraeon

"Bydd Erasmus + hefyd yn cynnwys adran sy'n ymroddedig i chwaraeon - am y tro cyntaf yng nghyllideb yr UE.

"Mae ein nod yn ddeublyg: ar y naill law, mynd i'r afael â'r bygythiadau trawswladol sy'n plagio byd chwaraeon, fel gosod gemau, trais a dopio, trwy brosiectau cydweithredol sy'n dod ag actorion allweddol o bob rhan o'r cyfandir ynghyd ac ar y llaw arall , hyrwyddo gwerth cymdeithasol chwaraeon - lle mae chwaraeon yn gyfrwng ar gyfer newid, ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol, iechyd neu yrfaoedd deuol.

"Byddwn yn canolbwyntio ar brosiectau ar lawr gwlad sydd â dimensiwn Ewropeaidd clir ac sy'n manteisio ar botensial chwaraeon i lunio dyfodol gwell i'n dinasyddion.

"Foneddigion a boneddigesau, mae'n ddyletswydd arnom i foderneiddio ein systemau addysg a hyfforddiant, yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Mae angen iddynt gynnig y gymysgedd gywir o sgiliau y mae bywyd mewn cymdeithas gymhleth yn gofyn amdanynt.

"Ac mae gennym ddyletswydd hefyd i helpu pobl ifanc i drosglwyddo o un cam o addysg i'r nesaf ac, yn y pen draw, i fyd gwaith. Mae hon yn genhadaeth lle na allwn fforddio methu: rhaid inni roi'r offer a fydd yn caniatáu iddynt ddod o hyd i'w llwybr eu hunain at hapusrwydd, cyflawniad a lle mewn cymdeithas. Dyma lle gall Ewrop wneud gwahaniaeth.

"Mae Erasmus + yn ymateb i'r alwad hon. Mae'n cynnig partneriaeth newydd rhwng holl actorion addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. Mae'n cynnig partneriaeth newydd rhwng addysg a byd gwaith. Ac mae'n cynnig cyfle i bedair miliwn o bobl astudio, hyfforddi, gweithio neu wirfoddoli mewn gwlad arall. "

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd