Cysylltu â ni

addysg

Safle prifysgol rhyngwladol newydd: Comisiwn yn croesawu lansiad U-Multirank

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

3969244-3x2-340x227Mae safle prifysgol byd-eang newydd, a sefydlwyd gyda € 2 miliwn o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd, yn cael ei lansio heddiw (13 Mai). 

U-Multirank, sy'n asesu perfformiad mwy na sefydliadau addysg uwch 850 ledled y byd, yn torri tir newydd drwy gynhyrchu rhestrau aml-ddimensiwn sy'n rhoi gradd i brifysgolion ar ystod llawer ehangach o ffactorau na'r safleoedd rhyngwladol presennol. Y syniad yw osgoi tablau cynghrair syml a all arwain at gymariaethau camarweiniol rhwng sefydliadau o fathau gwahanol iawn neu guddio gwahaniaethau sylweddol mewn ansawdd rhwng cyrsiau yn yr un brifysgol. Bydd defnyddwyr unigol yn gallu adeiladu safle wedi'i bersonoli yn seiliedig ar eu hanghenion penodol. Bydd hyn yn eu galluogi i gael gwybodaeth am y prifysgolion neu'r disgyblaethau penodol sydd fwyaf o ddiddordeb iddynt a dewis meini prawf yn ôl eu dewisiadau eu hunain.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou: "Rwy'n croesawu lansiad y datblygiad newydd cyffrous hwn mewn addysg uwch. Bydd U-Multirank yn galluogi myfyrwyr i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch ble i astudio a rhoi darlun mwy cywir i ni o sut mae prifysgolion yn perfformio. Rydym yn falch o'n haddysg uwch o'r radd flaenaf, ond mae angen sawl math o brifysgolion arnom, sy'n darparu ar gyfer ystod eang o anghenion; mae hynny'n golygu prifysgolion technegol a rhanbarthol cryf cymaint â phrifysgolion ymchwil rhagorol. Mae U-Multirank yn tynnu sylw at lawer. perfformwyr rhagorol nad ydyn nhw'n ymddangos mewn safleoedd byd-eang cyfredol, sy'n canolbwyntio ar ymchwil - gan gynnwys mwy na 300 o brifysgolion nad ydyn nhw erioed wedi ymddangos mewn unrhyw safle yn y byd tan nawr. "

hysbyseb

Er bod safleoedd rhyngwladol traddodiadol yn tueddu i ganolbwyntio ar ragoriaeth ymchwil ac esgeuluso ffactorau eraill, bydd U-Multirank yn seilio ei asesiadau ar bum maes allweddol:

  • Perfformiad ymchwil;
  • ansawdd yr addysgu a'r dysgu;
  • cyfeiriadedd rhyngwladol:
  • Llwyddiant wrth drosglwyddo gwybodaeth (partneriaethau â busnesau a busnesau newydd), a;
  • cyfranogiad rhanbarthol.

Mae'r safle newydd hefyd yn ystyried adborth gan fyfyrwyr 60,000 yn y prifysgolion sy'n cymryd rhan.

Mae U-Multirank yn asesu perfformiad cyffredinol prifysgolion ond hefyd yn eu graddio mewn meysydd academaidd dethol: yn 2014 y meysydd yw astudiaethau busnes, peirianneg drydanol, peirianneg fecanyddol a ffiseg; yn 2015, ychwanegir seicoleg, gwyddoniaeth gyfrifiadurol a meddygaeth. Profir y prifysgolion yn erbyn hyd at 30 o ddangosyddion ar wahân a'u graddio mewn pum grŵp perfformiad, o 'A' (da iawn) i 'E' (gwan).

hysbyseb

Mae'r canlyniadau'n dangos, er bod mwy na 95% o sefydliadau yn cyflawni sgôr 'A' ar o leiaf un mesur, dim ond 12% sydd â mwy na 10 sgôr uchaf. O'r 850 o brifysgolion yn y safle, mae 62% yn dod o Ewrop, 17% o Ogledd America, 14% o Asia a 7% o Oceania, America Ladin ac Affrica.

Consortiwm annibynnol dan arweiniad y Canolfan Addysg Uwch (CHE) yn yr Almaen a'r Canolfan Astudiaethau Polisi Addysg Uwch (CHEPS) yn yr Iseldiroedd luniodd y safle newydd. Mae sefydliadau partner eraill yn cynnwys y Ganolfan Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Leiden (yr Iseldiroedd), Prifysgol Gatholig Leuven (Gwlad Belg), y cyhoeddwyr academaidd Elsevier, Sefydliad Bertelsmann a'r cwmni meddalwedd Folge 3. Mae'r consortiwm hefyd yn gweithio'n agos gydag ystod o safleoedd cenedlaethol. partneriaid a sefydliadau rhanddeiliaid.

Cynigiwyd dull newydd o fynd i'r afael â graddfeydd prifysgolion gan aelod-wladwriaethau yn 2008 a gwahoddodd arbenigwyr y Comisiwn Ewropeaidd wedyn i gynnal astudiaeth ddichonoldeb i sicrhau y byddai ganddo gefnogaeth prifysgolion a myfyrwyr. Y consortiwm oedd yn gyfrifol am y broses ddethol a'r fethodoleg.

O'r prifysgolion 850 sy'n cynnwys U-Multirank, darparodd mwy na 500 ddata cynhwysfawr. Aseswyd y lleill ar sail y data a oedd ar gael drwy ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd megis cronfeydd data patentau ym maes ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth.

Derbyniodd U-Multirank € 2 miliwn o arian yr UE o'r hen Raglen Dysgu Gydol Oes (Erasmus + bellach) am y blynyddoedd 2013-2015, gyda'r posibilrwydd o ddwy flynedd arall o gyllid yn 2015-2017. Y nod yw i sefydliad annibynnol reoli'r safle ar fodel busnes cynaliadwy wedi hynny.

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd