Cysylltu â ni

addysg

Addysg, Cyngor Chwaraeon ar gyfer Ieuenctid, Diwylliant a (20-21 Mai)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

CyngorBeth ellir ei wneud i wneud y proffesiwn addysgu yn fwy deniadol? Pa ddinas fydd yn cael ei dynodi’n swyddogol fel Prifddinas Diwylliant Ewrop yn 2018? Sut all yr Undeb Ewropeaidd annog entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc? Beth yw blaenoriaethau'r UE ar gyfer chwaraeon? Bydd y pynciau hyn a llawer mwy yn cael eu trafod yn y Cyngor Addysg, Ieuenctid, Diwylliant a Chwaraeon ar 20-21 Mai.

Wrth siarad cyn y cyfarfod, dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou: "Bydd cyfarfod y Cyngor hwn yn canolbwyntio ar rolau hanfodol ein hathrawon, pwysigrwydd entrepreneuriaeth ieuenctid a'n cynllun gwaith ar gyfer ieuenctid yn y dyfodol. Fel bob amser, ein nod yw helpu ein pobl ifanc i wneud yn well - boed yn well yn yr ysgol neu'n well yn y farchnad swyddi. "

Addysg a hyfforddiant

hysbyseb

Ar 20 Mai, mae disgwyl i weinidogion addysg fabwysiadu casgliadau ar addysg athrawon fel rhan o ymdrechion ehangach i godi atyniad a pherfformiad y proffesiwn addysgu. Mae'r casgliadau'n tynnu sylw at bwysigrwydd Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) a'r angen, yn gyntaf, i ddiffinio pa rinweddau a chymwyseddau sydd eu hangen ar athrawon ac, yn ail, annog prifysgolion i weithio'n agosach gydag ysgolion, addysgwyr athrawon a busnesau i sicrhau bod eu rhaglenni'n arfogi athrawon. gyda'r sgiliau hyn.

Disgwylir i Weinidogion hefyd fabwysiadu casgliadau ar sicrhau ansawdd mewn addysg a hyfforddiant sy'n tanlinellu pwysigrwydd gwella ansawdd addysg a hyfforddiant yn barhaus. Mae'r casgliadau hyn yn adeiladu ar adroddiadau diweddar a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd (28 Ionawr 2014) yn tynnu sylw at y ffaith bod angen diwygiadau pellach i sicrhau bod addysgu'n cyd-fynd yn agosach â realiti marchnad lafur ac anghenion cymdeithasol.

Hefyd, bydd y Cyngor yn mabwysiadu casgliadau ar amlieithrwydd a datblygu cymwyseddau iaith. Byddant yn cadarnhau pwysigrwydd asesu cymwyseddau iaith ar lefel yr UE ac yn annog aelod-wladwriaethau i gefnogi addysgu a dysgu ieithoedd yn fwy effeithiol. Mae cynnydd yn y maes hwn yn arbennig o bwysig ar adeg pan mae diweithdra ymhlith pobl ifanc ac effeithiau'r argyfwng yn golygu ei bod yn fwy angenrheidiol nag erioed arfogi pobl ifanc â'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer dysgu trawsffiniol a symudedd i weithio.

hysbyseb

Yn olaf, bydd gweinidogion yn trafod cyfleoedd a heriau addysg uwch drawsffiniol a'r angen i sicrhau bod ansawdd rhaglenni a chyrsiau yn hafal i'r hyn a gynigir mewn sefydliadau domestig.

Ieuenctid

Bydd cyfarfod y Cyngor yn canolbwyntio ar sut i annog entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc a hyrwyddo setiau meddwl entrepreneuraidd ar adeg pan fo swyddi'n brin.

Disgwylir i'r gweinidogion hefyd fabwysiadu penderfyniad a fydd yn cloi cylch cyfredol y 'ddeialog strwythuredig' gyda chynrychiolwyr ieuenctid ar gynhwysiant cymdeithasol ac yn cynnig sefydlu newydd ar gyfer y ddeialog yn y dyfodol. Bydd hefyd yn cadarnhau 'grymuso ieuenctid' fel y flaenoriaeth thematig ar gyfer y 'Llywyddiaeth Triawd' nesaf (gan ddechrau ym mis Gorffennaf, bydd yr Eidal, Latfia a Lwcsembwrg yn cadeirio'r Cyngor am chwe mis yr un).

Disgwylir i'r Cyngor hefyd fabwysiadu cynllun gwaith ar gyfer ieuenctid i wella gweithrediad Strategaeth Ieuenctid yr UE (sy'n rhedeg tan 2018) ac i alinio amcanion yn y maes hwn yn well â thargedau strategaeth swyddi a thwf Ewrop 2020. Bydd yn mynd i'r afael yn benodol â sut y gall dysgu heb fod yn ffurfiol gefnogi pobl ifanc y mae'r argyfwng yn effeithio arnynt ac archwilio sut i wella cydweithredu traws-sector ar draws polisïau sy'n berthnasol i ieuenctid. Bydd hefyd yn edrych ar rymuso pobl ifanc trwy fynediad at hawliau, cyfranogiad a dinasyddiaeth.

diwylliant

Ar 21 Mai, bydd Leeuwarden yn yr Iseldiroedd yn cael ei ddynodi'n swyddogol fel Prifddinas Diwylliant Ewrop 2018. Dynodwyd Valletta (Malta), Prifddinas Diwylliant Ewropeaidd 2018 arall, ym mis Mai y llynedd.

Disgwylir i Weinidogion fabwysiadu'r trefniadau ymarferol i'r Cyngor benodi tri aelod o'r panel dethol a monitro ar gyfer Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop ar gyfer 2020-2033.

Disgwylir i Weinidogion Diwylliant hefyd gymeradwyo casgliadau sy'n tynnu sylw at rôl strategol treftadaeth ddiwylliannol ac yn gwahodd aelod-wladwriaethau i gymryd mesurau i sicrhau ei rheolaeth gynaliadwy. Bydd y gweinidogion yn trafod yr heriau polisi y dylid mynd i'r afael â nhw yng nghynllun gwaith nesaf y Cyngor ar gyfer diwylliant.

Chwaraeon

Hefyd yn cyfarfod ar 21 Mai, mae disgwyl i weinidogion chwaraeon fabwysiadu penderfyniad ar gynllun gwaith newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer chwaraeon (2014-2017). Mae hyn yn cynnwys mesurau i gryfhau cydweithredu ar lefel yr UE, yn enwedig mewn perthynas â'r frwydr yn erbyn dopio a gosod gemau, ac i wella llywodraethu da, iechyd, gwerth economaidd, sgiliau, cymwysterau a chyflogadwyedd. Mae'r cynllun gwaith yn seiliedig ar gynllun y Comisiynydd Vassiliou adrodd ar y cynllun gwaith cyntaf ar gyfer chwaraeon (2011-2014) a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2014.

Bydd Gweinidogion hefyd yn mabwysiadu casgliadau ar gydraddoldeb rhywiol mewn chwaraeon ac yn trafod cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol trefnu a chynnal digwyddiadau chwaraeon mawr.

Dilynwch Androulla Vassiliou ar y wefan ac ar Twitter @VassiliouEU

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd