bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

1165-gyfrwngNid yw digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn Eurydice adrodd a gyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i ba lywodraethau a sefydliadau addysg uwch sy'n eu gwneud i ehangu mynediad i addysg uwch, cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n cwblhau addysg uwch (cadw), ac yn rhoi arweiniad i fyfyrwyr ar ôl mynd i mewn i'r farchnad lafur (cyflogadwyedd). Cymerodd mwy na gwledydd 30 ran yn yr arolwg - holl aelod-wladwriaethau'r UE, ac eithrio Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd, yn ogystal â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Montenegro, Norwy a Thwrci.

"Mae angen i addysg uwch wneud mwy i ymateb i feysydd o wendid: er enghraifft, rydym am annog mwy o amrywiaeth yn y boblogaeth o fyfyrwyr. Mae angen i Brifysgolion i ddenu myfyrwyr mwyaf difreintiedig, yn enwedig pobl o gefndiroedd incwm isel, sydd ag anableddau, o statws mudol neu wahanol ethnigrwydd. Yn ogystal ag ysbrydoli mwy o amrywiaeth, gall data perthnasol yn ein helpu i asesu effaith ein blaenoriaethau polisi yn well ac i newid cwrs lle bo angen. Mae'n rhaid i ni symud at ddefnydd mwy rhagweithiol o ddata ac adborth i lywio penderfyniadau, "meddai Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a'r Comisiynydd Androulla Vassiliou Ieuenctid.

Mae'r adroddiad yn dangos bod:

  • Er bod llawer o wledydd yn casglu gwybodaeth am eu poblogaethau myfyrwyr, dadansoddi data nid yn aml yn gysylltiedig ag amcanion pendant (megis sicrhau mynediad o fyfyrwyr difreintiedig i addysg uwch), a llawer o wledydd yn ymwybodol os yw eu poblogaeth y myfyrwyr yn dod yn fwy amrywiol (gweler Ffigur 1) .
  • ychydig iawn o wledydd (BE (fl), IE, FR, LT, MT, FI a'r DU (yr Alban)) wedi gosod targedau ar gyfer gwella mynediad i addysg uwch i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol megis gefndiroedd incwm isel.
  • Mae tua hanner y systemau addysg uwch yn Ewrop wedi pontio rhaglenni ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod yn uniongyrchol o addysg uwchradd (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, OS, SE, SK, y DU, YW, AD) a dyfarniad credydau addysg uwch sy'n cydnabod gwerth dysgu blaenorol myfyrwyr (hefyd Datganiad Amgylcheddol, TG, LI, FI, NO). Mae rhaniad daearyddol clir yn weladwy ynghylch mesurau i ehangu mynediad i addysg uwch, gan eu bod yn parhau i fod yn fwyaf cyffredin yn y gogledd a'r gorllewin Ewrop.
  • Nid yw nifer sylweddol o wledydd yn cyfrifo systematig cwblhau a / neu tynnu'n cyfraddau. Mae hyn yn cynnwys gwledydd sydd â pholisïau afael cadw a chwblhau, ond yn amlwg mae diffyg data sylfaenol i ddadansoddi effaith y polisïau hyn.
  • Yn y rhan fwyaf o wledydd, rhaid i sefydliadau addysg uwch i gyflwyno gwybodaeth ar gyflogadwyedd (ee cyfraddau cyflogaeth eu graddedigion, sut maent yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer eu graddedigion i ddod o hyd i swydd) ar gyfer sicrhau ansawdd. Fodd bynnag, mae gwybodaeth olrhain graddedigion yn anaml defnyddio i ddatblygu polisïau addysg uwch hyd yn hyn.
  • Defnyddio sicrwydd ansawdd er mwyn hyrwyddo nodau polisi hanfodol ar gyfer mynediad ehangach a gwell cyfraddau cadw a chwblhau yn gallu helpu wrth fonitro cynnydd myfyrwyr, ac yn nodi sut y sefydliadau addysg uwch (ee prifysgolion, colegau) yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi adborth i gylch o wella ansawdd.

Ffigur 1: Newidiadau yn yr amrywiaeth o fyfyrwyr mewn addysg uwch, 2002 / 03 2012-/ 13

Cefndir

Mae Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd yn archwilio polisi ac ymarfer sy'n gysylltiedig â phrofiad myfyrwyr addysg uwch trwy dri cham: mynediad, sy'n gofyn am ymwybyddiaeth o'r cynnig addysg uwch, y gofynion sydd i'w derbyn, a'r broses o fynediad; dilyniant trwy'r rhaglen astudio, gan gynnwys cymorth y gellid ei ddarparu pan fydd problemau'n codi; a throsglwyddo o addysg uwch i'r farchnad lafur.

Y Comisiwn Agenda ar gyfer Moderneiddio Addysg Uwch yn tanlinellu materion llwybrau hyblyg i mewn i addysg uwch; sut i sicrhau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mewn addysg uwch; a darparu sgiliau cyflogadwy i fyfyrwyr i'w trosglwyddo'n hawdd i'r farchnad lafur ar ôl graddio.

Eurydice

Tasg y Rhwydwaith Eurydice yw deall ac esbonio sut mae systemau addysg gwahanol Ewrop yn cael eu trefnu a sut maent yn gweithio. Mae'r rhwydwaith yn darparu disgrifiadau o systemau addysg cenedlaethol, astudiaethau cymharol neilltuo i bynciau dangosyddion ac ystadegau penodol. Mae'r holl gyhoeddiadau Eurydice ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Eurydice neu mewn print ar gais. Trwy ei waith, Eurydice anelu at hyrwyddo dealltwriaeth, cydweithio, ymddiriedaeth a symudedd ar lefelau Ewropeaidd a rhyngwladol. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys unedau cenedlaethol lleoli mewn gwledydd Ewropeaidd ac yn cael ei gyd-drefnu gan yr UE Addysg, Clyweledol a Diwylliant Asiantaeth Weithredol. I gael rhagor o wybodaeth am Eurydice, cliciwch yma.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adroddiad llawn ar gael yn Saesneg ar wefan Eurydice

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU