bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

1165-gyfrwngNid oes digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn Eurydice adrodd cyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i'r hyn y mae llywodraethau a sefydliadau addysg uwch yn ei wneud i ehangu mynediad i addysg uwch, cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n cwblhau addysg uwch (cadw), a rhoi arweiniad i fyfyrwyr wrth ymuno â'r farchnad lafur (cyflogadwyedd). Cymerodd mwy na 30 o wledydd ran yn yr arolwg - holl aelod-wladwriaethau'r UE, ac eithrio Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd, yn ogystal â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Montenegro, Norwy a Thwrci.

“Mae angen i addysg uwch wneud mwy i ymateb i feysydd gwendid: er enghraifft, rydym am annog mwy o amrywiaeth yn y boblogaeth myfyrwyr. Mae angen i brifysgolion ddenu myfyrwyr mwy difreintiedig, yn enwedig pobl o gefndiroedd incwm isel, ag anableddau, statws mudol neu wahanol ethnigrwydd. Yn ogystal ag ysbrydoli mwy o amrywiaeth, gall data perthnasol ein helpu i asesu effaith ein blaenoriaethau polisi yn well ac i newid cwrs lle bo angen. Rhaid i ni symud at ddefnydd mwy rhagweithiol o ddata ac adborth i lywio penderfyniadau, ”meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

Mae'r adroddiad yn dangos:

  • Er bod llawer o wledydd yn casglu gwybodaeth am eu poblogaethau myfyrwyr, yn aml nid yw dadansoddi data yn gysylltiedig ag amcanion pendant (fel sicrhau bod myfyrwyr dan anfantais yn cael mynediad i addysg uwch), ac nid yw llawer o wledydd yn ymwybodol a yw eu poblogaeth myfyrwyr yn dod yn fwy amrywiol (gweler Ffigur 1) .
  • Ychydig iawn o wledydd (BE (fl), IE, FR, LT, MT, FI a'r DU (yr Alban) sydd wedi gosod targedau ar gyfer gwella mynediad i addysg uwch i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel cefndiroedd incwm isel.
  • Mae gan tua hanner y systemau addysg uwch Ewropeaidd raglenni pontio ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod yn uniongyrchol o addysg uwchradd (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, SI, SE, SK, UK, IS, HR) a dyfarnu credydau addysg uwch sy'n cydnabod gwerth dysgu blaenorol myfyrwyr (hefyd ES, TG, LI, FI, NO). Mae rhaniad daearyddol clir i'w weld o ran mesurau i ehangu mynediad i addysg uwch, gan eu bod yn parhau i fod fwyaf cyffredin yng ngogledd a gorllewin Ewrop.
  • Nid yw nifer sylweddol o wledydd yn cyfrifo cyfraddau cwblhau a / neu adael yn systematig. Mae hyn yn cynnwys gwledydd sydd â pholisïau sy'n mynd i'r afael â chadw a chwblhau, ond mae'n amlwg nad oes ganddynt ddata sylfaenol i ddadansoddi effaith y polisïau hyn.
  • Yn y rhan fwyaf o wledydd, mae'n rhaid i sefydliadau addysg uwch gyflwyno gwybodaeth am gyflogadwyedd (ee cyfraddau cyflogaeth eu graddedigion, sut maent yn datblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i'w graddedigion ddod o hyd i swydd) ar gyfer sicrhau ansawdd. Fodd bynnag, anaml y defnyddir gwybodaeth olrhain i raddedigion i ddatblygu polisïau addysg uwch.
  • Gall defnyddio sicrwydd ansawdd i hyrwyddo nodau polisi hanfodol ar gyfer mynediad ehangach a gwell cyfraddau cadw a chwblhau helpu i fonitro cynnydd myfyrwyr, a nodi sut mae sefydliadau addysg uwch (ee prifysgolion, colegau) yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddychwelyd i gylch o wella ansawdd.

Ffigur 1: Newidiadau mewn amrywiaeth myfyrwyr mewn addysg uwch, 2002 / 03-2012 / 13

Cefndir

Mae Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd yn archwilio polisi ac ymarfer sy'n gysylltiedig â phrofiad myfyrwyr o addysg uwch trwy dri cham: mynediad, sy'n gofyn am ymwybyddiaeth o'r cynnig o addysg uwch, y gofynion i'w derbyn, a'r broses derbyn; dilyniant drwy'r rhaglen astudio, gan gynnwys cymorth y gellir ei ddarparu pan geir problemau; a throsglwyddo o addysg uwch i'r farchnad lafur.

Y Comisiwn Agenda ar gyfer Moderneiddio Addysg Uwch yn tanlinellu materion llwybrau hyblyg i addysg uwch; sut i sicrhau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mewn addysg uwch; a darparu sgiliau cyflogadwy i fyfyrwyr ar gyfer trosglwyddo hawdd i'r farchnad lafur ar ôl graddio.

Eurydice

Tasg Eurydice Network yw deall ac esbonio sut mae gwahanol systemau addysg Ewrop yn cael eu trefnu a sut maent yn gweithio. Mae'r rhwydwaith yn darparu disgrifiadau o systemau addysg cenedlaethol, astudiaethau cymharol wedi'u neilltuo ar gyfer pynciau, dangosyddion ac ystadegau penodol. Mae pob cyhoeddiad Eurydice ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Eurydice neu mewn print ar gais. Drwy ei waith, nod Eurydice yw hyrwyddo dealltwriaeth, cydweithredu, ymddiriedaeth a symudedd ar lefelau Ewropeaidd a rhyngwladol. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys unedau cenedlaethol sydd wedi'u lleoli mewn gwledydd Ewropeaidd ac sy'n cael ei gydlynu gan Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant yr UE. Am fwy o wybodaeth am Eurydice, cliciwch yma.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adroddiad llawn ar gael yn Saesneg ar wefan Eurydice

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *