Cysylltu â ni

addysg

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1165-gyfrwngNid oes digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn Eurydice adrodd a gyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i'r hyn y mae llywodraethau a sefydliadau addysg uwch yn ei wneud i ehangu mynediad i addysg uwch, cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n cwblhau addysg uwch (cadw), a rhoi arweiniad i fyfyrwyr. ar ymuno â'r farchnad lafur (cyflogadwyedd). Cymerodd mwy na 30 o wledydd ran yn yr arolwg - holl aelod-wladwriaethau'r UE, ac eithrio Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd, ynghyd â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Montenegro, Norwy a Thwrci.

"Mae angen i addysg uwch wneud mwy i ymateb i feysydd gwendid: er enghraifft, rydyn ni am annog mwy o amrywiaeth yn y boblogaeth myfyrwyr. Mae angen i brifysgolion ddenu mwy o fyfyrwyr difreintiedig, yn enwedig pobl o gefndiroedd incwm isel, ag anableddau, o statws mudol. neu wahanol ethnigrwydd. Yn ogystal ag ysbrydoli mwy o amrywiaeth, gall data perthnasol ein helpu i asesu effaith ein blaenoriaethau polisi yn well ac i newid cwrs lle bo angen. Rhaid inni symud at ddefnydd mwy rhagweithiol o ddata ac adborth i lywio'r broses o wneud penderfyniadau, " meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

Mae'r adroddiad yn dangos:

hysbyseb
  • Er bod llawer o wledydd yn casglu gwybodaeth am eu poblogaethau myfyrwyr, yn aml nid yw dadansoddi data yn gysylltiedig ag amcanion pendant (fel sicrhau bod myfyrwyr dan anfantais yn cael mynediad i addysg uwch), ac nid yw llawer o wledydd yn ymwybodol a yw eu poblogaeth myfyrwyr yn dod yn fwy amrywiol (gweler Ffigur 1) .
  • Ychydig iawn o wledydd (BE (fl), IE, FR, LT, MT, FI a'r DU (yr Alban) sydd wedi gosod targedau ar gyfer gwella mynediad i addysg uwch i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel cefndiroedd incwm isel.
  • Mae gan oddeutu hanner systemau addysg uwch Ewrop raglenni pontio ar gyfer newydd-ddyfodiaid nad ydynt yn dod yn uniongyrchol o addysg uwchradd (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, SI, SE, SK, UK, IS, HR) a dyfarnu credydau addysg uwch sy'n cydnabod gwerth dysgu blaenorol myfyrwyr (hefyd DA, TG, LI, FI, NA). Mae rhaniad daearyddol clir i'w weld o ran mesurau i ehangu mynediad i addysg uwch, gan eu bod yn parhau i fod fwyaf cyffredin yng ngogledd a gorllewin Ewrop.
  • Nid yw nifer sylweddol o wledydd yn cyfrifo cyfraddau cwblhau a / neu adael yn systematig. Mae hyn yn cynnwys gwledydd sydd â pholisïau sy'n mynd i'r afael â chadw a chwblhau, ond mae'n amlwg nad oes ganddynt ddata sylfaenol i ddadansoddi effaith y polisïau hyn.
  • Yn y rhan fwyaf o wledydd, mae'n rhaid i sefydliadau addysg uwch gyflwyno gwybodaeth am gyflogadwyedd (ee cyfraddau cyflogaeth eu graddedigion, sut maent yn datblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i'w graddedigion ddod o hyd i swydd) ar gyfer sicrhau ansawdd. Fodd bynnag, anaml y defnyddir gwybodaeth olrhain i raddedigion i ddatblygu polisïau addysg uwch.
  • Gall defnyddio sicrhau ansawdd i hyrwyddo nodau polisi hanfodol ar gyfer mynediad ehangach a chyfraddau cadw a chwblhau gwell helpu i fonitro cynnydd myfyrwyr, a nodi sut mae sefydliadau addysg uwch (ee prifysgolion, colegau) yn defnyddio'r wybodaeth hon i fwydo yn ôl i gylch o wella ansawdd.

Ffigur 1: Newidiadau mewn amrywiaeth myfyrwyr mewn addysg uwch, 2002 / 03-2012 / 13

Cefndir

Mae Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd yn archwilio polisi ac arfer sy'n gysylltiedig â phrofiad myfyrwyr o addysg uwch trwy dri cham: mynediad, sy'n gofyn am ymwybyddiaeth o'r cynnig o addysg uwch, y gofynion i'w derbyn, a'r broses derbyn; dilyniant trwy'r rhaglen astudio, gan gynnwys cefnogaeth y gellir ei darparu pan ddaw problemau; a phontio o addysg uwch i'r farchnad lafur.

hysbyseb

Comisiwn y Comisiwn Agenda ar gyfer Moderneiddio Addysg Uwch yn tanlinellu materion llwybrau hyblyg i addysg uwch; sut i sicrhau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mewn addysg uwch; a darparu sgiliau cyflogadwy i fyfyrwyr ar gyfer trosglwyddo hawdd i'r farchnad lafur ar ôl graddio.

Eurydice

Tasg Rhwydwaith Eurydice yw deall ac egluro sut mae gwahanol systemau addysg Ewrop yn cael eu trefnu a sut maen nhw'n gweithio. Mae'r rhwydwaith yn darparu disgrifiadau o systemau addysg cenedlaethol, astudiaethau cymharol wedi'u neilltuo i bynciau, dangosyddion ac ystadegau penodol. Mae holl gyhoeddiadau Eurydice ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Eurydice neu mewn print ar gais. Trwy ei waith, nod Eurydice yw hyrwyddo dealltwriaeth, cydweithredu, ymddiriedaeth a symudedd ar lefelau Ewropeaidd a rhyngwladol. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys unedau cenedlaethol sydd wedi'u lleoli yng ngwledydd Ewrop ac mae'n cael ei gydlynu gan Asiantaeth Gweithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant yr UE. I gael mwy o wybodaeth am Eurydice, cliciwch yma.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adroddiad llawn ar gael yn Saesneg ar wefan Eurydice

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd