Cysylltu gyda ni

addysg

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

cyhoeddwyd

on

1165-gyfrwngNid oes digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn Eurydice adrodd a gyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i'r hyn y mae llywodraethau a sefydliadau addysg uwch yn ei wneud i ehangu mynediad i addysg uwch, cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n cwblhau addysg uwch (cadw), a rhoi arweiniad i fyfyrwyr. ar ymuno â'r farchnad lafur (cyflogadwyedd). Cymerodd mwy na 30 o wledydd ran yn yr arolwg - holl aelod-wladwriaethau'r UE, ac eithrio Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd, ynghyd â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Montenegro, Norwy a Thwrci.

"Mae angen i addysg uwch wneud mwy i ymateb i feysydd gwendid: er enghraifft, rydyn ni am annog mwy o amrywiaeth yn y boblogaeth myfyrwyr. Mae angen i brifysgolion ddenu mwy o fyfyrwyr difreintiedig, yn enwedig pobl o gefndiroedd incwm isel, ag anableddau, o statws mudol. neu wahanol ethnigrwydd. Yn ogystal ag ysbrydoli mwy o amrywiaeth, gall data perthnasol ein helpu i asesu effaith ein blaenoriaethau polisi yn well ac i newid cwrs lle bo angen. Rhaid inni symud at ddefnydd mwy rhagweithiol o ddata ac adborth i lywio'r broses o wneud penderfyniadau, " meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou.

Mae'r adroddiad yn dangos:

  • Er bod llawer o wledydd yn casglu gwybodaeth am eu poblogaethau myfyrwyr, yn aml nid yw dadansoddi data yn gysylltiedig ag amcanion pendant (fel sicrhau bod myfyrwyr dan anfantais yn cael mynediad i addysg uwch), ac nid yw llawer o wledydd yn ymwybodol a yw eu poblogaeth myfyrwyr yn dod yn fwy amrywiol (gweler Ffigur 1) .
  • Ychydig iawn o wledydd (BE (fl), IE, FR, LT, MT, FI a'r DU (yr Alban) sydd wedi gosod targedau ar gyfer gwella mynediad i addysg uwch i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel cefndiroedd incwm isel.
  • Mae gan oddeutu hanner systemau addysg uwch Ewrop raglenni pontio ar gyfer newydd-ddyfodiaid nad ydynt yn dod yn uniongyrchol o addysg uwchradd (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, SI, SE, SK, UK, IS, HR) a dyfarnu credydau addysg uwch sy'n cydnabod gwerth dysgu blaenorol myfyrwyr (hefyd DA, TG, LI, FI, NA). Mae rhaniad daearyddol clir i'w weld o ran mesurau i ehangu mynediad i addysg uwch, gan eu bod yn parhau i fod fwyaf cyffredin yng ngogledd a gorllewin Ewrop.
  • Nid yw nifer sylweddol o wledydd yn cyfrifo cyfraddau cwblhau a / neu adael yn systematig. Mae hyn yn cynnwys gwledydd sydd â pholisïau sy'n mynd i'r afael â chadw a chwblhau, ond mae'n amlwg nad oes ganddynt ddata sylfaenol i ddadansoddi effaith y polisïau hyn.
  • Yn y rhan fwyaf o wledydd, mae'n rhaid i sefydliadau addysg uwch gyflwyno gwybodaeth am gyflogadwyedd (ee cyfraddau cyflogaeth eu graddedigion, sut maent yn datblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i'w graddedigion ddod o hyd i swydd) ar gyfer sicrhau ansawdd. Fodd bynnag, anaml y defnyddir gwybodaeth olrhain i raddedigion i ddatblygu polisïau addysg uwch.
  • Gall defnyddio sicrhau ansawdd i hyrwyddo nodau polisi hanfodol ar gyfer mynediad ehangach a chyfraddau cadw a chwblhau gwell helpu i fonitro cynnydd myfyrwyr, a nodi sut mae sefydliadau addysg uwch (ee prifysgolion, colegau) yn defnyddio'r wybodaeth hon i fwydo yn ôl i gylch o wella ansawdd.

Ffigur 1: Newidiadau mewn amrywiaeth myfyrwyr mewn addysg uwch, 2002 / 03-2012 / 13

Cefndir

Mae Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd yn archwilio polisi ac ymarfer sy'n gysylltiedig â phrofiad myfyrwyr o addysg uwch trwy dri cham: mynediad, sy'n gofyn am ymwybyddiaeth o'r cynnig o addysg uwch, y gofynion i'w derbyn, a'r broses derbyn; dilyniant drwy'r rhaglen astudio, gan gynnwys cymorth y gellir ei ddarparu pan geir problemau; a throsglwyddo o addysg uwch i'r farchnad lafur.

Comisiwn y Comisiwn Agenda ar gyfer Moderneiddio Addysg Uwch yn tanlinellu materion llwybrau hyblyg i addysg uwch; sut i sicrhau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mewn addysg uwch; a darparu sgiliau cyflogadwy i fyfyrwyr ar gyfer trosglwyddo hawdd i'r farchnad lafur ar ôl graddio.

Eurydice

Tasg Rhwydwaith Eurydice yw deall ac egluro sut mae gwahanol systemau addysg Ewrop yn cael eu trefnu a sut maen nhw'n gweithio. Mae'r rhwydwaith yn darparu disgrifiadau o systemau addysg cenedlaethol, astudiaethau cymharol wedi'u neilltuo i bynciau, dangosyddion ac ystadegau penodol. Mae holl gyhoeddiadau Eurydice ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Eurydice neu mewn print ar gais. Trwy ei waith, nod Eurydice yw hyrwyddo dealltwriaeth, cydweithredu, ymddiriedaeth a symudedd ar lefelau Ewropeaidd a rhyngwladol. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys unedau cenedlaethol sydd wedi'u lleoli yng ngwledydd Ewrop ac mae'n cael ei gydlynu gan Asiantaeth Gweithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant yr UE. I gael mwy o wybodaeth am Eurydice, cliciwch yma.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adroddiad llawn ar gael yn Saesneg ar wefan Eurydice

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant

addysg

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn derbyn Gwobr Empress Theophano am raglen Erasmus

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) derbyniodd Wobr Empress Theophano, a ddyfarnwyd i raglen Erasmus, yn ystod seremoni a gynhaliwyd yn Heneb Rotunda yn Thessaloniki, Gwlad Groeg, y bu iddi ei mynychu trwy fideo-gynadledda. Mae'r Wobr yn gwobrwyo unigolion neu sefydliadau sy'n gwneud cyfraniad rhagorol i ddyfnhau cydweithredu Ewropeaidd a gwella'r ddealltwriaeth o'r cyd-ddibyniaethau hanesyddol amrywiol yn Ewrop.

Ar ôl derbyn y Wobr, dywedodd yr arlywydd ei bod yn anrhydedd derbyn y Wobr “am y deng miliwn o Ewropeaid sydd wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus ers ei sefydlu” a’i chysegru “i’r myfyrwyr, yr athrawon, y breuddwydwyr sydd wedi gwneud hyn Gwyrth Ewropeaidd yn dod yn wir ”.

Yn ei haraith dderbyn, tynnodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd debygrwydd rhwng y cynllun adfer Ewropeaidd ac Erasmus +: “Yn union fel yr oedd Erasmus bryd hynny, mae NextGenerationEU nawr. Mae'n rhaglen o raddfa a chwmpas digynsail. A gall ddod yn brosiect uno gwych nesaf i'n Hundeb. Rydym yn buddsoddi gyda'n gilydd nid yn unig mewn adferiad ar y cyd, ond hefyd yn ein dyfodol cyffredin. Rhaid adeiladu ac ailadeiladu undod, ymddiriedaeth ac undod dro ar ôl tro. Nid wyf yn gwybod a all NextGenerationEU newid Ewrop mor ddwys ag y gwnaeth rhaglen Erasmus. Ond gwn fod Ewrop unwaith eto wedi dewis meistroli a siapio ei dyfodol - gyda’i gilydd. ”

Darllenwch araith lawn y Llywydd ar-lein yn Saesneg or Ffrangeg, a'i wylio yn ôl yma . Bydd mwy na 4 miliwn o bobl wedi cael cyfle i astudio, hyfforddi, ac ennill profiad dramor rhwng 2014 a 2020 diolch i raglen Erasmus +. Dysgu mwy am Erasmus yma .

Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

#Coronavirus - Ni ddylai prifysgolion Prydain ailagor ym mis Medi, meddai undeb

cyhoeddwyd

on

By

Dylai prifysgolion Prydain sgrapio cynlluniau i ailagor ym mis Medi i atal myfyrwyr sy’n teithio rhag tanwydd pandemig coronafirws y wlad, meddai undeb, gan alw am ddysgu cyrsiau ar-lein. Mae llywodraeth y Prif Weinidog Boris Johnson wedi mynd ar dân dros ei symudiadau i ailgychwyn addysg, yn enwedig ar ôl ffrae dros ganlyniadau arholiadau ar gyfer myfyrwyr ysgol ac ymgais fethu â dod â'r holl ddisgyblion yn ôl i'w dosbarthiadau yn gynharach eleni, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Mae Johnson wedi bod yn galw ar Brydeinwyr i ddychwelyd at rywbeth mwy tebyg i normalrwydd ar ôl cloi'r coronafirws, gan alw ar weithwyr i ddychwelyd i swyddfeydd i helpu'r economi i wella ar ôl crebachiad o 20% yn y cyfnod Ebrill-Mehefin.

Ond dywedodd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) ei bod yn rhy gynnar i anfon myfyrwyr yn ôl i brifysgolion, gan rybuddio y gallent gael y bai pe bai achosion o COVID-19 yn cynyddu. “Mae symud miliwn a mwy o fyfyrwyr ledled y wlad yn rysáit ar gyfer trychinebau a risgiau o adael prifysgolion sydd heb eu paratoi fel cartrefi gofal ail don,” meddai ysgrifennydd cyffredinol UCU, Jo Grady, mewn datganiad. “Mae’n bryd i’r llywodraeth gymryd rhywfaint o gamau pendant a chyfrifol yn yr argyfwng hwn o’r diwedd a dweud wrth brifysgolion i gefnu ar gynlluniau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb,” meddai, gan annog y llywodraeth i symud yr holl addysgu ar-lein am y tymor cyntaf.

Dywedodd Stephen Barclay, prif ysgrifennydd y Trysorlys (gweinidogaeth gyllid), nad oedd yn cytuno â'r ddadl. “Rwy’n credu bod angen i brifysgolion fel gweddill yr economi ddod yn ôl ac mae angen i fyfyrwyr allu gwneud hynny,” meddai Radio Radio. Dywed sawl prifysgol eu bod yn barod i ailagor y mis nesaf ar ôl wythnosau o baratoi ac mae rhai myfyrwyr yn dweud eu bod eisoes wedi gwario arian ar bethau fel tai i baratoi ar gyfer y tymor newydd.

Parhau Darllen

coronafirws

#Coronavirus - # Erasmus + wedi'i mobileiddio i gael ymateb cryf i'r pandemig

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu adolygiad o'r Rhaglen Waith Flynyddol Erasmus + 2020, gan ddarparu € 200 miliwn yn ychwanegol i hybu addysg a hyfforddiant digidol a hyrwyddo datblygu a chynhwysiant sgiliau trwy greadigrwydd a'r celfyddydau. Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith aflonyddgar ar addysg a hyfforddiant, gyda ffyrdd newydd o addysgu a dysgu yn gofyn am atebion arloesol, creadigol a chynhwysol.

Wrth hyrwyddo Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Is-lywydd Margaritis Schinas: “Mae angen i’r Ardal Addysg Ewropeaidd feithrin addysg a sgiliau digidol i liniaru aflonyddwch a achosir gan y pandemig ac i gefnogi rôl Ewrop yn y trawsnewid digidol. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi galwadau rhyfeddol Erasmus + o € 200 miliwn a fydd yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgu, addysgu a rhannu yn yr oes ddigidol. Mae atebion effeithiol, arloesol a chynhwysol i wella addysg a sgiliau digidol yn bodoli a byddant yn elwa o gefnogaeth Ewropeaidd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn bod rhaglen Erasmus + yn cael ei defnyddio i gefnogi actorion allweddol ym maes addysg, hyfforddiant ac ieuenctid yn yr amseroedd heriol hyn. Bydd € 200 miliwn ar gael i gefnogi addysg a hyfforddiant digidol, gwaith ieuenctid digidol, ond hefyd sgiliau creadigol a chynhwysiant cymdeithasol. Mae'n gam pwysig, gan baratoi'r ffordd ar gyfer y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol, y bydd y Comisiwn yn ei lansio yr hydref hwn. "

Daeth rhaglen Erasmus + yn cefnogi prosiectau i wella addysgu digidol, dysgu ac asesu mewn ysgolion, addysg uwch a hyfforddiant galwedigaethol. Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd i ysgolion, sefydliadau ieuenctid a sefydliadau dysgu oedolion gefnogi datblygu sgiliau, hybu creadigrwydd a gwella cynhwysiant cymdeithasol trwy'r celfyddydau, ynghyd â'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Cyhoeddir galwadau am gynigion ar gyfer prosiectau yn y meysydd hyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Dylai sefydliadau sydd â diddordeb gysylltu â'u Erasmus + Asiantaeth Genedlaethol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd