Cysylltu â ni

addysg

Amrywiaeth ieithyddol: Calon DNA Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

androulla_vassiliouAndroulla Vassiliou, yn siarad yng Nghyfarfod Blynyddol IAMLADP ym Mrwsel, 24 Mehefin 2014.

"Rwy'n falch iawn o gwrdd â chi ym Mrwsel heddiw ar gyfer y sesiwn hon o'r Cyfarfod Blynyddol Rhyngwladol ar Drefniadau Iaith, Dogfennaeth a Chyhoeddiadau, drefnu ar y cyd eleni gan sefydliadau Ewrop. Rwy'n falch o fod yma ac yn dweud ychydig o eiriau i chi, sydd yn yr hyrwyddwyr ac ymarferwyr amlieithrwydd ddau ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol, ond yn gyntaf oll ar gyfer y cyrff o United Cenhedloedd, yr Undeb Ewropeaidd a sefydliadau rhyngwladol eraill.

"Mae eich gwaith yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf wedi bod yn amhrisiadwy: mae eich cydweithrediad wedi arwain at rai canlyniadau canmoladwy, megis mwy o welededd ar gyfer rôl gwasanaethau iaith mewn sefydliadau rhyngwladol a'r posibilrwydd o ddysgu oddi wrth eich gilydd. Fel y gwyddoch, mae'r Comisiwn Ewropeaidd mae'n rhoi pwys mawr ar gyfathrebu amlieithog. Yn wir, mae'r UE yn ffynnu ar ei amlieithrwydd ac mae ieithoedd wrth wraidd ei weithrediad. Mae amlieithrwydd yn hanfodol ar gyfer llwyddiant prosiect democrataidd yr UE. Mae'n gwneud yr UE a'i sefydliadau yn fwy hygyrch a thryloyw i bawb. dinasyddion yr Undeb.

hysbyseb

"Ond nid yw cyfathrebu amlieithog yn digwydd fel trwy wyrth. I'r gwrthwyneb - ac nid oes raid i mi eich argyhoeddi o hyn - mae angen gwaith caled, gan weithwyr proffesiynol ymroddedig. Efallai na fydd hyn bob amser yn cael ei gydnabod, ond nid yw hynny'n ei wneud yn llai gwir Mae parch at amrywiaeth ieithyddol yn egwyddor gadarn yn ein hundeb wleidyddol. Mae'n un o'n gwerthoedd craidd. Mae amrywiaeth ieithyddol ac amrywiaeth ddiwylliannol Ewrop bob amser wedi bod wrth wraidd ei bywiogrwydd a'i chryfder diwylliannol.

"Ni Ewropeaid yw etifeddion llawer o ddiwylliannau. Rydym yn falch o hyn. Rydym ynghlwm wrth hyn. Ac rydym yn awyddus i ddiogelu'r llinyn hwn o'n DNA. Yng ngeiriau'r anthropolegydd Robert Hanvey, nid ydym 'wedi'i gloi yng nghawell un diwylliant '. Maent wedi gwehyddu yn tapestri enfawr, pob un ychwanegu eu cyffwrdd, eu motiffau a'u lliwiau i waith ar y cyd sydd yn ein diwylliant a rennir. Cyfieithu, yn ei holl ffurfiau, yn y gwŷdd y mae holl elfennau hyn yn cael eu gwau at ei gilydd. Yn wir, ieithoedd a chyfathrebu amlieithog yw ein hadnodd bob dydd wrth lunio y prosiect gwleidyddol Ewropeaidd. Mae hyn yn y rheswm pam ei bod yn bwysig i ni fod yn rhan o hyrwyddo a chefnogi proffesiynau iaith, hefyd ar lefel fyd-eang. A dyma pam gwaith cymdeithasau a sefydliadau sy'n hyrwyddo proffesiynau ieithyddol mor hanfodol ar gyfer gweithrediad effeithiol o sefydliadau rhyngwladol.

"Yn benodol, mae gweithgaredd y Cyfarfod Blynyddol Rhyngwladol ar Drefniadau Iaith, Dogfennaeth a Chyhoeddi yn werthfawr i ni, nid yn unig oherwydd ei fod yn caniatáu cyfnewid arferion, dilyniant arloesedd a chydweithrediad mewn maes sydd mor bwysig i'r Undeb Ewropeaidd, ond hefyd oherwydd ei fod yn ein helpu i hyrwyddo amrywiaeth iaith a deialog amlddiwylliannol yn y byd i gyd. A lle mae amlieithrwydd ar sail gyfartal, mae hawliau cyfartal a chyd-ddealltwriaeth, y gwerthoedd y mae'r Undeb Ewropeaidd yn coleddu yn gryf ac yn cefnogi ar draws y byd. Yn wir, ieithoedd hefyd yn arf gwleidyddol ac rwy'n falch o weld bod eich partneriaeth yn cyfrannu at wella sefydliadau rhyngwladol eraill, yn cefnogi cyrsiau cyfieithydd, yn fwyaf diweddar hefyd mewn prifysgolion Affrica. Po fwyaf yn nodi a llywodraethau siarad â'i gilydd, y mwyaf bydd heddwch, cydraddoldeb a ffyniant yn ein byd.

hysbyseb

"Mae dehonglwyr a chyfieithwyr yn chwarae rhan hanfodol yn ein sefydliadau. Maen nhw'n olew olwynion cydweithredu rhyngwladol. Nid yn unig maen nhw'n gwneud cyfathrebu'n bosibl, ond gyda'u gwaith a'u presenoldeb yn ein sefydliadau, maen nhw wedi cyfrannu at ddatblygiad gwir wleidyddol. diwylliant sydd ag amlieithrwydd yn greiddiol iddo ac sy'n lledaenu i'n cymdeithasau. Ond mae ein sefydliadau'n newid, ac felly'r sgiliau sydd eu hangen ar ein gweithwyr proffesiynol iaith. Mae cyfeintiau cynyddol a phresenoldeb cynyddol ar-lein yn newid y ffordd yr ydym yn diwallu anghenion amlieithog ein dinasyddion Yn y Comisiwn Ewropeaidd, lansiwyd system cyfieithu peiriannau newydd y llynedd, [e-bost wedi'i warchod], a fydd yn floc adeiladu ar gyfer nifer o wasanaethau digidol amlieithog y gall pob Ewropeaidd eu defnyddio. Er mwyn cadw i fyny ag anghenion sy'n newid yn barhaus ein sefydliadau a'u cynulleidfaoedd, mae'n rhaid i'r proffesiynau iaith esblygu, i addasu i arloesi technolegol, i fabwysiadu dulliau gweithio newydd, mewn her gyson i foderneiddio. Disgwylir i gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd feddu ar bortffolio mwy o sgiliau, a gafwyd yn ffurfiol ac yn anffurfiol.

"Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn arbennig o ddatblygedig yn y maes hwn o ofynion proffesiynol ar gyfer cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd. Mae wedi datblygu'r Meistr Ewropeaidd mewn Cyfieithu a'r Meistr Ewropeaidd mewn Dehongli Cynadleddau, sydd wedi diffinio'r sgiliau craidd sydd eu hangen ar gyfieithwyr a dehonglwyr cynhadledd i gael mynediad atynt. eu priod broffesiynau. Ond mae dysgu gydol oes ym mhroffesiynau cyfieithu a dehongli gwybodaeth-ddwys yn parhau i fod yn ganolog i'w goroesiad a'u gallu i reoli newid cyson, os nad yn hanfodol.

"Mae dysgu gydol oes yn hanfodol.

"Mae partneriaeth fel eich un chi yn cyfrannu'n union at y broses ddiangen hon sy'n hanfodol i weithrediad ein sefydliadau. Gall cydweithredu a rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau helpu i nodi anghenion dysgu sy'n dod i'r amlwg ac ymateb i'r anghenion hyn yn brydlon. Y cyfoeth o wybodaeth rydych chi fel cyhoedd yn gyhoeddus. mae gwasanaethau iaith sydd ar gael ichi trwy'r fforwm hwn yn ddigymar gan unrhyw beth y gallai sefydliadau hyfforddi neu ymgynghoriaethau allanol ei gynnig. Felly ni allaf ond eich annog i barhau â'ch ymdrechion ym maes hyfforddi.

"Roedd gen i ddiddordeb arbennig mewn clywed am y Cyd-fentrau Hyfforddi. Mae cronni adnoddau i gefnogi dysgu gydol oes ein hieithyddion wedi profi i fod yn offeryn hyfforddi syml, effeithlon a chost-effeithiol. Ac fel Comisiynydd addysg, gwn fod cydweithredu â phrifysgolion yr un mor bwysig. Mae'n ein helpu i dynnu sylw at y sgiliau a all wella cyflogadwyedd graddedigion. Gall ddarparu cydnabyddiaeth ymarferol am y sgiliau galwedigaethol, y wybodaeth a'r datblygiad a gafwyd gan ein hieithyddion ar lawr gwlad. Ac yn olaf, gall ein helpu i nodi meysydd arbenigo newydd lle bydd angen i ni ddenu gweithwyr proffesiynol iaith.

"Gadewch imi gloi trwy gymeradwyo'ch gwaith, a gwaith IAMLADP, wrth wella effeithlonrwydd, ansawdd a chost-effeithiolrwydd gwasanaethau iaith sefydliadau rhyngwladol. Trwy godi ymwybyddiaeth o heriau cyffredin rydych chi'n galluogi proffesiynau iaith i symud ymlaen er budd pawb. Rwy'n canmol eich menter wrth lunio safbwynt ar ddysgu gydol oes, 'Datganiad Brwsel', a fydd, gobeithio, yn cael ei fabwysiadu gan yr holl bartïon a gynrychiolir yma yn y crynhoad hwn ac y bydd ar gael i'r cyhoedd. Yn gywir felly, gan fy mod yn argyhoeddedig yn gryf mae dysgu gydol oes yn berthnasol i bawb.

"Rwy'n dymuno trafodaethau ffrwythlon i chi a gobeithio y bydd yr ysbryd amlieithog rydych chi'n ei gadw ar dân yn parhau i ledaenu yn y gymdeithas fyd-eang."

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd