Cysylltu â ni

addysg

Comisiwn yn galw am weithredu fel arolwg yn datgelu mwy na 80% o'r athrawon yn yr UE yn teimlo tanbrisio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

3cybrarian773-640x426Mae mwy na thraean o athrawon yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio mewn ysgolion sydd â phrinder staff cymwys ac mae bron i hanner yr arweinwyr ysgolion yn nodi prinder athrawon ar gyfer disgyblion anghenion arbennig. Er bod bron i 90% o athrawon yn yr UE yn dweud eu bod yn fodlon â'u swyddi, mae 81% yn teimlo nad yw addysgu'n cael ei werthfawrogi mewn cymdeithas. Er bod athrawon yn teimlo eu bod wedi'u cyfarparu'n dda ar gyfer y swydd, nid oes cefnogaeth gyrfa gynnar ar gael yn gyffredinol. Mae'r rhain ymhlith prif ganfyddiadau'r Arolwg Rhyngwladol Addysgu a Dysgu (TALIS) newydd, a gynhaliwyd gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Mae'r arolwg, yn seiliedig ar ganfyddiadau athrawon o'u cyflyrau gyrfa, yn cynnwys adborth gan 55,000 o athrawon uwchradd is ac arweinwyr ysgolion yn yr UE. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dadansoddi canfyddiadau TALIS a'i oblygiadau ar gyfer polisi addysg a hyfforddiant yr UE mewn a adrodd sydd hefyd yn cael ei gyhoeddi heddiw (25 Mehefin).

Mae TALIS yn adlewyrchu barn athrawon o ysgolion uwchradd is yng ngwledydd a rhanbarthau 19 yr UE (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG), yn ogystal â 15 gwledydd eraill: yr Unol Daleithiau, Awstralia, Brasil, Chile, Serbia, Singapore, Gwlad yr Iâ, Israel, Japan, Malaysia, De Korea, Mecsico, Norwy, Abu Dhabi ac Alberta yn Canada.

"Mae gan rai o'r negeseuon sy'n dod allan o TALIS oblygiadau pryderus i ddyfodol addysgu fel gyrfa. Oni bai bod aelod-wladwriaethau'n gweithredu i ddenu a chadw'r athrawon gorau, byddwn yn tanseilio cynnydd wrth hyrwyddo ansawdd addysg yn Ewrop. Y Comisiwn yn sefyll yn barod i helpu aelod-wladwriaethau i ddylunio polisïau a mesurau i wneud addysgu yn broffesiwn mwy deniadol,Dywedodd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Ieuenctid Comisiynydd Androulla Vassiliou.

hysbyseb

Canfyddiadau TALIS yn argymhellion yr UE a'r Comisiwn Ewropeaidd

Mae 36% o athrawon yr UE yn gweithio mewn ysgolion lle mae prinder athrawon cymwys a / neu berfformio'n dda (yn ymwneud yn bennaf â NL, RO, EE, UK-ENG, gyda FR, NL, HR, ES, EE yn nodi prinder athrawon ar gyfer disgyblion ag anghenion arbennig), yn ôl arweinwyr ysgol (penaethiaid). Argymhelliad y Comisiwn: dylai aelod-wladwriaethau roi strategaethau tymor hir ar waith i ddenu a chadw'r athrawon gorau. Gallai gweithredoedd gynnwys cryfhau rhaglenni addysg athrawon; archwilio llwybrau hyblyg i'r proffesiwn (hefyd yng nghanol gyrfa); cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol a dilyniant gyrfa yn seiliedig ar feini prawf tryloyw.

Mae athrawon yn fwy tebygol o deimlo'n barod am eu swydd pan fydd eu haddysg ffurfiol yn cynnwys cyfuniad o gynnwys, dulliau addysgu a dysgu, gydag ymarfer ystafell ddosbarth ar gyfer y pynciau maen nhw'n eu haddysgu. Argymhelliad: Dylai addysg athrawon gwmpasu'r holl feysydd hyn i baratoi athrawon yn well ar gyfer eu gyrfa. O ran eu datblygiad proffesiynol, dylid canolbwyntio mwy ar ddefnyddio TGCh yn yr ystafell ddosbarth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer dysgu disgyblion ag anghenion arbennig.

hysbyseb

Mae bron i 40% o arweinwyr ysgolion yn nodi nad oes rhaglen sefydlu ffurfiol na rhaglen cymorth gyrfa gynnar yn cael ei chynnig yn eu hysgol; mae argaeledd rhaglenni o'r fath yn arbennig o isel mewn PT, PL ac ES. Argymhelliad: dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod Addysg Gychwynnol Athrawon yn cael ei ddilyn gan gefnogaeth systematig ar gyfer gyrfa gynnar. Cytunodd Gweinidogion Addysg yr UE yn ddiweddar cryfhau addysg athrawon a datblygu fframweithiau cymhwysedd sy'n nodi'n glir y sgiliau a'r rhinweddau sy'n ofynnol gan athrawon ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd.

Mae 15% o athrawon yn nodi na wnaethant gymryd rhan mewn gweithgaredd datblygiad proffesiynol dros y flwyddyn flaenorol; mae tua 50% o athrawon byth yn arsylwi dosbarthiadau ei gilydd; mae bron i 20% byth yn cymryd rhan mewn dysgu cydweithredol. Argymhelliad: dylai aelod-wladwriaethau roi mwy o bwyslais ar ddatblygiad proffesiynol effeithiol a dysgu cydweithredol gan ei fod yn annog athrawon i ddefnyddio dulliau addysgu a dysgu arloesol (ee addysgu grwpiau bach; defnyddio TGCh) a hefyd yn cynyddu boddhad swydd athrawon. Mae dulliau dysgu amrywiol yn paratoi disgyblion yn well ar gyfer astudiaethau pellach a'r farchnad swyddi, fel y dangosir gan fentrau polisi'r Comisiwn Ewropeaidd ar Ailfeddwl Addysg Agor Addysg.

Briffio TALIS

Bydd canlyniadau TALIS yn cael eu dadorchuddio’n swyddogol yn Tokyo, lle mae Seminar 17th OECD / Japan a Chyfarfod Anffurfiol Gweinidogion Addysg yn cael ei gynnal ar 25 Mehefin. Bydd Jan Truszczynski, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Diwylliant y Comisiwn, hefyd yn cyflwyno dadansoddiad polisi'r Comisiwn.

Bydd briff technegol ychwanegol ar gyfer rhanddeiliaid addysg a hyfforddiant (yn agored i'r cyfryngau) ar ganfyddiadau TALIS ac argymhellion y Comisiwn yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar 25 Mehefin yn 14: 30 yn Awditoriwm Madou (Place Madou 1). Bydd Michael Davidson, arweinydd tîm TALIS yr OECD, a Jan Pakulski, Pennaeth yr Uned Ystadegau, Astudiaethau ac Arolygon Addysg a Diwylliant yn y Comisiwn, yn cyflwyno'r adroddiadau.

Cefndir

Arolwg Rhyngwladol Addysgu a Dysgu (TALIS)

Dyma'r ail TALIS arolwg a gyhoeddwyd gan yr OECD (ymddangosodd y cyntaf yn 2009). Yr arolwg yw'r brif ffynhonnell wybodaeth gan athrawon ac arweinwyr ysgolion ar addysgu, amodau gyrfa ac amgylcheddau ysgol. Mae'r arolwg yn seiliedig ar holiadur a anfonwyd at athrawon ac arweinwyr ysgolion. Roedd ymatebwyr TALIS yn cynnwys mwy na Athrawon ysgolion uwchradd is 55,000 yn ysgolion 3 300 yn yr UE, yn cynrychioli amcangyfrif o boblogaeth athrawon o bron i 1.5 miliwn ar draws gwledydd 19 yr UE a gymerodd ran. Gan gynnwys y gwledydd 15 eraill a fu'n rhan o'r arolwg, bron Ymatebodd athrawon 110 000, sy'n cynrychioli amcangyfrif o boblogaeth athrawon o bron i 4 miliwn, i'r holiadur.

Erasmus +

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio gydag aelod-wladwriaethau'r UE i nodi a rhannu arfer polisi effeithiol ac i gynnig cefnogaeth a chyngor. Erasmus +, mae rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, ieuenctid a chwaraeon (2014-2020), yn cynnig grantiau ar gyfer cyfnewid athrawon i wella eu datblygiad proffesiynol ac yn cefnogi partneriaethau rhwng ysgolion, prifysgolion a cholegau addysg athrawon i ddatblygu dulliau arloesol o addysgu. Trwy'r ysgolion eTwinning rhwydwaith, gall athrawon gyfnewid syniadau â'u cyfoedion ledled Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth

Casgliadau'r Cyngor ar Addysg Athrawon Effeithiol (2014)
Casgliadau'r Cyngor ar Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Addysg (2013)
Cyfathrebu’r Comisiwn Ewropeaidd (2013), Agor Addysg: Addysgu a dysgu arloesol i bawb trwy Dechnolegau newydd ac Adnoddau Addysgol Agored
Cyfathrebu’r Comisiwn Ewropeaidd (2012), Ailfeddwl Addysg: Buddsoddi mewn sgiliau ar gyfer gwell canlyniadau economaidd-gymdeithasol
Dogfen Waith Staff y Comisiwn (2012): Cefnogi'r Proffesiwn Addysgu ar gyfer Canlyniadau Dysgu Gwell
Canlyniadau OECD, TALIS 2013
Gwefan y Comisiynydd Vassiliou
Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a Hyfforddiant wefan

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd