Cysylltu â ni

addysg

Gwarant Ieuenctid: Comisiwn yn adolygu prosiectau peilot 18

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

afc8fdfbb6c3998d550c009b348107a5Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfarfod â chydlynwyr 18 Gwarant Ieuenctid prosiectau peilot mewn seminar ym Mrwsel heddiw (9 Medi). Bydd y cyfarfod yn adolygu cyflawniadau a'r gwersi a ddysgwyd. Mae'r prosiectau peilot yn cynrychioli ffyrdd diriaethol o roi'r Warant Ieuenctid ar waith trwy er enghraifft atgyfnerthu cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion a thrwy uwchraddio cefnogaeth i bobl ifanc o wasanaethau cyflogaeth gyhoeddus (am fanylion gweler MEMO / 14 / 521).

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Mae'r Warant Ieuenctid yn ddiwygiad strwythurol sy'n ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau wella eu polisi cyflogaeth ieuenctid ar bob lefel. Mae'r prosiectau peilot yn dangos bod y dull hwn yn gweithio ac yn dod â chanlyniadau. Mae'r Warant Ieuenctid yn profi i fod y diwygiad strwythurol UE a weithredir gyflymaf. Mae'r Comisiwn yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau bod y Warant Ieuenctid yn cael ei gweithredu'n llawn ac yn gyflym."

Lansiwyd 18 o brosiectau peilot Gwarant Ieuenctid rhwng Awst a Rhagfyr 2013 ac mae pob un yn rhedeg am oddeutu 12 mis. Rhain mae prosiectau'n cael eu gweithredu ar hyn o bryd mewn saith gwlad: Iwerddon, yr Eidal, Lithwania, Gwlad Pwyl, Romania, Sbaen a'r Deyrnas Unedig. Nod y prosiectau yw rhoi profiad ymarferol ymarferol i aelod-wladwriaethau ar gyfer gweithredu eu cynlluniau Gwarant Ieuenctid cenedlaethol ac ar gyfer gweithredoedd cysylltiedig gan ddefnyddio'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

hysbyseb

Cefndir

Argymhelliad Gwarant Ieuenctid ei fabwysiadu'n ffurfiol gan Gyngor Gweinidogion yr UE ar 22 Ebrill 2013 (gweler MEMO / 13 / 152) ar sail cynnig a wnaed gan y Comisiwn ym mis Rhagfyr 2012 (gweler IP / 12 / 1311 aMEMO / 12 / 938) ac fe'i cymeradwywyd gan Gyngor Ewropeaidd Mehefin 2013. O dan y Gwarant Ieuenctid dylai aelod-wladwriaethau sicrhau, o fewn pedwar mis i adael yr ysgol neu golli swydd, y gall pobl ifanc naill ai ddod o hyd i swydd sy'n addas i'w haddysg, eu sgiliau a'u profiad neu gaffael yr addysg, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol i ddod o hyd i swydd yn y dyfodol. Mae pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth wedi cyflwyno Cynlluniau Gweithredu Gwarant Ieuenctid ac yn cymryd camau i sefydlu eu cynlluniau Gwarant Ieuenctid (manylion ar gael yma). Sefydlwyd y 18 prosiect peilot Gwarant Ieuenctid yn dilyn cais yn 2012 gan Senedd Ewrop.

Daeth  Cronfa Gymdeithasol Ewrop, gyda mwy na € 10 biliwn ar gael i aelod-wladwriaethau bob blwyddyn yn y cyfnod 2014-2020, fydd prif ffynhonnell cyllid yr UE i weithredu'r Warant Ieuenctid. Nodir bod gweithredu'r Warant Ieuenctid yn flaenoriaeth uchel yn y Cytundebau Partneriaeth a fabwysiadwyd hyd yma gydag 16 aelod-wladwriaeth ar ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn y cyfnod 2014-20 (Denmarc, yr Almaen, Gwlad Pwyl, Gwlad Groeg, Slofacia, Cyprus, Latfia, Estonia, Lithwania, Portiwgal, Rwmania, Bwlgaria, Ffrainc, Yr Iseldiroedd, Gweriniaeth Tsiec, Hwngari). Mae'r Comisiwn yn ystyried Cytundebau Partneriaeth yr aelod-wladwriaethau eraill.

hysbyseb

I ychwanegu at y gefnogaeth ariannol UE sydd ar gael i'r rhanbarthau lle mae unigolion yn ei chael hi'n anodd fwyaf gyda diweithdra ac anweithgarwch ymhlith pobl ifanc, cytunodd y Cyngor a Senedd Ewrop i greu € 6bn pwrpasolFenter Cyflogaeth Ieuenctid (YEI) i helpu aelod-wladwriaethau gyda rhanbarthau lle mae diweithdra ymhlith pobl ifanc yn fwy na 25% i weithredu'r Warant Ieuenctid. Mae'r cyllid yn cynnwys € 3bn o linell gyllideb newydd benodol yr UE sy'n ymroddedig i gyflogaeth ieuenctid (wedi'i blaen-lwytho i 2014-15) wedi'i chyfateb ag o leiaf € 3bn o ddyraniadau Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd aelod-wladwriaethau.

Mae'r YEI yn chwyddo'r gefnogaeth a ddarperir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer gweithredu'r Warant Ieuenctid trwy ariannu gweithgareddau i helpu pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEETs) hyd at 25 oed yn uniongyrchol, neu lle mae'r aelod-wladwriaethau o'r farn eu bod yn berthnasol, hyd at 29 mlynedd. Gellir defnyddio arian YEI ar gyfer mesurau fel llogi cymorthdaliadau a chefnogaeth i bobl ifanc sy'n cychwyn busnes. Gellir ei ddefnyddio hefyd i roi eu profiad gwaith cyntaf i bobl ifanc ac i ddarparu hyfforddeiaethau, prentisiaethau, addysg bellach a hyfforddiant.

Mae 20 aelod-wladwriaeth yn gymwys i gael cyllid YEI, gan fod ganddyn nhw ranbarthau lle mae diweithdra ymhlith pobl ifanc dros 25%. Mae'r cronfeydd hyn yn wedi'i raglennu fel rhan o'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2014 20- ac mae gwariant yn gymwys o 1 Medi 2013, fel y gellir ôl-ddyddio cyllid i'r llynedd. Mae angen i awdurdodau cenedlaethol gyflwyno Rhaglenni Gweithredol yn amlinellu mesurau i ddefnyddio arian YEI i'w gymeradwyo gan y Comisiwn. Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu dwy Raglen Weithredol sy'n gysylltiedig ag YEI - Ffrainc (IP / 14 / 622) a'r Eidal (IP / 14 / 826). Mae paratoadau mewn aelod-wladwriaethau eraill ar y gweill.

Mwy o wybodaeth

Gweler  MEMO / 14 / 521
Adroddiad canfyddiadau cyntaf ar brosiectau peilot Gwarant Ieuenctid
cyflogaeth Ieuenctid

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd