cyhoeddiad EUA Newydd: E-ddysgu mewn Sefydliadau Addysg Uwch Ewropeaidd

| Tachwedd 21, 2014 | 0 Sylwadau

UEA_Cover_E_Learning.sflby Cymdeithas Brifysgol Ewropeaidd (EUA) wedi cyhoeddi astudiaeth newydd, o'r enw E-ddysgu mewn Sefydliadau Addysg Uwch Ewropeaidd, Sydd â'r nod o gyfrannu at drafodaethau polisi parhaus ar e-ddysgu yn Ewrop ac i gefnogi prifysgolion yn eu hymdrechion i wella a hyrwyddo arloesedd mewn dysgu ac addysgu ymhellach.

Mae'r cyhoeddiad newydd yn cyflwyno ac yn dadansoddi canlyniadau arolwg a gynhaliwyd gan EUA rhwng Hydref a Rhagfyr 2013 a gasglodd atebion 249 gan sefydliadau addysg uwch o bob rhan o Ewrop. Gofynnodd yr arolwg am y math o sefydliadau e-ddysgu sy'n eu defnyddio, eu profiadau yn y maes hwn a'u disgwyliadau. Roedd yn ystyried dysgu cyfunol ac ar-lein mewn amrywiol fformatau. O ystyried y diddordeb cryf mewn Cyrsiau Ar-Lein Agored Uchel (MOOCs), mae rhan fawr o'r adroddiad hefyd yn ymroddedig i'r mater hwn. Roedd yr arolwg hefyd yn creu cwestiynau ynglŷn â strwythurau a gwasanaethau cefnogi, cydlynu rhyng-sefydliadol, sicrhau ansawdd a chydnabyddiaeth.

Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos bod y mwyafrif helaeth o sefydliadau yn cynnig cyrsiau dysgu ar-lein a dysgu cyfunol (91 82% a% yn y drefn honno). Yn llai aml, ond yn ôl pob golwg hefyd ar y cynnydd, roedd mathau eraill o ddarpariaeth, megis cydweithredu rhyng-sefydliadol ar y cyd a chyrsiau gradd ar-lein. Ar ben hynny, dywedodd bron i hanner y sefydliadau a holwyd ganddynt eisoes strategaeth sefydliad cyfan (ar gyfer e-ddysgu) yn ei le, ac, bedair yn paratoi un.

Roedd yr arolwg hefyd yn dangos er enghraifft, bod MOOCs yn dal i fod o ddiddordeb uchel ac yn ôl pob golwg yn tyfu mewn prifysgolion yn Ewrop. Ar adeg yr arolwg ar ddiwedd 2013, dim ond 31 o'r sefydliadau a ymatebodd (12% o'r sampl), yn cynnig MOOCs neu yn unig fin lansio nhw. Ond mae bron i hanner y sefydliadau nad oedd yn cynnig MOOCs nodi eu bwriad i gyflwyno nhw.

Mae'r cymhellion ar gyfer datblygu MOOCs yn gyffredinol yr un fath ymhlith sefydliadau a oedd eisoes wedi cael nhw a rhai sy'n bwriadu eu cael: gwelededd rhyngwladol oedd o bell ffordd cymhelliant mwyaf cyffredin ac yna recriwtio myfyrwyr. cymhellion amlwg eraill oedd datblygu dulliau dysgu arloesol a rendro dysgu mwy hyblyg ar gyfer myfyrwyr y sefydliad ei hun.

Nod yr astudiaeth yw darparu gwybodaeth ddefnyddiol i brifysgolion ond hefyd i gyfrannu'n ehangach at drafodaethau ar dueddiadau a datblygiadau yn ymwneud â Digido dysgu mewn addysg uwch yn Ewrop, sydd yn rhan o agenda ehangach o arloesi dysgu ac addysgu. trafodaethau o'r fath yn gysylltiedig â materion datblygu ac adnoddau sefydliadol a'r fframweithiau Ewropeaidd a chenedlaethol ar gyfer addysg uwch. Yn hyn o beth, EUA yn gobeithio, felly, y bydd canfyddiadau'r astudiaeth yn bwydo i mewn i'r ddeialog polisi ar lefel y Broses Bologna a'r UE.

Gall y cyhoeddiad llawn ar gael i'w lawrlwytho yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU, EU, Cyhoeddiadau

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *