Cysylltu â ni

addysg

Ymchwil, Università Cattolica del Sacro Cuore yn lansio trafodaeth ym Mrwsel ar sut i bontio'r bwlch rhwng gwyddoniaeth a gwneud penderfyniadau i oresgyn sialensiau cymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

MILMilanUniversitaCattolicachiostro1Ar 11 Rhagfyr, lansiodd Università Cattolica del Sacro Cuore ddadl i fynd i’r afael â’r bwlch rhwng gwyddoniaeth a llunio polisïau i oresgyn un o heriau pwysicaf ein hamser yn Ewrop: newid demograffig.

Ailgysylltu llunio polisïau a gwyddoniaeth: Sut ydyn ni'n ei wneud? Dyma oedd testun y cyfarfod, a drefnwyd gan brifysgol yr Eidal ym Mrwsel yn fframwaith Llywyddiaeth Eidalaidd yr Undeb Ewropeaidd, a fydd yn casglu ASEau a chynrychiolwyr Senedd yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd, Cynrychiolaeth Barhaol yr Eidal, Ymchwilwyr, ynghyd. diwydiant a chymdeithasau perthnasol.

Heddiw mae'r Brifysgol wedi rhannu ei gweithgaredd ymchwil a'i chydweithrediadau rhyngwladol wrth wraidd sefydliadau'r UE yn Senedd Ewrop i roi'r offer a'r dystiolaeth gywir i lunwyr polisi ar gyfer gwneud penderfyniadau.

hysbyseb

Croesawyd y gwesteion gan is-gadeirydd y Pwyllgor ar y Diwydiant, Ymchwil ac Ynni Senedd Ewrop Patrizia Toia. Aethpwyd i'r afael ag areithiau nodiadau allweddol gan Riccardo Ribera d'Alcala, Cyfarwyddwr Cyffredinol Senedd Ewrop; a Mario Melazzini, Gweinidog Rhanbarthol dros ymchwil ac arloesi Rhanbarth Lombardia. Rheithor Franco Anelli, rheithor Università Cattolica del Sacro Cuore, cyflwyno’n swyddogol y cyfraniad y gall yr ymchwil wyddonol ei gynnig i’r broses llunio polisi i ddylanwadu orau ar gymdeithas. Lorenzo Morelli, bydd cydlynydd y Pwyllgor ar Strategaeth Ymchwil y Brifysgol a Deon y Gyfadran Gwyddor Amaethyddol, Bwyd a'r Amgylchedd yn cyflwyno UCloud - Cysylltu Gwybodaeth, yr offeryn a ddatblygwyd gan Brifysgol Cattolica i feithrin deialog yn Ewrop a ledled y byd rhwng gwyddoniaeth a chymdeithas.

Mae'r prosiect yn cynnwys dau offeryn: a cylchlythyr, wedi'i anfon at nifer dethol o bobl bob chwe mis lansio rhith-ddadl ar bwnc penodol; a wefan, sy'n cynnwys yr ymchwil a gynhaliwyd gan y Brifysgol, ond hefyd gyfraniadau, sylwadau, awgrymiadau a syniadau gan bartneriaid academaidd, entrepreneuriaid, gwleidyddion. Bydd yr offeryn ar-lein hwn yn dod yn fan rhithwir sy'n cynnal cyfraniadau amrywiol. Gyda dull amlddisgyblaethol a dull amlddisgyblaethol, bydd UCloud yn datblygu partneriaethau newydd ac yn cychwyn llwybrau ymchwil newydd, gan gadw'r drafodaeth ar lefel wyddonol bob amser. Y thema gyntaf y mae'r Università Cattolica wedi'i dwyn i sylw llunwyr polisi Ewropeaidd yw'r heneiddio egnïol a byw'n iach. Mae hyn yn golygu newid demograffig fel her, ac ar yr un pryd â chyfle i annog arloesedd cymdeithasol a hyrwyddo q llesiant byd-eang mewn cymdeithas sy'n heneiddio.

Cyflwynwyd y cyhoeddiad rhyngwladol hefyd am y pwnc hwn yn ystod y digwyddiad Heneiddio'n Egnïol a Byw'n Iach, wedi'i olygu gan Athrawon Giuseppe Riva, Paolo Ajmone Marsan a Claudio Grassi, sy'n casglu cyfraniadau amrywiol gan Università Cattolica, mewn persbectif amlddisgyblaethol, i gyd ar gael yn Mynediad Agored.

hysbyseb

Yn y cyhoeddiad fe welwch ystod o gyfraniadau ymchwil yn mynd o'r maes meddygol i'r seicoleg, o'r gwyddorau maeth i'r gwyddorau cymdeithasol, o'r modelau mathemategol i rôl technoleg gwybodaeth ar heneiddio, i enwi ond ychydig. Mae rhan o'r cynnwys a gyflwynir yn ganlyniad ymchwiliadau i'r thema y mae'r brifysgol wedi'i hariannu ac yn ei hariannu ar heneiddio, gyda buddsoddiad economaidd ac adnoddau dynol sy'n cadarnhau'r ymrwymiad i ymchwil i'n prifysgol. "Dyma enghraifft yn unig o allu'r brifysgol i gynnal, a hefyd hunan-gyllid, ymchwil rhyngddisgyblaethol gyda phersbectif Ewropeaidd. Mae angen i ni gyfuno'r safbwyntiau mwyaf perthnasol a sefydlu deialog rinweddol rhyngddynt sef ein cynnig yn Brwsel "yn cloi'r Athro Lorenzo Morelli.

Rhennir y digwyddiad ym Mrwsel yn ddwy sesiwn. Bydd y cyntaf yn ymroddedig i Newid Demograffig: her sylweddol a chyfle cymdeithasol gwych yn Ewrop, bydd yr ail yn ymwneud Newid Demograffig: cyfle i hyrwyddo 'maeth iach ar gyfer heneiddio'n iach.

Dau gyfraniad gan DG CONNECT (Peter Wintlev Jensen) a DG SANCO (Cyffyrddodd Jorge Pinto Antunes) ag agweddau mwyaf arwyddocaol y Strategaethau a Mentrau Ewropeaidd cyfredol ym maes heneiddio egnïol ac iechyd. Dechreuwyd o'r Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd ar Heneiddio'n Egnïol ac yn Iach a pharhau gyda'r cyfle i hyrwyddo Economi Arian yn Ewrop. Yn y sesiwn gyntaf gwelwyd cyfranogiad Attaché Ymchwil Cynrychiolaeth Barhaol yr Eidal i'r UE. Yn wir, mae Luca Moretti wedi helpu i ddiffinio'r cyfraniad y mae polisi ymchwil Ewropeaidd yn ceisio ei roi wrth bontio'r bwlch rhwng gwyddoniaeth a pholisi gan edrych ar yr her gymdeithasol gyfredol. Yn ystod y ddwy sesiwn, trafodir tair enghraifft o Fentrau Rhaglennu ar y Cyd perthnasol, sy'n cyfrannu at wneud gwell defnydd o arian cyhoeddus Ewrop ym maes newid demograffig. Cyflwynwyd y JPI More Years and Better Lives gan y Cadeirydd presennol sy'n cynrychioli Gweinidogaeth Ymchwil ac Addysg yr Eidal, Paolo Maria Rossini, Athro Niwroleg o Università Cattolica del Sacro Cuore. Yn ogystal â hyn, cyflwynwyd a thrafodwyd JPI Urban Europe a Diet Iach JPI am Fywyd Iach gan Margit Noll a Rafael De Andres Medina. Mae'r tri JPI rhestredig yn hyrwyddo dull trawswladol ac amlddisgyblaethol o ymdrin â'r pwnc. Daeth yr ail sesiwn i ben gyda ffocws ar faeth a heneiddio o safbwynt y diwydiant ac ymchwil. Mae Dirk Jacobs wedi siarad ar ran Food Drink Europe ac eglurodd Francesco Landi, athro geriatreg o Università Cattolica gyda chydweithrediadau rhyngwladol perthnasol y cysylltiad rhwng maeth a heneiddio a rhestrau bywyd rhestredig fel un o'r penderfynyddion ar gyfer heneiddio egnïol ac iach fel y cydnabuwyd yn ddiweddar yn ystod a Digwyddiad Llywyddiaeth.

Franco Anelli, Dywedodd Rheithor Prifysgol Cattolica: "Mae cymhlethdod canlyniadau cymdeithasol ymchwil wyddonol, ac anhawster rhagweld a dominyddu pob canlyniad, yn peri problemau polisi ymchwil yn drafferthus iawn. Mae'n gynyddol anodd - a byddai'n gamgymeriad mawr. - trin chwilio fel problem "syml" sy'n cyfeirio at y broses o gaffael gwybodaeth newydd yn unig, ymhelaethu ar ddulliau neu dechnolegau newydd. Am y rheswm hwn mae'r polisïau ymchwil yn gofyn, er mwyn cael eu cyfreithloni o safbwynt cymdeithasol a moesol , tryloywder, gwybodaeth, cyfranogiad y cyhoedd yn y broses benderfynu. Yn y cyd-destun hwn, mae gan y prifysgolion, sydd â'r nod o uno'r ymchwil â'r gweithgareddau addysgol, y dasg o ffurfio pobl sy'n gallu mynd i'r afael â'r dewisiadau anodd hyn. "

Patrizia Toia, is-gadeirydd Senedd Ewrop Pwyllgor ar y Diwydiant, Ymchwil ac Ynni meddai: "Ers blynyddoedd rydym yn ymladd yn Senedd Ewrop i roi lle ac adnoddau i'r ymchwil wyddonol, dyma'r allwedd i adennill cystadleurwydd a dod allan o'r argyfwng. Nid yw Ewrop yn mynd i ennill ei her am wybodaeth heb y gallu i sefydlu rhwyd ​​gyda chanolfannau ymchwil mewn gwahanol wledydd, gwleidyddion, ymchwilwyr a mentrau mewn deialog a allai ddangos cymhlethdod pwnc mewn esblygiad parhaus. Mae Prosiect Prifysgol Cattolica yn mynd i'r cyfeiriad da hwn. " 

Mario MelazziniDywedodd y Gweinidog Rhanbarthol dros ymchwil ac arloesi yn Rhanbarth Lombardia: Mae'r digwyddiad hwn yn foment bwysig ar gyfer trafod heneiddio egnïol, sy'n cael effaith sylweddol ar dwf cynaliadwy ein cymdeithasau, gan ei fod yn effeithio ar thema ganolog iechyd ac ansawdd bywyd. Heddiw, mewn gwirionedd, rydym yn canolbwyntio ar y cwestiwn beirniadol o sut i gyfuno ymdrechion gwyddoniaeth ac ymchwil â datblygu polisïau effeithiol, ynghyd â gofyn sut y gallant ill dau gefnogi cymdeithas i fynd i'r afael â'r heriau demograffig sy'n dod i'r amlwg. Gall ac mae'n rhaid i'n cymdeithas fynd i'r afael â'r heriau hyn trwy eu troi'n gyfleoedd newydd o dwf a chynaliadwyedd cytûn.

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd