Cysylltu â ni

Addysg

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cadarnhaodd ASEau ddydd Iau (28 Mawrth) y dylid treblu arian ar gyfer y rhaglen Erasmus + nesaf er mwyn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan, gan addasu grantiau yn well i'w hanghenion.

Ar gyfer y genhedlaeth nesaf o raglen Erasmus +, un o brif amcanion y Senedd yw bod mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwahanol gynlluniau symudedd dysgu. Felly mae'n cynnig set fanwl o fesurau i godi'r holl rwystrau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Strategaethau cenedlaethol i feithrin cyfranogiad pobl â llai o gyfleoedd

Er mwyn addasu'r rhaglen yn well i anghenion pobl dan anfantais a chynyddu eu cyfranogiad, cynigiodd ASEau fod y Comisiwn Ewropeaidd ac asiantaethau cenedlaethol Erasmus yn drafftio fframwaith cynhwysiant Ewropeaidd ac yn datblygu strategaethau cynhwysiant cenedlaethol. Gallent ragweld mesurau i ddarparu mwy o gymorth ariannol ar gyfer symudedd, addasu grantiau misol ac adolygu costau byw a chynhaliaeth yn rheolaidd. Dylai cymorth arbennig arall gynnwys hyfforddiant iaith, cymorth gweinyddol a chyfleoedd e-ddysgu.

Camau newydd Erasmus

Mae ASEau hefyd yn ailddyrannu'r gyllideb i wahanol rannau o'r rhaglen i adlewyrchu'r blaenoriaethau hyn, gan gynnig y dewis i staff cyn-ysgol ac addysg gynnar, athletwyr ifanc a hyfforddwyr chwaraeon gymryd rhan mewn cynlluniau symudedd. Bydd cyfnewidiadau addysg alwedigaethol, yn enwedig mewn rhanbarthau ar y ffin hefyd yn flaenoriaeth yn y rhaglen newydd ac mae ganddynt gyllideb fwy.

Cyd-ariannu o raglenni Ewropeaidd eraill

hysbyseb

Byddai mwy o synergeddau â rhaglenni ariannu Ewropeaidd eraill yn galluogi llawer o raglenni ansawdd na ellir eu hariannu ar hyn o bryd o dan Erasmus i elwa ar gyllid cyfunol i ategu'r broses o addasu grantiau, trafnidiaeth, costau byw i ddysgwyr dan anfantais neu i ariannu prosiectau newydd.

“Ein nod yw gwneud y rhaglen Erasmus + newydd yn haws ei defnyddio ac yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn deg i bob grŵp o bobl ifanc ac oedolion, waeth beth yw eu sefyllfa economaidd ac amgylchiadau eraill.

"Mae Erasmus + nid yn unig yn caniatáu i gyfranogwyr astudio a hyfforddi dramor, mae hefyd yn helpu i gryfhau hunaniaeth Ewropeaidd ac yn gwella cyfleoedd cyflogaeth. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i gyfranogwyr gyfoethogi eu bywydau personol a phroffesiynol.

"Credaf fod buddsoddi yn Erasmus yn buddsoddi yn nyfodol yr UE. Galwaf eto ar y Comisiwn Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau i gefnogi cynnydd triphlyg yn y gyllideb yn y treial," meddai'r Rapporteur Milan ZVER (EPP, SI) yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn.

Y camau nesaf

Rhaid trafod a chytuno ar y testun terfynol gyda'r Cyngor o dan y tymor seneddol nesaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd