#Sefydlwyd y cyllid ar gyfer 2020 / 21

| Efallai y 29, 2019

Bydd gan fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2020 / 21 statws ffioedd cartref gwarantedig a chymorth ariannol ar gyfer hyd cyrsiau yn Lloegr, mae'r gweinidog prifysgolion wedi cyhoeddi.

Wrth siarad ym Mrwsel, cyhoeddodd Chris Skidmore y bydd gwladolion yr UE sy'n dechrau ar gwrs addysg uwch yn Lloegr ym mlwyddyn academaidd 2020 / 21 yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth ariannol israddedig ac ôl-raddedig, Benthyciadau Dysgwyr Uwch yn ogystal â chefnogaeth Prentisiaethau ac Addysg Bellach, p'un ai cytundeb ar gyfer mae gadael yr UE ar waith ai peidio.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn ymrwymiad presennol y Llywodraeth ar gyllid myfyrwyr ar gyfer dinasyddion yr UE sy'n dechrau cyrsiau yn Lloegr yn y flwyddyn academaidd 2019 / 20 neu o'r blaen.

Mae'r data cylchred ymgeisio diweddaraf 2019 yn dangos bod mwy na 37,000 o fyfyrwyr yr UE wedi gwneud cais am gyrsiau israddedig amser llawn yn Lloegr - cynnydd o 1.9 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Chris Skidmore, Gweinidog y Prifysgolion: “Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad pwysig y mae myfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys y rhai o'r UE, yn ei wneud i'n prifysgolion ac mae'n dyst i'n system addysg uwch sy'n arwain y byd bod cymaint o fyfyrwyr o dramor yn dewis dod i astudio yma.

“Mae'n bwysig ein bod yn cofio, er ein bod wedi dewis gadael yr UE, nad ydym yn gadael Ewrop, ac mae ein prifysgolion yn ffynnu ar yr amrywiaeth o fod yn sefydliadau byd-eang.

“Rydym yn gwybod y bydd myfyrwyr yn ystyried eu hopsiynau prifysgol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn barod, a dyna pam rydym yn cadarnhau nawr y bydd gwladolion cymwys yr UE yn parhau i elwa o statws ffioedd cartref a gallant gael cymorth ariannol ar gyfer y flwyddyn academaidd 20 / 21, felly cael y sicrwydd sydd ei angen arnynt i wneud eu dewis. ”

y Strategaeth Addysg Ryngwladol, sy'n ceisio cynnal a chefnogi twf pellach yn y sector addysg o'r radd flaenaf yn y DU, gan gynnwys ymrwymiad i ymestyn y cyfnod absenoldeb ôl-astudio i chwe mis ar gyfer myfyrwyr israddedig a meistr a blwyddyn i bob myfyriwr doethurol.

Mae'r strategaeth hefyd yn helpu prifysgolion i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol i gael gwaith ac yn ystyried sut y gellid gwella'r broses fisa ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Mae'r Llywodraeth yn cydnabod yr angen i ddarparu sicrwydd i fyfyrwyr a'r sector, yn benodol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 / 21 wrth i'r broses recriwtio fynd rhagddi.

Mae gwaith yn mynd rhagddo i bennu statws ffioedd yn y dyfodol ar gyfer myfyrwyr newydd yr UE ar ôl blwyddyn academaidd 2020 / 21 wrth i'r Llywodraeth baratoi ar gyfer ymadael yn esmwyth a threfnus o'r UE cyn gynted â phosibl.

Bydd y Llywodraeth yn rhoi digon o rybudd i ddarpar fyfyrwyr yr UE ar drefniadau ffioedd cyn y flwyddyn academaidd 2021 / 2022 a blynyddoedd dilynol yn y dyfodol.

- O dan y rheolau cyllid myfyrwyr presennol, mae gwladolion yr UE yn gymwys i dderbyn benthyciadau ffioedd dysgu israddedig, Benthyciadau Dysgwr Uwch AB, a benthyciadau gradd Meistr a Doethuriaeth os ydynt wedi byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir am y tair blynedd cyn dechrau eu cwrs.

- Mae gwladolion yr UE sydd wedi byw yn y DU a'r Ynysoedd am y pum mlynedd cyn dechrau eu cwrs, a myfyrwyr AEE / Swistir sy'n cael eu hasesu fel gweithwyr mudol sy'n byw yn y DU, hefyd yn gallu gwneud cais am gymorth cynhaliaeth i israddedigion.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Mae dysgu oedolion, addysg, EU, EU, Prifysgolion, ffioedd dysgu Brifysgol

Sylwadau ar gau.