Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r sefydliadau addysg uwch o bob cwr o Ewrop a fydd yn rhan o'r cyntaf Prifysgolion Ewropeaidd cynghreiriau. Byddant yn gwella ansawdd ac atyniad addysg uwch Ewrop ac yn hybu cydweithrediad rhwng sefydliadau, eu myfyrwyr a'u staff.

Allan o geisiadau 54 a dderbyniwyd, prifysgolion Ewropeaidd 17 sy'n cynnwys sefydliadau addysg uwch 114 o 24 mdewiswyd gwladwriaethau o elynion (gweler Atodiad), yn seiliedig ar werthusiad gan arbenigwyr allanol annibynnol 26, gan gynnwys rheithorion, athrawon ac ymchwilwyr, a benodwyd gan y Comisiwn. Mae Prifysgolion Ewropeaidd yn gynghreiriau trawswladol sefydliadau addysg uwch o bob cwr o'r UE sy'n rhannu strategaeth hirdymor ac yn hyrwyddo gwerthoedd a hunaniaeth Ewropeaidd. Mae'r fenter wedi'i chynllunio i gryfhau symudedd myfyrwyr a staff yn sylweddol, a meithrin ansawdd, cynhwysiant a chystadleurwydd addysg uwch Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics: “Rwy'n falch o weld uchelgais y cyntaf 17 Prifysgolion Ewropeaidd, a fydd yn gweithredu fel modelau rôl i eraill ar draws yr UE. Byddant yn galluogi'r cenedlaethau nesaf o fyfyrwyr i brofi Ewrop trwy astudio mewn gwahanol wledydd. Rwyf yn argyhoeddedig y bydd y fenter hon, sy'n un o flociau adeiladu allweddol yr Ardal Addysg Ewropeaidd, yn sbardun go iawn i addysg uwch yn Ewrop, gan hybu rhagoriaeth a chynhwysiant."

Mae'r dewis o Brifysgolion Ewropeaidd yn cynnwys ystod eang o sefydliadau addysg uwch o bob cwr o'r UE, o brifysgolion gwyddorau cymhwysol, prifysgolion technegol a phrifysgolion y celfyddydau cain i fod yn gynhwysfawr ac yn ddwys o ran ymchwil prifysgolion.

Bydd Prifysgolion Ewropeaidd yn dod yn gampysau rhyng-brifysgol y gall myfyrwyr, ymgeiswyr doethurol, staff ac ymchwilwyr symud yn ddi-dor o'u cwmpas. Byddant yn cronni eu harbenigedd, platfformau ac adnoddau i gyflwyno cwricwla neu fodiwlau ar y cyd sy'n cwmpasu gwahanol ddisgyblaethau. Bydd y cwricwla hyn yn hyblyg iawn a byddant yn caniatáu i fyfyrwyr bersonoli eu haddysg, dewis beth, ble a phryd i astudio a chael gradd Ewropeaidd. Bydd Prifysgolion Ewropeaidd hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd cynaliadwy'r rhanbarthau y maent wedi'u lleoli, gan y bydd eu myfyrwyr yn gweithio'n agos gyda chwmnïau, awdurdodau trefol, academyddion ac ymchwilwyr i ddod o hyd i atebion i'r heriau y mae eu rhanbarthau yn eu hwynebu.

Cyfanswm cyllideb hyd at € 85 miliwn ar gael ar gyfer y 17 cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd '. EBydd cynghrair yn derbyn hyd at 5m yn y tair blynedd nesaf i ddechrau gweithredu eu cynlluniau a pharatoi'r ffordd i sefydliadau addysg uwch eraill ledled yr UE eu dilyn. Bydd eu cynnydd yn cael ei fonitro'n agos.

Bydd yr alwad gyntaf hon - ynghyd ag ail un i'w lansio yr hydref hwn - yn profi gwahanol fodelau i weithredu'r cysyniad newydd o Brifysgolion Ewropeaidd a'i botensial i hybu addysg uwch. Ar gyfer y gyllideb UE hirdymor nesaf sy'n rhedeg o 2021-2027, cynigiodd y Comisiwn gyflwyno Prifysgolion Ewropeaidd yn llawn o dan Erasmus +, gyda chyllideb sylweddol uwch. Er bod rhai cynghreiriau yn gynhwysfawr ac yn cwmpasu pob disgyblaeth, mae eraill er enghraifft yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd arfordirol trefol, y gwyddorau cymdeithasol neu iechyd byd-eang. Mae pob cynghrair yn cael ei gyfansoddi ar gyfartaledd o saith sefydliad addysg uwch o bob rhan o Ewrop, gan arwain at bartneriaethau newydd. Mae hyn yn adlewyrchu dosbarthiad y ceisiadau a dderbyniwyd gan y gwahanol wledydd.

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd y fenter newydd hon i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd cyn Uwchgynhadledd Gymdeithasol Gothenburg ym mis Tachwedd 2017. Cymeradwywyd y fenter gan y Cyngor Ewropeaidd ym mis Rhagfyr 2017 a oedd yn galw am 20 o Brifysgolion Ewropeaidd o leiaf i ddod i'r amlwg erbyn 2024 ac mae'n rhan o'r ymdrech i sefydlu Ardal Addysg Ewropeaidd erbyn 2025.

Wedi'i ddatblygu ar y cyd ag aelod-wladwriaethau, sefydliadau addysg uwch a sefydliadau myfyrwyr, denodd cysyniad y Prifysgolion Ewropeaidd geisiadau o gynghreiriau 54 yn cynnwys mwy na sefydliadau addysg uwch 300 o Aelod-wladwriaethau 28 a Gwledydd Rhaglenni Erasmus + eraill. Atebwyd galwad Erasmus + ar “Prifysgolion Ewropeaidd” a lansiwyd ym mis Hydref 2018.

Mae'r € 60m a neilltuwyd yn wreiddiol ar gyfer y fenter Erasmus + newydd hon wedi'i gynyddu i € 85m gan ganiatáu ar gyfer ariannu cynghreiriau 17 yn hytrach na'r 12 a ragwelwyd i ddechrau.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau

Menter Prifysgolion Ewrop

Gwybodaeth am yr Alwad am Gynigion

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Mae dysgu oedolion, addysg, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Prifysgolion

Sylwadau ar gau.