Cysylltu â ni

coronafirws

# COVID-19 - Mae angen i #DigitalLearning fod o fudd i bob plentyn pan fydd ysgolion yn cau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

O ganol mis Ebrill, roedd Amcangyfrifodd UNESCO fod 190 o wledydd wedi cau ysgolion ledled y wlad oherwydd y pandemig COVID-19, sy'n effeithio ar fwy na 90% o fyfyrwyr cofrestredig ledled y byd. Tra bod rhai ysgolion ar agor Ewrop, mewn rhai rhanbarthau, cadarnhawyd eisoes y bydd ystafelloedd dosbarth yn aros yn wag am weddill y tymor hwn. O ganlyniad, mae llawer o systemau addysg wedi symud i ddefnyddio offer dysgu o bell - yn enwedig rhai digidol - naill ai i barhau gyda'r cwricwlwm neu i sicrhau nad yw dysgwyr yn bacio, yn ysgrifennu Axelle Devaux.

Gyda phlentyn ifanc gartref, rwyf i, fel llawer o rieni, wedi cael fy ngorfodi i ddod yn athro pan gaeodd ysgolion. Er gwaethaf blynyddoedd o ymchwil ar bolisïau dysgu digidol, roeddwn yn dal i fod yn eithaf heb baratoi ar gyfer yr her hon. Mae'r profiad wedi atgyfnerthu fy nghred bod tri ffactor yn hanfodol ar gyfer unrhyw ddull dysgu digidol: (1) mae'n gynhwysol; (2) mae'n cefnogi (yn hytrach na disodli) y profiad dysgu; a (3) tystiolaeth o ba ddulliau sy'n gweithio ac ym mha gyd-destun ddylai lywio ymyriadau dysgu digidol.

Dylai dysgu digidol fod yn gynhwysol

hysbyseb

Rydym yn gwybod y gall dysgu digidol gyrraedd disgyblion pan na allant fynychu'r ysgol yn gorfforol. Mae hyn wedi bod yn wir o'r blaen am blant sâl sydd wedi'u cyfyngu gartref neu mewn ysbytai, y rhai mewn lleoliadau anghysbell nad ydyn nhw'n gallu mynychu'r ysgol yn ddyddiol, a phlant mudol. Wrth ymyl y cyfle hwn, fodd bynnag, mae risg bod dysgu digidol yn ehangu'r bwlch rhwng dysgwyr bregus a mwy breintiedig.

Argaeledd caledwedd yw'r her gyntaf i wneud dysgu digidol yn hygyrch ac yn effeithiol i bawb. Os na all teuluoedd ddarparu cyfrifiadur neu lechen i bob plentyn ysgol gartref, ni fydd y disgyblion hyn yn gallu cymryd rhan na chael y gorau o'u gwersi. Yn yr un modd, mae mater cysylltiad rhyngrwyd annigonol neu ddim yn bodoli, yn seiliedig ar ble mae eu teuluoedd yn byw a'r hyn y gallant ei fforddio.

Oni bai bod dysgwyr agored i niwed yn cael cymorth gyda materion mynediad, ni fydd dysgu digidol ond yn gwella profiad dysgu'r rhai sydd eisoes yn freintiedig.

hysbyseb

Mae angen i'r rhai sy'n dylunio datrysiadau dysgu digidol ystyried eu heffaith debygol ar y difreintiedig. Daw enghraifft gyfochrog i'r meddwl mewn a stori newyddion ddiweddar am fasgiau wyneb meddygol wedi'u cynllunio gyda ffenestr i ganiatáu i bobl fyddar a'r rhai trwm eu clyw allu darllen gwefusau. Trwy ddiwallu anghenion pob dysgwr, ni fydd dysgu digidol yn ehangu'r bwlch anfantais, ond gobeithio ei bontio.

Nid oes dim yn disodli addysgwyr proffesiynol

Mae chwarae rôl athro yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi fy atgoffa pa mor bwysig yw hi i blant gael eu cefnogi gan weithwyr proffesiynol yn eu dysgu. Mae ymyriadau digidol yn offeryn sy'n cefnogi'r broses ddysgu, ond ni allant ddisodli'r athro.

Yn ogystal, mae'n afrealistig disgwyl y gall yr amgylchedd digidol, hyd yn oed os yw'n cynnwys agweddau cymdeithasol, ddisodli'r profiad ysgol, yn enwedig o ran datblygu'r sgiliau cymdeithasol ac emosiynol. Dylai systemau addysg feddwl am sut i gefnogi'r datblygiad hwn yn ystod y cyfnod cau, ond hefyd pan fydd ysgolion yn ailagor.

Casglu tystiolaeth hanfodol yn ystod yr argyfwng

Mae'r ymyriadau dysgu digidol newydd ac wedi'u hailosod sydd wedi codi ers i'r argyfwng COVID-19 ddechrau yn rhoi mynediad i'r rhan fwyaf o blant i ryw fath o addysg tra'u bod i ffwrdd o'r ysgol. Er bod croeso i'r ymatebion cyflym hyn, nid ydynt yn gadael llawer o le i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

Wedi'r cyfan, rydym yn gwybod nad yw dysgu digidol bob amser yn gweithio. Er enghraifft, Gwerthusiad diweddar RAND Europe dangosodd rhaglen adborth digidol mewn mathemateg gynradd nad oedd yr ymyrraeth yn gwella canlyniadau disgyblion.

Tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio, i bwy, a pham sydd ei angen ar gyfer llunio polisïau yn effeithiol a datblygu ymyriadau digidol newydd. Yn ddealladwy, nid casglu data i werthuso'r rhaglenni hyn oedd y flaenoriaeth gyntaf yn ystod y pandemig annisgwyl hwn. Fodd bynnag, gallai ymchwil o'r fath arwain polisïau sy'n edrych i'r dyfodol gan gynnwys paratoi ar gyfer pandemigau posibl yn y dyfodol.

Gallwn obeithio pan fydd disgyblion ledled y byd yn dychwelyd i'r ysgol yn y pen draw y bydd technolegau digidol wedi eu helpu i ddal ati i ddysgu yn ystod yr argyfwng. Byddai'n well pe bai llunwyr polisi addysg hefyd yn dod â gwybodaeth ddyfnach o effeithiolrwydd yr offer digidol ac o sut y gallant gefnogi'r plant mwyaf agored i niwed.

Efallai bod yr ysgol wedi newid am byth yng ngoleuni COVID-19. Gobeithio ei fod er gwell.

Mae Axelle Devaux yn arweinydd ymchwil yn RAND Europe sy'n canolbwyntio ar bolisi addysg ac, yn benodol, technolegau addysg a sut y gallant gefnogi dysgwyr bregus.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd