Cysylltu â ni

coronafirws

Sut mae # COVID-19 yn effeithio ar #Erasmus a #EUSolidarityCorps

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pandemig COVID-19 hefyd wedi effeithio ar y 170,000 o bobl ifanc sy'n ymwneud ag Erasmus + neu'r Corfflu Undod Ewropeaidd. Darganfyddwch sut mae'r UE yn eu helpu.

Mae addysg wedi cael ei tharo'n galed gan argyfwng COVID-19. Mae cyfyngiadau teithio a chau prifysgolion yn golygu cyfranogwyr mewn rhaglenni symudedd trawsffiniol, megis y Erasmus + cyfnewid myfyrwyr a'r Corfflu Undeb Ewropeaidd, yn wynebu heriau.

Ar hyn o bryd, mae 165,000 o bobl ifanc ledled Ewrop ar gyfnewidfa Erasmus ac mae 5,000 yn fwy yn cymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddoli.

Myfyrwyr Erasmus yn ystod Covid-19 (ffynhonnell: Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus)
 • Canslwyd 25% o gyfnewidfeydd myfyrwyr oherwydd COVID-19
 • Profodd 37.5% o fyfyrwyr o leiaf un broblem fawr yn ymwneud â'u cyfnewid (er enghraifft: ni allent fynd adref, problemau llety)
 • Mae hanner y myfyrwyr y parhaodd eu rhaglen wedi symud i ddosbarthiadau ar-lein
 • Mae 34% wedi symud i gynigion rhannol ar-lein neu ddosbarthiadau wedi'u gohirio yn rhannol.

Sut mae'r UE yn helpu

hysbyseb

Er mwyn helpu pobl ifanc sy'n gwirfoddoli neu'n cymryd rhan yn Erasmus +, cymaint â phosibl, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud y bydd yn gwneud y rhaglenni mor hyblyg â phosibl yn gyfreithiol.

Mae wedi argymell bod yr asiantaethau cenedlaethol, sy'n gyfrifol am reoli cyfnewidfeydd astudio, yn galw “force majeure”, a fyddai'n caniatáu iddynt asesu'r posibilrwydd o gymeradwyo costau ychwanegol hyd at uchafswm grant ac i ohirio gweithgareddau a gynlluniwyd am 12 mis.

Senedd pwyllgor diwylliant ac addysg wedi galw ar y Comisiwn i wneud popeth posibl i ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth glir a sicrwydd i gyfranogwyr.

hysbyseb

Mewn llythyr at Mariya Gabriel, y comisiynydd sy'n gyfrifol am ieuenctid ac addysg ar 15 Ebrill, Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn sicrhau:

 • Uchafswm hyblygrwydd yn cael ei gymhwyso, yn benodol i helpu'r rhai sydd wedi gorfod dychwelyd i'w gwledydd cartref am resymau diogelwch
 • Mae'r holl gostau eithriadol mewn cysylltiad â Covid-19 yn ad-dalwyd
 • Cyfnewid myfyrwyr a chyfranogwyr y rhaglen Corfflu Undod cadw eu statws
 • Myfyrwyr cyfnewid peidiwch â cholli'r flwyddyn academaidd a gallant gael y credydau ECTS trwy drefniadau astudio o bell.
Ynglŷn â'r rhaglen Erasmus
 • Dechreuwyd fel rhaglen cyfnewid myfyrwyr ym 1987, ond ers 2014 mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i athrawon, hyfforddeion a gwirfoddolwyr o bob oed.
 • Ar hyn o bryd mae'n cynnwys 33 o wledydd (pob un o 27 gwlad yr UE, ynghyd â'r DU, Twrci, Gogledd Macedonia, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein) ac mae'n agored i wledydd partner ledled y byd.
 • Mae mwy na naw miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus + dros y 30 mlynedd diwethaf ac fe wnaeth bron i 800,000 o bobl elwa o'r rhaglen yn 2017 yn unig.

Gofynnodd ASEau hefyd i'r Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor diwylliant ac addysg am nifer y cyfranogwyr ar gyfnewidfa ar hyn o bryd, eu sefyllfa a'r mesurau a gymerwyd i'w cefnogi. Ar 4 Mai, bu'r pwyllgor yn trafod y mater eto gyda'r Comisiynwyr Thierry Breton a Mariya Gabriel.

Darllenwch 10 peth y mae'r UE yn eu gwneud i ymladd COVID-19 a lleihau ei effaith.

Y Corfflu Undod
 • Wedi'i greu yn 2018 i ddisodli'r Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd
 • Yn anelu at roi cyfle i bobl ifanc wirfoddoli neu weithio ar brosiectau yn eu gwlad neu dramor
 • Ei nod yw helpu cymunedau bregus a phobl ledled Ewrop trwy ddod â phobl ifanc sydd eisiau adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol ynghyd
Erasmus yn amser Covid-19 © Franz12 / AdobeStockErasmus yn amser COVID-19 © Franz12 / AdobeStock 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd