Cysylltu â ni

addysg

Y pum chwedl gyffredin am #InclusiveE EDUCATION

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gall addysg ddarparu cyfleoedd i unigolion ddysgu a gwireddu eu potensial, gan roi'r offer iddynt gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd - economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol. Ond nid yw cyfleoedd o'r fath wedi'u gwarantu i bawb, ac yn anffodus, mae'r gwahaniaeth hwn mewn addysg yn gyffredin hyd yn oed o flynyddoedd cynnar bywyd, ysgrifennu Susie Lee ac Axelle Devaux.Lefelau cynyddol o anghydraddoldeb cymdeithasol ac amrywiaeth yn Ewrop wedi gwneud cynhwysiant cymdeithasol yn flaenoriaeth ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, mae'n her o hyd i sicrhau mynediad i addysg a gofal plentyndod cynnar o ansawdd (ECEC) i bob plentyn, yn enwedig y rhai o gefndiroedd difreintiedig.

RAND newydd Ewrop memo polisi ar gyfer y Llwyfan Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant, yn darparu cyd-destun ar gyfer deall ystyr cynhwysiant mewn addysg a pham ei fod yn bwysig yn gynnar.

UNESCO yn diffinio addysg gynhwysol fel proses sy'n helpu i oresgyn rhwystrau sy'n cyfyngu ar bresenoldeb, cyfranogiad a chyflawniad dysgwyr. Mae yna nifer o gamdybiaethau, neu fythau, am addysg gynhwysol, sy'n parhau i amharu ar drafod a gweithredu arferion cynhwysol mewn addysg. Fodd bynnag, mae dadleuon dros addysg gynhwysol wedi'u hen sefydlu ac wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn y syniadau o degwch a hawliau dynol.

hysbyseb

Myth 1: Mae cynhwysiant (yn unig) yn ymwneud â dysgwyr ag anableddau

Mae gwahaniaethu mewn addysg ar sail anabledd plentyn wedi bod yn fater allweddol yr ymdriniwyd ag addysg gynhwysol. Fodd bynnag, dros amser, mae'r mater wedi'i ehangu i gynnwys gwahaniaethu ar sail sawl ffactor, megis hunaniaeth hiliol / ethnig, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, dosbarth cymdeithasol neu gysylltiad crefyddol / diwylliannol / ieithyddol. Nid yw addysg gynhwysol yn gosod ffiniau o amgylch mathau penodol o 'anghenion' - yn hytrach, mae'n cael ei ystyried yn broses i leihau rhwystrau i ddysgu ac i sicrhau'r hawl i addysg i bawb, waeth beth fo'r gwahaniaethau unigol.

Myth 2: Mae addysg gynhwysol o safon yn ddrud

hysbyseb

Mewn gwirionedd, mae tystiolaeth bod mae cost gyfarwyddiadol addysg gynhwysol yn is o'i gymharu ag addysg ar wahân. Ac nid oes rhaid i addasu ysgolion a systemau ar gyfer addysg gynhwysol ddefnyddio llawer o adnoddau. Yn hytrach, gellir meithrin amgylchedd cynhwysol trwy ail-ddylunio hyfforddiant ac arferion, megis trwy gynnwys cymhwysedd diwylliannol wrth hyfforddi staff neu greu Lleoliad ECEC sy'n adlewyrchu anghenion amrywiol plant.

Ymhellach, yn ôl tystiolaeth o wledydd incwm isel a chanolig, gan gynnwys plant ag anableddau mewn ysgolion yn arwain at enillion economaidd cenedlaethol sylweddol, ar yr amod bod cynhwysiant yn parhau y tu hwnt i'r ysgol i weithgareddau ôl-ysgol, megis addysg uwch, hyfforddiant galwedigaethol a gwaith.

Myth 3: Mae cynhwysiant yn peryglu ansawdd addysg i fyfyrwyr eraill

Mae ymchwil yn awgrymu mae manteision addysg gynhwysol i bob myfyriwr, o ran cyfleoedd academaidd, ymddygiadol a chymdeithasol, ac ôl-uwchradd a chyflogaeth. Meta-ddadansoddiad diweddar, yn seiliedig ar astudiaethau o wledydd Gogledd America ac Ewrop, yn dangos bod myfyrwyr heb anghenion addysgol arbennig yn cyflawni cyraeddiadau academaidd uwch pan fyddant mewn ystafelloedd dosbarth cynhwysol.

Gallai fod angen ymchwil mwy tebyg ar ECEC cynhwysol i asesu ei effeithiolrwydd yn uniongyrchol, nid yn unig mewn cyflawniadau academaidd diweddarach, ond hefyd ar gyfer llesiant a chysylltiadau cymdeithasol â chyfoedion ac athrawon. Serch hynny,  ymchwil  wedi dangos y gallai gwasanaethau ECEC cynhwysol fod o ansawdd byd-eang uwch na gwasanaethau nad ydynt yn gynhwysol. Mae'r dystiolaeth hon, ynghyd â gwerthuso ar astudiaethau achos, yn awgrymu cysylltiad agos rhwng cynhwysiant ac agweddau ar ansawdd sy'n hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i bob plentyn.

Myth 4: Bydd addysg gynhwysol yn diswyddo addysgwyr arbennig.

Mae addysg gynhwysol lwyddiannus yn dibynnu ar athrawon arbenigol yn gweithio gydag athrawon dosbarth mewn ffordd integredig. Mewn gwirionedd mae angen mwy o addysgwyr arbennig nag erioed arnom i weithredu addysg gynhwysol. Yn yr Unol Daleithiau, ar gyfer enghraifft, rhagwelir y bydd cyflogaeth gyffredinol athrawon addysg arbennig yn tyfu 3% rhwng 2018 a 2028. 

Myth 5: Dim ond ysgolion sy'n gyfrifol am gynhwysiant

Nid yw addysg gynhwysol heb ei heriau, gan ei fod yn cynnwys newidiadau mewn agwedd ac ymdrechion cymdeithas. Fodd bynnag, nid yw'r her yn ymwneud yn llai ag amddiffyn yr angen i ddarparu ar gyfer gwahaniaethau dysgwyr, a mwy am rannu gweledigaeth ar gyfer addysg gynhwysol. Er enghraifft, Astudiaethau achos ar ysgolion yn dangos bod yr ymrwymiad, yr asiantaeth, a'r gred mewn effeithiolrwydd ar y cyd ('gallwn ei wneud') gan aelodau ysgolion, a chymdeithas, yn ganolog i weithredu cynhwysiant mewn ysgolion yn llwyddiannus.

Mae cynhwysiant mewn addysg yn broses barhaus i gael gwared ar y rhwystrau sy'n atal rhai dysgwyr rhag cymryd rhan mewn addysg o safon. Gallai rhoi mwy o sylw a chefnogaeth i'r ymdrechion cyfredol i wneud dysgu'n fwy cynhwysol o oedrannau cynnar helpu i ddatgymalu'r rhwystrau hynny. Efallai y bydd gofal ac addysg plentyndod cynnar o safon yn gam hanfodol tuag at adeiladu cymdeithas Ewropeaidd fwy cydlynol a chynhwysol.

Mae Susie Lee yn gyn ddadansoddwr ac Axelle Devaux yn arweinydd ymchwil yn y grŵp ymchwil Materion Cartref a Pholisïau Cymdeithasol yn RAND Europe, sy'n cynnal ymchwil ar gyfer y Llwyfan Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant (EPIC).

Mae'r dadansoddiad hwn yn cynrychioli barn yr awdur. Mae'n rhan o ystod eang o farnau amrywiol a gyhoeddir gan ond heb eu cymeradwyo gan Adroddwr yr UE.

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd