Cysylltu gyda ni

Mae dysgu oedolion

#Coronavirus - Ni ddylai prifysgolion Prydain ailagor ym mis Medi, meddai undeb

cyhoeddwyd

on

Dylai prifysgolion Prydain sgrapio cynlluniau i ailagor ym mis Medi i atal myfyrwyr sy’n teithio rhag tanwydd pandemig coronafirws y wlad, meddai undeb, gan alw am ddysgu cyrsiau ar-lein. Mae llywodraeth y Prif Weinidog Boris Johnson wedi mynd ar dân dros ei symudiadau i ailgychwyn addysg, yn enwedig ar ôl ffrae dros ganlyniadau arholiadau ar gyfer myfyrwyr ysgol ac ymgais fethu â dod â'r holl ddisgyblion yn ôl i'w dosbarthiadau yn gynharach eleni, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Mae Johnson wedi bod yn galw ar Brydeinwyr i ddychwelyd at rywbeth mwy tebyg i normalrwydd ar ôl cloi'r coronafirws, gan alw ar weithwyr i ddychwelyd i swyddfeydd i helpu'r economi i wella ar ôl crebachiad o 20% yn y cyfnod Ebrill-Mehefin.

Ond dywedodd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) ei bod yn rhy gynnar i anfon myfyrwyr yn ôl i brifysgolion, gan rybuddio y gallent gael y bai pe bai achosion o COVID-19 yn cynyddu. “Mae symud miliwn a mwy o fyfyrwyr ledled y wlad yn rysáit ar gyfer trychinebau a risgiau o adael prifysgolion sydd heb eu paratoi fel cartrefi gofal ail don,” meddai ysgrifennydd cyffredinol UCU, Jo Grady, mewn datganiad. “Mae’n bryd i’r llywodraeth gymryd rhywfaint o gamau pendant a chyfrifol yn yr argyfwng hwn o’r diwedd a dweud wrth brifysgolion i gefnu ar gynlluniau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb,” meddai, gan annog y llywodraeth i symud yr holl addysgu ar-lein am y tymor cyntaf.

Dywedodd Stephen Barclay, prif ysgrifennydd y Trysorlys (gweinidogaeth gyllid), nad oedd yn cytuno â'r ddadl. “Rwy’n credu bod angen i brifysgolion fel gweddill yr economi ddod yn ôl ac mae angen i fyfyrwyr allu gwneud hynny,” meddai Radio Radio. Dywed sawl prifysgol eu bod yn barod i ailagor y mis nesaf ar ôl wythnosau o baratoi ac mae rhai myfyrwyr yn dweud eu bod eisoes wedi gwario arian ar bethau fel tai i baratoi ar gyfer y tymor newydd.

Mae dysgu oedolion

Sgiliau: Pum prosiect cydweithredu trawsffiniol newydd wedi'u dewis ar gyfer cyllid # Erasmus + i ddatblygu rhagoriaeth mewn hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cyllid Erasmus + ar gyfer pum Llwyfan newydd Canolfannau Rhagoriaeth Alwedigaethol, i ddiwallu anghenion economi arloesol, gynhwysol a chynaliadwy. Wedi'u hariannu trwy Erasmus + ar gyfer cyllideb uchaf o € 4 miliwn yr un, bydd y llwyfannau'n weithredol mewn sectorau fel arloesi gwyrdd a gwyrddu trefol, microelectroneg, a'r sector dodrefn a phren.

Byddant hefyd yn cefnogi prif flaenoriaethau Ewropeaidd megis y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd, twf cynaliadwy, a chynhwysiant cymdeithasol unigolion sy'n perthyn i grwpiau difreintiedig. Wedi'i ddewis o blith 55 cais, mae'r pum Llwyfan Rhagoriaeth Galwedigaethol sydd newydd eu dewis yn cynnwys 167 o sefydliadau partner o 17 aelod-wladwriaeth a 4 gwlad arall sy'n cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus +.

Mae'r prosiectau a ddewisir yn ymateb i farchnad lafur sy'n newid ac maent yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd a chynnig y Comisiwn ar gyfer argymhelliad y Cyngor ar Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ar gyfer cystadleurwydd cynaliadwy, tegwch cymdeithasol a gwytnwch. a gyflwynwyd ar 1 Gorffennaf. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

Cyllideb hirdymor yr UE: ASE toriadau slam i ddiwylliant a # Addysg

cyhoeddwyd

on

Mewn dadl yn y Pwyllgor Diwylliant ac Addysg gyda'r Comisiwn, cyfeiriodd pob ASE at doriadau yn y cynnig MFF diwygiedig (MFF: Fframwaith Ariannol Amlflwydd) fel “annerbyniol” ar gyfer diwylliant ac addysg yr UE, gan bwysleisio bod y sectorau hyn wedi disbyddu’n arbennig gan argyfwng COVID-19 a bod angen mwy o gefnogaeth arnynt i adfer.

Wrth ganmol “lefel digynsail y gefnogaeth ariannol” yng nghynllun Adferiad yr UE, a gyflwynwyd ochr yn ochr â’r MFF diwygiedig, fe wnaethant feirniadu’r Comisiwn am rwyfo’n ôl ar ei gynnig MFF cyntaf yn 2018.

“Nid ydym yn cefnogi cynnig y Comisiwn,” meddai Cadeirydd y Pwyllgor Sabine Verheyen, ar agoriad y ddadl. “Dyma beth mae hyn yn ei olygu i raglenni’r UE: bydd y Corfflu Undod yn cynnig llai o gyfleoedd i bobl ifanc - atalnod llawn. Bydd “Ewrop Greadigol” yn cefnogi llai o artistiaid a llai o grewyr - atalnod llawn. Ar gyfer Erasmus +, gallwn gusanu hwyl fawr i'r nod o gyrraedd 12 miliwn o gyfranogwyr - oherwydd nid ydym yn barod i gynnig cyfnewidiadau tymor byr o ansawdd is i bawb er mwyn codi'r niferoedd ”, ychwanegodd.

Tynnodd ASEau Pwyllgor Diwylliant ac Addysg sylw hefyd at yr addewid a wnaed gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, cyn ei hethol, pan addawodd i gefnogi cais yr EP i dreblu cyllid Erasmus + yn yr MFF 2021-2027.

Datganiad fideo gan y Cadeirydd Verheyen, yn dilyn y ddadl.

Ail-wyliwch ddadl lawn y pwyllgor.

Y camau nesaf

Ar ôl i'r cynnig diwygiedig MFF gael ei gyflwyno gan y Comisiwn ar 27 Mai 2020, mater i aelod-wladwriaethau'r UE bellach yw cytuno ar eu safbwynt. Mae angen i'r EP gymeradwyo unrhyw MFF cyn y gall ddod i rym.

Cefndir

O'i gymharu â chynnig MFF cychwynnol y Comisiwn (2018), mae cynnig diwygiedig Mai 2020 (o'i gyfrif ym mhrisiau 2018) yn cyflwyno toriad o 20% i Gronfa Undod Ewrop, toriad o 13% i Ewrop Greadigol a thoriad o 7% i Erasmus +.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit 

cyhoeddwyd

on

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics.

Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd erbyn 2025. Bydd trafodaethau'n mynd i'r afael, ymhlith llawer o bynciau, â'r heriau sy'n wynebu athrawon, sy'n gysylltiedig â ffactorau fel cydnabyddiaeth, bri, hyfforddiant. , ymreolaeth a demograffeg. Bydd sesiynau'n archwilio atebion i faterion penodol fel defnyddio technolegau newydd yn yr ystafell ddosbarth, addysgu mewn ardaloedd gwledig a hyrwyddo gwerthoedd cyffredin mewn addysg.

Yn ystod yr uwchgynhadledd, bydd y Comisiynydd Navracsics yn cyflwyno Monitor Addysg a Hyfforddiant 2019. Mae rhifyn eleni o adroddiad blaenllaw'r Comisiwn ar addysg yn canolbwyntio ar athrawon ac mae'n seiliedig, ymhlith eraill, ar y canlyniadau diweddaraf o'r Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) Arolwg Rhyngwladol Addysgu a Dysgu.

Cefndir

Am ail flwyddyn mae gweinidogion, arbenigwyr, ac athrawon o bob rhan o Ewrop yn ymgynnull i gyfnewid profiad, mewnwelediadau a syniadau ar ddyfodol addysg yn yr UE. Mae'r uwchgynhadledd yn pwysleisio'r rôl hanfodol y mae addysg yn ei chwarae wrth hyrwyddo gwytnwch, tegwch a chydlyniant cymdeithasol. Helpodd rhifyn y llynedd i yrru trafodaethau ar fentrau polisi newydd sy'n gysylltiedig â'r Maes Addysg Ewropeaidd.

Mae'r digwyddiad

Bydd yr uwchgynhadledd yn cael ei chynnal ar 26 Medi 2019, 09:00 - 18:30, yn The Square, Place du Mont Des Arts, 1000 o Frwsel. Bydd y digwyddiad livestreamed ar Facebook. Mae'r rhaglen lawn ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Am fwy o wybodaeth ac achrediad i newyddiadurwyr, cysylltwch â: [e-bost wedi'i warchod] ac [e-bost wedi'i warchod]

y ffynonellau

#EduSummitEU

Rhaglen Ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd

Livestream ar y digwyddiad Facebook

Mwy am y Uwchgynhadledd Addysg Gyntaf

Monitor Addysg a Hyfforddiant (2018)

Erasmus + ymlaen Facebook

Erasmus + ymlaen Twitter

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd