Cysylltu gyda ni

addysg

Y Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Erasmus +

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo rhwng Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE ar y newydd Erasmus + Rhaglen (2021-2027). Mae trafodaethau trioleg bellach wedi dod i ben, hyd nes y bydd Senedd Ewrop a'r Cyngor yn cymeradwyo'r testunau cyfreithiol yn derfynol. Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Erasmus yw rhaglen fwyaf arwyddluniol Ewrop, yr em yn ein coron. Mae cenedlaethau Erasmus yn cynrychioli hanfod ein ffordd Ewropeaidd o fyw. Undod mewn amrywiaeth, undod, symudedd, cefnogaeth i Ewrop fel maes heddwch, rhyddid a chyfleoedd. Gyda chytundeb heddiw, rydym yn barod ar gyfer y cenedlaethau nesaf a mwy o Erasmus. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu’r cytundeb gwleidyddol ar raglen newydd Erasmus +. Mae Erasmus + yn un o'n rhaglenni blaenllaw. Dros y tri degawd diwethaf, mae cymryd rhan yn Erasmus + wedi rhoi hwb i ddatblygiad personol, cymdeithasol a phroffesiynol dros 10 miliwn o bobl, bron i hanner ohonynt rhwng 2014 a 2020. Gyda bron i ddwbl y gyllideb ar gyfer y cyfnod rhaglennu nesaf, byddwn nawr yn gweithio i gyrraedd 10 miliwn yn fwy dros y saith mlynedd nesaf. ”

Erasmus + yw un o fentrau mwyaf llwyddiannus yr UE hyd yma. Ers ei sefydlu ym 1987, mae'r rhaglen wedi ehangu i gwmpasu'r holl sectorau addysg a hyfforddiant sy'n amrywio o addysg a gofal plentyndod cynnar, ac addysg ysgol, i addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg uwch a dysgu oedolion. Mae wedi bod o fudd i fwy na 10 miliwn o bobl. Gyda chyllideb bwrpasol o € 24.5 biliwn mewn prisiau cyfredol ac ychwanegiad ychwanegol o € 1.7bn ym mhrisiau 2018, bydd y rhaglen newydd nid yn unig yn fwy cynhwysol ac arloesol ond hefyd yn fwy digidol a gwyrddach. Gallwch ddod o hyd i'r datganiad i'r wasg yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn sefydlu Canolfan ar gyfer cadwraeth dreftadaeth ddiwylliannol yn ddigidol ac yn lansio prosiectau sy'n cefnogi arloesedd digidol mewn ysgolion

cyhoeddwyd

on

Ar 4 Ionawr, lansiodd y Comisiwn ganolfan cymhwysedd Ewropeaidd gyda'r nod o warchod a gwarchod Treftadaeth Ddiwylliannol Ewropeaidd. Mae'r ganolfan, a fydd yn gweithio am gyfnod o dair blynedd, wedi cael hyd at € 3 miliwn o'r Horizon 2020 rhaglen. Bydd yn sefydlu gofod digidol cydweithredol ar gyfer cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol ac yn rhoi mynediad i gadwrfeydd data, metadata, safonau a chanllawiau. Mae Istituto Nazionale di Fisica Nucleare yn yr Eidal yn cydlynu'r tîm o 19 o fuddiolwyr sy'n dod o 11 aelod-wladwriaeth yr UE, y Swistir a Moldofa.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi lansio dau brosiect i gefnogi addysg ddigidol, gwerth hyd at € 1 miliwn yr un, trwy Horizon 2020. Mae'r prosiect cyntaf, MenSI, yn canolbwyntio ar fentora ar gyfer gwella ysgolion a bydd yn rhedeg tan fis Chwefror 2023. Nod MenSI yw ysgogi 120 o ysgolion yn chwe aelod-wladwriaeth (Gwlad Belg, Tsiec, Croatia, yr Eidal, Hwngari, Portiwgal) a'r Deyrnas Unedig i hyrwyddo arloesedd digidol, yn enwedig mewn ysgolion bach neu wledig ac ar gyfer myfyrwyr sydd dan anfantais gymdeithasol. Bydd yr ail brosiect, iHub4Schools, yn rhedeg tan fis Mehefin 2023 a bydd yn cyflymu arloesedd digidol mewn ysgolion diolch i greu hybiau arloesi rhanbarthol a model mentora. Bydd 600 o athrawon mewn 75 o ysgolion yn cymryd rhan a bydd yr hybiau'n cael eu sefydlu mewn 5 gwlad (Estonia, Lithwania, y Ffindir, y Deyrnas Unedig, Georgia). Bydd yr Eidal a Norwy hefyd yn elwa o'r cynllun mentora. Mae mwy o wybodaeth am y prosiectau sydd newydd eu lansio ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

Yr Arlywydd von der Leyen yn agor 3edd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Wedi'i gynnal gan y Comisiwn Ewropeaidd, cynhaliwyd y 3edd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ar 10 Rhagfyr. Cyflwynodd Llywydd y Comisiwn EwropeaiddUrsula von der Leyen, yr anerchiad agoriadol gan dalu teyrnged i athrawon, sydd ers dechrau'r pandemig COVID-19 wedi ymdrechu i gadw ystafelloedd dosbarth ar agor yn ddigidol gan roi cyfle i ddisgyblion barhau i ddysgu. Roedd yr uwchgynhadledd eleni wedi'i chysegru i'r 'Trawsnewid Addysg Ddigidol'.

Yn ei haraith, dywedodd yr Arlywydd von der Leyen fod y pandemig “hefyd yn datgelu’r diffygion y mae angen mynd i’r afael â nhw. Mae'n rhaid i ni integreiddio technolegau digidol yn llwyddiannus yn ein systemau addysg. Mae technolegau digidol yn galluogi llawer o ddisgyblion i barhau i ddysgu. Ond i eraill profodd i fod yn rhwystr mawr pan nad oes mynediad, offer, cysylltedd na sgiliau. ”

Cyfeiriodd at y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol a gyflwynwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn, sy'n ceisio rhoi hwb manwl gywir i sgiliau digidol athrawon a disgyblion, yn ogystal â datblygu'r seilwaith cysylltiedig. Amlygodd yr arlywydd y targedau uchelgeisiol ond doable a gynigiwyd ar gyfer y maes Addysg Ewropeaidd a siaradodd am sut y gall NextGenerationEU helpu'r sector addysg.

Yn olaf, croesawodd y 'Glymblaid Addysg ar gyfer Hinsawdd' newydd: “Gyda'r glymblaid hon rydym am ddod â rhywfaint o'r egni o'r strydoedd i'n holl ystafelloedd dosbarth. Rydym am symud y gymuned addysg gyfan i gefnogi nodau niwtraliaeth hinsawdd a datblygu cynaliadwy. ” Darllenwch yr araith lawn ar-lein.

Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

Trydedd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd i fynd i'r afael â thrawsnewid Addysg Ddigidol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (10 Rhagfyr), y Comisiwn Ewropeaidd fydd yn cynnal y trydydd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd, yn digwydd ar-lein eleni. Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen; Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas; Bydd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit a'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i gyd yn cymryd rhan. Cyn y digwyddiad, dywedodd yr Is-lywydd Schinas: "Mae Ewrop yn rhoi premiwm ar gymdeithasau teg, gwyrdd, digidol a chynhwysol. Mae'r Ardal Addysg Ewropeaidd yn cynnig mentrau pendant i gyflawni'r uchelgais hon a rennir gyda'n gilydd. Prifysgolion Ewropeaidd, Academïau Athrawon Erasmus, Canolfannau Galwedigaethol Mae rhagoriaeth a symudedd Erasmus yn arwyddluniol o'n Ffordd o Fyw Ewropeaidd. "

Dywedodd y Comisiynydd Gabriel hefyd: “Edrychaf ymlaen at glywed barn cymaint o bobl o’r byd addysg wrth inni fynd â’n gwaith ar gyflawni Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 ymlaen a gweithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol. I'r perwyl hwn, manteisiaf ar y cyfle yn yr Uwchgynhadledd Addysg i lansio proses ymgynghori ar drawsnewid addysg uwch. Byddaf hefyd yn cyhoeddi cyflawniad allweddol arall o'n hagenda Ardal Addysg Ewropeaidd - y glymblaid Addysg ar gyfer yr Hinsawdd, y byddwn yn ei datblygu yn ystod 2021. ”

Bydd gweinidogion addysg yr UE, yn ogystal â gweithwyr addysg proffesiynol a chynrychiolwyr o bob rhan o Ewrop, yn trafod yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer trawsnewid systemau addysg Ewrop yn ddigidol yng nghyd-destun adferiad o argyfwng coronafirws a thu hwnt. Byddant hefyd yn cyfnewid profiad ac arfer gorau ar liniaru effeithiau'r pandemig ar ddarpariaeth addysg a hyfforddiant, ac yn rhoi adborth ar weledigaeth y Comisiwn i greu a Ardal Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 a gweithredu ei Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol. Bydd yr Uwchgynhadledd yn cael ei ffrydio ar y we - mae dolenni ar gael ar y webpage.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd