Cysylltu â ni

addysg

Mae Gohebydd yr UE yn partneru ag Ysgol Newyddiaduraeth Prydain am Wobr Newyddiaduraeth Myfyrwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gohebydd UE newydd gyhoeddi canlyniadau rhifyn cyntaf Gwobr Newyddiaduraeth Ifanc newydd, flynyddol mewn cydweithrediad ag Ysgol Brydeinig Brwsel. Fel cyn-ddisgybl yn yr ysgol, mae wedi bod yn bleser mawr cadw'r cysylltiad i fynd a chynnig cyfle i'r myfyrwyr presennol ym mlynyddoedd 11-13 (16-18 oed) ymarfer eu sgiliau ysgrifennu a gwneud ychwanegiad at eu CVs fel mae llawer yn edrych tuag at ymgeisio am brifysgol. Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys ysgrifennu traethawd byr o hyd at 1,000 o eiriau, gan ymateb i gwestiwn penodol. Mae'r cwestiwn yn cael ei adael yn eithaf agored i ganiatáu digon o le i'r myfyrwyr fod yn greadigol a mynd ato o'u safbwyntiau unigryw eu hunain, yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Roedd y cofnodion i'w beirniadu gan aelodau o dîm Gohebydd yr UE: Uwch newyddiadurwr Catherine Feore; Prif Olygydd, Colin Stevens; a minnau, y Swyddog Gweithredol Datblygu Tori Macdonald.

Ar gyfer y rhifyn cyntaf, gwnaethom ddechrau gydag ymholiad eithaf generig ond cymhleth i'r myfyrwyr, gan nodi, “Beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi” fel y dasg i'w chwblhau.

hysbyseb

Roeddwn yn siŵr y byddai natur oddrychol y cwestiwn hwn yn dod ag amrywiaeth o ddehongliadau ac fel alltud gydol oes fy hun, roeddwn yn edrych ymlaen at weld sut roedd straeon pob ymgeisydd yn cymharu â fy rhai fy hun; pawb yn y pen draw yn rhannu'r math unigryw hwn o brofiad ysgol.

Er mawr lawenydd i ni, cawsom nifer drawiadol o gynigion, pob darn yn llawn brwdfrydedd, personoliaeth ac amrywiaeth o bwyntiau datblygedig, gan gyfiawnhau eu profiadau unigol fel myfyrwyr rhyngwladol. Ymateb gwirioneddol wych ar gyfer rhifyn cyntaf y gystadleuaeth hon.

Fel un o’r beirniaid, cefais fy synnu gan safon iaith a sgiliau strwythuro traethodau’r myfyrwyr, gan wneud fy swydd yn anodd iawn yn wir! Roeddwn yn siŵr nad oeddwn hyd yn oed wedi bod yn ymwybodol o rywfaint o'r eirfa a ddefnyddiwyd pan oeddwn yn eu hoedran!

hysbyseb

Fodd bynnag, dim ond tri a allai fod yn y rownd derfynol ac, yn y pen draw, un enillydd.

Dewiswyd yr unigolion a wnaeth y 3 safle uchaf yn dilyn sillafu a gramadeg hyfryd; strwythuro traethodau clir a chryno; dadleuon cytbwys, ac yn anad dim, y safbwyntiau mwyaf unigryw ar y sefyllfa gan fod cwpl o themâu ailadroddus cyffredin iawn.

Mae segmentau o gofnodion yr enillydd, yr ail safle a'r ail orau fel a ganlyn, cliciwch ar eu henwau i weld yr erthyglau llawn.

ENILLYDD - Grace Roberts:

Yr hyn a barodd mai Grace oedd yr enillydd oedd ei storïau hyfryd, gan dynnu sylw at galonnau pob un o'r beirniaid. Ar ben hynny, sgiliau llenyddol eithriadol, ymgorfforiad hyfryd o gyfatebiaeth a chwestiwn rhethregol, a thrwy'r amser, set o resymau cytbwys wedi'u gwerthuso'n dda.

“Fe allwn i fod yr oeddwn i eisiau bod heb i neb fy adnabod cyn cyrraedd. Roeddwn i'n gallu gwisgo'r hyn roeddwn i eisiau; Roeddwn i'n gallu gwneud fy ngwallt yn y ffordd roeddwn i eisiau. Gallwn i fod yn fi. Wrth gwrs, cafwyd yr ychydig ddyfarniadau gan bobl fel y bydd bob amser, ond roedd yn iawn oherwydd roeddwn i'n hapus ac yn iawn bod yn fi. Fe wnes i ddod o hyd i system gymorth sefydlog: ffrindiau a oedd yn gofalu amdanaf, athrawon a roddodd help imi pan oeddwn ei angen, system ysgol a ymdrechodd ei hun ar garedigrwydd a phositifrwydd. "

 Darllenwch y cofnod llawn

 COMISIWN UCHEL - Maxime Tanghe:

Arddangosodd Maxime amrywiaeth drawiadol iawn o eirfa, gan ddechrau gyda chyflwyniad cryf iawn. Datblygodd ffocws hyfryd o amgylch meddylfryd a gwnaeth feirniadaethau deallus. Gwnaeth Maxime ddefnydd braf o ddyfyniadau hefyd i ychwanegu dyfnder i'w bwyntiau.

“Mae'r gair“ rhyngwladol ”yn portreadu i mi gysoni mewn credoau a diwylliannau. Mae'n gofyn am gryn barch a moeseg, a ddylai fod o'r pwys mwyaf i'n cymdeithas foderneiddio. Mae bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol wedi newid fy safbwynt yn sylweddol nid yn unig ar fy hun a'm canfyddiad o ddynoliaeth, ond mae hefyd wedi effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd rwy'n gwerthfawrogi ac yn trin eraill. ”

 Darllenwch y cofnod llawn

 TERFYNOL - Adam Pickard:

Ymgorfforodd Adam hefyd ddefnydd datblygedig o eirfa ynghyd ag esboniadau datblygedig a strwythuro brawddegau. Creodd ei gasgliadau diddorol ongl unigryw iawn ar y sefyllfa a oedd yn adfywiol fel cyferbyniad yn erbyn mwyafrif yr erthyglau cadarnhaol iawn.

“Ond yn nhirwedd aml-ethnig ryfedd yr ysgol ryngwladol, allan o'ch amgylchedd naturiol, roedd rhannu cenedligrwydd ag unrhyw fyfyriwr penodol yn anghyffredin ar y mwyaf. Gyda chymaint o bobl o gynifer o wahanol leoedd, roedd un yn tueddu i chwilio am y rhai â phrofiad a rennir, am bwnc sgwrsio am ddim byd arall. ”

 Darllenwch y cofnod llawn

Llongyfarchiadau mawr i Grace, Maxime ac Adam ar eu darnau a'u canmoliaeth eithriadol i'r holl fyfyrwyr a gymerodd ran. Lefel newyddiaduraeth hollol ragorol ymhlith y myfyrwyr ifanc hyn, a heb os, dyfodol trawiadol iawn o flaen pob un ohonynt.

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd