Cysylltu â ni

coronafirws

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i gynyddu buddsoddiad mewn addysg ar adegau o COVID-19

cyhoeddwyd

on

Daeth grŵp arbenigol ar ansawdd mewn buddsoddiad mewn addysg a hyfforddiant a lansiwyd gan y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel ym mis Chwefror 2021 wedi cyfarfod am y tro cyntaf. Bydd y 15 arbenigwr, a ddewiswyd o bron i 200 o ymgeiswyr, yn nodi polisïau a all roi hwb effeithiol i ganlyniadau addysg a hyfforddiant ynghyd â chynhwysiant ac effeithlonrwydd gwariant. Meddai Gabriel: “Mae pandemig COVID-19 wedi dangos i ni pa mor feirniadol yw athrawon, ysgolion a phrifysgolion i’n cymdeithas. Heddiw, mae gennym gyfle i ailfeddwl sector addysg a hyfforddiant yr UE, a’i roi yn ôl wrth graidd ein heconomïau a’n cymdeithasau. Felly, mae angen eglurder a thystiolaeth gadarn arnom ar y ffordd orau i fuddsoddi mewn addysg. Rwy’n hyderus y bydd y grŵp arbenigol hwn yn helpu’r Comisiwn a’r aelod-wladwriaethau i adeiladu systemau addysg a hyfforddiant cryfach, mwy gwydn a mwy teg nag o’r blaen. ”

Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar ansawdd athrawon a hyfforddwyr, seilwaith addysg ac addysg ddigidol. Bydd eu gwerthusiad ar sail tystiolaeth yn helpu'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion arloesol, craff i heriau addysgol cyfredol. Mae'r gwaith hwn yn allweddol i sicrhau adferiad cynaliadwy a chwblhau'r trawsnewidiad tuag at Ewrop werdd a digidol. Nodwyd y grŵp arbenigol yn y Cyfathrebu ar Gyflawni'r Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 cadw ffocws ar fuddsoddiad cenedlaethol a rhanbarthol a gwella eu heffeithiolrwydd. Bydd yn cyflwyno adroddiad interim ar ddiwedd 2021 ac adroddiad terfynol ar ddiwedd 2022. Mae mwy o wybodaeth ar gael online.

coronafirws

G7: Mae cydweithredu, nid cystadleuaeth yn allweddol i yrru brechiadau COVID

cyhoeddwyd

on

Nid yw uwchgynadleddau G7 gwledydd cyfoethocaf y byd yn hysbys yn gyffredinol am benderfyniadau epochal sy'n dylanwadu ar wleidyddiaeth fyd-eang am flynyddoedd i ddod. Yn yr ystyr hwnnw, gellid ystyried rhifyn eleni yn y DU yn eithriad prin i'r rheol, oherwydd y ffrynt unedig y Deyrnas Unedig, yr Almaen, Ffrainc, Japan, yr Eidal, Canada a'r Unol Daleithiau a gyflwynwyd yn erbyn Tsieina, a ystyrir yn gynyddol fel eu cystadleuydd systemig, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Yn galw ar China i “barchu hawliau dynol a rhyddid sylfaenol” yn ogystal ag ymchwiliad “amserol, tryloyw, dan arweiniad arbenigol a seiliedig ar wyddoniaeth” i achosion y pandemig coronafirws, cadarnhaodd arweinwyr y G7 agwedd groes tuag at ddylanwad byd-eang cynyddol Tsieina. Yn ei ymateb, nid yw'n syndod i Beijing decried yr uwchgynhadledd fel “trin gwleidyddol” a “chyhuddiadau di-sail” yn ei herbyn.

Er bod goblygiadau geopolitical dwys i'r safiad gwrth-Tsieineaidd, boddodd y sylw cryf ar ergydion a fasnachwyd rhwng bloc G7 a China i raddau helaeth - os na chaiff ei danseilio'n weithredol - penderfyniad gwleidyddol arall yr un mor bwysig yn yr uwchgynhadledd: mater cynyddu brechiad Covid-19 byd-eang. cyfraddau. Er mai hwn oedd prif amcan yr Uwchgynhadledd, cwympodd arweinwyr y byd oddi ar y marc.

Yn disgyn yn fyr o 10 biliwn dos

Yn yr uwchgynhadledd, arweinwyr G7 addo i ddarparu 1 biliwn dos o frechlyn Covid i wledydd tlotaf y byd trwy amrywiol gynlluniau rhannu, gydag Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron yn cyhoeddi y byddai'r Almaen a Ffrainc yn ymrwymo 30 miliwn dos ychwanegol yr un. Yn hynod ddi-flewyn-ar-dafod am yr angen i frechu'r byd os yw'r pandemig i ddod o dan reolaeth cyn y digwyddiad, mynnodd Macron hefyd hepgor patentau brechlyn i gyflawni'r nod o frechu 60 y cant o Affrica erbyn diwedd mis Mawrth 2022.

Er bod y galwadau hyn a’r addewid am 1 biliwn dos yn ymddangos yn drawiadol, y realiti caled yw na fyddant bron yn ddigon i arwain at gyfradd frechu ystyrlon ledled Affrica. Yn ôl amcangyfrifon gan ymgyrchwyr, mae angen o leiaf ar wledydd incwm isel 11 biliwn dosau i'r dôn o $ 50 biliwn. Mae hyn yn golygu, ar adeg pan mae cyfraddau heintiau ledled Affrica yn cynyddu digynsail cyflymderau, dim ond cwymp yn y cefnfor yw'r dosau a addawyd gan y G7.

Rhoddion, hepgoriadau IP ac ehangu cynhyrchiad

Fodd bynnag, nid yw'r cyfan yn warth ac yn dywyll. Ychwanegodd y G7 dro annisgwyl yn y communiqué olaf: galwad am gynyddu cynhyrchiad brechlynnau, “ar bob cyfandir”. Y syniad sylfaenol yw y bydd y byd yn fwy gwydn os yw'n fwy naidd ac yn gallu cynyddu cynhyrchiant yn gyflym rhag ofn y bydd angen - er enghraifft, ar gyfer ergydion atgyfnerthu neu ar gyfer y pandemig nesaf.

Ni fydd y model hwn o gynhyrchu gwasgaredig yn gallu dibynnu'n llwyr ar Sefydliad Serwm India. Yn ffodus, mae gwledydd eraill wedi cymryd rhan, gyda'r Emiradau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) yn dod yn gynharach eleni y wlad Arabaidd gyntaf sy'n cynhyrchu brechlyn - y Hayat-Vax ', y fersiwn o'r brechlyn Sinopharm a gynhyrchwyd yn gynhenid.

Dechreuodd yr Emiradau Arabaidd Unedig gynhyrchu Hayat-Vax ddiwedd mis Mawrth eleni, ac yn dilyn brechu mwyafrif ei phoblogaeth, mae'n lleoli ei hun fel prif allforiwr y brechlyn i wledydd incwm is fel rhan o'r fenter COVAX fyd-eang. Mae sawl gwlad yn Affrica eisoes dderbyniwyd dosau o'r Emiradau Arabaidd Unedig, fel y mae sawl gwlad yn America Ladin, gan fod yr Emiradau a China yn bwriadu dyfnhau eu cydweithrediad Cynyddu cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Nid oes fawr o amheuaeth y bydd gwledydd eraill yn cymryd rhan yn yr ymdrech hanesyddol hon.

Blaenoriaethau warped y G7

Pan soniodd Macron am ehangu cynhyrchu brechlynnau ledled y byd, roedd yn debygol o gyfeirio at y camau a gymerwyd gan gynhyrchwyr brechlyn rhanbarthol fel yr Emiradau Arabaidd Unedig. Ac eto o ystyried brys y sefyllfa, mae G7 eleni yn gyfle costus a gollwyd i symud diplomyddiaeth brechlyn byd-eang ymlaen mewn ffordd ystyrlon.

Mae'n amlwg eisoes na all yr UE, yr UD a Japan gynhyrchu digon o ddosau brechlyn i'w hallforio tra bod eu rhaglenni brechu cenedlaethol eu hunain yn dal i fynd rhagddynt. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlwg yn Ewrop, lle mae tensiynau gwleidyddol mewnol wedi dod i'r amlwg fel y ddadl ynghylch a ddylai pobl ifanc yr UE fod blaenoriaethu mae dros y miliynau dirifedi yn y De Byd-eang wedi cynyddu mewn amlygrwydd, gan nodi nad yw Ewrop ar hyn o bryd yn gallu gweld y darlun ehangach yn y frwydr yn erbyn y firws - sef bod pob dos yn cyfrif.

At hynny, mae angen mynd i'r afael â chyfyngiadau allforio ar rai cynhwysion sy'n hanfodol wrth gynhyrchu brechlynnau yn ddi-oed. Mae'r un peth yn wir am gwestiwn (anodd) patentau ac eiddo deallusol.

Os bydd cenhedloedd G7 yn methu ar y ddau gyfrif hyn, bydd economïau mwyaf y byd wedi tanseilio eu hygrededd eu hunain ar adeg pan ddylai brechu'r byd fod ar frig yr agenda. Ar wahân i ymgysylltu â chynhyrchwyr o'r tu allan i'r Gorllewin, rhaid i hyn gynnwys rhannu technoleg brechlyn Americanaidd ac Ewropeaidd â thrydydd gwledydd hefyd, rhywbeth sydd gan yr Almaen yn benodol cerrig caled.

Os yw G7 eleni yn dangos un peth i'r byd, yna ni all yr anghenus brynu unrhyw beth gyda'r addewidion llethol a wnaed. Yn syml, nid yw bwriadau da yn ddigonol: nawr yw'r amser i weithredu.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Mwslimiaid Ffrainc yn talu pris trwm mewn pandemig COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn gweddïo dros Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o’r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier
Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn claddu casged Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Bob wythnos, mae Mamadou Diagouraga yn dod i adran Fwslimaidd mynwent ger Paris i sefyll gwylnos wrth fedd ei dad, un o'r nifer o Fwslimiaid Ffrengig sydd wedi marw o COVID-19, yn ysgrifennu Caroline Pailliez.

Mae Diagouraga yn edrych i fyny o gynllwyn ei dad ar y beddau a gloddiwyd yn ffres wrth ei ochr. "Fy nhad oedd yr un cyntaf yn y rhes hon, ac mewn blwyddyn, mae wedi'i lenwi," meddai. "Mae'n anghredadwy."

Er yr amcangyfrifir bod gan Ffrainc boblogaeth Fwslimaidd fwyaf yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'n gwybod pa mor galed y mae'r grŵp hwnnw wedi'i daro: mae cyfraith Ffrainc yn gwahardd casglu data yn seiliedig ar gysylltiadau ethnig neu grefyddol.

Ond mae tystiolaeth a gasglwyd gan Reuters - gan gynnwys data ystadegol sy'n cyfleu effaith a thystiolaeth arweinwyr cymunedol yn anuniongyrchol - yn dangos bod cyfradd marwolaeth COVID ymhlith Mwslimiaid Ffrainc yn llawer uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol.

Yn ôl un astudiaeth yn seiliedig ar ddata swyddogol, roedd marwolaethau gormodol yn 2020 ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yng Ngogledd Affrica Fwslimaidd yn bennaf ddwywaith mor uchel ag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

Y rheswm, meddai arweinwyr cymunedol ac ymchwilwyr, yw bod Mwslimiaid yn tueddu i fod â statws economaidd-gymdeithasol is na'r cyfartaledd.

Maent yn fwy tebygol o wneud swyddi fel gyrwyr bysiau neu arianwyr sy'n dod â nhw i gysylltiad agosach â'r cyhoedd ac i fyw mewn cartrefi aml-genhedlaeth cyfyng.

"Nhw oedd ... y cyntaf i dalu pris trwm," meddai M'Hammed Henniche, pennaeth undeb y cymdeithasau Mwslimaidd yn Seine-Saint-Denis, rhanbarth ger Paris gyda phoblogaeth fawr o fewnfudwyr.

Mae effaith anghyfartal COVID-19 ar leiafrifoedd ethnig, yn aml am resymau tebyg, wedi'i chofnodi mewn gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Ond yn Ffrainc, mae'r pandemig yn taflu i mewn i ryddhad sydyn yr anghydraddoldebau sy'n helpu tensiynau tanwydd rhwng Mwslimiaid Ffrainc a'u cymdogion - ac sy'n edrych i fod yn faes y gad yn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf.

Prif wrthwynebydd yr Arlywydd Emmanuel Macron, mae arolygon barn yn nodi, fydd y gwleidydd de-dde Marine Le Pen, sy'n ymgyrchu ar faterion Islam, terfysgaeth, mewnfudo a throsedd.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid Ffrainc, dywedodd cynrychiolydd y llywodraeth: "Nid oes gennym ddata sydd ynghlwm wrth grefydd pobl."

Tra bod data swyddogol yn dawel ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid, un lle y daw i'r amlwg yw ym mynwentydd Ffrainc.

Yn nodweddiadol, mae pobl sydd wedi'u claddu yn ôl defodau crefyddol Mwslimaidd yn cael eu rhoi mewn rhannau o'r fynwent sydd wedi'u dynodi'n arbennig, lle mae beddau wedi'u halinio fel bod y person marw yn wynebu Mecca, y safle mwyaf sanctaidd yn Islam.

Mae'r fynwent yn Valenton lle claddwyd tad Diagouraga, Boubou, yn rhanbarth Val-de-Marne, y tu allan i Baris.

Yn ôl ffigyrau a luniodd Reuters o bob un o’r 14 mynwent yn Val-de-Marne, yn 2020 roedd 1,411 o gladdedigaethau Mwslimaidd, i fyny o 626 y flwyddyn flaenorol, cyn y pandemig. Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o 125%, o'i gymharu â chynnydd o 34% ar gyfer claddedigaethau o bob cyfaddefiad yn y rhanbarth hwnnw.

Dim ond yn rhannol y mae'r cynnydd mewn marwolaethau o COVID yn esbonio'r cynnydd mewn claddedigaethau Mwslimaidd.

Roedd cyfyngiadau ffin Pandemig yn atal llawer o deuluoedd rhag anfon perthnasau ymadawedig yn ôl i'w gwlad wreiddiol i'w claddu. Nid oes unrhyw ddata swyddogol, ond dywedodd ymgymerwyr fod tua thri chwarter o Fwslimiaid Ffrainc wedi'u claddu dramor cyn COVID.

Dywedodd ymgymerwyr, imamiaid a grwpiau anllywodraethol sy’n ymwneud â chladdu Mwslimiaid nad oedd digon o leiniau i ateb y galw ar ddechrau’r pandemig, gan orfodi llawer o deuluoedd i alw o gwmpas yn daer i ddod o hyd i rywle i gladdu eu perthnasau.

Ar fore Mai 17 eleni, cyrhaeddodd Samad Akrach farwdy ym Mharis i gasglu corff Abdulahi Cabi Abukar, Somaliad a fu farw ym mis Mawrth 2020 o COVID-19, heb unrhyw deulu y gellid ei olrhain.

Perfformiodd Akrach, llywydd yr elusen Tahara sy'n rhoi claddedigaethau Mwslimaidd i'r amddifad, y ddefod o olchi'r corff a chymhwyso mwsg, lafant, petalau rhosyn a henna. Yna, ym mhresenoldeb 38 o wirfoddolwyr a wahoddwyd gan grŵp Akrach, claddwyd y Somalïaidd yn ôl defod Fwslimaidd ym mynwent Courneuve ar gyrion Paris.

Cynhaliodd grŵp Akrach 764 o gladdedigaethau yn 2020, i fyny o 382 yn 2019, meddai. Roedd tua hanner wedi marw o COVID-19. "Effeithiwyd yn aruthrol ar y gymuned Fwslimaidd yn y cyfnod hwn," meddai.

Mae ystadegwyr hefyd yn defnyddio data ar breswylwyr a aned dramor i adeiladu darlun o effaith COVID ar leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn dangos bod marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd y tu allan i Ffrainc i fyny 17% yn 2020, yn erbyn 8% ar gyfer preswylwyr a anwyd yn Ffrainc.

Cafodd Seine-Saint-Denis, rhanbarth tir mawr Ffrainc sydd â'r nifer uchaf o drigolion na chafodd ei eni yn Ffrainc, gynnydd o 21.8% mewn marwolaethau gormodol rhwng 2019 a 2020, dengys ystadegau swyddogol, fwy na dwywaith y cynnydd i Ffrainc gyfan.

Roedd marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yn y mwyafrif o Fwslimiaid Gogledd Affrica 2.6 gwaith yn uwch, ac ymhlith y rhai o Affrica Is-Sahara 4.5 gwaith yn uwch, nag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

"Gallwn ddyfalu bod ... mewnfudwyr o'r ffydd Fwslimaidd wedi cael eu taro'n llawer anoddach gan yr epidemig COVID," meddai Michel Guillot, cyfarwyddwr ymchwil yn Sefydliad Astudiaethau Demograffig Ffrainc a ariennir gan y wladwriaeth.

Yn Seine-Saint-Denis, mae'r marwolaethau uchel yn arbennig o drawiadol oherwydd yn yr amseroedd arferol, gyda'i phoblogaeth iau na'r cyfartaledd, mae ganddo gyfradd marwolaeth is na Ffrainc yn gyffredinol.

Ond mae'r rhanbarth yn perfformio'n waeth na'r cyfartaledd ar ddangosyddion economaidd-gymdeithasol. Mae ugain y cant o gartrefi yn orlawn, yn erbyn 4.9% yn genedlaethol. Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd yw 13.93 ewro, bron i 1.5 ewro yn llai na'r ffigur cenedlaethol.

Dywedodd Henniche, pennaeth undeb cymdeithasau Mwslimaidd y rhanbarth, ei fod yn teimlo gyntaf effaith COVID-19 ar ei gymuned pan ddechreuodd dderbyn galwadau ffôn lluosog gan deuluoedd sy'n ceisio cymorth i gladdu eu meirw.

"Nid oherwydd eu bod nhw'n Fwslimiaid," meddai am gyfradd marwolaeth COVID. "Mae hyn oherwydd eu bod yn perthyn i'r dosbarthiadau cymdeithasol lleiaf breintiedig."

Gallai gweithwyr proffesiynol coler wen amddiffyn eu hunain trwy weithio gartref. "Ond os yw rhywun yn gasglwr sbwriel, neu'n fenyw lanhau, neu'n ariannwr, ni allant weithio gartref. Rhaid i'r bobl hyn fynd allan, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus," meddai.

"Mae yna fath o flas chwerw, o anghyfiawnder. Mae'r teimlad hwn: 'Pam fi?' a 'Pam bob amser ni?' "

Parhau Darllen

coronafirws

Datganiad ar y cyd gan sefydliadau'r UE: Mae'r UE yn clirio ffordd ar gyfer Tystysgrif COVID Digidol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Mehefin, mynychodd llywyddion tri sefydliad yr UE, Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Ar yr achlysur hwn dywedodd yr Arlywyddion David Sassoli ac Ursula von der Leyen a’r Prif Weinidog António Costa: “Mae Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn symbol o’r hyn y mae Ewrop yn sefyll amdano. O Ewrop nad yw'n twyllo wrth gael ei rhoi ar brawf. Ewrop sy'n uno ac yn tyfu wrth wynebu heriau. Dangosodd ein Hundeb eto ein bod yn gweithio orau pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd. Cytunwyd ar Reoliad Tystysgrif COVID Digidol yr UE rhwng ein sefydliadau yn yr amser uchaf erioed o 62 diwrnod. Wrth i ni weithio trwy'r broses ddeddfwriaethol, fe wnaethom hefyd adeiladu asgwrn cefn technegol y system, porth yr UE, sy'n fyw ers 1 Mehefin.

"Gallwn fod yn falch o'r cyflawniad gwych hwn. Mae'r Ewrop yr ydym i gyd yn ei hadnabod ac yr ydym i gyd ei eisiau yn ôl yn Ewrop heb rwystrau. Bydd Tystysgrif yr UE unwaith eto yn galluogi dinasyddion i fwynhau'r hawliau mwyaf diriaethol a hoffus hyn o hawliau'r UE - yr hawl i rydd symudiad. Wedi'i lofnodi yn gyfraith heddiw, bydd yn ein galluogi i deithio'n fwy diogel yr haf hwn. Heddiw, rydym yn ailddatgan gyda'n gilydd bod Ewrop agored yn drech. "

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein a gallwch wylio'r seremoni arwyddo ymlaen EBS.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd