Cysylltu â ni

coronafirws

Roedd cau ysgolion pandemig hir yr Almaen yn taro disgyblion mudol galetaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir llyfr plant iaith dramor yn nwylo'r gweithiwr cymdeithasol Noor Zayed o brosiect integreiddio mudol Stadtteilmuetter a redir gan yr elusen Brotestannaidd Diakonie yn ardal Berlin yn Neukoelln, yr Almaen Mai 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 4, 2021. REUTERS / Annegret Hilse
Mae'r gweithiwr cymdeithasol Noor Zayed o brosiect integreiddio mudol Stadtteilmuetter sy'n cael ei redeg gan yr elusen Brotestannaidd Diakonie yn siarad ag Um Wajih, mam i ddau o blant o Syria, yn ardal Berlin yn Neukoelln, yr Almaen Mai 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 4, 2021. REUTERS / Annegret Hilse

Pan ddywedodd athro wrth fam o Syria, Um Wajih, fod Almaeneg ei mab 9 oed wedi dirywio yn ystod cau chwe wythnos ei ysgol yn Berlin, roedd hi'n drist ond heb synnu, yn ysgrifennu Joseph Nasr.

"Roedd Wajih wedi codi'r Almaen yn gyflym, ac roedden ni'n falch iawn ohono," meddai'r fam 25 oed i ddau.

"Roeddwn i'n gwybod y byddai'n anghofio'r hyn roedd wedi'i ddysgu heb ymarfer ond allwn i ddim ei helpu."

hysbyseb

Mae ei mab bellach yn wynebu blwyddyn arall mewn 'dosbarth croeso' ar gyfer plant mudol nes bod ei Almaeneg yn ddigon da i ymuno â chyfoedion brodorol mewn ysgol yng nghymdogaeth wael Berlin yn Neukoelln.

Mae cau ysgolion - sydd yn yr Almaen wedi dod i gyfanswm o oddeutu 30 wythnos ers mis Mawrth y llynedd o'i gymharu â dim ond 11 yn Ffrainc - wedi ehangu'r bwlch addysgol rhwng disgyblion mudol a brodorol yn yr Almaen ymhellach, ymhlith yr uchaf yn y byd diwydiannol.

Hyd yn oed cyn y pandemig roedd y gyfradd gadael ymysg ymfudwyr yn 18.2%, bron i dair gwaith y cyfartaledd cenedlaethol.

hysbyseb

Mae cau'r bwlch hwnnw'n hanfodol, fel arall mae'n peryglu dileu ymdrechion yr Almaen i integreiddio mwy na dwy filiwn o bobl a wnaeth gais am loches yn ystod y saith mlynedd diwethaf, yn bennaf o Syria, Irac ac Affghanistan, dywed arbenigwyr.

Mae sgiliau iaith Almaeneg a'u cynnal - yn hollbwysig.

"Effaith fwyaf y pandemig ar integreiddio yw'r diffyg cyswllt sydyn â'r Almaenwyr," meddai Thomas Liebig o'r OECD, grwp o wledydd diwydiannol ym Mharis. "Nid yw'r mwyafrif o blant mudol yn siarad Almaeneg gartref felly mae'n hanfodol cysylltu â brodorion."

Nid yw mwy na 50% o ddisgyblion a anwyd yn yr Almaen i rieni mudol yn siarad Almaeneg gartref, y gyfradd uchaf yn yr OECD 37 aelod ac o'i chymharu â 35% yn Ffrainc. Mae'r ffigur yn codi i 85% ymhlith disgyblion na anwyd yn yr Almaen.

Mae rhieni mudol a allai fod heb sgiliau iaith academaidd ac Almaeneg weithiau wedi cael anhawster i helpu plant gydag addysg gartref ac i ddal i fyny ar ddysgu coll. Maent hefyd wedi gorfod ymgodymu â chau ysgolion yn amlach gan eu bod yn aml yn byw mewn ardaloedd tlotach â chyfraddau heintiau COVID-19 uwch.

Dewisodd llywodraeth y Canghellor Angela Merkel ac arweinwyr 16 talaith yr Almaen, sy'n rhedeg polisi addysg lleol, gau ysgolion yn ystod pob un o'r tair ton coronafirws wrth gadw ffatrïoedd ar agor i amddiffyn yr economi.

"Fe wnaeth y pandemig gynyddu problemau ymfudwyr," meddai Muna Naddaf, sy'n arwain prosiect cyngor ar gyfer mamau mudol sy'n cael ei redeg gan fraich elusennol yr Eglwys Efengylaidd Diakonie yn Neukoelln.

"Yn sydyn roedd yn rhaid iddyn nhw ddelio â mwy o fiwrocratiaeth fel gweinyddu profion coronafirws ar eu plentyn neu drefnu apwyntiad brechu. Mae yna lawer o ddryswch. Rydyn ni wedi cael pobl yn gofyn i ni a yw'n wir bod yfed te sinsir ffres yn amddiffyn rhag y firws a os yw brechu yn achosi anffrwythlondeb. "

Cysylltodd Naddaf Um Wajih â Noor Zayed, mam a mentor Arabaidd-Almaeneg, a'i cynghorodd ar sut i gadw ei mab a'i merch yn egnïol ac wedi'i symbylu yn ystod cloeon.

Roedd diffygion hirsefydlog yn system addysg yr Almaen fel seilwaith digidol gwan a oedd yn rhwystro addysgu ar-lein a diwrnodau ysgol byr a adawodd i rieni orfod codi'r llac, yn gwaethygu'r problemau i ymfudwyr.

'CENEDLAETHOL COLLI'

Dim ond 45% o’r 40,000 o ysgolion yn yr Almaen oedd â rhyngrwyd cyflym cyn y pandemig, yn ôl Undeb yr Athrawon, ac mae ysgolion ar agor tan 1.30 y prynhawn o gymharu ag o leiaf tan 3.30 yr hwyr yn Ffrainc.

Roedd ysgolion mewn cymdogaethau tlotach yn fwy tebygol o fod heb seilwaith digidol ac ni allai rhieni fforddio gliniaduron na gofal ar ôl ysgol.

Rhwng 2000 a 2013 roedd yr Almaen wedi llwyddo i haneru ymfudwyr ysgolion mudol i tua 10% trwy roi hwb i gymorth iaith mewn meithrinfeydd ac ysgolion. Ond mae pobl sy'n gadael wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy o ddisgyblion o wledydd â safonau addysgol is fel Syria, Affghanistan, Irac a Sudan ymuno ag ystafelloedd dosbarth yr Almaen.

Dywed Undeb yr Athrawon fod angen tiwtora ychwanegol ar 20% o’r 10.9 miliwn o ddisgyblion yn yr Almaen i gwblhau’r flwyddyn ysgol hon yn llwyddiannus a disgwylir i gyfanswm nifer y bobl sy’n gadael adael ddyblu i fwy na 100,000.

"Bydd y bwlch addysgol rhwng ymfudwyr a brodorion yn tyfu," meddai'r Athro Axel Pluennecke o Sefydliad Ymchwil Economaidd Cologne. "Bydd angen buddsoddiadau enfawr mewn addysg ar ôl y pandemig, gan gynnwys tiwtora wedi'i dargedu, er mwyn osgoi cenhedlaeth goll o ddisgyblion."

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd