Cysylltu â ni

addysg

Mae'r Comisiwn yn camu i fyny ar gyfer addysg gynradd ac uwchradd gynhwysol o ansawdd uchel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynnig ar gyfer a Argymhelliad y Cyngor ar ddysgu cyfunol i gefnogi addysg gynradd ac uwchradd gynhwysol o ansawdd uchel. 'Dysgu cyfunol' mewn addysg a hyfforddiant ffurfiol yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio pan fydd ysgol, addysgwr neu fyfyriwr yn cymryd mwy nag un dull gweithredu yn y broses ddysgu. Gall fod yn gyfuniad o safle ysgol ac amgylcheddau ffisegol eraill (cwmnïau, canolfannau hyfforddi, dysgu o bell, awyr agored, safleoedd diwylliannol, ac ati), neu gyfuno gwahanol offer dysgu a all fod yn ddigidol ac yn ddigidol. Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau tymor byrrach i fynd i'r afael â'r bylchau mwyaf dybryd a waethygir gan bandemig COVID-19, yn ogystal â ffordd ymlaen ar gyfer cyfuno amgylcheddau dysgu ac offer mewn addysg a hyfforddiant cynradd ac uwchradd, a all helpu i adeiladu addysg a hyfforddiant mwy gwydn. systemau.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: "Nid yw ymdrechu i gael gweledigaeth o addysg a hyfforddiant cynhwysol o ansawdd gwell yn gyfyngedig i gyd-destun COVID-19 o bell ffordd. Mae cyfle nawr i ddysgu a symud ymlaen o y profiadau mwyaf diweddar. Mae'r cynnig heddiw yn mapio gweledigaeth o'r addysg yr ydym am ei gweld yn Ewrop. Un sy'n cefnogi nodau cyffredinol yr Ardal Addysg Ewropeaidd a'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol i hyrwyddo ansawdd a chynhwysiant, addysg werdd a digidol ledled Ewrop. nod yr argymhelliad yw arwain aelod-wladwriaethau wrth gryfhau parodrwydd ac allgymorth eu systemau addysg er budd disgyblion a myfyrwyr, eu teuluoedd a'r staff addysgeg. " 

Gall dysgu cyfunol helpu i wella cynhwysiant addysg, yn enwedig oherwydd ei hyblygrwydd. Gall olygu gwell darpariaeth addysg mewn ardaloedd anghysbell a gwledig, ac i'r rheini sy'n rhan o gymunedau teithwyr, neu'n byw mewn ysbytai a chanolfannau gofal, a'r rhai sy'n ymgymryd â hyfforddiant perfformiad uchel. Dylai'r holl amgylcheddau ac offer fod yr un mor hygyrch i grwpiau lleiafrifol, plant ag anableddau neu o gefndiroedd sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol, ac ni ddylent arwain at wahaniaethu neu arwahanu.

hysbyseb

Mae cynnig y Comisiwn ar gyfer Argymhelliad y Cyngor hwn yn cynnwys y dylai aelod-wladwriaethau:

  • Darparu cyfleoedd dysgu ychwanegol a chefnogaeth wedi'i thargedu i ddysgwyr sy'n wynebu anawsterau dysgu, ag anghenion addysgol arbennig, gan grwpiau difreintiedig neu sydd wedi cael eu heffeithio'n niweidiol fel arall gan aflonyddwch ysgol. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, gwell cefnogaeth unigol, systemau mentora, amser dysgu ychwanegol yn ystod y flwyddyn ysgol a / neu gyfnod gwyliau, mynediad i amgylcheddau dysgu ychwanegol, megis llyfrgelloedd cyhoeddus a lleoedd cymunedol, a gwasanaethau ar ôl ysgol gyda chefnogaeth addysgeg. . Yn y cyd-destun hwnnw, mae'r Comisiwn yn argymell symud neu recriwtio staff ychwanegol i ganiatáu mwy o amser ar gyfer cefnogaeth unigol yn yr ysgol ac mewn gweithgareddau ar ôl ysgol;
  • blaenoriaethu lles corfforol a meddyliol dysgwyr a'u teuluoedd, yn ogystal ag athrawon a hyfforddwyr. Gallai hyn gynnwys datblygu canllawiau ar gyfer iechyd meddwl, a chynnwys polisïau lles a gwrth-fwlio myfyrwyr ac athrawon yn amcanion ysgolion;
  • hybu datblygiad cymwyseddau digidol dysgwyr, eu teuluoedd ac athrawon a hyfforddwyr, ac annog buddsoddiad ar lefel ysgol a chymuned yn y dyfeisiau a'r cysylltedd sydd ar gael;
  • cefnogi partneriaethau effeithiol ar gyfer seilwaith ac adnoddau rhwng gwahanol ddarparwyr addysg, gan gynnwys o fusnesau, y celfyddydau, treftadaeth ddiwylliannol, chwaraeon, natur, addysg uwch, a sefydliadau ymchwil, y diwydiant adnoddau addysgol (gan gynnwys technoleg, cyhoeddi, ac offer cwricwlwm arall) ac ymchwil addysgol. , a;
  • Gwneud defnydd llawn o gronfeydd ac arbenigedd yr UE ar gyfer diwygiadau a buddsoddiad mewn seilwaith, offer ac addysgeg i gynyddu gwytnwch a pharodrwydd ar gyfer ysgolion sy'n barod ar gyfer y dyfodol, yn benodol Erasmus +, y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen Ewrop Ddigidol, Horizon Ewrop a'r Offeryn Cymorth Technegol.

Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi gweithredu'r Argymhelliad trwy hwyluso dysgu ar y cyd a chyfnewidiadau ymhlith aelod-wladwriaethau a'r holl randdeiliaid perthnasol yn y fforymau deialog a sefydlwyd o dan y Ardal Addysg Ewropeaidd a'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol ac ar ei lwyfannau a'i chymunedau ar-lein ar gyfer addysg a hyfforddiant: Porth Addysg Ysgol a eTwinning.

Bydd ffocws ar ddatblygu dull dysgu cyfunol mewn addysg ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael ei gynnwys yn adroddiadau cynnydd rheolaidd yr Ardal Addysg Ewropeaidd a'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol 2021-2027.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i fabwysiadu cynnig heddiw yn gyflym am Argymhelliad y Cyngor.

Mwy o wybodaeth

Cynnig ar gyfer Argymhelliad gan y Cyngor ar ddysgu cyfunol ar gyfer addysg gynradd ac uwchradd gynhwysol o ansawdd uchel

Ardal Addysg Ewropeaidd

Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol 2021-2027

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd