Cysylltu â ni

addysg

Rhaid i addysg i blant fod yn rhan o gymorth brys yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Logo Grŵp EPP 09.11.2021 11: 56

Cymorth dyngarol

Dylai cymorth ar gyfer addysg plant a phobl ifanc gael ei integreiddio i raglenni cymorth brys yr UE, meddai Janina Ochojska ASE cyn pleidlais ym Mhwyllgor Datblygu Senedd Ewrop ar yr Adroddiad ar y 'Cyfeiriadau newydd ar gyfer gweithredu dyngarol yr UE'.

“Mae integreiddio rhaglenni hyfforddi a ysgolion i raglenni brys yn bwysig er mwyn atal plant rhag gadael yr ysgol, yn enwedig mewn achosion o wrthdaro hirhoedlog. Nid ydym am gael mwy o genedlaethau coll. Mae plant yn sefyll i golli fwyaf pan na allant ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau, ”meddai Ochojska, a negododd yr Adroddiad seneddol ar ran y Grŵp EPP.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ateb cynlluniau'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer gweithredu dyngarol yr UE ac yn gosod blaenoriaethau strategol ac argymhellion polisi Senedd ar gyfer cymorth dyngarol cyn Fforwm Dyngarol yr UE, a fydd yn digwydd ym mis Ionawr 2022.

Mae Ochojska yn cefnogi cynigion y Comisiwn Ewropeaidd i leihau’r baich gweinyddol ar gyfer partneriaid dyngarol yr UE. “Mae biwrocratiaeth yn broblem wirioneddol, sy’n gwastraffu llawer o amser ac egni. Ein hawgrym yw gwella cysoni a symleiddio gofynion adrodd fel y gallai cyrff anllywodraethol ganolbwyntio mwy ar helpu yn hytrach nag ar waith papur, ”parhaodd Ochojska.

Mae hi hefyd yn mynnu bod angen cydgysylltu gweithredoedd yr UE yn well ym meysydd cymorth datblygu, cymorth dyngarol ac adeiladu heddwch.

hysbyseb

“Gan ein bod yn trafod dulliau newydd o weithredu dyngarol, dylem ganolbwyntio ar y cyswllt dyngarol-datblygu-heddwch. Mae trychinebau a achosir gan beryglon a gwrthdaro naturiol yn fygythiad mawr i ddatblygu cynaliadwy a heddwch. Mae effaith trychinebau o'r fath a chymhlethdod argyfyngau dyngarol yn tyfu, wrth i newid yn yr hinsawdd arwain at ddigwyddiadau mwy difrifol ac aml yn gysylltiedig â'r tywydd. Mae argyfyngau'n dod yn fwyfwy cylchol a hirfaith. Felly, mewn llawer o achosion, ni allwn wahaniaethu'n glir rhwng anghenion dyngarol a datblygu ”, esboniodd Ochojska. “Yn ein barn ni, dylid darparu cymorth dyngarol a datblygu ochr yn ochr a chael ei gefnogi gan weithgareddau adeiladu heddwch,” daeth i’r casgliad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Erasmus +

Addysg: cyllideb uchaf erioed o € 272 miliwn i gefnogi cynghreiriau rhwng prifysgolion Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi galwad Erasmus + newydd am gynigion i gefnogi defnyddio'r fenter “Prifysgolion Ewropeaidd” ymhellach. Gyda chyfanswm cyllideb o € 272 miliwn, bydd galwad 2022 am brifysgolion Erasmus + Ewropeaidd yn dod i ben ar 22 Mawrth, 2022. Dywedodd Margaritis Schinas, is-lywydd â gofal am ffordd o fyw Ewropeaidd: “Diolch i fodelau arloesol ac amrywiol o integredig hirdymor. cydweithredu, mae prifysgolion Ewropeaidd yn hyrwyddo gwerthoedd Ewropeaidd cyffredin a hunaniaeth Ewropeaidd gryfach, ac yn helpu sefydliadau addysg uwch i sicrhau naid sylweddol o ran ansawdd, perfformiad, atyniad a chystadleurwydd rhyngwladol.

Mae'r alwad hon yn gam hanfodol wrth gefnogi addysg uwch ar gyfer dyfodol cynaliadwy, gwydn a llwyddiannus. Dywedodd Mariya Gabriel, comisiynydd sy'n gyfrifol am arloesi, ymchwil, diwylliant, addysg ac ieuenctid: "Heddiw, rydym yn helpu prifysgolion Ewropeaidd yn fwy i gryfhau eu partneriaethau rhwng sefydliadau addysg uwch neu i greu rhai newydd, trwy gyfuno eu cryfderau. Mae prifysgolion Ewropeaidd cryf yn yn fuddiol mewn sawl ffordd: maent yn arfogi eu myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cymdeithasol heddiw. Mae prifysgolion cryf yn Ewrop hefyd yn hanfodol ar gyfer datblygu ymdeimlad cryf o berthyn i Ewrop, meithrin datblygiad rhanbarthol a gwneud Ewrop yn fwy cystadleuol a deniadol ar lwyfan y byd. "

Mae prifysgolion Ewropeaidd yn cefnogi cydweithredu systemig, strwythurol a chynaliadwy rhwng amrywiol sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop, gan gwmpasu eu holl genadaethau: addysg, ymchwil, arloesi a gwasanaethau i gymdeithas. Gan adeiladu ar lwyddiant y galwadau peilot a lansiwyd yn 2019 a 2020, gyda chefnogaeth Horizon 2020 ar gyfer eu dimensiwn ymchwil, nod galwad 2022 yw hwyluso parhad ymdrechion cydweithredu sefydliadau addysg uwch sydd eisoes yn ymwneud â phartneriaethau uwch ar lefel sefydliadol, megis y rhai a ddewiswyd o dan alwad Prifysgolion Ewropeaidd Erasmus + 2019. Bydd yn cynnig y posibilrwydd o greu cynghreiriau cwbl newydd. Mae gan sefydliadau addysg uwch gyfle hefyd i ymuno â chynghreiriau sy'n bodoli eisoes. Ar gyfer yr alwad newydd hon o 2022, gwahoddir gwledydd proses Bologna nad ydynt yn gysylltiedig â rhaglen Erasmus + i ymuno â'r cynghreiriau fel partneriaid cysylltiedig.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Erasmus

Mae'r Comisiwn yn gwneud Erasmus + a Chorfflu Undod Ewrop yn fwy cynhwysol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu fframwaith sy'n cynyddu cymeriad cynhwysol ac amrywiol rhaglen Erasmus + a Chorfflu Undod Ewrop am y cyfnod 2021-2027. Mae'r mesurau hyn yn rhoi ffurf bendant i ymrwymiad y Comisiwn i gryfhau'r ddwy raglen hon yn sylweddol, nid yn unig trwy agor i nifer lawer mwy o bobl fynediad at brentisiaeth neu wirfoddoli mewn gwlad arall, ond yn anad dim trwy estyn allan at nifer cynyddol o lai. pobl ffodus. Gyda fframwaith heddiw ar gyfer mesurau cynhwysiant, mae'r Comisiwn yn rhoi hwb cryf i wella tegwch a chynhwysiant yn yr Ardal Addysg Ewropeaidd ac yn cyflawni'r addewid a wnaed o dan Egwyddor 1 Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop, sy'n darparu bod gan bawb yr hawl i gynhwysol a addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes o ansawdd. Bydd y Comisiwn yn monitro gweithrediad y mesurau cynhwysiant hyn yn agos ar lefel genedlaethol trwy'r asiantaethau Erasmus + cenedlaethol a'r Corfflu Undod Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd