Cysylltu â ni

Mae dysgu oedolion

Mae'r Comisiwn yn gweithredu i wella dysgu gydol oes a chyflogadwyedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto ym mis Mai, croesawodd Arweinwyr yr UE y targed ar lefel yr UE, sef 60% o'r holl oedolion sy'n cymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn erbyn 2030. Heddiw, mae'r Comisiwn wedi cymryd cam pwysig wrth helpu'r Aelod-wladwriaethau i gyflawni'r targed hwn trwy gyflwyno cynigion ar gyfer Argymhellion y Cyngor ar gyfrifon dysgu unigol ac ar ficro-gymwysterau, fel y'u cyhoeddir yn y Agenda Sgiliau ac yn y Cyfathrebu Maes Addysg Ewropeaidd o 2020.

Mae set sgiliau gref yn agor cyfleoedd i unigolion, yn darparu rhwyd ​​ddiogelwch mewn amseroedd ansicr, yn hyrwyddo cynhwysiant a datblygiad cymdeithasol ac yn darparu'r llafurlu medrus i'r economi sydd ei angen i dyfu ac arloesi. Mae llwyddiant y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd yn dibynnu ar weithwyr sydd â'r sgiliau cywir. Cyflymodd pandemig COVID-19 ymhellach yr angen i ailsgilio ac uwchsgilio gweithlu i addasu i'r farchnad lafur sy'n newid a ateb y galw mewn gwahanol sectorau.

Fodd bynnag, mae rhy ychydig o bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu rheolaidd ar ôl eu haddysg a'u hyfforddiant cychwynnol, gan eu bod yn aml heb adnoddau ariannol nac amser i wella a dysgu sgiliau newydd neu nad ydyn nhw'n ymwybodol o gyfleoedd dysgu a'u buddion. Er enghraifft, mae angen lefel benodol o sgiliau digidol mewn dros 90% o'r swyddi cyfredol ac ym mron pob sector, ac eto dim ond 56% o oedolion oedd â sgiliau digidol sylfaenol yn 2019.

Bydd y ddau gynnig newydd a fabwysiadwyd heddiw ar gyfrifon dysgu unigol ac ar ficro-gymwysterau yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn trwy agor mwy o gyfleoedd i bobl ddod o hyd i gynigion dysgu, a chyfleoedd cyflogaeth.

Cyfrifon Dysgu Unigol

Nod cynnig y Comisiwn yw sicrhau bod gan bawb fynediad at gyfleoedd hyfforddi perthnasol sydd wedi'u teilwra i'w hanghenion, trwy gydol oes ac yn annibynnol p'un a ydynt yn gyflogedig ar hyn o bryd ai peidio.

I'r perwyl hwnnw, mae Argymhelliad arfaethedig y Cyngor yn mynd i'r afael â'r prif dagfeydd i bobl gychwyn ar hyfforddiant heddiw - cymhelliant, amser a chyllid - trwy ofyn i aelod-wladwriaethau ynghyd â phartneriaid cymdeithasol:

hysbyseb
  • Sefydlu cyfrifon dysgu unigol a darparu hawliau hyfforddi ar gyfer pob oedolyn o oedran gweithio;
  • diffinio rhestr o hyfforddiant perthnasol i'r farchnad lafur a sicrhau ansawdd sy'n gymwys i gael cyllid o'r cyfrifon dysgu unigol a'i gwneud yn hygyrch trwy gofrestrfa ddigidol, er enghraifft o ddyfais symudol, a;
  • cynnig cyfleoedd o ran arweiniad gyrfa a dilysu sgiliau a gafwyd yn flaenorol, ynghyd ag absenoldeb hyfforddiant â thâl.

Agwedd arloesol y cynnig hwn yw ei fod yn rhoi'r unigolyn yn uniongyrchol yng nghanol datblygu sgiliau. Mae hefyd yn galw ar aelod-wladwriaethau i fodiwleiddio cyllid yn unol ag anghenion unigolion am hyfforddiant.

Micro-gymwysterau

Mae micro-gymwysterau yn ardystio'r canlyniadau dysgu yn dilyn profiad dysgu bach (ee cwrs byr neu hyfforddiant). Maent yn cynnig ffordd hyblyg, wedi'i thargedu i helpu pobl i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae cynnig y Comisiwn yn ceisio sicrhau bod micro-gymwysterau yn gweithio ar draws sefydliadau, busnesau, sectorau a ffiniau. I'r perwyl hwnnw, dylai'r Aelod-wladwriaethau gytuno ar:

  • Diffiniad cyffredin o ficro-gymwysterau;
  • elfennau safonol ar gyfer eu disgrifiad, a;
  • egwyddorion allweddol ar gyfer eu dyluniad a'u cyhoeddi.

Y nod yw sicrhau bod micro-gymwysterau o ansawdd uchel ac yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd dryloyw i adeiladu ymddiriedaeth yn yr hyn y maent yn ei ardystio. Dylai hyn gefnogi'r defnydd o ficro-gymwysterau gan ddysgwyr, gweithwyr a cheiswyr gwaith a all elwa ohonynt. Mae'r cynnig hefyd yn cyflwyno argymhellion ar ficro-gymwysterau mewn addysg a hyfforddiant ac mewn polisïau marchnadoedd llafur. Dylai hyn alluogi pobl i ddysgu sgiliau newydd neu ychwanegol mewn ffordd wedi'i theilwra, sy'n gynhwysol i bawb. Mae'r dull Ewropeaidd o ymdrin â micro-gymwysterau yn flaenllaw allweddol i gyflawni a Ardal Addysg Ewropeaidd erbyn 2025. Gallant fod yn rhan o'r cynnig dysgu sydd wedi'i gynnwys mewn cyfrifon dysgu unigol.

Dywedodd Margaritis Schinas, Hyrwyddwr Ffordd o Fyw Ewropeaidd: “Mae datblygu sgiliau a chymhwysedd yn allweddol i yrfa lwyddiannus, cynhwysiant ac integreiddio. Maent yn helpu pobl i addasu i newid, ffynnu a chyfrannu. Mae sgiliau hefyd yn hanfodol ar gyfer twf. Mae cynigion heddiw yn sicrhau y gall addysg ddigwydd ar unrhyw adeg mewn bywyd, a'i bod yn hyblyg ac yn hygyrch i bawb. Mae hwn yn gam gwych i gynnwys mwy o bobl mewn cyfleoedd dysgu a hyfforddi, heb adael neb ar ôl. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Er mwyn sicrhau trosglwyddiad teg, mae'n hanfodol bod pawb yn gallu cyrchu cyfleoedd dysgu a hyfforddi hyblyg, modiwlaidd a hygyrch, waeth beth fo'u hamgylchiadau personol. Bydd yr agwedd Ewropeaidd tuag at ficro-gymwysterau yn hwyluso cydnabod a dilysu'r profiadau dysgu hyn. Bydd yn cryfhau rôl sefydliadau addysg uwch, addysg alwedigaethol a hyfforddiant wrth wneud dysgu gydol oes yn realiti ledled yr UE, ac yn meithrin eu hygyrchedd i grŵp mwy amrywiol o ddysgwyr. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Ni ddylai addysg a hyfforddiant ddod i ben pan fyddwch yn gadael gatiau’r ysgol. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i bobl ddatblygu eu setiau sgiliau trwy gydol eu bywydau proffesiynol i fodloni gofynion marchnad lafur sy'n newid yn gyflym. Bydd cynigion y Comisiwn ar gyfrifon dysgu unigol a micro-gymwysterau yn ein helpu i gyrraedd y targed a osodwyd yng Nghynllun Gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop o 60% o'r holl oedolion sy'n cymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn erbyn 2030. Rhaid inni fod o ddifrif ynghylch dysgu gydol oes yn Ewrop. Dyma’r buddsoddiad gorau ac mae’n gadarnhaol i weithwyr, cyflogwyr a’r economi yn ei chyfanrwydd. ”

Camau Nesaf

Bydd y cynigion yn cael eu trafod gyda'r aelod-wladwriaethau. Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu gan y Cyngor, bydd y Comisiwn yn cefnogi aelod-wladwriaethau, partneriaid cymdeithasol a phartneriaid perthnasol i weithredu'r Argymhellion hyn gan y Cyngor. Gwneir yr adroddiadau a'r monitro ar gyfer cyfrifon dysgu unigol fel rhan o'r cylch Semester Ewropeaidd.    

Cefndir

Mae'r hawl i addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes wedi'i chynnwys yn y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol (egwyddor 1). Dylai fod gan bawb fynediad parhaus i addysg a hyfforddiant o safon a detholiad o gyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau gan adlewyrchu eu hanghenion bob amser. Sgiliau yw blociau adeiladu llwyddiant unigolion mewn marchnad lafur a chymdeithas sy'n newid yn barhaus.

Yn y Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto a Chyngor Ewropeaidd mis Mehefin, croesawodd arweinwyr brif dargedau UE 2030 a osodwyd gan Gynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Mae hyn yn cynnwys y targed o 60% o'r holl oedolion sy'n cymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn erbyn 2030. Mae hyn yn rhan o brif dargedau Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Fodd bynnag, yn 2016, dim ond 37% sy'n cymryd rhan mewn hyfforddiant blynyddol bob blwyddyn gyda chyfraddau twf bach wedi'u cofrestru o'r blaen. Os bydd y tueddiadau hynny'n parhau, ni chyflawnir yr uchelgeisiau a osodwyd, a dyna pam mae'r cynigion mentrau hyn fel y cyfrifon dysgu unigol a micro-gymwysterau yn bwysig. Mae'r cynigion a gyflwynwyd heddiw yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i weithio mewn partneriaeth â phartneriaid cymdeithasol a'r partïon â diddordeb dan sylw i wneud uwchsgilio ac ailsgilio yn realiti i bawb.

Y cynigion ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar gyfrifon dysgu unigol ac ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar Micro-gymwysterau ar gyfer dysgu gydol oes a chyflogadwyedd yw'r olaf o'r deuddeg gweithred flaenllaw a gyhoeddwyd yn y EAgenda Sgiliau uropean a’r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Mae'r dull Ewropeaidd o ymdrin â micro-gymwysterau hefyd yn flaenllaw allweddol i cyflawni Ardal Addysg Ewropeaidd erbyn 2025.

Mwy o wybodaeth

Holi ac Ateb: ILA a micro-gymwysterau

Taflen Ffeithiau

Cynnig y Comisiwn ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar Gyfrifon Dysgu Unigol

Cynnig y Comisiwn am Argymhelliad y Cyngor ar Micro-gymwysterau ar gyfer dysgu gydol oes a chyflogadwyedd

Agenda Sgiliau Ewropeaidd

Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol

Cyfathrebu ar gyflawni Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd