Cysylltu â ni

Addysg

Addysg uwch: Gwneud prifysgolion yr UE yn barod ar gyfer y dyfodol trwy gydweithredu trawswladol dyfnach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cymdeithas Ewropeaidd angen cyfraniad prifysgolion a sefydliadau addysg uwch eraill yn fwy nag erioed. Mae Ewrop yn wynebu heriau mawr fel newid yn yr hinsawdd, y trawsnewid digidol a phoblogaeth sy’n heneiddio, ar adeg pan gaiff ei tharo gan yr argyfwng iechyd byd-eang mwyaf mewn canrif a’i gwymp economaidd. Mae gan brifysgolion, a’r sector addysg uwch cyfan, safle unigryw ar groesffordd addysg, ymchwil ac arloesi, wrth lunio economïau cynaliadwy a gwydn, ac wrth wneud yr Undeb Ewropeaidd yn wyrddach, yn fwy cynhwysol ac yn fwy digidol.

Mae'r ddau mentrau newydd a fabwysiadwyd, strategaeth Ewropeaidd ar gyfer prifysgolion a chynnig gan y Comisiwn ar gyfer Argymhelliad gan y Cyngor ar adeiladu pontydd ar gyfer cydweithredu addysg uwch Ewropeaidd effeithiol, yn cefnogi prifysgolion yn yr ymdrech hon.

Dywedodd yr Is-lywydd Hyrwyddo Ffordd Ewropeaidd o Fyw Margaritis Schinas: “Mae Prifysgolion rhagoriaeth a chynhwysiant Ewropeaidd yn amod ac yn sylfaen ar gyfer ein Ffordd Ewropeaidd o Fyw. Maent yn cefnogi cymdeithasau agored, democrataidd a theg yn ogystal â thwf parhaus, entrepreneuriaeth, integreiddio a chyflogaeth. Gyda'n cynigion heddiw, rydym yn ceisio mynd â chydweithrediad trawswladol mewn Addysg Uwch i lefel newydd. Gwerthoedd a rennir, mwy o symudedd, cwmpas ehangach a synergeddau i adeiladu dimensiwn gwirioneddol Ewropeaidd yn ein Addysg Uwch.”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesedd, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid, Mariya Gabriel: “Bydd y cynigion hyn o fudd i’r sector addysg uwch cyfan, yn bennaf oll i’n myfyrwyr. Mae angen campysau trawswladol modern arnynt gyda mynediad hawdd i symudedd dramor i ganiatáu ar gyfer llwybr astudio a phrofiad Ewropeaidd gwirioneddol. Rydym yn barod i ymuno â'r Aelod-wladwriaethau a sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Gyda'n gilydd gallwn ddod ag addysg, ymchwil ac arloesedd agosach mewn gwasanaeth i gymdeithas. Mae cynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd yn paratoi'r ffordd; erbyn canol 2024 bydd y gyllideb Ewropeaidd yn cefnogi hyd at 60 o Gynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd gyda mwy na 500 o brifysgolion ledled Ewrop.”

Y strategaeth Ewropeaidd ar gyfer prifysgolion

Mae Ewrop yn gartref i bron i 5,000 o sefydliadau addysg uwch, 17.5 miliwn o fyfyrwyr addysg drydyddol, 1.35 miliwn o bobl yn addysgu mewn addysg drydyddol ac 1.17 miliwn o ymchwilwyr. Bwriad y strategaeth hon yw cefnogi a galluogi holl brifysgolion Ewrop i addasu i amodau newidiol, i ffynnu ac i gyfrannu at wydnwch ac adferiad Ewrop. Mae'n cynnig cyfres o gamau gweithredu pwysig, i gefnogi prifysgolion Ewrop i gyflawni pedwar amcan:

  • Cryfhau dimensiwn Ewropeaidd addysg uwch ac ymchwil;
  • atgyfnerthu prifysgolion fel goleudai ein ffordd Ewropeaidd o fyw gyda chamau ategol sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd academaidd ac ymchwil, ansawdd a pherthnasedd ar gyfer sgiliau sy’n addas ar gyfer y dyfodol, amrywiaeth, cynhwysiant, arferion democrataidd, hawliau sylfaenol a gwerthoedd academaidd;
  • grymuso prifysgolion fel gweithredwyr newid allweddol yn y trawsnewidiad gwyrdd a digidol deuol, a;
  • atgyfnerthu prifysgolion fel ysgogwyr rôl ac arweinyddiaeth fyd-eang yr UE.

Adeiladu pontydd ar gyfer cydweithrediad addysg uwch Ewropeaidd effeithiol

Nod cynnig y Comisiwn ar gyfer Argymhelliad gan y Cyngor yw galluogi sefydliadau addysg uwch Ewropeaidd i gydweithredu'n agosach ac yn ddyfnach, i hwyluso gweithrediad rhaglenni a gweithgareddau addysgol trawswladol ar y cyd, cronni gallu ac adnoddau, neu ddyfarnu graddau ar y cyd. Mae'n wahoddiad i Aelod-wladwriaethau gymryd camau a chreu amodau priodol ar lefel genedlaethol ar gyfer galluogi cydweithrediad trawswladol agosach a chynaliadwy, gweithredu gweithgareddau addysgol ac ymchwil ar y cyd yn fwy effeithiol a'r Offer Ardal Addysg Uwch Ewropeaidd (Bologna).. Bydd yn hwyluso llif gwybodaeth ac yn adeiladu cyswllt cryfach rhwng addysg, ymchwil a chymunedau diwydiannol arloesol. Yr amcan yn nodedig yw cefnogi darpariaeth cyfleoedd dysgu gydol oes o ansawdd uchel i bawb gyda ffocws ar y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen fwyaf i wynebu gofynion economaidd a chymdeithasol heddiw.

hysbyseb

Gwneud iddo ddigwydd: Pedair menter flaenllaw

Bydd y dimensiwn Ewropeaidd mewn addysg uwch ac ymchwil yn cael ei hybu gan bedair menter flaenllaw erbyn canol 2024:

  • Ehangu i 60 o Brifysgolion Ewropeaidd gyda mwy na 500 o sefydliadau addysg uwch erbyn canol 2024, gyda chyllideb ddangosol Erasmus+ o gyfanswm o €1.1 biliwn ar gyfer 2021-2027. Y nod yw datblygu a rhannu cydweithrediad strwythurol, cynaliadwy a systemig hirdymor cyffredin ar addysg, ymchwil ac arloesi, gan greu campysau rhyng-brifysgol Ewropeaidd lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o bob rhan o Ewrop fwynhau symudedd di-dor a chreu gwybodaeth newydd. gyda'i gilydd, ar draws gwledydd a disgyblaethau.
  • Gweithio tuag at a statud gyfreithiol ar gyfer cynghreiriau o sefydliadau addysg uwch i ganiatáu iddynt gronni adnoddau, galluoedd a’u cryfderau, gyda chynllun peilot Erasmus+ o 2022 ymlaen.
  • Gweithio tuag at a gradd Ewropeaidd ar y cyd i cydnabod gwerth profiadau trawswladol yn y cymhwyster addysg uwch mae'r myfyrwyr yn cael a thorri'r biwrocratiaeth ar gyfer cyflwyno rhaglenni ar y cyd.
  • Cynyddu menter Cerdyn Myfyriwr Ewropeaidd trwy ddefnyddio Dynodydd Myfyriwr Ewropeaidd unigryw sydd ar gael i bob myfyriwr symudol yn 2022 ac i bob myfyriwr mewn prifysgolion yn Ewrop erbyn canol 2024, i hwyluso symudedd ar bob lefel.

Y camau nesaf

Mae cydgysylltu ymdrechion rhwng yr UE, Aelod-wladwriaethau, rhanbarthau, cymdeithas sifil a'r sector addysg uwch yn allweddol i wneud y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer prifysgolion yn realiti. Mae'r Comisiwn yn gwahodd y Cyngor, aelod-wladwriaethau a phrifysgolion i drafod yr agenda bolisi hon a gweithio ar y cyd tuag at brifysgolion sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Mae practis meddygol Cynnig y Comisiwn ar gyfer argymhelliad gan y Cyngor ar adeiladu pontydd ar gyfer cydweithredu addysg uwch Ewropeaidd effeithiol yn cael ei drafod gyda’r Aelod-wladwriaethau. Unwaith y caiff ei fabwysiadu gan y Cyngor, bydd y Comisiwn yn cefnogi Aelod-wladwriaethau a phartneriaid perthnasol i weithredu'r Argymhelliad hwn gan y Cyngor.

Cefndir

Cyhoeddodd y Comisiwn ei fwriad i gychwyn ar y cyd-greu agenda drawsnewid ar gyfer addysg uwch yn ei Cyfathrebu ar Gyflawni'r Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 a'i Gyfathrebu ar Faes Ymchwil Ewropeaidd newydd. Yr Casgliadau'r Cyngor ar yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd Newydd, a fabwysiadwyd ar 1 Rhagfyr 2020, yn pwysleisio “bod synergeddau a rhyng-gysylltiadau cryfach rhwng yr ERA, yr EHEA ac elfennau cysylltiedig ag addysg uwch yr Ardal Addysg Ewropeaidd (AEE), i gael eu datblygu”. Yn ei Penderfyniad ar 26 Chwefror 2021 ar 'fframwaith strategol ar gyfer cydweithredu Ewropeaidd mewn addysg a hyfforddiant tuag at y Maes Addysg Ewropeaidd a thu hwnt (2021-2030)', mae'r Cyngor wedi nodi sefydlu agenda ar gyfer trawsnewid addysg uwch fel cam gweithredu pendant ym maes blaenoriaeth addysg uwch.

Mae Agenda Polisi ERA sydd wedi’i atodi i Gasgliadau’r Cyngor ar Lywodraethu’r Maes Ymchwil Ewropeaidd yn y Dyfodol, a fabwysiadwyd ar 26 Tachwedd 2021, yn cefnogi camau gweithredu sy’n berthnasol i brifysgolion gan gynnwys cam gweithredu penodol ar rymuso sefydliadau addysg uwch i ddatblygu yn unol â’r Maes Ymchwil Ewropeaidd ac mewn synergedd â'r Maes Addysg Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu gan y Comisiwn ar strategaeth Ewropeaidd ar gyfer prifysgolion

Cynnig y Comisiwn ar gyfer argymhelliad gan y Cyngor ar adeiladu pontydd ar gyfer cydweithrediad addysg uwch Ewropeaidd effeithiol

Cyfathrebu ar gyflawni Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025

Cyfathrebu ar ERA newydd ar gyfer Ymchwil ac Arloesi

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd