Cysylltu â ni

Addysg

Mynd i'r afael â'r 'epidemig' unigrwydd er mwyn hwyluso'r broses o drosglwyddo plant yn ôl i'r ysgol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i’r haf ddod i ben, mae plant yn dychwelyd i’r ysgol, yn ailaddasu i amgylchedd mwy strwythuredig yr ystafell ddosbarth, ac yn wynebu heriau dysgu, arholiadau, a chysylltiadau rhyngbersonol ar eu pen eu hunain, yn ysgrifennu Alysha Tagert, arbenigwr iechyd meddwl.

Fel pe na bai'r cyfnod pontio hwnnw'n ddigon anodd i'w lywio, mae meddygon hefyd yn seinio'r larwm ar gyflwr iechyd meddwl plant, gan arwain at gynnydd dramatig yn nifer y cleifion pediatrig, rhai mor ifanc â phump oed, sy'n ceisio gofal brys.

Gan wneud pethau’n waeth, mae’r ymdeimlad o arwahanrwydd a phryder ar draws grwpiau oedran yn uwch nag erioed.

Er mwyn llwyddo yn yr ysgol a thu hwnt, ni ddylai plant fod na theimlo'n unig. Mae angen yr oedolion yn eu bywydau arnyn nhw i'w helpu i ddod yn wydn a dyfeisgar, yn gallu canolbwyntio ar dasgau uniongyrchol a nodau mwy pellennig.

Ar lefel polisi, mae’r ‘Deddfwriaeth i Sefydlu Strategaeth Genedlaethol i Brwydro yn erbyn Unigrwydd’ a gyflwynwyd yn Senedd yr Unol Daleithiau yn ystod yr haf yn ymgais ddiweddar i fynd i’r afael â’r argyfwng unigrwydd cynyddol sy’n effeithio’n benodol ar blant ac oedolion ifanc a’u gallu i ymdopi ag unrhyw adfyd. Y nod fyddai gwell seilwaith cymdeithasol, yn debyg i'r canllawiau presennol ar gwsg, maeth, a gweithgaredd corfforol, yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddyfnach o'r epidemig ynysu cymdeithasol.

Yn Ewrop, mewn symudiad diweddar yn deillio o bryderon tebyg, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd fwy na €1bn i fynd i’r afael ag argyfwng iechyd meddwl yr UE a phroblemau unigrwydd ac arwahanrwydd. Fel yr eglurodd Llywydd Comisiwn yr UE, Ursula von der Leyen, “Dylem ofalu am ein gilydd yn well. Ac i lawer sy’n teimlo’n bryderus ac ar goll, gall cymorth priodol, hygyrch a fforddiadwy wneud byd o wahaniaeth.”

Yn sail i’r mentrau polisi hyn ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd mae’r gred y gall y llywodraeth ddatrys y broblem unigrwydd.

hysbyseb

Gall polisïau da yn sicr helpu, ond gallant hefyd golli'r marc. Achos dan sylw yw astudiaeth ddiweddar yn y DU. Dangosodd ganlyniadau dinistriol ynysu dan orchymyn y llywodraeth yn ystod cyfnodau cloi cyfnod Covid, yn arbennig o niweidiol i blant a phobl ifanc yr effeithiwyd yn anghymesur ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol gan y polisïau hyn.

Er bod Seneddwr yr UD Murphy yn iawn na ddylai llunwyr polisi anwybyddu'r epidemig unigrwydd, dylem hefyd wneud yn siŵr bod atebion polisi yn helpu mewn gwirionedd, a bod cefnogaeth ystyrlon ar gael, yn enwedig i blant ac oedolion ifanc sydd angen cymorth.

Cefais gyfle i drafod y mater hwn o safbwynt y gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol gyda Pa Sinyan, Partner Rheoli yn Gallup. Rhannodd ei fewnwelediad ar yr epidemig unigrwydd mewn digwyddiad ar 'Iechyd Meddwl mewn Cyfnod o Argyfwng Byd-eang' yn Davos, y Swistir, yn gynharach eleni lle'r oeddem yn gyd-banelwyr.

Buom yn siarad am sut yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae unigrwydd wedi gwaethygu i fod yn argyfwng iechyd cyhoeddus mor ddwys, ers COVID, mae un o bob dau oedolyn Americanaidd trawiadol yn adrodd ei fod yn dioddef o unigrwydd. Yn ôl adroddiad Gallup Global Emotions 2021, gwelodd Covid-19 ‘emosiynau negyddol’ cyfanredol yn cyrraedd uchafbwynt erioed, gydag unigrwydd yn cofnodi twf o 54% dros y 15 mlynedd diwethaf.

Nid yw’n syndod bod Llawfeddyg Cyffredinol yr Unol Daleithiau, Dr. Vivek H. Murthy, wedi wynebu yn ystod ei daith o amgylch y genedl gyda phobl o bob oed a chefndir economaidd-gymdeithasol yn dweud wrtho am deimlo eu bod yn “wynebu’r byd yn unig,” neu hynny. “fyddai neb hyd yn oed yn sylwi” petaen nhw’n diflannu yfory.

Mae’r ymdeimlad hwn o arwahanrwydd ac unigrwydd a adroddir gan blant ac oedolion fel ei gilydd yn fwy na chyflwr emosiynol gwanychol. Mae'n niweidio iechyd unigol a chymdeithasol. Yn ôl y CDC mae cydberthynas glir rhwng arwahanrwydd cymdeithasol, unigrwydd, a sawl cyflwr iechyd corfforol difrifol megis risg uwch ar gyfer clefyd y galon a strôc, diabetes math 2, iselder a phryder, caethiwed, hunanladdiad a hunan-niwed, dementia, a marwolaeth gynt. I'w roi mewn persbectif, dim ond ysmygu 15 sigarét y dydd y gallai effaith negyddol gyfatebol ar iechyd gael ei chyfateb.

Er y gall ymdrechion llywodraeth sydd wedi'u graddnodi'n dda fod yn hollbwysig, a allant ddatrys mater sydd mor bersonol a dynol ag ymdeimlad goddrychol o unigrwydd? Neu ai rhywbeth mwy organig sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ein cymunedau a'n cysylltiadau ag eraill yw'r ateb?

Nid cyflwr i’w wella neu flwch i’w wirio yn unig yw unigrwydd, ond cyflwr dynol cymhleth lle mae iechyd meddwl personol wedi’i gydblethu’n gywrain â normau cymdeithasol a chysylltiadau cymunedol. Rydym ni, wedi'r cyfan, yn anifeiliaid cymdeithasol.

Er y gellir ystyried mater unigrwydd ac arwahanrwydd o onglau gwahanol, yn union fel iechyd meddwl yn fwy cyffredinol, ni ddylid ei drin fel cyflwr dros dro y mae angen ei drwsio. Er ein bod yn tueddu i golli golwg arno, mae iechyd meddwl yn gontinwwm gydol oes, yn agwedd gyfnewidiol ond annatod o les unigolion, yn wahanol i iechyd corfforol. Gall fod yn well neu'n waeth, ond mae'n fythol bresennol. Yn rhy aml, dim ond pan fydd yn cyrraedd pwynt argyfyngus, yn debyg i salwch y mae angen ei drin, yr eir i’r afael â’n cyflwr llesiant mewnol, fel y mae’n ymddangos bod strategaeth unigrwydd genedlaethol yr Unol Daleithiau yn ei wneud. Yr hyn sydd ei angen arnom yn anad dim yw swyddfa ffederal newydd yn Washington, Brwsel, neu Lundain, ond polisïau sy’n hyrwyddo amgylchedd cymdeithasol a ffisegol lle gall unigolion ffynnu o fewn cymunedau cefnogol lle gall plant dyfu’n gryf a gwydn.

Un ffordd o gryfhau gwytnwch unigol fyddai meithrin ymdeimlad o berthyn, meithrin cysylltiadau cymunedol, meithrin cyfeillgarwch, a sicrhau yn gyffredinol bodolaeth system gymorth gadarn. Mae'r broses hon yn cymryd amser, wrth gwrs, ond mae yna gamau babanod y gallwn eu cymryd ar unwaith, yn enwedig pan ddaw i'r ifanc. Er enghraifft, rwyf wedi argymell ers tro y dylid defnyddio "blwch offer ymdopi," y bydd fy mhlant fy hun yn ei gario yn eu bagiau cefn ysgol pan fyddant yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth eleni, fel y maent yn ei wneud bob blwyddyn. Yn llythrennol mae'n gynhwysydd sy'n llawn eitemau bob dydd syml i helpu i reoli straen a phryder yn eu bywydau bob dydd. Mae gan yr eitemau y tu mewn swyddogaeth synhwyraidd sy'n helpu i'w dirio pan fydd panig yn bygwth y meddwl. Mae peli straen neu droellwyr fidget, gwrthrychau cysur, neu gwm cnoi heb siwgr sy'n gallu ymgysylltu â'r ymdeimlad o gyffwrdd, arogli a blasu i gyd ar unwaith yn hawdd i'w cael, yn rhad, ac yn gludadwy iawn. Maent yn helpu i ganolbwyntio'r meddwl a dod â'r corff a'r meddwl yn ôl at ei gilydd.

Mewn gwirionedd mae cysylltiad penodol rhwng sylfaenu ac ymdopi. Mae technegau sylfaenu yn ein helpu i ymdopi trwy wella ein hymwybyddiaeth o’r presennol, yn enwedig ar adegau pan fyddwn ar ein pennau ein hunain ac yn agored i niwed, er na fydd dim yn disodli rôl cysylltiadau dynol a chefnogaeth sy’n gweithredu fel ffactorau amddiffynnol rhag unigrwydd a brwydrau iechyd meddwl. Rydym yn iachau yng nghyd-destun bod yn gysylltiedig â’n gilydd, a dyna lle y dylid canolbwyntio – wrth gryfhau’r rhwymau dynol a chymunedol sy’n sylfaen i’n cymdeithas.

Fe gafodd Llawfeddyg Cyffredinol yr Unol Daleithiau bethau’n hollol gywir pan anogodd, “Atebwch yr alwad ffôn honno gan ffrind. Gwnewch amser i rannu pryd o fwyd. Gwrandewch heb i'ch ffôn dynnu sylw. Perfformio gweithred o wasanaeth ... Mae'r allweddi i gysylltiad dynol yn syml, ond yn hynod bwerus.”

Mewn geiriau eraill, mae angen inni helpu i greu ymdeimlad o berthyn. Byddwch yno i'ch plentyn, eich priod, eich ffrind. Mae ymchwil wedi dangos bod unigolion sy’n teimlo ymdeimlad cryf o gymuned ac sydd â chysylltiadau cryf â’u cymdogion, eglwys, neu grwpiau cymdeithasol yn llai tebygol o ddioddef o unigrwydd. Drwy feithrin y cysylltiadau hyn, gallwn greu system gymorth gadarn ar gyfer unigolion mewn angen, gan leihau’r tebygolrwydd o ynysu a’i ganlyniadau, a gallwn drosglwyddo’r ymdeimlad hwn o berthyn i’n plant.

Wrth i'n plant fynd yn ôl i'r ysgol neu adael cartref i'r coleg, y cysylltiadau anffurfiol sydd ganddynt a'r rhai y byddant yn eu datblygu fydd yn eu helpu i ymdopi ag eiliadau anodd, ynghyd â thechnegau sylfaen syml y gall pob plentyn eu dysgu. Mae profiad yn dweud wrthym fod mentrau sy’n cael eu harwain gan deuluoedd a’r gymuned, sy’n fwy personol ac organig yn eu hymagwedd na hyd yn oed y rhaglen lywodraethu fwyaf ystyrlon, yn fwy tebygol o amddiffyn y plant rhag unigrwydd, gan roi ymdeimlad o berthyn iddynt a’r cryfder sydd ei angen arnynt. gofalu am eu hunain ac eraill, a llwyddo yn yr ysgol a thu hwnt.

Mae Alysha Tagert yn weithiwr gwasanaeth iechyd meddwl proffesiynol sy'n arbenigo mewn gorbryder, iselder, galar a cholled, trawma, a PTSD.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd