Cysylltu â ni

Addysg

Ysgol Fusnes ESCP yn cael Pwerau Dyfarnu Gradd Llawn yn y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ddydd Llun, 13 Mai, awdurdododd y Swyddfa Myfyrwyr (OfS) Ysgol Fusnes ESCP i roi dyfarniadau a addysgir, gan fod yr Ysgol yn bodloni’r holl feini prawf ar gyfer y Pwerau Dyfarnu Graddau Llawn (PDA Llawn) yn unol ag adran 42(1) o Ddeddf Addysg Uwch. a Deddf Ymchwil 2017 (HERA).

Mae'r pŵer newydd hwn yn caniatáu Ysgol Fusnes ESCP i roi dyfarniadau ar gyfer pynciau sy'n ymwneud â Busnes a Rheolaeth ar raglenni cymhwyso a addysgir ar ei gampws yn Llundain. Mae'r pŵer hwn yn ymestyn i ddyfarniadau graddau israddedig ac ôl-raddedig hyd at a chan gynnwys Lefel 7, fel y nodir yn y Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (FHEQ).

Meddai Leon Laulusa, Llywydd Gweithredol a Deon Ysgol Fusnes ESCP:

“Mae'r Pwerau Dyfarnu Gradd Llawn yn y DU yn gwobrwyo ymrwymiad ESCP i ragoriaeth academaidd. Mae hyn yn enghraifft o hanfod yr hyn y mae ein hysgol yn ei gynrychioli heddiw: model unigryw o ragoriaeth fel sefydliad Pan-Ewropeaidd aml-gampws. Mae hwn yn gyflawniad anhygoel i’n campws yn Llundain ac yn newyddion gwych i’r gymuned ESCP gyfan”.

Fel rheoleiddiwr addysg uwch yn Lloegr, mae'r Swyddfa Myfyrwyr yn diogelu buddiannau myfyrwyr trwy gefnogi sector addysg uwch amrywiol ac annibynnol. Dros y blynyddoedd dim ond ychydig o sefydliadau rhyngwladol sydd wedi sicrhau Pwerau Dyfarnu Graddau yn llwyddiannus, gydag Ysgol Fusnes ESCP yn un o'r sefydliadau Ewropeaidd cyntaf i basio'r trothwy hwn.

Meddai Francesco Rattalino, Is-lywydd Gweithredol a Deon Materion Academaidd a Phrofiad Myfyrwyr:

"Diolch i gymuned yr ESCP, yn enwedig Campws Llundain, am eu rôl amhrisiadwy wrth gyrraedd y garreg filltir hon. Mae'r cyflawniad hwn yn cyd-fynd yn ddi-dor â'n cenhadaeth i wella ein profiad myfyrwyr aml-gampws ac yn gosod yr Ysgol ymhellach fel y blaenwr yn y dirwedd addysg uwch fyd-eang. ."

Mae awdurdodiad DAP Ysgol Fusnes ESCP yn cychwyn ar 2 Medi 2024, sy'n golygu y bydd y derbyniadau nesaf o Faglor ESCP mewn Rheolaeth, Meistr mewn Rheolaeth, MSc mewn Rheoli Ynni, MSc mewn Rheoli ac Arwain Trawsnewid Digidol, MSc mewn Marchnata a Chreadigrwydd, ac MBA mewn Rheolaeth Ryngwladol. a fydd yn astudio ar Gampws Llundain ESCP yn gallu elwa o radd ychwanegol yn y DU ar ôl graddio, gan ganiatáu i fyfyrwyr raddio gydag o leiaf dwy radd a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Meddai Kamran Razmdoost, Deon Ysgol Fusnes ESCP Campws Llundain:

“Mae’r newyddion yn dod â phleser a llawenydd aruthrol. Mae'r cyflawniad hwn yn dangos ystwythder, ymroddiad a hyblygrwydd diwyro ESCP wrth gadw at safonau lluosog a gofynion rheoliadol ar draws ein gwahanol wledydd Ewropeaidd. Mae Pŵer Dyfarnu Graddau'r DU nid yn unig yn gwella ein harlwy addysgol ond hefyd yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ni o ran bodloni disgwyliadau myfyrwyr a darparu ar gyfer eu gwahanol anghenion. Mae'n gam pwysig tuag at integreiddio dyfnach ESCP o fewn ecosystem academaidd a busnes y DU. Mae diolch arbennig yn mynd i Florence Mele, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr ac Academaidd y DU, a arweiniodd y broses ymgeisio Pwerau Dyfarnu Graddau'r DU ar ran yr Ysgol. Llongyfarchiadau i gymuned gyfan yr ESCP, a champws Llundain, am y gamp wych hon.”

Eleni, mae Campws Llundain yn nodi 20fed flwyddyn Ysgol Fusnes ESCP yn Llundain, 50fed flwyddyn yn y DU, a 205fed flwyddyn ers ei sefydlu.

Ar ôl agor ei champws yn y DU ym 1974, mae Ysgol Fusnes ESCP wedi profi twf rhyfeddol yn nifer y myfyrwyr, y rhaglenni gradd sydd ar gael, a’r cyfleusterau yn y DU. Yn 2023/24, croesawodd ESCP Campws Llundain dros 1100 o fyfyrwyr o 70+ o genhedloedd yn ei raglenni gradd Baglor, Meistr ac MBA, a chroesawodd dros 1,200 o gyfranogwyr mewn Addysg Weithredol, gan nodi ei record niferoedd myfyrwyr.

Mae Ysgol Fusnes ESCP yn 4ydd yn Ewrop ac yn 2il yn y DU gan y Financial Times (2023), gyda'i Meistr mewn Cyllid yn safle 1af ledled y byd, MBA Gweithredol yn 3ydd ledled y byd a Meistr mewn Rheolaeth yn 4ydd ledled y byd yn eu categorïau priodol.

Mae Campws Llundain Ysgol Fusnes ESCP wedi cychwyn ar brif gynllun datblygu ystad 10 mlynedd i uwchraddio ei adeiladau a darparu gofod gweithio ac addysgu newydd i'r carfannau cynyddol o fyfyrwyr addysg israddedig, ôl-raddedig a gweithredol.

Sefydlwyd Ysgol Fusnes ESCP ym 1819. Mae'r Ysgol wedi dewis addysgu arweinyddiaeth gyfrifol, sy'n agored i'r byd ac yn seiliedig ar amlddiwylliannedd Ewropeaidd. Chwe champws yn Berlin, Llundain, Madrid, Paris, Turin a Warsaw yw'r cerrig camu sy'n caniatáu i fyfyrwyr brofi'r dull Ewropeaidd hwn o reoli.

Felly hyfforddwyd sawl cenhedlaeth o entrepreneuriaid a rheolwyr yn y gred gadarn y gallai byd busnes fwydo cymdeithas mewn ffordd gadarnhaol.

Mae'r argyhoeddiad hwn a gwerthoedd ESCP - rhagoriaeth, unigolrwydd, creadigrwydd a lluosogrwydd - yn arwain ein cenhadaeth bob dydd ac yn adeiladu ei weledigaeth addysgegol.

Bob blwyddyn, mae ESCP yn croesawu 10,000+ o fyfyrwyr a 6,000 o reolwyr o 135 o genhedloedd gwahanol. Mae ei gryfder yn gorwedd yn ei nifer o raglenni hyfforddiant busnes, cyffredinol ac arbenigol (Baglor, Meistr, MBA, MBA Gweithredol, PhD ac Addysg Weithredol), sydd i gyd yn cynnwys profiad aml-gampws.

Mae'r cyfan yn dechrau yma.

gwefan: escp.eu
Dilynwch ni ar X a LinkedIn: @escp_bs ac Ysgol Fusnes @ESCP

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd