Cysylltu â ni

Addysg

Ardal Addysg Ewropeaidd: Bydd 16 Academi Athrawon Erasmus+ newydd yn hyrwyddo rhagoriaeth mewn addysg athrawon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Mawrth, cyflwynodd y Comisiwn 16 newydd Academïau Athrawon Erasmus+, a fydd yn rhoi cyfleoedd dysgu i athrawon ar bob cam o'u gyrfaoedd sy'n cynnwys symudedd, llwyfannau dysgu a chymunedau proffesiynol. Bydd yr Academïau Athrawon Erasmus+ hyn yn elwa o bron i €22.5 miliwn o'r Erasmus + gyllideb dros dair blynedd. Mae'r 16 Academi newydd, ynghyd â'r 11 sydd eisoes wedi'u hariannu o dan y galwad gyntaf am gynigion y llynedd, yn croesawu amlieithrwydd, ymwybyddiaeth iaith ac amrywiaeth ddiwylliannol, wrth iddynt ddatblygu addysg athrawon yn unol â blaenoriaethau polisi addysg yr UE a chyfrannu at gyflawni’r Ardal Addysg Ewropeaidd, gweledigaeth yr UE ar gyfer y sector addysg a hyfforddiant.

Dywedodd yr Is-lywydd Hyrwyddo ein Ffordd Ewropeaidd o Fyw, Margaritis Schinas: “Bydd athrawes sy’n parhau i ddysgu yn trosglwyddo’r wybodaeth newydd i’w fyfyrwyr. Gyda'r cyfleoedd dysgu newydd yr ydym yn eu darparu heddiw, rydym yn cyfoethogi athrawon a dysgwyr; cam pendant arall eto tuag at y Maes Addysg Ewropeaidd.”

Yn y Cyngor Addysg, Ieuenctid, Diwylliant a Chwaraeon, dywedodd Comisiynydd Arloesedd, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid, Mariya Gabriel: “Mae’r prinder athrawon yn her i’r UE gyfan i fynd i’r afael â hi ar lefel yr UE. Felly, rydym yn rhoi mentrau cynhwysfawr ar waith i wneud y proffesiwn yn fwy deniadol. Bydd Academi Athrawon Erasmus+ yn cefnogi ein hymdrechion i sicrhau addysg gychwynnol o ansawdd uchel a datblygiad proffesiynol parhaus i bob athro, addysgwr ac arweinydd ysgol. Roedden ni wedi gosod nod i’n hunain o sefydlu 25 o academi o’r fath erbyn 2025. Heddiw, rydyn ni eisoes yn 27. Mae’r llwyddiant yn siarad drosto’i hun!”

Academïau Athrawon Erasmus+ yn bartneriaethau rhwng darparwyr hyfforddiant athrawon a sefydliadau addysg athrawon a fydd yn datblygu agwedd Ewropeaidd a rhyngwladol ar addysg athrawon. Mae'r pynciau a gwmpesir gan y prosiectau yn cynnwys sgiliau sy'n ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, creadigrwydd, cynhwysiant, a chynaliadwyedd amgylcheddol. Fel rhan o alwad 2022 am gynigion, mae’r prosiectau a ddewiswyd yn cynnwys 313 o sefydliadau, yn ogystal â 136 o bartneriaid cysylltiedig, o 30 o wledydd (Aelod-wladwriaethau’r UE a gwledydd sy’n gysylltiedig ag Erasmus+). Ymhlith y sefydliadau sy'n cymryd rhan mae darparwyr addysg gychwynnol athrawon, darparwyr datblygiad proffesiynol parhaus, ysgolion hyfforddiant ymarfer, a sefydliadau eraill ag arbenigedd perthnasol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd